Artikel over De Boterbloem op buurtlink.nl

buurtbewoners leren over natuur en boerenbedrijf bij De Boterbloem
buurtbewoners leren over natuur en boerenbedrijf bij De Boterbloem

Vanaf nu is nieuws over de reddingsactie Red de Boterbloem ook te volgen op http://www.buurtlink.nl.
Zie http://buurtlink.nl/1067TH/amsterdam/Lutkemeerweg/858777/Ecologische+zorgboerderij+in+Osdorp+bedreigd+gemeente+wil+er+bedrijventerrein+plaatsen

Boterbloem past perfect in de Hoofdgroenstructuur van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling

Het rapport “ NAAR EEN EEN GROENE TOPSTAD”  is het advies over de Hoofdgroenstructuur, door de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling, aangeboden aan het College van B&W en de Gemeenteraad in januari 2009.

De ARS is een onafhankelijk adviesorgaan van de Gemeente en geeft (gevraagd en ongevraagd) adviezen aan het centrale stadsbestuur en de verschillende stadsdeelbesturen m.b.t. stedenbouw, ruimtelijke ordening, economie, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en openbare ruimte.

De raad pleit voor het gebruikmaken van de verordening op de stadsdelen. M.a.w. een aanwijzing om te komen tot een zekerstelling van de groene en open gebieden.
Bovendien stellen zij voor dit te financieren uit het Vereveningsfonds, met bijdragen van het
bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en voor het buitengebied ook bijdragen van provincie, het rijk , Schiphol en andere gemeenten.

Onderstaand enkele letterlijke citaten uit het rapport, allemaal zeer van toepassing op de situatie van De Boterbloem.

1.Voor de Amsterdamse Metropool zijn de groene gebieden in en om Amsterdam van groot belang. Deze gebieden zijn onmisbaar vanwege de vele functies die zij vervullen en bepalen in hoge mate de stedebouwkundige kwaliteit van de stad.

2.Buitengebied

Het buitengebied is het gebied waar de stad niet is. Essentieel voor de betekenis van het landschap voor de metropool is dat het zich niet onderwerpt aan de stad en dat het zijn eigen karakter behoudt: overwegend agrarisch en open.

Dit open agrarische buitengebied wordt aangetast, paradoxaal genoeg door toedoen van de stad die er zo van zegt te houden. Verrommeling en verdwijnen van de landbouw in het buitengebied (de drager van de openheid) worden vooral veroorzaakt door planologische onzekerheid als gevolg van een onophoudelijke lawine van stedelijke plannen en plannetjes.
De recreatieve functie van het buitengebied moet niet langer worden versterkt door het
aanleggen van grotere of kleinere recreatieterreinen, die afbreuk doen aan de landschappelijke
waarden. Verbreding van het agrarisch ondernemerschap en kleinschalige recreatieve functies op het eigen erf kunnen het voorzieningenniveau verhogen, zonder de belevingswaarde aan te tasten.

3.De ARS adviseert afstand te nemen van lege metaforen als het Metropolitane Park uit de Structuurvisie Randstad 2040 en daarvoor in de plaats een beleid van rust en steun te ontwikkelen. Dat betekent hoofdzakelijk:
− geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied.
− versterking, c.q. ondersteunen van de agrarische functie.
Daarvoor moet Metropool Amsterdam aan de planologische onzekerheid een einde maken door de agrarische functie van het buitengebied voor langere tijd in bestemmingsplannen zeker te stellen en zich er daarnaast voor inspannen om optimale condities te scheppen voor agrarische exploitatie en goed beheer.

4.Stadsdelen

De in de Structuurvisie opgenomen Hoofdgroenstructuur representeert het belang van Amsterdam als geheel. De Centrale Stad is daarom verantwoordelijk voor de borging van ruimtelijke spelregels voor de Hoofdgroenstructuur, ook na inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De ARS adviseert om zeer zorgvuldig te overwegen hoe de “overdracht” van de stedelijke belangen van de Hoofdgroenstructuur naar de stadsdelen kan worden vormgegeven. Hierbij moet wellicht ook gekeken worden naar de verordening op de stadsdeelraden, als stedelijke pendant van de provinciale verordening ex Wro.

