Onderzoek TU-Delft en STOGO (2005) naar Nota Ruimte: ‘Ruimteclaim bedrijventerreinen moet fors omlaag’

Milieudefensie riep in 2005 al de Tweede Kamer op de ruimteclaim van minister Dekker (VROM) voor nieuwe bedrijventerreinen fors te verlagen. Uit een rapport van de TU-Delft en onderzoeksbureau STOGO blijkt dat de werkelijke behoefte aan bedrijventerreinen ruim de helft kleiner is dan de Nota Ruimte claimt.
Het onderzoek van TU-Delft en STOGO-onderzoek+advies laat zien dat áls minister Dekker werkelijk zou doen wat ze zelf in de Nota Ruimte beweert, er tot 2030 al voldoende ruimte is gereserveerd voor bedrijventerreinen. Bovendien, de aanleg van nieuwe terreinen trekt géén nieuwe bedrijven, maar leidt tot leegstand op bestaande bedrijventerreinen. ‘De Tweede Kamer kan voorkomen dat deze zinloze verspilling van ruimte in ons land stopt,’ aldus Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie.

Door de ruimte op bedrijventerreinen intensief te benutten, wonen en werken beter te combineren en het verplaatsen van steeds meer bedrijven naar monofunctionele bedrijventerreinen tegen te gaan, bedraagt de vraag naar bedrijventerreinen tot 2020 nog maar 11.000 hectare bruto. Dat is de helft van de in de Nota Ruimte nodig geachte 23.000 ha bruto.

Het huidige aanbod (bouwrijp en harde plancapaciteit) aan bedrijventerreinen is goed voor nog eens 15.800 hectare beschikbare grond. Dus is het planologisch mogelijk maken van méér nieuwe bedrijventerrein de komende jaren volstrekt onnodig. In 2020 zal er zelfs nog een overschot aan bedrijventerrein bestaan van 4.100 hectare bruto.

‘Dat betekent dat elk politiek debat over nieuwe reserveringen voor bedrijventerreinen, waaronder in Moerdijk en de Hoeksche Waard (‘topprojecten’ van de Nota Ruimte) achterhaald is,’ aldus Willem Verhaak.

Royal Haskoning: ‘Provinciale regie bedrijventerreinen dringend gewenst’

In de open ruimte in Nederland worden nieuwe bedrijventerreinen aangelegd, terwijl bestaande terreinen verpauperen. Concurrerende gemeenten houden elkaar vast in een frustrerende omklemming. Een sterkere provinciale regie is hard nodig. Dat stelt Jacques van Dinteren, productmanager van de adviesgroep UrbanSolutions bij advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning en bijzonder hoogleraar aan de faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens van Dinteren zijn de problemen rond bedrijventerreinen nu zo groot zijn geworden, dat het beleid daarover niet meer aan gemeenten kan worden overgelaten. Strikte aansturing door de provincies en desnoods het Rijk is nodig, vindt hij. Ook al gaat dat tegen decentralisatietendensen in.

Provincies meer op de voorgrond
“Provincies moeten véél meer op de voorgrond treden”, licht Van Dinteren toe. “Zij moeten de regionale sturing aanbrengen die zo pijnlijk ontbreekt. Gemeenten beconcurreren elkaar nu om bedrijven te trekken op wéér een nieuw bedrijventerrein. Maar ik betwijfel soms of gemeentebestuurders eigenlijk wel snappen hoe het werkt. Bedrijven denken niet lokaal, maar regionaal. Ze willen in een bepaalde regio gevestigd zijn. Of dat in plaats A is of in plaats B, enkele kilometers verderop, maakt ze niet uit.” Volgens Van Dinteren maken gemeenten een potje van hun grondbeleid. Ze vragen geen reële (lees: veel te lage) prijzen, omdat ze ten onrechte denken dat de grondprijs voor ondernemers een cruciale vestigingsfactor is.

