De Boterbloem op Vroege Vogels

Uitzending Vroege Vogels Op zondagochtend 22 februari 2009 heeft het radioprogramma Vroege Volgels aandacht besteed aan De Boterbloem. Te beluisteren via onderstaande link. Op hun website staat het volgende:

“Over het actiecomité Red de Boterbloem
Ecologische boerderij de Boterbloem ligt prachtig in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, bij Osdorp. Op de uitgestrekte akkerlanden nestelen kivieten. Het is cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde. Er wordt biologisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Stadsdeel Osdorp wil op deze unieke plek een bedrijventerrein neerzetten en vindt dat De Boterbloem weg moet. Ik las hierover veel in de media; de boerin, Trijntje Hoogendam, was genomineerd als Amsterdammer van het Jaar. Omdat ik mee wil helpen De Boterbloem voor Amsterdam te behouden heb ik een actiecomité opgericht.

Intussen hebben op http://deboterbloem.petities.nl al bijna 800 mensen de petitie ‘Red de Boterbloem’ getekend. Er zijn ook honderden handtekeningen op papieren handtekeningenlijsten gezet. De lokale pers heeft al heel veel aandacht aan de actie besteed. In het nieuws van AT5 van 12 februari was een item over deze reddingsactie te zien. Het is duidelijk dat de bewoners van Amsterdam-West willen dat De Boterbloem blijft. Maar ook van ver daarbuiten komen de mensen vandaan die hun handtekening hebben gezet. In deze tijd een bedrijventerrein willen vestigen op het land van een goedlopende biologische boerderij, dat vinden mensen van allerlei achtergronden een weerzinwekkend, absurd en ontoelaatbaar idee. Hopelijk komt het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp tot inkeer.”

Tekst:

http://vroegevogels.vara.nl/Gerelateerd-item.150.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=348949&tx_ttnews[backPid]=66&cHash=132d7dafcd

Uitzending:

http://player.omroep.nl/?aflID=8994124&start=0:17:53.881

Landelijke pers begint zich te roeren

“GroenLinks draait biologische zorgboerderij Osdorp de nek om” Dat is de knallende kop boven een artikel dat op 21 februari 2009 in het AD is verschenen. Daarin onthult Trijnte Hoogendam dat ze destijds de pachtovereenkomst onder druk heeft omgezet in een bruikleenovereenkomst. “Mijn broer ging aan de andere kant van mijn erf een houtzagerij opzetten. Het stadsdeel wilde hem alleen een vergunning geven als ik die overeenkomst zou tekenen. Dat heb ik toen maar gedaann.”

GroenLinks wethouder Kees Steenman blijft bij zijn voornemen om op het land van Trijntje een bedrijventerrein te vestigen. Dit zou de bewoners meer werkgelegenheid bieden. Een cijfermatige onderbouwing is echter nog nooit ergens opgedoken. image02

Alle genomineerden Amsterdammer van het Jaar tekenden petitie ‘Red de Boterbloem”

De genomineerden voor de Amsterdammer van het Jaar 2008 waren vandaag bij Job Cohen thuis uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. Bij deze gelegenheid bood Boterbloem boerin Trijntje Cohen een cadeau aan. Alle aanwezige genomineerden en hun aanhang ondertekenden de handtekeningenlijst “Red de Boterbloem”.

Trijntje met het cadeau voor de burgemeester
Trijntje met het cadeau voor de burgemeester
Trijntje biedt Cohen cadeau "Boterbloem moet blijven" aan.
Trijntje biedt Cohen cadeau "Boterbloem moet blijven" aan.
iedereen zet zijn handtekening, iedereen wil dat De Boterbloem blijft
iedereen zet zijn handtekening, iedereen wil dat De Boterbloem blijft
Zij redde een kind van de verdrinkingsdood en wil ook dat De Boterbloem blijft
Zij redde een kind van de verdrinkingsdood en wil ook dat De Boterbloem blijft
Ook de winnende ambulancebroeders willen de Boterbloem behouden
Ook de winnende ambulancebroeders willen de Boterbloem behouden
Ook Effe bij Moeder An wil de Boterbloem helpen
Ook Effe bij Moeder An wil de Boterbloem helpen
Job Cohen met Ferdinand, schaakleraar en Boterbloem-sympathisant, die ook ooit op Cohen's baan solliciteerde
Job Cohen met Ferdinand, schaakleraar en Boterbloem-sympathisant, die ook ooit op Cohen's baan solliciteerde

