Uur van de waarheid nadert voor boerderij De Boterbloem

Artikel in de Westerpost (Krant in Amsterdam Nieuw-West) van 4 maart 2009, door Arie van Genderen

Artikel in De Westerpost over De Boterbloem
Artikel in De Westerpost over De Boterbloem

Lezers van de Westerpost kan de berichtgeving niet ontgaan zijn: ecologische zorgboerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg moet verdwijnen voor de aanleg van de laatste fase van Industrieterrein Lutkemeer. Tenminste, dat vindt het Stadsdeel Osdorp. Volgens het bestuur van het stadsdeel is het besluit al zeven jaar geleden genomen en daarom onherroepelijk.

Bedrijventerrein

Op de plaats waar nu nog landerijen liggen, inclusief de percelen van boerderij De Boterbloem moet een bedrijventerrein gerealiseerd worden. Daar doelde stadsdeelwethouder Ahmed Baâdoud op toen hij begin januari werd geïnterviewd door het Amsterdams Stadsblad. Tot woede van de sympathisanten van De Boterbloem stelde hij toen het volgende. “Dat er tegenstanders zijn begrijp ik, maar het is wel de minderheid die schreeuwt tegenover de zwijgende meerderheid. We kunnen niet zeggen in Osdorp moet alles mooi groen blijven en bedrijventerreinen moeten maar ergens anders”.

Noodzaak

Toen zo’n jaar of tien geleden voor het eerst werd gesproken over de aanleg van nieuwe, deels Schiphol-gebonden industrieterreinen was er nog een onstuitbare economische groei. Nieuwe moderne industrieterreinen waren een must. Maar tijden veranderen en de noodzaak lijkt minder groot. Bovendien is er een trend om eerst oude industrieterreinen te herstructureren en opnieuw in te richten. Dat spaart geld en vooral schaarse ruimte. De ‘vrienden van de Boterbloem’ roepen het stadsdeel dan ook op om de plannen te heroverwegen. Volgens hen zijn er in Amsterdam al meer dan genoeg bedrijventerreinen die gedeeltelijk leegstaan. Zij vinden dat De Boterboem moet blijven en dat daarom het bestemmingsplan zodanig gewijzigd moet worden dat het terrein van De Boterbloem niet bebouwd kan worden. Zo kan de unieke boerderij behouden blijven voor de burgers van de stad.

Advies ARS

In de krant van 12 februari jl. gaf ik een beknopte reactie op een advies van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS). De ARS adviseert ondermeer om, vrij vertaald, “afstand te nemen van de kretologie uit de Structuurvisie Randstad 2040. Voor de Amsterdamse situatie betekent dat concreet: – geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied; – versterking of ondersteuning van de agrarische functie. Om dit te bereiken is het belangrijk dat Amsterdam, met in het verlengde daarvan de Stadsdelen, voor langere tijd vastleggen wat de functie van het buitengebied is. Dat geeft de boeren en andere gebruikers zekerheid en bevordert goed onderhoud en investeringen voor de langere termijn.” Het zou goed zijn als de planners bij het Stadsdeel Osdorp dit advies nog eens goed zouden doornemen.

Handtekeningenactie

En wat doe je als je als burger een besluit van de overheid wilt terugdraaien? Juist, je begint een handtekeningenactie. Vaak is dit de enige manier om nog iets aan besluiten te veranderen. Daarbij heb je dan veel publiciteit nodig en een actieve groep vrijwilligers die de kar trekken. Het bewijs dat zo’n actie kan werken hebben we in Sloten onder handbereik: het Weilandje Vrije Geer. Door een enorme inzet van een relatief kleine groep vrijwilligers, aangevoerd door de helaas te vroeg overleden Hans Franfurther, werd een referendum afgedwongen. Bij dat referendum kreeg het stadsbestuur een gevoelige tik op de vingers en moesten een bouwproject en een tramlijn worden afgeblazen. Dat heeft de gemeente toen erg veel geld gekost.