Gemeenten houden verantwoordelijkheid
Van Dinteren wil de gemeenten overigens niet monddood maken. Ze kunnen heus hun rol blijven spelen. “Zij zijn en blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor de bedrijventerreinen. Maar er moet hoognodig meer regie komen.” Hij noemt een voorbeeld uit eigen ervaring: de provincie Limburg. “Daar heb ik gedurende een jaar met alle regio’s gepraat over de bedrijventerreinen. We stelden vast dat de huidige typologieën niet meer werken. Tegelijkertijd liet onderzoek zien dat ondernemers de ruimtelijke kwaliteit van het terrein vaak belangrijker vinden dan wordt gedacht. Zo kwamen we tot drie kwaliteitsniveaus. In Limburg zijn bovendien duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet mag. Zo komen er daar géén nieuwe bedrijventerreinen meer bij in het landelijk gebied.”

Personen zijn sterk bepalend
Binnenkort wordt in Limburg de balans opgemaakt. Maar wat er ook van terecht is gekomen, de stap naar meer provinciale regie is een zevenmijlspas in de goede richting, vindt Van Dinteren. “Dat dit kon, kwam ook omdat een bevlogen provinciebestuurder zich ermee bezighield, gesteund door een uiterst betrokken ambtenaar. Het hangt dus sterk van personen af.” Bedrijventerreinen zijn politiek niet sexy, erkent hij. “Wonen, gezondheidszorg, veiligheid en voorzieningen, dat scoort bij de kiezers beter. Maar de economie is de onderlegger van alles. En op een bedrijventerrein wordt wel het geld verdiend. Bovendien is de verrommeling van de ruimte tegenwoordig wél een issue, ook politiek.”

Zie voor meer informatie de site van NederLandBovenWater.

bron: NederLandBovenWater, mei 2009

Een gewone zaterdag op de Boterbloem

Een hele gewone zaterdag op De Boterbloem.

De akkers lagen er prachtig bij:

IMG_1961

Er werden biologische producten verkocht in het winkeltje:

IMG_1957

Buurtbewoners en kinderen uit Amsterdam-West volgden een mozaïek-cursus:

IMG_1966

Iedereen is altijd welkom bij De Boterbloem. Je kunt er jezelf zijn. Het is een bijzondere plek, met een open en warme sfeer. Er lopen allerlei soorten mensen rond en iedereen voelt zich er volslagen op zijn gemak. Het effect van de overweldigend mooie natuur en van de warme gastvrijheid van Trijntje, die elk mens geheel in zijn of haar waarde laat.

En daarom moet De Boterboem blijven!

SP plaatst artikel over Boterbloem op website, voert actie voor behoud zorgboerderij

Picture 1

Behoud zorgboerderij Lutkemeerpolder

15-05-2009 • De SP wil dat zorgboerderij De Boterbloem in de Osdorpse Lutkemeerpolder behouden blijft voor Amsterdam. Als het aan de gemeente ligt maakt de ecologische en financieel gezonde zorgboerderij plaats voor een bedrijventerrein. “We weten dat er grote behoefte is aan zorgboerderijen in Amsterdam; bedrijventerreinen staan daarentegen gedeeltelijk leeg op dit moment”, zegt SP-raadslid Carlien Boelhouwer.

Carlien Boelhouwer

De Boterbloem ligt in een mooi groen gebied, een oase van rust waar nog steeds veel Amsterdammers van genieten. Op de zorgboerderij krijgen kansarme en kwetsbare Amsterdammers een zinvolle dagbesteding. Boelhouwer begrijpt totaal niet waarom de boerderij en een deel van het groene gebied weg moeten: “Amsterdam heeft altijd gezegd dat er meer zorgboerderijen moeten komen. De gemeente heeft zelfs een beroep gedaan op Europese subsidie om een zorgboerderij op een andere plek in de stad op te knappen. Dan is het toch vreemd dat de boerderij in de Lutkemeerpolder moet verdwijnen?”

Volgens het SP-raadslid moet het gemeentebestuur ook eens wat scherper gaan nadenken over het inrichten van nog meer bedrijventerreinen in de stad: “Het stadsbestuur zou tegenwoordig elk besluit waarbij groen gebied wordt opgeofferd goed met cijfers moeten onderbouwen. Tot op heden heb ik die cijfers niet gezien.”