Raadsvergadering oktober 2008 met discussie over Boterbloem

Hieronder een verslag van een bijeenkomst op 14 oktober 2008 van de Raad in Osdorp, waar gesproken werd over de plannen om een bedrijventerrein te vestigen in Lutkemeer 3. Lees vooral de argumentatie van de heer Baâdoud, die volgens mij niet steekhoudend is. Het belangrijkste argument dat door de politici wordt gebruikt om hun beslissing te verdedigen is ‘Er is nu eenmaal ooit besloten dat…”. Het werkgelegenheidsargument blijkt geen hout te snijden.

“Insprekers ten aanzien van zorgboerderij “de Boterbloem”

Mevrouw Harmsen (inspreker) draagt een gedicht voor waarin zij haar gevoelens verwoord over het gebied rond de Boterbloem.

Mevrouw Uitenhuis (inspreker) legt uit dat zij namens de stichting Landzijde het belang van de zorgboerderij “de Boterbloem” voor de maatschappij wil onderschrijven. Zij hebben vanuit hun stichting al veel cliënten geplaatst bij de zorgboerderij, die op een unieke locatie in Amsterdam is gevestigd. Mevrouw Hoogendam (inspreker) spreekt als bewoonster van de zorgboerderij. Haar toespraak wordt tijdens de vergadering onder de raadsleden verspreid.

De heer G. Snelder (inspreker) werkt sinds vier jaar vrijwillig bij de Boterbloem, het enige biologische tuin- en akkerbedrijf in Amsterdam. De Boterbloem is ook een zorgboerderij en heeft zonder subsidie allerlei activiteiten opgezet. Er komen steeds meer mensen naar de boerderij en zij komen niet alleen uit Osdorp, maar ook van buiten de stadsgrenzen.
De boerderij grenst aan een gebied wat door het stadsdeel de tuinen van West wordt genoemd.
Hij vraagt zich af waarom de Boterbloem plat moet worden gegooid, terwijl Lutkemeer 1 nog steeds niet vol is. Het enige economische voordeel dat hij ziet is voor de projectontwikkelaars. Er is geen garantie dat Lutkemeer 3 in de toekomst werkgelegenheid creëert, maar er is wel de zekerheid dat een uniek stukje natuur voor altijd verdwijnt. Beste leden van de raad wordt alstublieft wakker vergeet het plan Lutkemeer 3 en laat de Boterbloem voortbestaan.

De heer R. Snelder (inspreker) wil opmerken dat bij RTV Noord-Holland de heer Baadoud heeft gezegd, dat het realiseren van de fase 3 zal leiden tot werkgelegenheid. De heer Snelder vraagt zich af of dat wel zo nodig is, omdat er in de omgeving van Osdorp voldoende werkgelegenheid is en men zelfs mensen uit het buitenland moet halen om de vacatures in te vullen. Verder wil hij opmerken dat het vreemd is dat men in de tuinen van West een zorgboerderij wil realiseren, terwijl die er al is.
Mevrouw Horst (inspreker) woont aan de rand van Osdorp en kan nog dagelijks genieten van unieke vergezichten. Als je dit gebied gaat volbouwen wil ze de raad waarschuwen dat hij heel veel mensen een gebied ontneemt waar ze inspiratie opdoen om hier te blijven wonen. We hebben ook overlast. Hier wonen, betekent ook vriendjes worden met het