5. UITVOERINGSSTRATEGIE
In de nieuwe Wro is opgenomen dat een uitvoeringsstrategie onderdeel is van Structuurvisies. Financiering speelt daarbij een hoofdrol, naast ruimtelijke regelgeving (middels verordeningen) en bestuurlijke afspraken. Tot nu toe heeft in Amsterdam een uitvoeringsstrategie met voldoende structureel budget ontbroken. Er is steeds sprake geweest van ad hoc afspraken met stadsdelen en incidentele budgetten. De nieuwe vereisten aan structuurvisies zijn een goede aanleiding om meer structurele vormen te zoeken voor de verantwoordelijkheid van de Centrale Stad.

Leegstand bedrijventerreinen structureel

Het volgende artikel, uit 2007 alweer, is te lezen op http://www.milieudefensie.nl/ruimte/nieuws/onderzoek-leegstand-bedrijventerreinen-structureel. Hieruit blijkt, zoals elk weldenkend mens ondertussen wel met eigen ogen in ons verrommelde landschap kan zien, dat er een overschot aan bedrijventerreinen in Nederland is. Een nieuw bedrijventerrein willen vestigen, in deze tijd, in de Lutkemeer getuigt van een zeer bekrompen visie.

Amsterdam, 27 november 2007 – Wanneer de huidige plannen voor nieuwe bedrijventerreinen doorgaan, zal de structurele leegstand op de bestaande bedrijventerreinen snel groeien. Dit blijkt uit onderzoek door STOGO-onderzoek+advies, in opdracht van Milieudefensie, dat vandaag wordt aangeboden aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken. Milieudefensie roept haar op om het tij te keren met een tijdelijke stop op de aanleg van nieuwe terreinen.
STOGO-rapport ‘Voor wie ontwikkelen we nog bedrijventerreinen’ (PDF)

Onderzoeksbureau STOGO stelt in haar rapport ‘Voor wie ontwikkelen we nog bedrijventerreinen’? dat voor de van oudsher aan bedrijventerreinen gebonden sectoren (nijverheid en logistiek) tot 2020 weinig extra ruimte nodig is omdat de werkgelegenheid in deze sectoren nauwelijks zal groeien. Ook is verplaatsing van deze bedrijven uit de bebouwde kom naar bedrijventerreinen grotendeels afgerond. Nieuwe bedrijventerreinen zijn volgens Milieudefensie dus niet nodig.

Dat overheden toch inzetten op veel nieuwe bedrijventerreinen – een groei van 25 procent tot 2020 – komt volgens STOGO voort uit de verkeerde veronderstellingen in de gehanteerde ramingen in de Bedrijfslocatie Monitor (BLM). Die gaan er van uit dat zich op nieuwe bedrijventerreinen steeds meer dienstverlenende bedrijven zullen vestigen. Volgens de onderzoekers is dat onwaarschijnlijk, omdat er veel kantoorpanden leegstaan en er op nieuwe bedrijventerreinen nauwelijks kantoren zijn gepland.

De ruimte op nieuwe terreinen wordt vooral opgevuld door bedrijven van bestaande bedrijventerreinen die op zoek zijn naar een groter of moderner pand. Zo blijkt 54 procent van de bedrijven op de vier onderzochte bedrijventerreinen ( De Wetering in Utrecht, De Meerpaal in Houten, Distripark A12 in Waddinxveen en Veren Ambacht in Ridderkerk) afkomstig van een bedrijventerrein elders. Voor bedrijven is het voordeliger om een goedkoop kavel op een nieuw terrein te kopen, dan om bestaande panden op te kopen en renoveren.

Volgens STOGO is er ‘ongezond veel aanbod’ van bestaande bedrijfspanden – zo’n acht miljoen vierkante meter, wat overeenkomt met 1.600 hectare bedrijfsterrein. Het probleem is nog groter dan officiële cijfers doen vermoeden, want verpauperde panden worden helemaal niet aangeboden op de markt en komen dus niet terug in deze cijfers. Ook verborgen leegstand komt niet terug in de cijfers.