SP fractie van de Gemeenteraad Amsterdam stelt kritische vragen aan B&W over de Boterbloem, vindt dat de boerderij behouden moet blijven

De SP wil de Boterbloem behouden voor Amsterdam. Voor het eerst sinds actiecomité “Red de Boterbloem” zich eind januari begon in te zetten voor de ecologische zorgboerderij is er een politieke partij die het onderwerp aansnijdt in de Amsterdamse Gemeenteraad. Meta Meijer en Carlien Boelhouwer van de SP fractie in Amsterdam hebben onderstaande vragen voorgelegd aan de Amsterdamse burgemeester en wethouders. Hieronder hun vragen aan B&W Amsterdam.

Zij waren er op het moment dat zij hun vragen indienden niet van op de hoogte dat het actiecomité al 12.000 handtekeningen heeft opgehaald: meer dan 2000 digitaal, en 10.000 op papier.

Toen wij hen hierover inlichtten vonden zij dit een enorm aantal, zeer veelzeggend.

Het actiecomité is erg blij dat de stedelijke politiek dit onderwerp nu eindelijk oppikt en dat er eindelijk een politieke partij is opgestaan die het voor de Boterbloem op durft te nemen.

Alle andere partijen hebben zich sinds wij onze actie begonnen in doodse stilte gehuld. Wel hebben een groot aantal lokale politici onze petitie op internet getekend, en een aantal van hen steunt ons op de achtergrond. Maar dat nu eindelijk het onderwerp bij B&W wordt aangesneden vinden wij hoopgevend. Hulde voor de SP dus! Hopelijk zullen zich nog vele andere partijen bij hen aansluiten. En gaat GroenLinks op een een gegeven moment ook overstag. Tot nu toe reageerden de wethouders Maarten van Poelgeest en Marijke Vos nog niet op ons verzoek een afspraak met ons te maken. Toch zou je juist van deze partij verwachten dat zij op zouden komen voor het groen en voor de zwakkeren in de samenleving… We wachten hun reactie rustig af!

De brief van de SP fractie aan B&W:

13 mei 2009

Aan B&W te Amsterdam

onderwerp: schriftelijke vragen

In het door bedrijventerreinen overwoekerde gebied aan de rand van Osdorp is de ecologische (zorg-)boerderij De Boterbloem gevestigd. Het landschap is prachtig: uitzicht op akkerland, bomenrijen, bosjes, sloten, velden. Nog prachtig: de gemeente (stadsdeel Osdorp) wil op dit terrein een bedrijventerrein aanleggen en heeft de gebruiksovereenkomst per 1 november opgezegd. Voor veel bewoners van Osdorp is De Boterbloem een kleine oase waar ze graag vertoeven om bij te tanken. Kinderen hebben door De Boterbloem de unieke kans kennis te maken met het boerenbedrijf en met de natuur. De Boterbloem is bovendien een financieel gezond bedrijf, dat geheel functioneert zonder enige overheidssubsidie: de Boterbloem biedt op haar boerderij 15 kansarme, kwetsbare Amsterdammers een zinvolle dagbesteding. De Boterbloem is begin dit jaar een handtekeningactie gestart: tot nu toe hebben 2067 Amsterdammers hun handtekening gezet. Een teken mijns inziens dat De Boterbloem ‘leeft’ bij veel mensen. Een woordvoerder van stadsdeel Osdorp geeft bovendien toe dat de stad (gemeente en stadsdeel) graag meer zorgboerderijen wil.