vliegtuiglawaai van Schiphol. Men moet niet vergeten dat omgeploegde akkerbouwgrond in het najaar een natuurlijke geluidsbuffer vormt tegen Schiphol. Als dit wordt volgebouwd met betonnen bunkers dan is dat er niet meer en wat weg is dat komt niet meer terug. Ik wil u vragen in kader van de structuurvisie van Amsterdam om uw besluit te heroverwegen, omdat u een inschattingsfout maakt. Dit gebied geeft heel veel mensen ruimte en toegang tot een klein stukje natuur en tot een klein stukje horizon.

De voorzitter dankt de insprekers. Hij zal eerst de wethouder het woord geven en aan de hand daarvan kunnen de raadsleden vragen stellen.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt naar aanleiding van de opmerkingen van de insprekers het volgende: Hij kan meegaan in wat er gezegd is over hoe belangrijk een natuurlijke omgeving is en dit geldt ook voor de overige raadsleden, maar hij wil opmerken dat er contracten zijn getekend door o.a. mevrouw Hoogendam, waarin afgesproken is dat de grond in bruikleen wordt gegeven tot het moment dat het stadsdeel dit gebied wil gebruiken als bedrijventerrein. We proberen een goede balans te vinden voor de mensen die hier wonen. Dit heeft te maken met het wonen, werken en recreëren. In Lutkemeer 1
zijn op het moment vier bedrijven in aanbouw. Ten aanzien van de opmerking over werkgelegenheid wil hij opmerken dat er over de gemeentegrenzen heen wordt gekeken, maar gemeenten moeten niet alleen leunen op andere gemeenten; we hebben ook de opdracht om te zorgen dat wij zelf onze ruimtes hebben. Hij wil verder opmerken dat de raad niet tegen een zorgboerderij is, wij zijn zelf ook heel proactief om alles wat met groen te maken heeft hier naar ons toe te halen.

Een van de aanwezigen is het niet eens met de beantwoording en interrumpeert meerdere malen de vergadering, zodoende schorst de voorzitter de vergadering voor drie minuten.

Portefeuillehouder Baadoud vervolgt zijn beantwoording. Het is niet iets nieuws dat de

Lutkemeer 3 is aangewezen als bedrijventerrein. Dit is iets wat al jaren bekend is. De hele opzet van de Boterbloem spreekt het stadsdeel erg aan. Alleen de plaats waar de Boterbloem thans gevestigd is, is bedoeld als bedrijventerrein. Wij hebben de keus gemaakt voor Lutkemeer 1 bedrijven, Lutkemeer 2 groen en Lutkemeer 3 bedrijven.

Mevrouw Horst merkt op dat haar vraag nog niet is beantwoord. Zij heeft gevraagd of het wenselijk is om op deze termijn door te gaan met het volbouwen van de Lutkemeerpolder.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de plannen die het stadsdeel Osdorp heeft gemaakt in het verleden zijn bekrachtigd door de centrale stad en dit is ook recent nog in de raad besproken. Amsterdam heeft gekozen voor bedrijventerreinen in de Lutkemeer en wij kunnen dit niet heroverwegen.

De voorzitter geeft de raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen.

Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) wil weten of het klopt het dat de wethouder in overleg is om de activiteiten van de Boterbloem voort te zetten.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de Boterbloem zelf op zoek dient te gaan naar een locatie in de tuinen van West.

De heer Güvenç (Lijst Güvenç) wil weten hoe groot het gebied is waar het om gaat en of er in de ontwikkelingsplannen nog aan een ander gebied gedacht is voor de Boterbloem.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de Boterbloem zelf op zoek dient te gaan naar een locatie in de tuinen van West.

