Actiecomité Red de Boterbloem start burgerinitiatief in Osdorp

Vandaag (17 april 2009) is actiecomité “Red de Boterbloem” gestart met een burgerinitiatief. Doel is om ecologische zorgboerderij De Boterbloem te behouden in de Lutkemeer.

Stand van zaken
Inmiddels heeft het actiecomité een tweetal gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouders Kees Steeman en Achmed Baadoud van het Stadsdeel Osdorp. Deze gesprekken hebben niets opgeleverd. Het Dagelijks Bestuur is niet van plan om de opzegging van de gebruiksover-eenkomst van De Boterbloem terug te draaien. Ondanks het feit dat de noodzaak van de vestiging van een bedrijventerrein op Lutkemeer III niet aangetoond kon worden. Bovendien blijkt uit officiële cijfers van de afdeling Communicatie van het stadsdeel Osdorp dat slechts 36 procent van de kavels op Lutkemeer I is uitgegeven. Aan De Boterbloem is destijds toegezegd, dat de gebruiksovereenkomst niet eerder wordt opgezegd, voordat alle kavels van Lutkemeer I zijn verkocht. Daarom heeft het actiecomité besloten om met spoed een burgerinitiatief op te starten.

Het burgerinitiatief
Het burgerinitiatief biedt bewoners van het stadsdeel de mogelijkheid een voorstel te doen aan de stadsdeelraad. Om dit burgerinitiatief in te kunnen dienen, heeft het actiecomité minimaal 100 handtekeningen nodig van inwoners van stadsdeel Osdorp. Als dit aantal wordt gehaald, dan wordt het burgerinitiatief in de raadsvergadering behandeld. Daarom roept het actiecomité “De Boterbloem” alle ondertekenaars van de petitie uit Osdorp op om dit burgerinitiatief zo snel mogelijk te ondertekenen. Ook kunt u uw buren, vrienden en kennissen uit Osdorp oproepen om hetzelfde te doen. Hoe meer mensen het burgerinitiatief ondertekenen, hoe krachtiger het signaal is dat aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Osdorp wordt afgegeven. Inwoners van Osdorp kunnen het bijgevoegde formulier invullen en opsturen naar:

De Boterbloem
t.a.v. Actiecomité Red de Boterbloem
Lutkemeerweg 262
1062 TH Amsterdam

Ondersteuningsverklaring Burgerinitiatiefvoorstel:
houd Lutkemeer III groen, red De Boterbloem

Doel en verwachte resultaten
Primair het behoud van boerderij en landerijen van ecologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg in Osdorp en secundair een zodanige wijziging van het bestemmingsplan van Lutkemeer III dat ecologische land- en tuinbouw binnen de grenzen van het Stadsdeel Osdorp en de Gemeente Amsterdam wordt gegarandeerd en, waar mogelijk, uitgebreid.

Het behoud van Lutkemeer III als agrarisch gebied resulteert in:

•    behoud van één van de mooiste polderlandschappen van Amsterdam;
•    behoud van een volwaardig en goedlopend ecologisch boerenbedrijf en de daarmee verbonden werkgelegenheid;
•    behoud van een zinvolle dagbesteding van de 15 vrijwilligers met verschillen-de achtergronden;
•    behoud van een AWBZ gecertificeerde zorgboerderij;
•    behoud van broedplaatsen van vogelsoorten die op de zogeheten Rode Lijst staan;
•    behoud van SKAL-gecertificeerde, in geheel Nederland zeer schaarse biologische landbouwgrond;
•    de mogelijkheid voor de bewoners van Amsterdam in het algemeen en de bewoners van Osdorp in het bijzonder om kennis te blijven maken met een agrarisch bedrijf in één van dichtstbevolkte gebieden van ons land. Hier krijgen schoolkinderen uit achterstandswijken een unieke gelegenheid om kennis te maken met het boerenbedrijf;
•    het voorkomen van het vestigen van een overbodig bedrijventerrein, terwijl er in de buurt sprake is van een enorme leegstand van bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen;
•    een bijdrage aan de landelijke doelstelling om het percentage biologische landbouw te vergroten;
•    een versterking van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Op welke wijze wordt het doel bereikt
Door Lutkemeer III inclusief de ecologische zorgboerderij De Boterbloem onderdeel te maken van het project Proeftuin Amsterdam. Initiatiefneemster daarvan is wethouder Marijke Vos van Groen en Zorg. Doel is het stimuleren van gezond en lekker eten, meer gebruik van producten uit de regio en voedsel dat milieu- en diervriendelijker is.
Door Lutkemeer III deel te laten uitmaken van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