1.      De Boterbloem is een zorgboerderij die op de schop dreigt te gaan. Amsterdam heeft in andere delen van de gemeente zorgboerderijen opgeknapt met Europese subsidie (urban projects): projecten die zijn bedoeld om de stad een sociaal-economische stimulans te geven. Deze twee gegevens lijken mij in tegenspraak met elkaar: enerzijds wordt een goed lopende zorgboerderij met klandizie en fans de wacht aangezegd, anderzijds wordt een zorgboerdij opgeknapt met Europese subsidie omdat het de stad een extra sociaal- economische kans geeft. Heb ik daarin gelijk, of zie ik iets over het hoofd? Graag uitleg.
2.      Volgens De Boterbloem staan er in Amsterdam heel veel bedrijventerreinen leeg/gedeeltelijk leeg en is er om die reden geen noodzaak op het terein van De Boterbloem een nieuw bedrijventerrein te vestigen. Klopt dit: wat is de bezettingsgraad van de bedrijventerreinen in Amsterdam?
3.      De Boterbloem ligt in de Lutkemeerpolder, een gebied dat volgens de woordvoerder al langer op de nominatie staat om in gebruik te worden genomen als bedrijventerrein. Echter, als andere terreinen leeg staan, gedeeltelijk leeg staan bent u dan met mij eens dat vooralsnog er geen noodzaak is om dit terrein nieuw te ontwikkelen? Zo nee, kunt u dat toelichten: wat is de meerwaarde (economisch gezien en gezien avnuit oogpunt milieu en groenbeleving, zo mogelijk in cijfers en bedragen) voor het ontwikkelen van nieuw terrein in groengebied boven het optimaliseren van het gebruik van bestaande bedrijfsterreinen?
4.      Als het ontwikkelen van een bedrijventerrein juist op deze plek aantoonbaar noodzakelijk is, bent u dan bereid ervoor te zorgen (in overleg met het stadsdeel) dat de zorgboerderij op een andere groene plek verder kan? Zo nee, kunt u dat toelichten?

Meta Meijer,
Carlien Boelhouwer
SP fractie

Burgerinitiatief ‘Houd Lutkemeer III groen, red De Boterbloem’ aangeboden aan raad Osdorp

Gisteren, 12 mei, diende Eugène Matthijsen van actiecomité Red de Boterbloem het burgerinitiatief in bij de raad van stadsdeel Osdorp:

Eugène biedt burgerinitiatief aan, in koffer 10.000 handtekeningen
Eugène biedt burgerinitiatief aan, in koffer 10.000 handtekeningen

Tekst toespraak:

De inwoners van Osdorp zijn in meerderheid voor het vestigen van een bedrijventerrein op Lutkemeer III. (????)  Althans, dat maak ik op uit een interview dat het Amsterdams Stadsblad in januari van dit jaar met de portefeuillehouder heeft gehouden. Ik citeer:”Dat er tegenstanders zijn, begrijp ik. Maar het is wel de minderheid die schreeuwt tegenover de zwijgende meerderheid.”

Een aantal inwoners van de Westelijke Tuinsteden vonden dit intrigerend. Kort daarna vormden zij daarom het actiecomité “Red de Boterbloem”. Met als doel: de zwijgende meerderheid maar eens een stem te geven. Het gaat in de politiek immers om feiten en niet om veronderstellingen. Wat ik nu laat zien is een stapel met meer dan tienduizend handtekeningen van mensen die tegen het plan zijn. Ik daag de voorstanders van dit plan uit om over vier maanden ook zo’n stapel handtekeningen hier te tonen van mensen die voor de vernietiging van één van de mooiste polderlandschappen van Amsterdam zijn. Dat gaat écht niemand lukken.

Deze handtekeningen ga ik u niet aanbieden. Daar hebben we een andere bestemming voor gevonden. Wel ga ik u het Burgerinitiatief “Houd Lutkemeer III groen, red de Boterbloem” aanbieden. Er zijn 100 handtekeningen nodig, maar met twee vingers in onze neus hebben we er 350 verzameld. Wij vertrouwen er op dat de stadsdeelraad hier serieus naar gaat kijken en ook tot het besluit gaat komen, dat Lutkemeer III groenmoet blijven én de ecologische zorgboerderij De Boterbloem kan blijven zitten waar het zit. Tot slot nog een wijsheid die ik vandaag op internet tegen kwam: “De natuur rendeert vaak beter dan welk bedrijventerrein dan ook.”

In het stadsdeel tekenden nog allerlei medewerkers de handtekeningenlijst:

Trijntje, boerin Boterbloem, en enkele ondertekenaars in stadsdeelkantoor Osdorp
Trijntje, boerin Boterbloem, en enkele ondertekenaars in stadsdeelkantoor Osdorp

Hieronder de tekst van het burgerinitiatief.

