Fotografen leggen het dagelijks leven bij De Boterbloem vast

Picture 1

De jonge fotografe Carla Plukkel wijdt zich de komende tijd aan het vastleggen van het dagelijks leven bij De Boterbloem. Inge Mol ging haar voor; zij studeerde af bij de fotoacademie met werk over De Boterbloem. Dit wordt nog tot 1 juni geëxposeerd in Loods 6 in Amsterdam. Inge heeft een boek over De Boterbloem gemaakt dat zij aan zal  bieden aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp op 2 juni a.s. tijdens de behandeling van het burgerinitiatief Red de Boterbloem.

Picture 5

De prachtige foto’s van de twee fotografen zijn te bekijken op hun websites:

http://www.dmolfotografie.nl

http://www.carlaplukkel.nl

Monitor Plakeba: er zijn tot 2020 voldoende Schipholgerelateerde bedrijventerreinen

De Monitor Plakeba 2008 wordt door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp als bron gebruikt waarop zij hun uitspraak “Regionaal is er grote behoefte aan bedrijventerreinen” baseren. In deze Monitor staat echter expliciet:

“Tabel 5.2 geeft de vraag-aanbodconfrontatie weer. Daaruit blijkt dat er tot 2020 voldoende Schipholgebonden areaal is. (…) Er zijn geen wezenlijke knelpunten bij de Schipholgebonden bedrijventerreinen. Het kernproduct, de logistieke terreinen, is in voldoende mate geprogrammeerd. De oplossing kan nog enige tijd vooruit worden geschoven, maar die ligt voor de hand, namelijk te zijner tijd een van de strategische reservelocaties in de Haarlemmermeer ontwikkelen.”

Kortom, er is geen enkele behoefte aan een Schiphol-gerelateerd bedrijventerrein in de Lutkemeer. Volgens de Monitor Plakeba in elk geval, en die kan het weten…

Brief van Stadsdeel Osdorp aan iedereen die De Boterbloem wil behouden: vergeet het maar jongens!

Vandaag ontving iedereen die geprotesteerd heeft tegen de komst van een bedrijventerrein op Lutkemeer III een brief van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp.

De toon van deze brief is die van een wijze, geduldige ouder tegen een irrationeel opstandig kind. In kalme bewoordingen wordt ons uit de doeken gedaan waarom het DB van Osdorp vindt dat het bedrijventerrein er moet komen. En passant krijgen we nog wat wijze levenslessen mee van het DB, zoals:

“Elke economische crisis gaat voorbij waarna er andere tijden aanbreken.”

In deze brief, waarin de bekende (en allen reeds vaak door het actiecomité ontkrachte) argumenten (niet terug te draaien besluiten, Schipholgebonden bedrijven, werkgelegenheid e.d.) weer worden herhaald, staat nu ook iets nieuws: een verwijzing naar een officieel rapport, waarmee het stadsdeel wil aantonen dat er wel degelijk een noodzaak is om Lutkemeer III NU te gaan ontwikkelen. Uit hun brief:

“Regionaal is er een grote behoefte aan bedrijventerreinen (Monitor Plabeka 2008), al spreken sommige argumenten in een economische crisis dat ook tegen.”

Het DB van het stadsdeel baseert de dubieuze uitspraak “regionaal is er grote behoefte aan bedrijventerreinen” dus op het rapport  Monitor Plabeka 2008.

Wie deze Monitor goed leest, ziet echter dat daarin nergens sprake is van een “grote behoefte”.
Er wordt wel veel in deze monitor gesproken over herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, en er wordt een onderzoek naar leegstand van bedrijventerreinen in de regio aangekondigd. Nergens staat iets in deze Monitor dat de uitspraak: “Regionaal is er grote behoefte aan bedrijventerreinen” rechtvaardigt.

Wel staat er dat : de uitgifte van “droge bedrijventerreinen onder het vraagscenario ligt” (waar dat vraagscenario op gebaseerd is, wordt niet gespecificeerd. Het lijkt, gezien de enorme leegstand van bedrijventerreinen in de regio, een fictieve aanname uit het verleden te betreffen), maar hieruit wordt wel door het rapport geconcludeerd dat een “fasering van de planvoorraad” mogelijk is. In gewone mensentaal betekent dit zoiets als “uitstel aanleg nieuwe bedrijventerreinen”. Door de overheid worden volgend jaar nieuwe behoefteramingen gedaan, aldus de inleiding van het rapport. Het vraagscenario zal dan wel bijgesteld worden.