De middelen die hiervoor moeten worden ingezet
Het wijzigen van het bestemmingsplan van Lutkemeer III van bedrijventerrein naar ecologische land- en tuinbouw en uiteraard het handhaven van het reeds bestaande ecologische boerenbedrijf.
Het toevoegen van het gebied aan het project Proeftuin Amsterdam, waarmee biologische landbouw binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam voor langere tijd wordt gegarandeerd. Dit kan ondermeer worden bereikt door het gebruiksrecht van De Boterbloem voor onbepaalde tijd te verlengen.
Het onderbrengen van Lutkemeer III in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Uitvoeringstermijn
Zo korte mogelijke termijn

Overige informatie indien nodig
•    Stimuleringsbeleid van Ministerie LNV biologische landbouw.
•    Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
•    Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS). De ARS adviseert ondermeer om, vrij vertaald, “afstand te nemen van de kretologie uit de Struc-tuurvisie Randstad 2040. Voor de Amsterdamse situatie betekent dat concreet:
•    geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied;
versterking of ondersteuning van de agrarische functie.
•    Om dit te bereiken is het belangrijk dat Amsterdam, met in het verlengde daarvan de Stadsdelen, voor langere tijd vastleggen wat de functie van het buitengebied is. Dat geeft de boeren en andere gebruikers zekerheid en bevordert goed onderhoud en investeringen voor de langere termijn.”

* Zie eventueel ook de website van Proeftuin Amsterdam: http://www.proeftuin.amsterdam.nl

Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Handtekening:

Opsturen naar:
De Boterbloem
t.a.v. Actiecomité Red de Boterbloem
Lutkemeerweg  262
1062 TH Amsterdam

Aandacht voor de Boterbloem op Plaatsengids.nl

Op de website Plaatsengids.nl verscheen een stukje over de Boterbloem.

Met de site Plaatsengids.nl  vraagt Frank van den Hoven aandacht voor de kleine dorpjes en buurtschapjes in de buitengebieden die voortdurend bedreigd worden door de “vooruitgang” van bedrijventerreinen, vinexwijken, woon-, tuin, autoboulevards en dergelijke. ‘We zouden eens wat zuiniger moeten zijn op ons buitengebied, en zeker steden als Amsterdam, Leiden en Haarlem, die zelfs het laatste lapje buitengebied nog willen verpesten met wijken en blokkendoos-bedrijventerreinen.’, aldus van den Hoven.

Hieronder zijn stuk op Plaatsengids.nl:

Op zorgboerderij De Boterbloem van Trijntje Hoogendam kunt u biologisch fruit, groente, zuivel en vlees kopen. De boerderij ligt in de Lutkemeerpolder (in het oude gedeelte van Osdorp), een van de schaarse stukjes buitengebied die Amsterdam in dit deel van de stad nog rijk is. Het is een bijzondere plek, waar biologisch wordt geboerd, en waar mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding vinden. De boerderij zou eind 2009 weg moeten om plaats te maken voor een gevangenis en bedrijventerreinen. Amsterdam zou zuinig moeten zijn op dit bijzondere pand en haar activiteiten, en op het weinige buitengebied dat ze nog heeft. Wij hopen dan ook dat het stadsbestuur tijdig tot inkeer komt en een alternatieve plek zoekt voor de bedrijven en de gevangenis. Wilt u het behoud van dit buitengebied en deze bijzondere zorgboerderij steunen, ga dan naar de site Red ecologische boerderij De Boterbloem.