Overleg

Het zou om twee redenen verstandig zijn als het stadsdeel nog eens goed zou nagaan in hoeverre dit onderdeel van het bedrijventerrein Lutkemeer echt noodzakelijk is. De actiegroep rond De Boterbloem is namelijk vast van plan om tot de laatste snik te strijden voor het behoud. Dat kan nog tot veel vertraging en financiële schade leiden en zelfs tot afstel van de plannen. Tweede punt van overweging is de vraag of er echt nog behoefte is aan dit terrein. Zeker gezien de dip waarin de economie op dit moment verkeert. En de aanleg van een dergelijk terrein, zonder dat er gegadigden zijn is ook weer een enorme kostenpost voor het stadsdeel. Compromis Je zou zeggen dat er in goed overleg wel een compromis gevonden moet kunnen worden. Om de lelijke term maar eens te gebruiken: een win-win-situatie voor iedereen. Dat compromis zou kunnen zijn het behoud van de boerderij met een acceptabel stuk grond. Eventueel op basis van wat grondruil en vervolgens de overblijvende stukken grond toevoegen aan het bestaande industrieterrein. Dan wint iedereen. Maar dat zal wel weer te simpel gedacht zijn.

Steun

Steun betuigen aan de actie kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld digitaal op http://deboterbloem.petities.nl. Verder gaat de actiegroep de komende weken de handtekeningenactie in Osdorp intensiveren, want ze willen in mei 10.000 handtekeningen bij elkaar hebben. Wie ook handtekeningen wil ophalen kan zich aanmelden via deboterbloem@kpnplanet.nl. Alle verdere informatie vindt u op de website van De Boterbloem: http://www.deboterbloemamsterdam.nl.

Arie van Genderen

Arnold Heertje over De Boterbloem

Arnold Heertje schrijft over De Boterbloem in zijn column op RTLZ:

Groen Links
Laakbaar gedrag komt niet alleen in de VVD voor. In het stadsdeel Osdorp kan de GroenLinks wethouder Kees Steeman er ook wat van. Volkomen onnodig en in strijd met het milieuprogramma van zijn partij brengt hij de enige biologische zorgboerderij van Amsterdam om zeep ten behoeve van een overbodig bedrijventerrein. Overal liggen bedrijfsterreinen braak, de huidige crisis brengt de vraag naar terreinen nog verder terug, maar Steeman gaat door met zijn aanslag op natuur en milieu.

‘Bedrijven willen maar niet komen’, aldus Osdorp wethouder in 2006

In het onderstaande stuk uit 2006, te lezen op de website van de PvdA in Amsterdam, vertelt Achmed Baâdoud, PvdA wethouder in Osdorp, over zijn ideeën m.b.t. bebouwing in de Lutkemeer. Hj wil geen woningbouw, zegt wél het groen te willen behouden aan de ene kant, en aan de andere kant wil hij ook bedrijvigheid stimuleren in dit gebied.

MAAAR!!!! Ik citeer Baâdoud: “Deze locatie was bedoeld om nieuwe werkgelegenheid in Osdorp te ontwikkelen en wacht nog steeds op ondernemers die, om allerlei redenen, maar niet willen komen.” Zelfs in 2006, toen er nog geen sprake was van een wereldwijde economische crisis, had het bedrijfsleven GEEN belangstelling voor dit gebied. Het stadsdeel probeert dus al jaren in de Lutkemeer een vraag naar bedrijfsruimte te faken DIE ER NIET IS.

Afgezien daarvan zegt Baâdoud in het stuk letterlijk:

“Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden.”

Baâdoud, die voortdurend van gedachten en plannen verandert als het om de Lutkemeer gaat, is momenteel fervent voorstander van het vestigen van een jeugdgevangenis op het prachtige polderland van de Boterbloem…

Mijnheer Baâdoud, kom toch tot inkeer, en behoud de prachtige plek ZOALS DIE IS!