Volgens STOGO is de forse groei van de leegstand op bedrijventerreinen alleen te voorkomen door ‘een substantiële verlaging van de huidige planningsopgave of door het op grote schaal transformeren van oude bedrijventerreinen’. Milieudefensie roept in haar campagne ‘Spaar het Landschap, recycle de ruimte’ op tot een tijdelijke stop op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. ‘Hierdoor vangen we twee vliegen in één klap’, aldus campagneleider Willem Verhaak. ‘We voorkomen dat ons landschap dichtslibt met lelijke bedrijventerreinen én maken een eind aan de verdergaande verpaupering.

Dagelijks Bestuur Stadsdeel Osdorp: “We hebben nog steeds gebrek aan bedrijventerreinen in Osdorp”

Vrijdag 20 maart vond bij De Boterbloem een ontmoeting plaats ‘van mens tot mens’ van het Actiecomité Red de Boterbloem en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp, vertegenwoordigd door de wethouders Baâdoud en Steeman en twee ambtenaren. Hele aardige mensen bleken het te zijn. Is dat een geruststelling? Nee. Want deze aardige mensen houden bikkelhard vast aan hun standpunt: De Boterbloem moet plaats maken voor een bedrijventerrein.

Wethouder Baâdoud: “We hebben in de jaren ‘90 van de Centrale Stad opdracht gekregen om ruimte vrij te maken voor een bedrijventerrein. Er is nog steeds een tekort aan bedrijventerreinen in Amsterdam”. Pardon? Ook in deze tijd van economische crisis? En zelfs daarvoor was al sprake van leegstand bij heel veel bedrijventerreinen. Amsterdam blaast nu toch wegens geldgebrek allerlei bouwplannen af? Baâdoud: “Ooh, die crisis gaat wel weer voorbij, en dan staan wij in de startblokken om hier een bedrijventerrein neer te zetten. Daarop komen trouwens geen bedrijven, maar een jeugdgevangenis. De intentieverklaring is er al”. Een jeugdgevangenis??? Is dat dan een Schiphol-gerelateerd bedrijf? Dat moest hier toch? Baâdoud: “Nou, de Schiphol-richtlijn hebben we gedeeltelijk losgelaten, maar het is wel degelijk zo dat 75% van de bedrijven die zich hier vestigen met Schiphol te maken moeten hebben”.

Vreemd. Want op Lutkemeer I, een gebied vlakbij de boerderij waar de gemeente al begonnen is met het neerzetten van lelijke en overbodige bedrijfspanden die voor een groot gedeelte leeg zullen staan, zijn tot nu toe alleen nog maar enkele bedrijven gevestigd die niets met Schiphol te maken hebben. Hoe zit dat dan? “Oooh? Nou, daar gaan we onderzoek naar doen”, aldus één van de ambtenaren.

“Lutkemeer I is vol” (????)

Wethouder Baâdoud vroegen we verder nog hoe het zat met de toezegging van het stadsdeel aan de boerin dat zij pas weg zou hoeven als Lutkemeer I vol was. “Meneer Baâdoud, wij hebben vernomen dat u dit weekend op een PvdA-bijeenkomst heeft rondverteld dat Lutkemeer I vol is, klopt dat?” Baâdoud: “Ja, inderdaad, Lutkemeer I is helemaal vol en daarom gaan we nu beginnen met de jeugdgevangenis.” Onnavolgbare redenering. Afgezien daarvan: het klopt niet met de feiten. Want de afdeling communicatie van het stadsdeel heeft ons laten weten dat Lutkemeer I helemaal nog niet vol is. Er is slechts 33% definitief uitgegeven, op 33% van het terrein zijn uiterst onzekere opties uitgebracht, en voor 33% was tot nu toe geen interesse. Dat is toch zo, meneer Baâdoud? “Eeeh… tsja, nu u het zegt”.
Hoe zit het dan met de toezegging van het stadsdeel aan de boerin dat ze mocht blijven tot dat het geval zou zijn? Is dan de bruikleenovereenkomst dan niet wegens ongeldige redenen opgezegd? Baâdoud: “Nou, dat maakt niet uit, want van hogerhand hebben wij de vraag gekregen om een plek voor een jeugdgevangenis te zoeken en die komt hier en daarom is de bruikleenovereenkomst opgezegd”.