Nodeloze vernietiging van ons schaarse cultuurlandschap

Reactie van een lezeres van Milieudefensie Magazine op de plannen van Dagelijks Bestuur Stadsdeel Osdorp

Beste Trijntje, In het Milieudefensie Magazine las ik over de historische Lutkemeerpolder, jouw zorgboerderij aan de Lutkemeerweg en de onzalige plannen voor het aanleggen van een bedrijventerrein aldaar. Een bedrijventerrein! Alsof we die al niet meer dan genoeg hebben in Nederland. Plus: een groot deel van de kantoren staat ook nog eens leeg. Wat een vernietiging van ons schaarse (cultuur)landschap! Al Google-end kom ik een en ander te weten over de Lutkemeerpolder en de plannen voor dat bedrijventerrein. Schiphol wil graag een ‘Airport Businesspark’ (‘ABP’) in de polder aanleggen. Alsof Schiphol al niet meer dan genoeg grondoppervlak in de afgelopen jaren heeft opgeslokt! Inmiddels is ook een A9 dwars door de Haarlemmermeerpolder aangelegd zie ik. Die staat niet op mijn fietskaarten, die blijkbaar nogal verouderd zijn. Ik ben erg verontwaardigd over deze krankzinnige bouwplannen. En als ik dan lees dat in 2004 is gestart met het aanleggen van een natuurgebied van circa 60 hectare in de Lutkemeerpolder met slootjes en bossen waar gewandeld kan worden en dat op 19 oktober 2006 de officiële oplevering van de eerste 14 hectare (28 voetbalvelden) van de nieuwe natuur van Lutkemeer plaatsvond, ben ik helemaal verbijsterd. Nu wil men ineens een bedrijventerrein gaan aanleggen midden in de ‘moeraskamer’ met elzenbroekbos en grenzend aan de ‘waterkamer’ met wilgenbosjes??? Het is werkelijk van de gekke. Ik hoop dat het stadsdeelbestuur – en wie er nog meer verantwoordelijk is voor deze waanideeën – snel bij zinnen komt. Ik wens je heel veel succes met de strijd om het behoud van je boerderij en het omringende landschap.

Milieucentrum Amsterdam voert actie voor de Lutkemeerpolder

Vandaag vaardigde het Milieucentrum Amsterdam het volgende persbericht uit:

GEEF LUTKEMEERPOLDER EEN GROENE BESTEMMING!

Amsterdam, 02-04-2009

Het Amsterdamse stadsdeel Osdorp begint dit jaar met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein (Lutkemeer III). Hiermee verdwijnt de Lutkemeerpolder: een uniek, groen en open gebied. Milieucentrum Amsterdam vraagt het stadsdeel dringend om af te zien van de bouw van het bedrijventerrein. Geef de polder haar groene bestemming terug!

De nadelen van de bouw van het bedrijventerrein Lutkemeer III zijn groot. Het terrein wordt drie keer zo groot als het Museumplein en neemt een flinke hap uit de Tuinen van West, de open polders ten westen van de stad. Voor Amsterdammers blijft er minder ruimte over om te genieten van natuur, rust en landschap.

Bovendien is de noodzaak voor het nieuwe bedrijventerrein vervallen. Door de economische crisis daalt de vraag naar bedrijfsruimten. Verder blijkt uit onderzoek dat nog 30 procent van de bedrijfsruimten in de regio Amsterdam leeg staat.

Milieucentrum Amsterdam dringt er bij het stadsdeel Osdorp op aan om de bouw van Lutkemeer III te heroverwegen en het bestemmingsplan te wijzigen. Verander de bestemming “bedrijventerrein” in “biologische landbouw”. Zo behouden we een wijds polderlandschap, versterken we de Tuinen van West en kunnen er meer biologische producten verbouwd worden binnen de stadsgrenzen van Amsterdam.