De heer Güvenç (Lijst Güvenç) wil weten hoe groot het gebied is waar het om gaat en of er in de ontwikkelingsplannen nog aan een ander gebied gedacht is voor de Boterbloem.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat het om 40 ha gaat, waarvan het gedeelte van 32 ha in het verleden door de eigenaars verkocht is aan ontwikkelaars.
De heer Spijker (PvdA) begrijpt dat hij geciteerd is. Hij wil graag een reactie van de wethouder.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de citering ging over de ontwikkeling van Lutkemeer 1 in verhouding tot Lutkemeer 3. Er was een houding van de centrale stad dat er in eerste instantie ontwikkelingen zichtbaar moesten zijn in Lutkemeer 1 voordat er gepraat zou worden over Lutkemeer 3. Er is nu een aantal bedrijven gestart in de Lutkemeer 1 en we hebben de vraag gekregen uit de centrale stad om de Lutkemeer 3 te ontwikkelen.

De heer Spijker (PvdA) merkt op dat het de intentie is dat eerst Lutkemeer 1 vol is voordat er wordt gestart met Lutkemeer 3.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat er nu vier bedrijven zijn gestart met bouwen en er ligt nog een aantal aanvragen. Verder ligt er een aanvraag voor Lutkemeer 3 voor een penitentiaire inrichting.

De heer Spijker (PvdA) wil weten of dit betekent dat Lutkemeer 1 bijna vol is.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat dit op papier het geval is, maar het is pas definitief als de contracten ondertekend zijn.”

Open brief aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp

Beste leden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp,

Wij richten ons tot jullie van mens tot mens. Jullie houden ook van de natuur, jullie hebben ook een hart. Lees eens wat hieronder staat:

Osdorpers willen dat De Boterbloem in de Lutkemeerpolder blijft
‘Het is daar waar ik heenga als ik even niemand wil zien, even een vergezicht nodig heb. Vorige maand stond ik plots aan het graf van mijn jeugdvriendin. Met het uitzicht op de akkers van de Boterbloem kon ik onbedaarlijk uithuilen, een torenvalk stond stil te ‘bidden’ boven me in de lucht. Een moment van grote waarde.
Hier is nu nog ruimte voor contemplatie, voor ongestoorde eenzaamheid en voor verwondering over de veerkracht van de natuur. Wel eens een sneeuwuil gezien? Wij wel, in de lutkemeerpolder, hij vloog richting Westgaarde….

Als de rafelranden van de grote stad weer eens ruw aanvoelen is het zo heerlijk om hier te zijn.

Kunnen mensen die het voor het zeggen hebben alsjeblieft ook eens kiezen voor levenskwaliteit?

Dus, alsfalteer het niet, maak het niet stuk, gun mensen zoals ik die kostbare plek. En laat de mensen van de Boterbloem blijven doen waar ze goed in zijn, een zorgboerderij draaiende houden.’

Werkgelegenheid in Osdorp kan ook op andere manieren worden gestimuleerd
Dit is één van de vele reacties die wij op internet kregen op onze actie “Red de Boterbloem”. Als bestuurders zullen jullie hier wel tegenin brengen: “Ja, dat is allemaal leuk, maar werkgelegenheid gaat voor”. Natuurlijk, werkgelegenheid is van het allergrootste belang. Maar er zijn oneindig veel mooiere en creatievere en minder destructieve manieren om in Osdorp de werkgelegenheid te stimuleren dan de Lutkemeer, één van de laatste stukjes authentiek cultuurlandschap, vol te bouwen.

De heer Steeman, wethouder voor GroenLinks, zei op het AT5 nieuws dat hij geen argumenten kende waarom het Dagelijks Bestuur zou af moeten wijken van de plannen die 7 jaar geleden zijn gemaakt. En dat de Lutkemeer bedoeld is voor bedrijven die verband hebben met Schiphol. Wij waren erg verbaasd toen we dat op TV zagen. Zowel omdat u, meneer Steeman, de partij GroenLinks in Osdorp vertegenwoordigt, als omdat dit standpunt niet in overeenstemming is met wat de heer Baâdoud, wethouder voor de PvdA, in de media de laatste jaren aan opeenvolgende plannen voor de Lutkemeerpolder ontvouwde.