Houd Lutkemeer III groen, red De Boterbloem
Doel en verwachte resultaten
Primair het behoud van boerderij en landerijen van ecologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg in Osdorp en secundair een zodanige wijzi-ging van het bestemmingsplan van Lutkemeer III dat ecologische land- en tuinbouw binnen de grenzen van het Stadsdeel Osdorp en de Gemeente Am-sterdam wordt gegarandeerd en, waar mogelijk, uitgebreid.

Het behoud van Lutkemeer III als agrarisch gebied resulteert in:

•    behoud van één van de mooiste polderlandschappen van Amsterdam;
•    behoud van een volwaardig en goedlopend ecologisch boerenbedrijf en de daarmee verbonden werkgelegenheid;
•    behoud van een zinvolle dagbesteding van de 15 vrijwilligers met ver-schillende achtergronden;
•    behoud van een AWBZ gecertificeerde zorgboerderij;
•    behoud van broedplaatsen van vogelsoorten die op de zogeheten Rode Lijst staan;
•    behoud van SKAL-gecertificeerde, in geheel Nederland zeer schaarse biologische landbouwgrond;
•    de mogelijkheid voor de bewoners van Amsterdam in het algemeen en de bewoners van Osdorp in het bijzonder om kennis te blijven maken met een agrarisch bedrijf in één van dichtstbevolkte gebieden van ons land. Hier krijgen schoolkinderen uit achterstandswijken een unieke ge-legenheid om kennis te maken met het boerenbedrijf;
•    het voorkomen van het vestigen van een overbodig bedrijventerrein, terwijl er in de buurt sprake is van een enorme leegstand van bedrijfs-gebouwen en bedrijfsterreinen;
•    een bijdrage aan de landelijke doelstelling om het percentage biologi-sche landbouw te vergroten;
•    een versterking van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Op welke wijze wordt het doel bereikt
Door Lutkemeer III inclusief de ecologische zorgboerderij De Boterbloem onderdeel te maken van het project Proeftuin Amsterdam. Initiatiefneemster daarvan is wet-houder Marijke Vos van Groen en Zorg. Doel is het stimuleren van gezond en lekker eten, meer gebruik van producten uit de regio en voedsel dat milieu- en diervriende-lijker is.
Door Lutkemeer III deel te laten uitmaken van de Provinciale Ecologische Hoofd-structuur.

De middelen die hiervoor moeten worden ingezet
Het wijzigen van het bestemmingsplan van Lutkemeer III van bedrijventerrein naar ecologische land- en tuinbouw en uiteraard het handhaven van het reeds bestaande ecologische boerenbedrijf.
Het toevoegen van het gebied aan het project Proeftuin Amsterdam, waarmee biolo-gische landbouw binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam voor langere tijd wordt gegarandeerd. Dit kan ondermeer worden bereikt door het gebruiksrecht van De Boterbloem voor onbepaalde tijd te verlengen.
Het onderbrengen van Lutkemeer III in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Uitvoeringstermijn
Zo korte mogelijke termijn

Overige informatie indien nodig
• Stimuleringsbeleid van Ministerie LNV biologische landbouw.
• Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
• Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS). De ARS adviseert ondermeer om, vrij vertaald, “afstand te nemen van de kretologie uit de Structuurvisie Randstad 2040. Voor de Amsterdamse situatie betekent dat concreet:
geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied;
versterking of ondersteuning van de agrarische functie.
Om dit te bereiken is het belangrijk dat Amsterdam, met in het verlengde daarvan de Stadsdelen, voor langere tijd vastleggen wat de functie van het buitengebied is. Dat geeft de boeren en andere gebruikers zekerheid en bevordert goed onderhoud en investeringen voor de langere termijn.”
• Zie het weblog https://reddeboterbloem.wordpress.com, waar alle relevante infor-matie en achtergronden m.b.t. de actie ‘Red de Boterbloem’ te vinden zijn.
* Zie eventueel ook de website van Proeftuin Amsterdam: http://www.proeftuin.amsterdam.nl