Stadsdeel ongevoelig voor argumenten om De Boterbloem te behouden

“Tekort aan bedrijventerreinen”, Lutkemeer I “vol”, jeugdgevangenis of niet: wij willen, samen met heel veel andere inwoners van Osdorp, dat De Boterbloem blijft. En dat hebben we duidelijk proberen te maken aan het Dagelijks Bestuur. We hebben ze rondgeleid langs de 19e eeuwse boomgaard, de kippen, de moestuin… We hebben ze het prachtige uitzicht laten zien, verteld over de zeldzame vogels die hier broeden, over het geluk dat de mensen die hier werken en die nergens anders terecht kunnen ervaren, over het unieke, nog niet verkavelde polderlandschap, over de biologische akkers, enig in hun soort in Amsterdam. Ze hebben het allemaal met eigen ogen gezien, ze hebben de frisse lucht opgesnoven, ze hebben het wijdse uitzicht bewonderd. En we hebben ze gevraagd: wat kunnen wij nou nog doen om dit te behouden? Valt hier met jullie dan helemaal niet over te praten? “Nou, u moet weten, er waren heel veel partijen betrokken bij het besluit om hier een bedrijventerrein te vestigen. De Centrale Stad, SADC, de provincie en ga zo maar door. Als we nu het bestemmingsplan weer zouden wijzigen, dan komen we toch heel onbetrouwbaar bij al die partijen over? We hebben het besluit nu eenmaal genomen en daar wijken we niet meer vanaf”.

En daar konden we het mee doen. We hebben als goede kennissen afscheid van elkaar genomen, want het waren hele aardige mensen. Mensen die ook maar hun baan doen. Naar beste inzicht en geweten. Dat was heel duidelijk. Maar wie het nodig vindt om feiten te verdraaien, om vervolgens te verwijzen naar een besluit “dat nu eenmaal ooit een keer genomen is”, en te weigeren af te zien van een overbodig bedrijventerrein in een tijd waarin de Gemeente Amsterdam allerlei grote projecten wel degelijk blijkt aan te kunnen passen vanwege de veranderde economische omstandigheden, komt als bestuurder niet erg bekwaam over. We hebben ze verteld dat we doorgaan met actievoeren, en dat een burgerinitiatief gevolgd zal worden door een referendum en juridische acties. Want al staan Baâdoud en Steeman achter het bedrijventerrein, ze vertegenwoordigen met hun standpunt beslist niet dat van de meerderheid van de inwoners van Osdorp. Zoals binnenkort zal blijken.

Persoonlijke reacties ondertekenaars petitie Red de Boterbloem

Op http://deboterbloem.petities.nl hebben ondertekenaars van de petitie commentaar gegeven op het absurde idee om op het terrein van de Boterbloem een bedrijventerrein te vestigen:

“Deze plek is zo dierbaar zo bruikbaar zo intens te beleven zo nodig  voor zovelen voor zoveel doeleinden, daar kan geen bedrijventerrein tegenop”

“Ik vind het heel belangrijk dat de ecologische boerderij behouden blijft. Het is een uniek stukje rust en ruimte temidden van alle tumult. En rust en ruimte hebben we nodig om weer op te laden.”

“Ik ben moeder van 2 zonen van 13 en 11 jaar. Ik las in de Westerpost een zin waar ik het van harte mee eens ben en die ik hier graag wil herhalen: Laat de mensen die het voor het zeggen hebben nu alstublieft voor 1 keer eens kiezen voor kwaliteit van leven.”

“Niet nog meer bedrijven in onze groengebieden!”

“zo’n plek geeft mij weer hoop…,ik zou het alle kinderen gunnen een tijdje daar te mogen zijn!”

]”Bedrijven terreinen eerst maar eens efficient gebruiker, voordat we schaarse plekjes opofferen!”

“Het eerste terrein Lutkemeer is nog steets niet vol. In de Haarlemmermeer liggen nog voldoende lege terreinen. Nog een tip voor de wethouder; alle veranderingen zijn door “schreeuwende” minderheden tot stand gekomen.”

