Conclusies Actiecomité “Red de Boterbloem” naar aanleiding van de antwoorden van het Dagelijks Bestuur d.d. 26 juni j.l.

Eugène Mathijssen:
Ik wil het Dagelijks Bestuur hartelijk bedanken voor de antwoorden op de vele vragen die tijdens de informerende sessie op 2 juni j.l. zijn gesteld. Op basis van deze antwoorden zal de stadsdeelraad nut en noodzaak moeten vaststellen van de vestiging van een bedrijventerrein op Lutkemeer III. Naar de mening van het actiecomité kan op basis van deze antwoorden een weloverwogen beslissing genomen worden over de toekomst van Lutkemeer III. Nergens in de antwoorden van het Dagelijks Bestuur wordt immers een gedegen onderbouwing gegeven, waarom dit gebied zo’n geschikte plek is om een bedrijventerrein te vestigen. Daar is echter wel om gevraagd. Het belangrijkste argument van het Dagelijks Bestuur – werkgelegenheid voor Osdorp – wordt door het Dagelijks Bestuur op pijnlijke wijze zelf onderuit gehaald. Het gepresenteerde overzicht van de behoefte naar bedrijventerreinen in de regio Schiphol is aantoonbaar achterhaald. Daarnaast geeft het Dagelijks Bestuur heel duidelijk aan waarom bedrijven zich nu niet en ook straks niet in de Lutkemeer willen vestigen. Naar de mening van het actiecomité is er dus geen dringende reden aanwezig om De Boterbloem per 31 oktober 2009 de wacht aan te zetten en één van de prachtigste en oudste polderlandschappen van Amsterdam bouwrijp te maken voor bedrijventerrein.

Het actiecomité trekt de volgende conclusies uit de antwoorden van het Dagelijks Bestuur:

1.    Nergens wordt een onderbouwing gegeven waarom juist Lutkemeer III ontwikkeld moet worden voor de veronderstelde bedrijvigheid rond Schiphol. Naar het bijgevoegde schema onder vraag 7 wordt al zo vaak verwezen. Dat schema zegt iets over de behoefte rond Schiphol, maar niet waar die het meest nijpende is. Het Dagelijks Bestuur is er dus niet in geslaagd om de meerwaarde voor Osdorp van een bedrijventerrein op Lutkemeer III aan te tonen.
2.    Het Plabeka overzicht dat het Dagelijks Bestuur aanvoert om nut en noodzaak van Lutkemeer III aan te tonen, is opgesteld in 2006. Dat was in een periode van een wereldwijd groeiende economie. De gevolgen van de kredietcrisis zijn dus niet in dit overzicht meegenomen. Het getuigd van weinig realiteitszin van het Dagelijks Bestuur om dit achterhaalde overzicht nu te presenteren als ‘bewijsstuk’ voor nut en noodzaak van een bedrijventerrein op Lutkemeer III. Zo wordt voor de periode 2006 – 2010 een tekort 5,5 hectare bedrijvenpark geprognosticeerd. Er zijn nog tientallen hectares beschikbaar op Lutkemeer I en het bedrijventerrein van Lijnden. Er is dus overcapaciteit in plaats van een tekort. Bovendien staat er in Amsterdam 700.000 vierkante meter bedrijventerrein leeg.
3.    Bij het opstellen van het overzicht is uitgegaan van een aanhoudende hoge economische groei tot 2030. Uit het rapport “Nut en noodzaak van bedrijventerreinen” – opgesteld in 2007 door STOGO Onderzoek en Advies – wordt geconcludeerd dat de vraag naar bedrijfsterreinen door de overheid stelselmatig twee keer zo hoog wordt ingeschat dan de eigenlijke vraag. Het is dus niet nodig om Lutkemeer III om te vormen tot bedrijventerrein.
4.    Het stimuleren van de werkgelegenheid in Osdorp. Dát is het stokpaardje dat het Dagelijks Bestuur keer op keer aanvoert om nut en noodzaak van een bedrijventerrein op Lutkemeer I en III aan te tonen. Uit de antwoorden blijkt, dat het Dagelijks Bestuur absoluut niet kan aangeven wat het effect van de bedrijventerreinen voor de werkgelegenheid in Osdorp zal zijn. Plotseling verdwijnt het stokpaardje in de kast en wordt aangegeven, dat deze bedrijventerreinen de arbeidsmarkt van Metropool Amsterdam moeten gaan bedienen. Het Dagelijks Bestuur heeft de komst van de bedrijventerreinen op Lutkemeer I en III dus altijd met misleidende argumenten verdedigd. Naar de mening van het actiecomité heeft het stadsdeel Osdorp met Lutkemeer I een voldoende bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid in Metropool Amsterdam.
5.    Het Dagelijks Bestuur geeft geen correcte informatie over de werkgelegenheid voor Osdorp die Lutkemeer I en straks ook de jeugdinrichting zal gaan bieden. Corning Life Sciences neemt 60 personeelsleden mee uit Schiphol-Rijk. En G4S heeft 175 personeelsleden meegenomen uit Haarlem. Mocht er personeel nodig zijn, dan wordt er dus niet in Osdorp geworven, maar in de Metropool Amsterdam. Ook bij de jeugdinstelling wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Het zou een ongewenste én gevaarlijke situatie zijn als een deze jeugdinstelling met 345 nieuwe – en dus onervaren – personeelsleden van start zou gaan. Het merendeel van de medewerkers zal worden overgeplaatst uit andere instellingen. En daar zullen ook de vacatures ontstaan.
6.    Het Dagelijks Bestuur is er eveneens niet in geslaagd om de komst van deze jeugdinstelling aannemelijk te maken. Er is bijvoorbeeld geen intentieverklaring ingebracht. Het actiecomité blijft dan ook een groot vraagteken zetten achter de komst van deze jeugdinrichting. Sterker nog: het actiecomité acht dit zelfs onmogelijk. Lutkemeer I en III ligt precies onder de uitvliegroute van Schiphol. In verband met geluidsoverlast mogen daar dan ook geen woningen gebouwd worden. Ook een jeugdinrichting is een woning.
7.    Het Dagelijks Bestuur onderbouwt echter wel de trage start en ontwikkeling van Lutkemeer I op degelijke wijze. Het Dagelijks Bestuur geeft immers aan, dat de factor erfpacht een remmende invloed heeft op de vestiging van bedrijven. Het is echter niet opportuun om te stellen, dat deze factor niet meer meespeelt als het bedrijventerrein van Lijnden vol is. Deze negatieve factor zal nog steeds meespelen, waardoor bedrijven niet voor de Lutkemeer maar voor andere locaties in de regio Schiphol zullen kiezen.
8.    Er is geen claim van SEKU te verwachten op het moment dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Mainland B.V. – waar Segro toe behoort – heeft voor de wijziging van het bestemmingsplan in 2002 het land gekocht van Loogman. Dit heeft dus zuiver op eigen risico plaatsgevonden.
9.    Het is goed dat het Dagelijks Bestuur trots is op Lutkemeer I. Maar de realiteit is, dat projectontwikkelaars hun verzamelgebouwen al weer verkopen voordat ze zelfs nog maar afgebouwd zijn. Als de Lutkemeer I echt zo’n gouden plek voor bedrijven zou zijn, dan zouden de projectontwikkelaars zelf gaan verhuren en de kopers zelfs een gebouw op een eigen kavel neerzetten.
10.    het Dagelijks Bestuur gaat er van uit, dat de Lutkemeer I in 2014 vol is. Een gedegen onderbouwing ontbreekt echter. Het feit dat bij de start van Lutkemeer I een economisch slechte periode een remmende factor was, geldt plotseling niet voor de zeer ernstige kredietcrisis waar we nu mee te maken hebben.
11.    Er is dus geen dringende reden aanwezig om de gebruiksovereenkomst met De Boterbloem op te zeggen. Het Dagelijks Bestuur is er niet in geslaagd om in haar antwoorden de meerwaarde van een bedrijventerrein op Lutkemeer III onomstotelijk aan te tonen. Op basis van de antwoorden van het Dagelijks Bestuur is het dan ook logisch om de gebruiksovereenkomst met De Boterbloem voor onbepaalde tijd te verlengen.

