Raadsvergadering oktober 2008 met discussie over Boterbloem

Hieronder een verslag van een bijeenkomst op 14 oktober 2008 van de Raad in Osdorp, waar gesproken werd over de plannen om een bedrijventerrein te vestigen in Lutkemeer 3. Lees vooral de argumentatie van de heer Baâdoud, die volgens mij niet steekhoudend is. Het belangrijkste argument dat door de politici wordt gebruikt om hun beslissing te verdedigen is ‘Er is nu eenmaal ooit besloten dat…”. Het werkgelegenheidsargument blijkt geen hout te snijden.

“Insprekers ten aanzien van zorgboerderij “de Boterbloem”

Mevrouw Harmsen (inspreker) draagt een gedicht voor waarin zij haar gevoelens verwoord over het gebied rond de Boterbloem.

Mevrouw Uitenhuis (inspreker) legt uit dat zij namens de stichting Landzijde het belang van de zorgboerderij “de Boterbloem” voor de maatschappij wil onderschrijven. Zij hebben vanuit hun stichting al veel cliënten geplaatst bij de zorgboerderij, die op een unieke locatie in Amsterdam is gevestigd. Mevrouw Hoogendam (inspreker) spreekt als bewoonster van de zorgboerderij. Haar toespraak wordt tijdens de vergadering onder de raadsleden verspreid.

De heer G. Snelder (inspreker) werkt sinds vier jaar vrijwillig bij de Boterbloem, het enige biologische tuin- en akkerbedrijf in Amsterdam. De Boterbloem is ook een zorgboerderij en heeft zonder subsidie allerlei activiteiten opgezet. Er komen steeds meer mensen naar de boerderij en zij komen niet alleen uit Osdorp, maar ook van buiten de stadsgrenzen.
De boerderij grenst aan een gebied wat door het stadsdeel de tuinen van West wordt genoemd.
Hij vraagt zich af waarom de Boterbloem plat moet worden gegooid, terwijl Lutkemeer 1 nog steeds niet vol is. Het enige economische voordeel dat hij ziet is voor de projectontwikkelaars. Er is geen garantie dat Lutkemeer 3 in de toekomst werkgelegenheid creëert, maar er is wel de zekerheid dat een uniek stukje natuur voor altijd verdwijnt. Beste leden van de raad wordt alstublieft wakker vergeet het plan Lutkemeer 3 en laat de Boterbloem voortbestaan.

De heer R. Snelder (inspreker) wil opmerken dat bij RTV Noord-Holland de heer Baadoud heeft gezegd, dat het realiseren van de fase 3 zal leiden tot werkgelegenheid. De heer Snelder vraagt zich af of dat wel zo nodig is, omdat er in de omgeving van Osdorp voldoende werkgelegenheid is en men zelfs mensen uit het buitenland moet halen om de vacatures in te vullen. Verder wil hij opmerken dat het vreemd is dat men in de tuinen van West een zorgboerderij wil realiseren, terwijl die er al is.
Mevrouw Horst (inspreker) woont aan de rand van Osdorp en kan nog dagelijks genieten van unieke vergezichten. Als je dit gebied gaat volbouwen wil ze de raad waarschuwen dat hij heel veel mensen een gebied ontneemt waar ze inspiratie opdoen om hier te blijven wonen. We hebben ook overlast. Hier wonen, betekent ook vriendjes worden met het

vliegtuiglawaai van Schiphol. Men moet niet vergeten dat omgeploegde akkerbouwgrond in het najaar een natuurlijke geluidsbuffer vormt tegen Schiphol. Als dit wordt volgebouwd met betonnen bunkers dan is dat er niet meer en wat weg is dat komt niet meer terug. Ik wil u vragen in kader van de structuurvisie van Amsterdam om uw besluit te heroverwegen, omdat u een inschattingsfout maakt. Dit gebied geeft heel veel mensen ruimte en toegang tot een klein stukje natuur en tot een klein stukje horizon.