Uitingen op AT5 van de heer Steeman zijn niet in overeenstemming met de principes van GroenLinks
Ten eerste: GroenLinks. Na de nieuwsuitzending op AT5 belden vele mensen ons en vroegen ons oprecht verbijsterd: ‘Is deze meneer van GroenLinks? Hoe KAN dat!’ Wij waren er zelf ook zeer verbaasd over. Toen wij het actiecomité Red de Boterbloem oprichtten hebben wij ook een vertegenwoordiger van GroenLinks Osdorp bij de vergadering uitgenodigd, ervan uitgaande dat GroenLinks zich zou inzetten op De Boterbloem te behouden. Dit bleek een misvatting. Maar dat hadden wij van tevoren niet kunnen weten. Want wie op de website van GroenLinks het partijprogramma leest, ziet dat De Boterbloem perfect past bij alles waar GroenLinks in de samenleving voor wil staan.
Een citaat van de GroenLinks website, één van de velen die van toepassing is op De Boterbloem:

“Het mooie, typisch Nederlandse landschap hoeft niet te worden volgebouwd. We willen kunnen genieten van ons landschap. We moeten de boeren meer ruimte geven om biologisch te kunnen ondernemen.”

Wij vinden dat wij van een GroenLinks vertegenwoordiger mogen verwachten dat hij opkomt voor het kwetsbare in de maatschappij en voor natuur en ecologische landbouw. En daarom schreven wij een brief aan Femke Halsema, waarin wij haar vertelden: “Het is zeer schadelijk voor het imago van GroenLinks dat een wethouder van deze partij actief meewerkt aan het vernietigen van een prachtig stukje groen én biologisch én sociaal bewogen Amsterdam.”
Overigens staat er een stuk op de website van GroenLinks Osdorp dat wij in deze context ook intrigerend vinden: ‘Als zich in de Lutkemeer geen bedrijven vestigen wordt een volkstuincomplex gerealiseerd.’ Waarom niet de biologische zorgboerderij die er al is behouden?
Zie http://oud.groenlinks.nl/lokaal/osdorp/verkiezingsprogramma/hfd6.vkp2006

Bedrijvigheid voor Schiphol is een gepasseerd station
In 1993 is de Lutkemeer al aangewezen als SADC terrein, wat inhoudt dat er alleen aan Schiphol verbonden bedrijven zouden zijn toegestaan. Maar omdat zich nooit enige Schiphol-gerelateerde bedrijven hebben gemeld voor de Lutkemeer, is op een gegeven moment de Schiphol-richtlijn vervallen. Ook officieel heeft het DB daar al afstand van genomen. Dus het Schiphol-argument dat de heer Steeman op AT5 uitdroeg is achterhaald.
Er staan bovendien vele panden op bedrijventerreinen in en rond Osdorp leeg. In Lijnden bijvoorbeeld. En ook de Lutkemeer I ziet er nog niet bepaald volgebouwd uit. Kortom, vanuit het bedrijfsleven, via Schiphol of anderszins, is al jaren weinig tot geen vraag naar bedrijvenpanden op deze locatie.

De opeenvolging van plannen van de heer Baâdoud voor de Lutkemeer
Dit werd in 2006 al bevestigd door Baâdoud, die op een PvdA website zegt:

‘We hebben een braakliggend stuk bedrijven terrein, dat bedoeld was voor Schiphol gerelateerde bedrijvigheid en we gaan het nu inzetten ook voor andere doelen.’

Wie de moeite neemt om in de Lutkemeer te gaan kijken, ziet dat er geen sprake is van een ‘braakliggend stuk bedrijventerrein’ maar van een gezonde en maatschappelijke nuttige zorgboerderij in volle bloei. Dit terzijde.