“Boos over zoveel vernielzucht”

“Ecologische producten moeten zo dichtbij blijven”

“Wil graag later ook nog aardappelen rooien”

“natuurliefhebber tegen het volplempen van Nederland”

” zulke projecten zijn belangrijk!!”

“Er zijn genoeg (leegstaande) bedrijventerreinen. Stop met het verkwanselen van natuur en van wat er echt toe doet voor een paar centen en zogenaamde prestige.”

“verontrust door zoveel rechtlijnig denken”

“De Boterbloem kan zoveel betekenen voor stadslandbouw, de Tuinen van West en burgers van Osdorp en wijde omgeving! Een unieke kans voor vernieuwend ruimtegebruik, burgerschap en cradle-to-cradle bedrijventerreinen..”

“GroenLinks? Ga je schamen!”

“Gezond verstand. Dit snap ik niet meer.”

” het is heerlijk om op de boterbloem te werken, ik spreek uit ervaring. We willen toch groene stadsranden, dus blijf van de Boterbloem af!”

“Weer groen weg?!? Laat ze de leegstand maar gebruiken!”

“expansie is één ding, maar nooit ten koste van alles, óók niet van De Boterbloem”

“laatste stukjes groen rond Adam en Schiphol moeten blijven”

“Laat het toch zo blijven! Er word al zoveel vernield voor mens & dier.”

” Wees zuinig op de wijdsheid van de Amsterdamse polders!”

” erg dat groenlinks hier aan meedoet”

” lid van Groen Links en onaangenaam getroffen door de rol van een Groen Links wethouder in deze zaak.”

“Men moet leegstaande/oude bedrijventerreinen benutten/opknappen dan kan o.a.ook De Boterbloem blijven bestaan.”

“sympathisant en voorstander van stukjes natuur in de stad”

“Behoud het groenstrookje dat ons is gegund in dit verstedelijkt /geindustrialiseerd gebied!”

“ben een grote voorstander voor het kopen van streekgerechten.”

” biologische landbouwvrouw+groen in de stad fan”

” voorstander van biologisch voedsel uit de regio”

“groen telt niet meer, alleen geld telt.”

“geen natuur meer weg voor bebouwing !”

” dit moet blijven”

“protesterend tegen wanbestuur”

” Student, vóór biologische landbouw, tegen bedrijventerreinen”

” behoud het mooie in nederland”

“natuur is essentieel voor de mens!”

“zoiets moois mag niet verdwijnen voor een bedrijventerrein!!!!!”

“Ik ken uw gebied als een kostbare open enclave”

“Deze boerderij moet blijven !”

“nog meer kantoren is dat nodig?!?!?”

” ambtenaar tegen landroof”

“wonend in Osdorp, genietend van de wijde uitzichten rond de boterbloem”

“goede dingen moeten blijven”

“Benut eerst de bestaande lege panden voordat er maatschappelijk, sociaal, historisch en ecologisch vernield moet worden.”

Boterbloem levert Amsterdam veel meer op dan de korte termijn winst van het zoveelste bedrijventerrein

De heer Leo van Stijn stuurde onderstaande mail naar het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp:

Geachte bestuursleden,

Natuurlijk spelen er allerlei economische belangen voor stadsdeel Osdorp en voor Amsterdam.
Maar soms moet je onderkennen en accepteren dat er meer is dan dit soort motieven.
In Amsterdam moet er ruimte zijn en blijven voor het prachtige initiatief van mevrouw Hoogendam.

Uw stadsdeel juist kan scoren met zorgboerderij de Boterbloem binnen uw grenzen:
– Natuureducatie voor kinderen, die hier leren waar hun eten vandaan komt
– Belangrijke dagbesteding voor mensen met psychiatrische, criminele of een verslavingsachtergrond.
– Biologische productie van groente en fruit en verkoop daarvan
– Ongerepte natuur binnen de stadgrenzen, met o.m. diverse riet-, roof- en watervogels.