Antwoorden van DB Osdorp op vragen die gesteld zijn tijdens informerende sessie burgerinitiatief Red de Boterbloem

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp heeft de antwoorden gepresenteerd op de vragen die gesteld zijn tijdens de informerende sessie rond het burgerinitiatief Red de Boterbloem, gehouden op 2 juni jl.

Wat opvalt in de antwoorden, is dat nog steeds nergens uit duidelijk wordt waarop nu juist de Lutkemeerpolder zo’n geschikte plek zou zijn om een bedrijventerrein te vestigen. En er is al één overduidelijke leugen in de antwoorden van het DB aan te wijzen: de projectontwikkelaar die een claim op de grond legde in de Lutkemeer, deed dat met voorkennis, voordat de bestemming was gewijzigd van landbouw naar bedrijventerrein. Het DB beweert dat dit gebeurde ná de bestemmingswijziging.

Verder heeft het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp tot nu toe als belangrijkste argument voor het nieuwe bedrijventerrein ‘werkgelegenheid voor inwoners van Osdorp’ genoemd. Op alle vragen van het type ‘Hoeveel arbeidsplaatsen voor mensen uit Osdorp worden concreet verwacht’ kon het DB echter GEEN antwoord geven! Voorbeeld:

“Vraag: hoeveel nieuwe arbeidsplaatsen worden er op Lutkemeer I voor bewoners uit Osdorp gecreëerd en kunt u daar een gedegen onderbouwing van geven?

[antwoord DB]: Onbekend.”

Wij vragen iedereen die dit stuk wil lezen, met ons mee te denken en met suggesties te komen die helpen de antwoorden van DB Osdorp te weerleggen. Zijn al onze vragen adequaat en naar waarheid beantwoord? Zitten er onjuistheden of inconsequenties in de antwoorden van DB? Klopt alles wat er gezegd wordt? Hoe zit e.e.a. juridisch in elkaar?

30 juni aanstaande om half 8 ’s avonds wordt het burgerinitiatief opnieuw door de raadsleden van Osdorp behandeld. Dan wordt door de raadsleden en door het actiecomité ingegaan op de antwoorden van het Dagelijks Bestuur. Vervolgens wordt wellicht door de raad al een besluit genomen over het burgerinitiatief. Het gaat er dus nu om spannen.

Via deze link zijn de vragen zoals die 2 juni jl tijdens de raadsvergadering zijn opgetekend, en de antwoorden van het DB te downloaden (kies in de linkerbalk ‘Beantwoording vragen Boterbloem’):

http://www.raadsinformatieosdorp.nl/Vergaderingen/Open-Raad/2009/30-juni/19:0

Veel aandacht op nujij.nl voor De Boterbloem

Picture 1

Op nujij.nl leeft de discussie rond het lot van De Boterbloem.

Zie bijvoorbeeld dit item over de steun van D66 aan het burgerinitiatief Red de Boterbloem; en zie het recentelijk geplaatste ‘Marijke Voss weigert hulp aan bijzondere zorgboerderij‘. Er is veel verontwaardiging over de onbegrijpelijke weigering van GroenLinks om te strijden voor behoud van de ecologische zorgboerderij in één van de mooiste polderlandschappen rond Amsterdam te behouden. En veel waardering voor de SP, die zich in de Amsterdamse gemeenteraad inzet voor behoud van De Boterbloem.

Reacties op ons filmpje op YouTube

Op ons filmpje op YouTube “Boze zorgboerin neemt 13.000 handtekeningen terug van Marijke Vos” kwamen de volgende leuke reacties:

gerrit667 (1 dag geleden)

Hou vol! Voer actie, geef hier waar mogelijk meer ruchtbaarheid aan. Als er al talloze bedrijventerreinen verworden tot spooksteden, waarom zou dan een zinvolle instelling moeten wijken voor projectontwikkelaars? Verder zou Hout00gje wel eens een goed punt kunnen hebben. Alle succes toegewenst..

hout00gje (1 dag geleden)

Als er persé een bedrijventerrein op die plek moet komen, kunnen jullie er dan niet voor zorgen dat De Boterbloem officieel een bedrijf wordt/is? Het lijkt me dan absurd een bedrijf te verwijderen omdat er een bedrijventerrein op die plek moet komen toch?