12 mei 21.00 uur: burgerinitiatief wordt ingediend in raadszaal Osdorp

Persuitnodiging

Op dinsdag 12 mei a.s. zal actiecomité “Red De Boterbloem” een burgerinitiatief indienen bij raadsvoorzitter Edward Vos van de stadsdeelraad Osdorp. Dit zal om 21.00 uur plaatsvinden in de raadszaal bij aanvang van de mening vormende sessie. Dit burgerinitiatief is er op gericht om het huidige bestemmingsplan zodanig te wijzigen, dat Lutkemeer III groen blijft en biologische zorgboerderij De Boterbloem behouden blijft. Het burgerinitiatief zal hoogst waarschijnlijk op 2 juni a.s. door de stadsdeelraad worden behandeld. U bent van harte uitgenodigd om bij het indienen van dit burgerinitiatief aanwezig te zijn.

Beknopte achtergrond:
Ecologische boerderij ‘De Boterbloem’ ligt prachtig in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, bij Osdorp. Op de uitgestrekte akkerlanden nestelen kievieten. Het is cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde. Er wordt biologisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Stadsdeel Osdorp wil op deze unieke plek het bedrijventerrein Lutkemeer III neerzetten en vindt dat ‘De Boterbloem’ weg moet. Sinds 2003 ‘leurt’ Osdorp al met het eerste bedrijventerrein Lutkemeer I. Momenteel is slechts 37 procent van de beschikbare kavels uitgegeven. Naast twee bedrijven gaat het daarbij om vier bedrijfsverzamelgebouwen, waar nog geen enkele huurders voor gevonden zijn. Het is duidelijk, dat bedrijven niet staan te springen om zich op Lutkemeer I te vestigen. Het is daarom ook opmerkelijk, dat Osdorp nu al Lutkemeer III bouwrijp wil maken om aan de ‘toekomstige vraag’ te kunnen voldoen. De argumenten van het stadsdeel zijn, dat Lutkemeer III een bedrijventerrein moeten worden om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Dit is echter gedegen én cijfermatig niet onderbouwd. Wel staat vast dat Osdorp momenteel vele miljoenen investeert in het aanleggen van de infrastructuur voor deze bedrijventerreinen, terwijl er aantoonbaar geen belangstelling is bij bedrijven om zich hier te vestigen. Het burgerinitiatief is er op gericht om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat Lutkemeer III onderdeel kan worden van de ‘Tuinen van West’. Daardoor kan dit prachtige polderlandschap groen blijven en de Ecologische Zorgboerderij “De Boterbloem” behouden blijven.

Gratis dagblad Metro plaatst artikel over Boterbloem

11 mei plaatste Metro een artikel over De Boterbloem. Hierin houdt een woordvoerder van Stadsdeel Osdorp stug vol dat er in Amsterdam tekort aan bedrijventerreinen is, en dat op het terrein van de Boterbloem Schiphol-gerelateerde bedrijven moeten komen. Maar ook toen de economie nog floreerde waren er geen bedrijven geïnteresseerd om zich daar te vestigen. “De bedrijven willen maar niet komen”, verzuchtte PvdA wethouder Baadoud nog in 2006. De Schiphol-richtlijn is dan ook allang losgelaten; Baadouds laatste plan is een jeugdgevangenis te vestigen in Lutkemeer III. De woordvoerder van Osdorp verspreidt dus bewust foutieve informatie om een zogenaamd rationele achtergrond te geven aan de beslissing daar een bedrijventerrein te vestigen. Schiphol-gerelateerd, tekort aan bedrijventerreinen: het zijn allang geen argumenten meer die echt spelen in Osdorp. Maar ach, denken de bestuurders in Osdorp waarschijnlijk, dat weet toch geen enkele Metro lezer.

Picture 1

Tussenstand actie Red de Boterbloem

Waarom de Boterbloem moet blijven

Rond de jaarwisseling verschenen er allerlei artikelen in lokale kranten over de bedreigde Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem aan de rand van Osdorp. De boerin, Trijntje Hoogendam, was voorgedragen als Amsterdammer van het Jaar door het Parool. Het bestuur van Stadsdeel Osdorp had haar de wacht aangezegd: de lokale politiek (CDA, PvdA en GroenLinks) wil eind 2009 een bedrijventerrein op haar biologische akkers gaan vestigen. Dat ondanks het feit dat 30% van de Amsterdamse bedrijventerreinen momenteel leegstaan, ondanks het feit dat de Lutkemeer uniek cultuurlandschap is, één van de weinige mooie wijdse plekken nog in Osdorp. En ondanks het feit dat biologische landbouw gestimuleerd zou moeten worden, dat de boerderij stadskinderen kennis laat maken met het boerenbedrijf, en kwetsbare Amsterdammers er dagbesteding hebben.