Het rapport concludeert dat alleen in de regio’s IJmond-Haarlem en Zaanstreek-Waterland “tekorten” aan bedrijventerreinen zouden kunnen gaan ontstaan.

Als er aan de rand van Osdorp sprake zou zijn van een tekort, dan zouden zich ondertussen wel meer bedrijven hebben aangemeld voor Lutkemeer I….

Kortom, het DB is wederom bezig met het foutief presenteren van gegevens om het plan voor het bedrijventerrein er doorheen te drukken.

De Plabeka Monitor is te downloaden via http://www.metropoolregioamsterdam.nl/20090206PlabekaMonitor.html

PvdA prominent kwaad op Osdorpse partijgenoten wegens arrogantie in zaak Boterbloem

Vandaag stuurde Eugène Mathijssen van actiecomité Red de Boterbloem onderstaand mailtje naar de PvdA raadsleden van Osdorp:

Geachte fractieleden van de PvdA,

Het actiecomité “Red de Boterbloem” heeft geen prettig gevoel aan het gesprek van afgelopen maandagavond over gehouden. Alles wijst er op, dat de partij haast maakt om het bedrijventerrein Lutkemeer III er door te drukken. Ondanks het feit dat er bij steeds meer andere fracties twijfels rijzen over het nut om deze stap nu te zetten. Lutkemeer I zit immers pas voor 37 procent vol en de Jeugdinrichting komt er niet.

Die grote spoed blijkt wel uit het feit, dat direct na de informatieve sessie over het burgerinitiatief een besloten besluitvormende vergadering staat gepland. Daarin wordt door de stadsdeelraad een definitief besluit genomen over het contract met SADC over Lutkemeer III. Deze gang van zaken heeft echter niets met democratie van doen. Het burgerinitiatief is immers geaccepteerd en wordt in behandeling genomen. Dat betekent niets meer en minder, dat het nemen van besluiten over Lutkemeer III door de stadsdeelraad pas na afronding van deze procedure kunnen worden genomen. Anders wordt Stadsdeel Osdorp gedegradeerd tot een bananenpubliek.

Wij vertrouwen er op, dat de PvdA tijdens de informerende en meningsvormende sessies over het burgerinitiatief actief gaat meedenken naar een goede en duurzame oplossing. Overigens werd ons gevraagd om onderstaande mail naar u door te sturen van een zeer boze partijprominent. Wij geven graag gehoor aan dit verzoek.

Hoogachtend,

Eugène Mathijssen
Namens Actiecomité “De Boterbloem”

Het mailtje van Arnold Heertje aan de Boterbloem:
Beste Trijntje en Erik,

Het verhaal van de PvdA is afschuwelijk om twee redenen.
Ten eerste is sprake van kwaadaardigheid. Zij geven een valse voorstelling van zaken, zijn bezig met eigen politieke ambities en hebben maling aan de belangen van de burgers. (Mede daarom verliezen zij aan de SP en aan Wilders).
Ten tweede is er een intellectueel tekort. Het gaat allang niet meer om werkgelegenheid, maar om de duurzame kwaliteit van het bestaan van mensen. Zinvolle werkgelegenheid moet daaruit worden afgeleid. Bedrijfsterreinen maken die de duurzaamheid aantasten zijn daarmee in strijd, maar bovendien in Nederland overbodig. Er liggen in Nederland veel terreinen braak en bestaande terreinen, die verpauperd zijn kunnen worden gerenoveerd .
Deze dubieuze partijgenoten van mij zijn hiervan niet op de hoogte en zijn in feite uit op geld, ook ten behoeve van zichzelf. Je mag mijn reactie doorgeven en ik zal er op 18 juni over spreken met Lodewijk Asscher, die evenzeer als Obama en de rest van de wereld inzet op duurzaamheid.
Deze mensen uit de PvdA staan met de rug naar de toekomst.
Doorgaan met de strijd !

Arnold Heertje.

NB Op 4 juni ben ik weer in Nederland, zodat we dan ook hun “onder de pet houden” kunnen aanpakken. Zij beduvelen gewoon de bevolking.