Het eerste van de ‘andere doelen’ voor Lutkemeer III was het idee om een groot distributiecentrum te vestigen in samenwerking met CityCargo. FoodCenter Amsterdam zou naar Osdorp gehaald moeten worden. Dit plan is mislukt en CityCargo is ter ziele.
Sinds enige tijd gaan geruchten dat het DB op het land van de Boterbloem een jeugdgevangenis wil plaatsen. Hier zijn Osdorp inwoners fel tegen en of dit nu zoveel werkgelegenheid voor Osdopers zou creëren is maar zeer de vraag! Waarom een goedlopend boerenbedrijf met een positieve uitstraling voor de buurt afbreken en een jeugdgevangenis ervoor in de plaats zetten?

Plannen wijzigen kan dus wel degelijk
Op TV zei de heer Steeman dat er nu eenmaal zeven jaar geleden een beslissing is genomen over de Lutkemeer en dat daar niet van kan worden afgeweken. Maar rond de Lutkemeer is door Osdorp bestuurders voortdurend afgeweken van eerder genomen beslissingen. Eerst Schiphol, toen City Cargo en FoodCenter, en nu een jeugdgevangenis. Het hoeft voor jullie dus helemaal geen gezichtsverlies op te leveren om nu te zeggen: we behouden toch De Boterbloem, parel van Amsterdam. We zijn tot inzicht gekomen. Het is een te waardevol bedrijf. We gaan ons ervoor inzetten.

Gaat het wel om werkgelegenheid, of is er iets anders aan de hand?
Als jullie zo met het terrein in jullie maag zitten, en er is vanuit het bedrijfsleven geen belangstelling voor, waarom dan niet gewoon besluiten om De Boterbloem te behouden? Wat kunnen de redenen zijn?
Een achterdochtig mens zou gaan denken dat er allang overhaaste deals met projectontwikkelaars zijn gesloten, en dat daarom het DB zo krampachtig vasthoudt, tegen de publieke opinie in, aan bebouwing van de Lutkemeerpolder in wat voor vorm dan ook. Maar wij willen daar niet in geloven. Wij willen geloven dat jullie ook van de natuur houden, dat jullie ook een hart hebben, en dat jullie de voortdurend veranderende plannen voor de Lutkemeer nu nog éénmaal in de goede richting gaan bijsturen.

Behoud De Boterbloem en heel Amsterdam zal jullie dankbaar zijn!
Het zal jullie imago als groen en sociaal bestuur onvoorstelbaar goed doen.

Gaan jullie toch door met jullie bouwplannen?
Jullie zullen in de media worden afgeschilderd als harteloze, arrogante bureaucraten die het contact met de Osdorp bewoners hebben verloren, en die de principes van de politieke partijen die jullie vertegenwoordigen verkwanselen voor…. ja, voor wat eigenlijk?

Acticomité Red de Boterbloem

Brief aan GroenLinks politici van Rob Thoolen

Brief aan GroenLinks

Amsterdam, 16 februari 2009

Geachte volksvertegenwoordigers, bestuurders en leden van GroenLinks,

Op 12 februari jongstleden keek ik met stijgende verbazing naar een optreden op de Amsterdamse zender AT5 van een stadsdeelwethouder die helaas GroenLinks bleek te vertegenwoordigen. Dacht ik aanvankelijk de terugkeer te mogen meemaken van Van Kooten en De Bie op de Nederlandse televisie, al snel bleek dat deze Kees Steeman geen karikatuur was, maar een daadwerkelijke vertegenwoordiger van de partij waar ik sinds jaar en dag op stem.

Het nieuwsitem op AT5 betrof een actie van verontruste Amsterdammers over het voornemen van het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Osdorp om op het terrein van de ecologische boerderij De Boterbloem in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te vestigen. Waar het actiecomité met een aantal bijzonder sterke argumenten kwam, wist de heer Steeman niets anders te melden dan dat er geen discussie mogelijk was, hetgeen mij deed vermoeden dat er nog steeds stalinistische ressentimenten te ontdekken zijn in GroenLinks of dat de heer Steeman andere belangen verdedigt (en wellicht heeft) dan die waar GroenLinks volgens het partijprogramma voor beweert te staan.