Ik hoop dat u in alle wijsheid de juiste keuze maakt en besluit tot instandhouding van dit natuurgebied. Bebouwing van dit gebied zou eeuwig zonde zijn, vooral omdat er dan weer een groenvoorziening verdwijnt. Uit internationaal onderzoek blijkt dat openbaar en privaat groen in de bebouwde omgeving een positief effect heeft op het gedrag en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van bewoners.

Met vriendelijke groet,

Leo van Stijn.

Website www.buurtleven.nl besteedt aandacht aan actie Red de Boterbloem

Op de website http://www.buurtleven.nl verscheen het volgende bericht over De Boterbloem:

paarse-bloem1

Ecologische boerderij de Boterbloem ligt prachtig in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, bij Osdorp. Op de uitgestrekte akkerlanden nestelen kivieten. Het is cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde. Er wordt biologisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Stadsdeel Osdorp wil op deze unieke plek een bedrijventerrein neerzetten en vindt dat De Boterbloem weg moet.

Doordat de boerin, Trijntje Hoogendam, genomineerd was als Amsterdammer van het Jaar 2008, kreeg De Boterbloem veel media-aandacht. Een groep verontruste bewoners van Amsterdam Nieuw-West wil helpen De Boterbloem voor Amsterdam te behouden en heeft een actiecomité opgericht.
Intussen hebben op http://deboterbloem.petities.nl al meer dan 1600 mensen de petitie ‘Red de Boterbloem’ getekend. Er zijn ook al 1500 handtekeningen op papieren handtekeningenlijsten gezet.
De lokale en landelijke pers heeft al heel veel aandacht aan de actie besteed. In het nieuws van AT5 van 12 februari was een item over deze reddingsactie te zien. Het radioprogramma Vroege Vogels besteedde aandacht aan de actie op 22 februari, en ook het AD schreef over De Boterbloem.
Het is duidelijk dat de bewoners van Amsterdam-West willen dat De Boterbloem blijft. Maar ook van ver daarbuiten komen de mensen vandaan die hun handtekening hebben gezet. In deze tijd een bedrijventerrein willen vestigen op het land van een goedlopende biologische boerderij, dat vinden mensen van allerlei achtergronden een weerzinwekkend, absurd en ontoelaatbaar idee.
Een burgerinitiatief is in de maak, waarin Stadsdeel Osdorp wordt gevraagd de bestemming van de Lutkemeer te wijzigen zodat de boerderij kan blijven. Hopelijk komt het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp tot inkeer.
Als dat niet het geval zal zijn, gaan we politici van de Centrale Stad vragen in te grijpen. Iedereen kan helpen een van de laatste restjes mooi groen in dit gebied te behouden. Onderteken de petitie op http://deboterbloem.petities.nl. In mei worden de handtekeningen aangeboden aan wethouder Marijke Vos. Wij hopen dat zij De Boterbloem wil onderbrengen in haar project Proeftuin Amsterdam.

http://www.buurtleven.nl/nieuws/item/9282?new=1

Stuur een protestmail aan Dagelijks Bestuur Stadsdeel Osdorp: behoud de Boterbloem!

Steeds meer mensen die gealarmeerd zijn door de berichten over het feit dat het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp een bedrijventerrein wil vestigen waar nu ecologische zorgboerderij De Boterbloem zich bevindt, sturen mailtjes naar het Dagelijks Bestuur om te protesteren tegen de plannen en om hun steun aan De Boterbloem te betuigen.

Doe dat ook! Hoe meer protesten hoe beter! Laat je stem horen en stuur een protestmailtje naar db@osdorp.amsterdam.nl.

Hieronder een roerend voorbeeld van zo’n mailtje:

‘Het is zo’n bijzonder stukje Amsterdam: dit ontdekten wij 2 jaar geleden toen we er eens naar toe fietsten…. Bevlogen mensen die er werken, kinderen die weer zien waar hun eten oorspronkelijk vandaan komt, de rust, de ruimte, het uitzicht, de boomgaard………neem er eens een kijkje en voel wat voor bijzondere plek het is!’

Meer groen in de woonomgeving helpt woonwijken duurzamer te maken: dus behoud De Boterbloem!