Opbrengst van groen

Van http://www.groenendestad.nl:

“Het belang van groen wordt door iedereen onderschreven. Toch blijkt het niet eenvoudig om groenstructuren te realiseren. Eén van de redenen is dat het lastig is om financiering te vinden . Dat komt omdat groen tot nu toe teveel als een kostenpost is gezien en te weinig als iets dat geld oplevert. Zoals een hogere waarde van huizen, minder kosten aan gezondheidszorg en minder onnodige ‘inhaalinvestering’ door sociale problematiek in wijken.

Voor het kwantificeren van de opbrengst van groen zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Bijvoorbeeld de FEBO-methodiek, waarbij marktpartijen bijdragen aan het beheer en onderhoud van gemeenschappelijk groen in de omgeving omdat dit voordelen oplevert voor de bedrijfsvoering. Of de Landschapsveiling, waarbij het landschapsbeeld wordt verkocht en de eigenaar krijgt financiële ondersteuning krijgt om het landschap te behouden en beheren. Dan is er nog de MKBA, een inschatting van de opbrengsten op basis van een maatschappelijke kosten-baten analyse. Allemaal manieren om meer grip te krijgen op de opbrengsten van groen.
Andere financiële mogelijkheden om een groene omgeving te ontwikkelen liggen op het vlak van samenwerking en functiemenging. Andere sectoren kunnen bijdragen aan groen als bijdraagt aan eigen doelen. Ook andere overheden kunnen baat hebben bij een groene inrichting van openbare ruimte bijvoorbeeld het waterschap als er een combinatie met water (waterschap). Gezamenlijke aanpak bied kansen voor gezamenlijke financiering.

Ook maatschappelijke organisaties en particulieren hebben voordeel bij de ontwikkeling van groenstructuur in de openbare ruimte waarbij woningcorporaties, projectontwikkelaars, parkmanagement bedrijventerreinen, etc. belangrijke partijen zijn. Maar ook kleine particuliere initiatieven kunnen een goede impuls geven aan het openbaar groen, waar de gemeente bij aan kan sluiten.”

Ecologische waarde Lutkemeer

Uit betrouwbare bronnen vernamen wij het volgende:

“In de Lutkemeer en op de begraafplaats Westgaarde (die in de polder ligt) komen 140 verschillende vogelsoorten voor. Er broeden blauwborsten, kluten en dodaarzen, en rode lijstsoorten als de veldleeuwerik en de patrijs. Het oorspronkelijke plan was om van de hele Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te maken. Weliswaar is nu besloten (voor hoelang?) om alleen het oostelijke gedeelte van de polder te bebouwen, maar het is onwaarschijnlijk dat het flinterdunne stukje groen dat overblijft tussen Lutkemeer 3 en het bedrijventerrein van Lijnden, aan de andere kant van de Ringvaart, voldoende is om de ecologische waarde van het gebied in stand te houden.”

Kortom: hou de hele Lutkemeer groen! Geen bedrijventerrein!

PvdA Osdorp negeert burgerinitiatief Red de Boterbloem, sluit achterkamer deal met projectontwikkelaar

Gisteren heeft het actiecomité Red de Boterbloem overlegd met de PvdA fractie in Osdorp. In dit overleg maakte de PvdA fractie duidelijk dat zij nog steeds 100% staan achter het vestigen van een bedrijventerrein om het land van De Boterbloem. 12.000 handtekeningen tegen deze plannen zien zij niet als een reden om de plannen zelfs maar uit te stellen, kredietcrisis of niet.

Om ons te laten zien hoe weinig relevant zij het burgerinitiatief “Red de Boterbloem” vinden dat wij hebben ingediend bij de raad van Osdorp, hebben zij op dezelfde avond (2 juni) dat ons burgerinitiatief behandeld zal worden door de raad een besloten bijeenkomst gepland waarin de plannen voor het ontwikkelen tot bedrijventerrein van Lutkemeer III geconcretiseerd zullen worden. Het contract met projectontwikkelaar SADC wordt dan getekend, zo vertelde de fractievoorzitter ons glunderend. En daar mogen geen ongenode gasten bij zijn.

De PvdA fractie van Osdorp, totaal niet meer gevoelig voor wat de kiezers eigenlijk willen, vindt dit een geweldige zet. Wij vinden dit een staaltje van meedogenloze, arrogante machtspolitiek.