U bent al zo vaak van mening veranderd, draai nu dan in de goede richting bij! En zeg in 2009, net als in 2006:

“Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden.”

Hier de link waarop het artikel van Baâdoud staat, waarvan de tekst hieronder is weergegeven:

http://www.amsterdam.pvda.nl/afdeling_nieuwsbericht/2669/osdorp

PvdA Osdorp: Geen woningbouw in de Lutkemeer!

Ma 9 Jan 2006 – Achmed Baâdoud

De Nota Ruimte van minister Dekker maakt woningbouw op deze locatie in principe onmogelijk. Daarnaast moet ook de vraag gesteld worden of het wenselijk is. De Ringvaartdijk is een vrijwaringsgebied. Zeer begrijpelijk op grond van de vele vliegbewegingen die er laag boven dit gebied plaatsvinden. Dit is al voldoende reden om te voorkomen dat hier woningbouw plaatsvindt. De PvdA wil aan mensen woningen bieden in een goede leefomgeving. Een ander argument dat pleit tegen woningbouw in de Lutkemeer is dat Osdorp langzaam maar zeker wordt ingesloten door vliegverkeer. Door de lage bevolkingsdichtheid maken vliegtuigen meer dan gemiddeld gebruik van dit gebied. Wanneer je door bebouwing een locatie ontneemt aan Schiphol verdwijnt de mogelijkheid de luchthaven te wijzen op alternatieve vliegroutes. Met als gevolg dat het vliegverkeer boven bebouwd gebied toeneemt. Je beperkt daarnaast verdergaand de mogelijkheden voor Schiphol, terwijl men zich ook in Osdorp bewust is van de economische waarde van Schiphol voor de regio. Ook is woningbouw in de Lutkemeer in strijd met de stedenbouwkundige opzet van de westelijke tuinsteden, waarin de vingers van Van Eesteren (groengebieden) zijn te onderscheiden. Eén zo’n gebied is het groengebied dat zich uitstrekt langs de ringvaart vanaf Halfweg tot de nieuwe brug bij de Aker en dat vanaf daar “wijst” naar de Sloterplas. Hierbinnen bevinden zich zeer gedifferentieerde groengebieden die eerder beschermd dan bebouwd moeten worden. Deze herkenbare groenstructuur wordt dus nu bedreigd met dit plan. Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden. Wat ons wel een goed idee lijkt is om het Amsterdam Openbaar Vervoermuseum waar dezer dagen veel over wordt gesproken naar Osdorp te halen. Daarnaast wil de PvdA, in het belang van heel Amsterdam, het liefst ook de centrale markthallen naar het nu braak liggende bedrijventerrein verhuizen. Denk eens aan al die vrachtwagens die niet meer door de stad hoeven te rijden? Deze locatie was bedoeld om nieuwe werkgelegenheid in Osdorp te ontwikkelen en wacht nog steeds op ondernemers die, om allerlei redenen, maar niet willen komen. In plaats van een extra inspanning te leveren om het bedrijventerrein tot een succes te maken, gooit het dagelijks bestuur met het aangekondigde onderzoek de handdoek in de ring. Daarmee is het gebied nu officieel besmet verklaard en dus nog onaantrekkelijker geworden als nieuwe bedrijfsvestigingsplaats. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als de centrale markthallen zich vestigen in Osdorp, dan geeft dat een extra impuls aan de economie en de werkgelegenheid in ons stadsdeel. En bovendien worden eerder gemaakte afspraken en wetgeving nagekomen. De PvdA Osdorp stelt zich op het standpunt dat plannen netjes moeten worden gehandhaafd en afgehandeld. Een kwestie van normen en waarden. Meer informatie bij Achmed Baâdoud, fractievoorzitter PvdA Osdorp, 06 27047054.