Oprichting actiecomité en handtekeningenactie

Eind januari kwam een groep verontruste Amsterdammers bij elkaar op De Boterbloem. Een actiecomité werd opgericht. Begin februari startte het actiecomité een handtekeningenactie op http://deboterbloem.petities.nl. Er werden ook  papieren handtekeningenlijsten in de hele stad verspreid. Deze actie kreeg landelijke media-aandacht. Het Algemeen Dagblad, het radioprogramma Vroege Vogels en Llink in Natura op Nederland 2 besteedden aandacht aan de actie. Vele organisaties verklaarden zich solidair met onze strijd om De Boterbloem te behouden, waaronder het Milieucentrum Amsterdam, het IVN en Vereniging Milieudefensie. En in enkele maanden tijd zetten meer dan 10.000 mensen hun handtekening. Zij vinden allemaal dat De Boterbloem moet blijven.

Burgers willen biologische landbouw aan de rand van Osdorp behouden, politici willen bedrijventerrein

Tot nu toe vinden alle mensen die wij benaderen dat wij groot gelijk hebben: de Boterbloem moet blijven, het is zonde en totaal onnodig het zoveelste bedrijventerrein aan de rand van Amsterdam te plaatsen, de schaarse groene ruimte moet beschermd worden. De lokale politiek echter vormt één front. Tot nu toe hebben nog geen politieke partijen zich uit durven spreken tegen het geplande bedrijventerrein, met uitzondering van de D’66 fractie in de Centrale Stad. Ivar Manuel heeft zich solidair verklaard met onze actie. Maar de rest van de politiek zwijgt angstvallig. Voorheen zagen Osdorp politici de Lutkemeerpolder als een soort speeltuin voor een opeenvolging van wilde plannen, getuige de proefballonnetjes van PvdA wethouder Baadoud: van een distributiecentrum voor voedsel tot een jeugdgevangenis wilde hij op het terrein van de boerderij gaan plaatsen. Al deze plannen bleken onrealistisch en onzinnig.

Een hele speciale rol in dit  geheel speelt GroenLinks. Voordat deze partij mede aan de macht kwam in Osdorp pleitte men er nog voor de Lutkemeer groen te houden. Zodra zij medeverantwoordelijkheid droegen voor het bestuur van Osdorp begonnen zij hun kiezers grof te bedriegen. Nu is GroenLinks wethouder Kees Steeman één van de grootste voorstanders van het bedrijventerrein. En de GroenLinks fractie in Osdorp lijkt hem daarin te steunen. Onbegrijpelijk.

Sinds onze acties landelijke media-aandacht begonnen te krijgen, werden de Osdorp politici toch een beetje zenuwachtig. En sinds kort verschuilen zij zich tegenover de media achter de Centrale Stad: die zou hen opdracht hebben gegeven in de Lutkemeer een bedrijventerrein te vestigen. Maar toen Ivar Manuel herfst 2008 een motie indiende bij de Centrale Stad om het bestemmingsplan van de Lutkemeer te wijzigen werd deze motie afgewezen. Motivatie van GroenLinks wethouder Van Poelgeest aldaar: we kunnen Osdorp geen aanwijzing geven. Stadsdeel en Centrale Stad wijzen naar elkaar en het is onduidelijk wie de eindverantwoordelijkheid draagt voor de desastreuze beslissing in de Lutkemeer een bedrijventerrein te vestigen.