ErKa132 (2 dagen geleden)  Heb de indruk dat Vos er niet helemaal bij was, toen zij zelf voorstelde, “dan maar ’n handtekeningenactie te beginnen”. Denk maat aan de druk waar ze op ’t ogenblik aan blootstaat ivm de nu afgeblazen voorstellen van GL tot, kortweg, het schoonmaken van Amsterdam. (afval, oude auto’s, vrachtverkeer, vrachttrams, etc.. Het “Olie-Dom” regeert nog steeds…

closecloseclose (2 dagen geleden) De handtekeningenactie als ultieme zoethouder…

Keorb9 (2 dagen geleden)  Foei Marijke!! Jammer dat je je niet hard voor de goede zaak maakt. Geen voorbeeld voor je partij!

Boer Geurtsen aan VROM: waarom jeugdgevangenis op land biologische boerderij?

Brief van boer Erik Geurtsen aan het ministerie van VROM over de plannen om een jeugdgevangenis te vestigen op de biologische akkers van De Boterbloem:

“L.S.

Zoals u bekend  wordt thans in Amsterdam-Osdorp gewerkt aan het bedrijventerrein “Lutkemeer”. Dit plan
bestaat uit drie fases. Fase 1 is thans in ontwikkeling, fase 2 is voltooid(aangelegde natuur) en fase 3 zou per 31 oktober een aanvang moeten krijgen.

De uitgifte voor fase 1 bedraagt thans, na bijna 2 jaar, slechts 37%.

Opties reken ik niet mee, dat is gebakken lucht.

Het te vernietigen unieke polderlandschap(in uw termen fase III), zou per 31 oktober 2009 zijn beslag moeten krijgen omdat er een Justitiele Jeugd Inrichting dient te “verrijzen”.

Als biologische zorgboer op  14 ha van deze polder, heb ik de volgende vragen voor u, waarbij ik u adviseer deze vragen zorgvuldig en compleet te beantwoorden, aangezien dit door ons gebruikt gaat worden in het politieke besluitvormingsproces dat thans in de deelraad van Osdorp plaats vindt.

De boerderij en het actiecomite “Red de Boterbloem” , zo wil ik duidelijk stellen, zijn tegen de komst van een overbodig bedrijventerrein en dus ook tegen de komst van een jeugdbajes in fase III. Wij willen dit unieke landschap, dat voor iedere Amsterdammer van belang is, behouden!
Bent u van plan een JJI te realiseren in de Lutkemeerpolder  te Amsterdam-Osdorp, meer in het bijzonder in de derde fase van het Bedrijvenpark Lutkemeer?
Zo  ja, wanneer zou dat dan moeten gaan plaats vinden?
Is u bekend dat de uitgifte van kavels in Fase I zodanig slecht is(37%) dat uw voornemen daar verwezenlijkt kan worden zonder de polder verdere onherstelbare schade te berokkenen?
Is de lokatie Lutkemeer III de enige optie om te gaan bouwen?
Zo niet, welke alternatieve lokaties zijn er voorhanden ?
Voldoet de lokatie lutkemeer III aan alle thans gehanteerde voorwaarden om over te gaan tot realisering van het project? Ik verwijs hierbij naar de voorwaarden die nu worden opgevoerd  m.b.t. de nieuwbouw in Zaanstad.
Zijn er formele dan wel informele afspraken gemaakt met het college van B&W van Amsterdam, m.b.t. de locatie en het eventueel te wijzigen vigerende bestemmingsplan?
Volgens het bestemmingsplan moet in ieder geval ruim 75% van de te vestigen bedrijven Schiphol gebonden zijn.
Bent u met mij van mening dat een JJI een niet Schiphol-gebonden instelling is, en dus eigenlijk helemaal niet thuis hoort op een bedrijventerrein waarvan de gemiddelde levensduur slechts 10(tien) jaar bedraagt?
Wat zijn  nu exact uw overwegingen geweest om met het voorstel te komen om midden in een unieke en onvervangbare polder een JJI te gaan bouwen?
Acht u het maatschappelijk verantwoord dat door uw vooornemen, duurzaam ondernemen en handelen onmogelijk wordt gemaakt?
Ik wijs u nogmaals op het feit dat uw antwoorden op de vragen en opmerkingen zoals hierboven verwoord, zullen worden gebruikt tijdens de behandeling van het Burgerinitiatief “Red de Boterbloem” door het Dagelijks Bestuur en de Deelraad Amsterdam Osdorp, en door ons van de Boterbloem en het actiecomite “Red de Boterbloem”.
Deze behandeling zal plaats vinden op dinsdag 30 juni 2009.