De voorzitter dankt de insprekers. Hij zal eerst de wethouder het woord geven en aan de hand daarvan kunnen de raadsleden vragen stellen.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt naar aanleiding van de opmerkingen van de insprekers het volgende: Hij kan meegaan in wat er gezegd is over hoe belangrijk een natuurlijke omgeving is en dit geldt ook voor de overige raadsleden, maar hij wil opmerken dat er contracten zijn getekend door o.a. mevrouw Hoogendam, waarin afgesproken is dat de grond in bruikleen wordt gegeven tot het moment dat het stadsdeel dit gebied wil gebruiken als bedrijventerrein. We proberen een goede balans te vinden voor de mensen die hier wonen. Dit heeft te maken met het wonen, werken en recreëren. In Lutkemeer 1
zijn op het moment vier bedrijven in aanbouw. Ten aanzien van de opmerking over werkgelegenheid wil hij opmerken dat er over de gemeentegrenzen heen wordt gekeken, maar gemeenten moeten niet alleen leunen op andere gemeenten; we hebben ook de opdracht om te zorgen dat wij zelf onze ruimtes hebben. Hij wil verder opmerken dat de raad niet tegen een zorgboerderij is, wij zijn zelf ook heel proactief om alles wat met groen te maken heeft hier naar ons toe te halen.

Een van de aanwezigen is het niet eens met de beantwoording en interrumpeert meerdere malen de vergadering, zodoende schorst de voorzitter de vergadering voor drie minuten.

Portefeuillehouder Baadoud vervolgt zijn beantwoording. Het is niet iets nieuws dat de

Lutkemeer 3 is aangewezen als bedrijventerrein. Dit is iets wat al jaren bekend is. De hele opzet van de Boterbloem spreekt het stadsdeel erg aan. Alleen de plaats waar de Boterbloem thans gevestigd is, is bedoeld als bedrijventerrein. Wij hebben de keus gemaakt voor Lutkemeer 1 bedrijven, Lutkemeer 2 groen en Lutkemeer 3 bedrijven.

Mevrouw Horst merkt op dat haar vraag nog niet is beantwoord. Zij heeft gevraagd of het wenselijk is om op deze termijn door te gaan met het volbouwen van de Lutkemeerpolder.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de plannen die het stadsdeel Osdorp heeft gemaakt in het verleden zijn bekrachtigd door de centrale stad en dit is ook recent nog in de raad besproken. Amsterdam heeft gekozen voor bedrijventerreinen in de Lutkemeer en wij kunnen dit niet heroverwegen.

De voorzitter geeft de raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen.

Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) wil weten of het klopt het dat de wethouder in overleg is om de activiteiten van de Boterbloem voort te zetten.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de Boterbloem zelf op zoek dient te gaan naar een locatie in de tuinen van West.

De heer Güvenç (Lijst Güvenç) wil weten hoe groot het gebied is waar het om gaat en of er in de ontwikkelingsplannen nog aan een ander gebied gedacht is voor de Boterbloem.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de Boterbloem zelf op zoek dient te gaan naar een locatie in de tuinen van West.

De heer Güvenç (Lijst Güvenç) wil weten hoe groot het gebied is waar het om gaat en of er in de ontwikkelingsplannen nog aan een ander gebied gedacht is voor de Boterbloem.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat het om 40 ha gaat, waarvan het gedeelte van 32 ha in het verleden door de eigenaars verkocht is aan ontwikkelaars.
De heer Spijker (PvdA) begrijpt dat hij geciteerd is. Hij wil graag een reactie van de wethouder.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de citering ging over de ontwikkeling van Lutkemeer 1 in verhouding tot Lutkemeer 3. Er was een houding van de centrale stad dat er in eerste instantie ontwikkelingen zichtbaar moesten zijn in Lutkemeer 1 voordat er gepraat zou worden over Lutkemeer 3. Er is nu een aantal bedrijven gestart in de Lutkemeer 1 en we hebben de vraag gekregen uit de centrale stad om de Lutkemeer 3 te ontwikkelen.

De heer Spijker (PvdA) merkt op dat het de intentie is dat eerst Lutkemeer 1 vol is voordat er wordt gestart met Lutkemeer 3.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat er nu vier bedrijven zijn gestart met bouwen en er ligt nog een aantal aanvragen. Verder ligt er een aanvraag voor Lutkemeer 3 voor een penitentiaire inrichting.

De heer Spijker (PvdA) wil weten of dit betekent dat Lutkemeer 1 bijna vol is.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat dit op papier het geval is, maar het is pas definitief als de contracten ondertekend zijn.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s