Het moge duidelijk zijn dat ik mij als kiezer geschoffeerd voel door dit optreden van uw volksvertegenwoordiger. Als de bestuurspraktijk van uw (en mijn) vertegenwoordigers zo ver verwijderd is van de uitgangspunten en het geschreven programma van de partij, dan kan ik geen andere conclusie trekken dan dat bij gebrek aan beter de eerste de beste vrijwilliger die drie jaar lang trouw foldertjes en buttons verspreidt voor de partij bij gebrek aan gewicht kan komen bovendrijven.

Ik doe hierbij een oproep aan alle weldenkende GroenLinksers om in te grijpen. Verkwansel de ideeën en de identiteit van de partij niet aan de dadendrang van dorpsbestuurders, die hopen op een straatnaam op weer een overbodig bedrijventerrein. Geef niet toe aan die treurigmakende megalomanie van ‘regelneefjes’, die zich veel te makkelijk om laten praten door de beroepsbestuurders van vastgoedbedrijven, door de snelle projectontwikkelaars en door de eigen ambtenaren. Haal de bezem door de eigen partij!

Tevens bewijst dit treurigstemmende voorbeeld het failliet van de Stadsdelen, maar dit terzijde.

Tot slot wens ik aan te geven dat de heer Steeman mij nu bijna als vanzelf heeft gemotiveerd om op zoek te gaan naar meer voorbeelden van verkwanseling van het eigen partijprogramma in aanloop naar de verkiezingen. Want laat duidelijk zijn dat wanneer GroenLinks haar eigen slippendragers niet tot de orde weet te roepen, dat ik er alles aan zal doen om dit in het nieuws te brengen en te houden. U begrijpt uiteraard ook dat ik mij vanaf heden aansluit bij het actiecomité Red de Boterbloem.

Hoogachtend en vooralsnog met kameraadschappelijke groet,

R.G. Thoolen
Aspirant-lid actiecomité Red de Boterbloem

Het gesteggel van DB Osdorp met bestemming Lutkemeer

In een artikel op een PvdA website uit 2006 ontvouwt Osdorp wethouder Baâdoud megalomane plannen voor de Lutkemeerpolder. Wat heel erg is overigens, is dat hij het heeft over het “braakliggende terrein in de Lutkemeer” -daarmee bedoelt hij het goedlopende boerenbedrijf van de Boterbloem! Uit dit bericht blijkt, dat Schiphol-gerelateerde bedrijven in 2006 al niet stonden te springen om zich in de Lutkemeerpolder te vestigen.

Baâdoud zegt: “We hebben een braakliggend stuk bedrijven terrein, dat bedoeld was voor Schiphol gerelateerde bedrijvigheid en we gaan het nu inzetten ook voor andere doelen.” (???) (waarom mag de Boterbloem er niet gewoon blijven, vraag je je af?)

Hieronder zijn plan uit 2006:

“De stedelijke vernieuwing in Osdorp gaat goed, qua wonen. Maar we willen meer, we blijven vernieuwen! Daarbij is werkgelegenheid een speerpunt voor de komende jaren. We hebben een braakliggend stuk bedrijven terrein, dat bedoelt was voor Schiphol gerelateerde bedrijvigheid en we gaan het nu inzetten ook voor ander doelen. Met name om werkgelegenheid dicht in de buurt te realiseren. Als we nou proberen de vrachtwagens aan de rand van de stad te houden, hun lading over te laden op trams, die vervolgens in de stad hun vracht via kleine containers afleveren op overslag stations. Waarna deze met elektrische kleinere vrachtwagentjes de winkeliers bevoorraden dan slaan we in een klap meerdere vliegen. CityCargo is het bedrijf dat dit vanuit deze lokatie gaat opzetten.”