Verdere acties

Praten met de verantwoordelijke wethouders Baadoud (PvdA) en GroenLinks (Steeman) heeft ons niet verder gebracht: zij willen per se biologische landbouw en de zorgboerderij in hun stadsdeel om zeep helpen, het bedrijventerrein moet van hen ondanks de massale protesten van inwoners van Osdorp gewoon doorgaan. Daarom is het actiecomité een burgerinitiatief “Behoud de Boterbloem” gestart, dit wordt 2 juni door de raad van Osdorp behandeld. In juni worden de 10.000 handtekeningen die we hebben opgehaald aangeboden aan de Amsterdamse wethouder Marijke Vos. Als het burgerinitiatief geen weerklank vindt bij de lokale politiek zal het actiecomité een referendum starten in Osdorp. We hopen dat het niet zover zal hoeven te komen en dat zowel Centrale Stad als de Osdorp politici tot inkeer zullen komen.

GroenLinks over de Lutkemeer in 2006

Dit schreef GroenLinks in 2006 over de Lutkemeer. Opmerkelijk, vooral deze passage:

“De Lutkemeerpolder ligt aan de Groene As, de ecologische zone tussen Amstelland en Spaarnwoude. Deze is in de jaren negentig veel te smal aangelegd ter hoogte van het eerste deel van de Aker. Nu de vestiging van bedrijven van de baan lijkt, ligt het voor de hand het groene karakter van de mooie Lutkemeer met zijn monumentale boerderijen juist te versterken.”

GroenLinks, toon moed en keer terug naar dit wijze standpunt dat jullie slechts enkele jaren geleden nog innamen! Dat zal jullie bij de komende verkiezingen geen windeieren leggen, want ‘de stille meerderheid’ in Osdorp wil de Lutkemeer GROEN houden.

De toekomst van de Lutkemeer
Februari 2006

Een belangrijk thema is zonder meer de inrichting van de Lutkemeer. In de jaren negentig is de keuze gemaakt om een deel van het gebied te bestemmen als bedrijventerrein. In de praktijk blijkt echter dat bedrijven zich daar niet willen vestigen en de voorkeur geven aan de Haarlemmermeer. Dat betekent dat er nieuwe kansen voor het gebied ontstaan. Al enige tijd geleden heeft het huidige dagelijks bestuur de partijen verzocht een onderzoek naar de mogelijkheden voor woningbouw te mogen uitvoeren.

Recent heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur van de deelraad uitgesproken dat er wat hem betreft ‘enige duizenden woningen’ gebouwd kunnen worden. Dat doet denken aan de jaren zeventig toen er in het college van B en W van Amsterdam ideeën leefden om tussen de 9000 en 11500 woningen in de Lutkemeer en de Bovenpolder te bouwen. Wat ons betreft is de bouw van duizenden woningen geen optie.

Ook de PvdA wil, zoals we in de Westerpost van 11 januari konden lezen, geen woningbouw in de Lutkemeer. Zij hanteren daarbij als argument dat woningbouw daar in strijd zou zijn met de stedenbouwkundige opzet van de tuinsteden. Uit de mond van de PvdA klinkt dat argument niet erg reëel omdat de stedenbouwkundige opzet van de tuinsteden al in de jaren negentig met de bouw van de Aker is losgelaten. Juist de PvdA was daarvan de trekker!

Wat de PvdA wel wil is de Markthallen verplaatsen naar de Lutkemeer. Is men soms door de stedelijke fractie teruggefloten? Nu zijn wij de laatsten die zullen beweren dat de Markthallen op dit moment gelukkig gesitueerd zijn, maar er zijn locaties die zich beter voor vestiging lenen. De hallen kunnen bijvoorbeeld prima in het Westelijk Havengebied worden gevestigd.

De Lutkemeerpolder ligt aan de Groene As, de ecologische zone tussen Amstelland en Spaarnwoude. Deze is in de jaren negentig veel te smal aangelegd ter hoogte van het eerste deel van de Aker. Nu de vestiging van bedrijven van de baan lijkt, ligt het voor de hand het groene karakter van de mooie Lutkemeer met zijn monumentale boerderijen juist te versterken. In de hoek bij Westgaarde is er ruimte voor een aantal woningen, waarvoor lijn 1 kan worden doorgetrokken. Kortom: wat ons betreft ligt de toekomst van de Lutkemeer in een zo groen mogelijke inrichting, gekoppeld aan vormen van – kleinschalige – recreatie en een bescheiden woningbouw programma.