Think Global Act Local, en behoud De Boterbloem

biologische akkerbouw bij De Boterbloem, uniek in Amsterdam

 

De Boterbloem is het enige biologische AKKER- EN TUINBOUWBEDRIJF van Amsterdam. Er zijn wel biologische VEEHOUDER-collega’s hoofdzakelijk in Noord Amsterdam. Waterland, maar daar is het te drassig voor akkerbouw.  Eigenlijk horen landbouw en veeteelt bij elkaar. En daarom vormt De Boterbloem dan ook een netwerk met andere biologische lokale boerenbedrijven.

 De geitenboerderij “Ridammerhoeve” in het Amsterdamse Bos neemt de Lucerne-klaver van De Boterbloem af voor geitenvoer. Afgelopen jaar ook tarwestro, Melkveehouder Henk Helmig uit Ransdorp ook. Daar krijgt De Boterbloem weer mest voor de akkers voor terug.Dit jaar teelt De Boterbloem voederbieten voor de “Dikhoeve”, een schapenhouderij.  Op dit moment benut de Boterboem “champost” van een uiteraard ook biologische champignonteler uit Zwaanshoek (Haarlemmermeer). Tevens worden producten van biologische collegaboeren in het  boerderijwinkeltje van De Boterbloem verkocht.

 Trijntjes visie op het belang van kleinschalige biologische landbouw zou kunnen worden samengevat als “Think Globally, Act Locally“:

Trijntje Hoogendam, boerin van De Boterbloem:

“Het argument van de voedselvoorziening is van het grootste belang, maar weinig mensen begrijpen dat. Ik volg al heel lang al het nieuws op dat gebied. En het wordt steeds oneerlijker in de wereld, grootschalig wordt de natuur en de mens uitgebuit, zodat het zogenaamde “rijke” westen voor letterlijk afbraakprijzen van alles en nog wat in de supermarkten kan kopen. Ik ken hier veel voorbeelden van. En de wereld wordt hier niet gezelliger van. (Oorlog en ellende dus) 

Dus de Boterbloem is:

A. Een plaats waar op verantwoorde wijze voedsel wordt geteeld,

B. Een plek waar de natuur, ook de menselijke, gekoesterd wordt.

C. Een plek waar mensen kunnen bijkomen van het stedelijke, ook wel recreatie genoemd, geloof ik.”

Gevangenissen-bouwstop: dus geen jeugdgevangenis op Lutkemeer III

Vandaag vonden wij onderstaand bericht op internet. Hieruit blijkt dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat het Ministerie van Justitie een jeugdgevangenis zal laten bouwen op Lutkemeer III, zoals Osdorp wethouder Baâdoud de laatste tijd verkondigt. Bestemming jeugdgevangenis: exit dus! Ook dat excuus om De Boterbloem de wacht aan te zeggen is bij deze ongeldig verklaard.

1200 banen weg door sluiten gevangenissen

AMSTERDAM – Het ministerie van Justitie sluit de komende jaren acht gevangenissen. Ook verdwijnen er twaalfhonderd banen in het gevangeniswezen. Geplande nieuwbouwprojecten gaan, behalve in Zaanstad, niet door. Dat heeft staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie dinsdag bekendgemaakt. De ingrijpende maatregelen zijn volgens haar nodig om het overschot aan cellen terug te brengen en de wisselende vraag naar celcapaciteit beter op te vangen. De bewindsvrouw hoopt gedwongen ontslagen te voorkomen door natuurlijk verloop en het begeleiden van mensen naar ander werk. Door de sluiting van acht locaties verdwijnen er in totaal bijna 1350 cellen.

1,5 miljoen vierkante kilometer bedrijventerrein staat leeg in Noord-Holland

Uit een rapport van Buck Consultants International uit 2005 blijkt dat de totale leegstand van bedrijfsruimten op bedrijventerreinen in Noord-Holland ruim 1,5 miljoen vierkante meter bedraagt. De regio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden nemen gezamenlijk ruim de helft van deze leegstand voor hun rekening. In vergelijking met de andere regio’s is de leegstand van bedrijfsruimten in beide regio’s daarmee fors te noemen.

Zie voor het rapport

http://baansteenoordnee.nl/pub/notitieleegstand.pdf