http://www.amsterdam.pvda.nl/afdeling_nieuwsbericht/3378/osdorp

Helaas – het FoodCenter wou er niets van weten en het project City Cargo is jammerlijk gestrand. En nog steeds geen enkel Schiphol gerelateerd bedrijf dat geinteresseerd is in de Lutkemeer. Maar Baâdoud is voor geen kleintje vervaard en verzint iets nieuws: een jeugdgevangenis!!! De link met Schiphol is onduidelijk, maar dat deert het stadsdeelbestuur niet.

In het Amsterdams Stadsblad van 7 januari 2008 poneert hij het idee van een jeugdgevangenis. Daar moet de Boterbloem dan nu voor wijken. De boerin van de Boterbloem suggereert, als er dan per se daar een jeugdgevangenis moet komen, om die dan te vestigen op het nog steeds niet volle Lutkemeer I. Op dit idee reageert Baâdoud als volgt:

“Het is niet goed voor het imago van dit terrein om een gevangenis neer te zetten die zichtbaar is vanaf de weg. Justitie heeft een kavel gereserveerd op Lutkemeer III en bedrijven die al een contract hebben voor I willen niet ineens geconfronteerd worden met een gevangenis.”

Ik denk dat niemand die het prachtige groene gebied van de Lutkemeer kent geconfronteerd wil worden met een jeugdgevangenis.

Als ze zo met het terrein in hun maag zitten en niemand die iets met Schiphol te maken heeft zich er wil vestigen…. waarom kan De Boterbloem er dan niet gewoon blijven? Waarom moet er per se IETS gebouwd worden? Zitten ze al vast aan wurgcontracten? Geheime vastgoeddeals? Gefêteerde ambtenaren? Waar blijft de Osdorper klokkenluider?

Johannes van Dam: “Nachtmerrie”

In het Parool van 25 oktober 2008 schreef Johannes van Dam:

“Red de Boterbloem” was, in augustus 2004, de kop boven een stuk in deze krant over het enige biologische agrarische bedrijf binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen, aan de Lutkemeerweg, vlak achter Westgaarde. Trijntje Hoogendam heeft daar haar akker-  en tuinbouwbedrijfje in één van de mooiste polders van de stad. Ik schreef: “Ze beheert veertig hectare, te groot voor servet en te klein voor tafellaken. De gemeente dreigt met bouwplannen en zonder weerstand kan haar bijzondere bouwland over een tijdje een object voor projectontwikkelaars worden”. Hoogendam heeft sindsdien, mede dankzij allerlei hulp, kunnen investeren in het bedrijf en de opstallen en alles leek goed te gaan. Maar nu lijkt de nachtmerrie alsnog werkelijkheid te gaan worden: juist op deze plek plannen de gemeente en het stadsdeel Osdorp een bedrijventerrein – en dat terwijl er in Slotervaart nog voldoende bedrijfsruimte ter beschikking is. Niettemin heeft het dagelijks bestuur (PvdA, GroenLinks, CDA) begin oktober besloten dat De Boterbloem per 31 oktober 2009 moet ophouden te bestaan.

Op 14 oktober was er een gelegenheid tot inspreken, die ik helaas gemist heb. Daarom blijft mij niets anders over dan er hier aandacht aan te besteden. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de genoemde politieke partijen dit milieuonvriendelijke besluit laten bestaan. Er is nog een jaar te gaan, maar de donkere wolken pakken zich al samen.

Hierbij roep ik de deelraad van Osdorp op niet in te stemmen met het besluit en vraag ik de gemeente of die niet moet overwegen dat De Boterbloem voor de hele stad en haar milieu van te veel betekenis is om dit initiatief de keel af te snijden. Wie zit er te wachten op nog een bedrijventerrein? De penningmeester van het stadsdeel? Kom nou!