Meer groen in woonomgevingen draagt op allerlei manieren bij aan het welzijn van de bewoners: minder criminaliteit, vandalisme en zwerfvuil, mensen willen liever in hun buurt blijven wonen, ze voelen zich prettiger en herstellen zelfs sneller van een burn-out. Zie http://www.groenforumnederland.nl.

Heeft het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp hier wel bij stilgestaan toen ze hun plannen ontwikkelden voor een bedrijventerrein in de prachtige Lutkemeerpolder? Het hieronder weergegeven stuk levert wederom vele argumenten waarom alle inwoners van Osdorp erbij gebaat zullen zijn als De Boterbloem blijft.

“Op verzoek van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de stichting Groenforum Nederland een advies uitgebracht inzake de groene component in de woonvisies van grotere gemeenten. Groenforum constateert dat er in deze woonvisies nauwelijks aandacht is voor het belang van een groene woonomgeving.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat openbaar en privaat groen in de bebouwde omgeving een positief effect heeft op het gedrag en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van bewoners. Deze geven al vele jaren in onderzoek aan een goede groenvoorziening in hun woonwijk essentieel te achten voor hun woongenot. Daar wordt, naar hun mening, niet of veel te weinig naar geluisterd. Woongroen draagt bij aan een stabielere wijk, waar de bewoners ook langer blijven wonen.

Groenforum wijst er in haar advies op, dat de kosten van aanleg en beheer ruimschoots kunnen worden terugverdiend. Dit doordat maatschappelijke kosten wegens vandalisme, vervuiling, voorkomende agressie en kleine criminaliteit kunnen worden teruggedrongen als er meer groen aanwezig is in een wijk. Ook de kosten voor gezondheidszorg zullen lager worden doordat bewoners gezonder worden en sneller herstellen van ziekte, een ziekenhuisopname of van burn-out.

In tal van gemeenten zijn inmiddels projecten gestart om woonwijken groener te maken. Enkele van deze projecten zijn inmiddels afgesloten en geëvalueerd. Groen kan worden gezien als een dragende voorwaarde om duurzamere woonwijken te scheppen. In de praktijk zien we dat gemeenten groene woonwijken realiseren in combinatie met afvalverwerking, nieuwe vormen van energieopwekking en nieuwe methoden van waterbeheer. Groenforum dringt er bij minister Vogelaar op aan de succesvolle projecten te beschrijven, te bundelen en beschikbaar te stellen aan allen die betrokken zijn bij stadsontwikkeling, stadsbeheer en stedelijke renovatie. Hierbij is het van belang de succesfactoren te analyseren. Groenforum Nederland zond het advies ook aan de ministers van LNV en van VROM.

In Groenforum Nederland werken 65 organisaties, instellingen, bedrijven en overheden samen met als doel te bewerkstelligen dat groen de komende jaren meer zal worden ingezet als volwaardig beleidsinstrument bij het oplossen of verminderen van eigentijdse maatschappelijke problemen.”

bron: Stichting Groenforum Nederland, 18/07/08

Copyright ©2008 AgriHolland B.V.

Van: http://www.groeneruimte.nl

Brief aan Dagelijks Bestuur Stadsdeel Osdorp van bezorgde bewoners Nieuw Sloten

Geachte leden van het DB,

Wij willen hierbij aangeven dat wij ons zorgen maken over de plannen die er bestaan om de Lutkemeerpolder in te richten. Het is naar onze mening van groot belang dat deze polder in zijn huidige vorm in stand blijft. Ik ben in de jaren 60 opgegroeid in Osdorp en wij wonen nu met ons gezin alweer bijna 15 jaar in Nieuw Sloten. Er is destijds bewust gekozen voor tuinsteden waarbij veel groen was. Dit werd van belang geacht voor het welzijn van bewoners. Nu wordt alles steeds meer bebouwd. Van een tuinstad is geen sprake meer. De Lutkemeerpolder is een van de weinige overblijfselen van deze “ruimtelijke en groene” gedachte. Deze nu in de waagschaal leggen voor b.v. een bedrijventerrein of een jeugdgevangenis is voor ons echt een veel te grote stap te ver en voor ons onbespreekbaar.

“Ongeruste burgers” uit Nieuw Sloten Hans en Michaela den Os-van der Horst