Ik verzoek u daarom met enige spoed te reageren.

Mocht ik uiterlijk 29 juni 2009  geen antwoord  op mijn vragen hebben gekregen, dan ga ik er vanuit dat het stadsdeel osdorp ten onrechte aanvoert dat er concrete plannen bestaan om een JJI te realiseren in de Lutkemeerpolder, zij het fase I en/of fase III

Hoogachtend,

Erik Geurtsen
Biologische boer van de Boterbloem”

Twee boze berichten over plannen bedrijventerrein Lutkemeer op Buurtlink.nl

Op Buurtlink.nl verscheen een bericht over onze handtekeningenactie. Hierop verschenen vandaag de volgende reacties:

“Als je de bedrijvigheid die nu in onze laatst overgebleven oorspronkelijke polders stil legt, en het beton als dreigende oorlogs-bunkers ervoor in de plaats legt, dan is het oorlog..een bunker /”bedrijf” krijg je nauwelijks meer weg..(ze worden misschien ooit ingenomen door drug-gebruikers en andere praktijken die het dag-licht niet kunnen verdragen..)
gelukkig kunnen we nu nog voor openheid kiezen,de waarheid houdt van licht-lucht.
Ook de paarden, koeien, planten (voedsel van goede en eerlijke kwaliteit en kinderen, en.. Alle mensen!!
M.heeft het te druk, maar er zijn nog mensen met zin in onze oorspronkelijke, positieve ideeën, ten toon gespreid in onze laatste amsterdamse groene akkers en weiden.de historie kun je echt niet verplaatsen!don’t destroy ,conserve your beautiness..
Dit heet investeren voor/in de toekomst!
23 jun 2009
wh”
“Kan mij nog uitstekend herinneren, dat men van ellende niet wist hoe de fase 1 uberhaupt aan de man te brengen. zelfs de RABObank belegde vergaderingen in de hoop uit de burgerij ideeen te krijgen wat ermee te doen.
Hierbij was opvallend dat eigenlijk alleen interesse bestond voor bedrijven. Oplossingen als sportvoorzieningen en golfbanen, natuur etc waren niet welkom.
Nu heeft men waarschijnlijk door veel voordelen te geven aan projectontwikkelaars toch het een en ander voor elkaar gekregen.
Wat hebben we nu? Een aantal loodsen, waarin als we straks pech hebben het vliegtuig van Turkish Airlines wordt opgeslagen, waar ze in Hoofddorp vanaf moeten omdat het teveel stank en risico’s voor de omgeving met zich brengt.Ze hadden een paar weken uitstel in Hoofddorp voor het verwijderen en toevallig zijn de loodsen hier bijna klaar. How convenient!
Hulde aan dit fantastisch beleid.
30 Jaar wanbeheer van het Stadsdeel Osdorp krijgt gelukkig zijn vervolg.”

Aanvankelijk wilde Marijke Vos onze 13.000 handtekeningen afschuiven op Osdorp

Tot nu toe hebben we het onderstaande niet naar buiten willen brengen. Maar haar totale gebrek aan inzet voor De Boterbloem, ondanks het feit dat zij in januari serieus heeft toegezegd de zaak nader te bekijken als het ons zou lukken 10.000 handtekeningen bij elkaar te brengen, noopt ons ertoe de ware toedracht achter onze afspraak met Marijke Vos nu aan de openbaarheid vrij te geven.

Wij hebben van het begin af aan onze hoop erop gevestigd dat Marijke Vos ons zou gaan helpen De Boterbloem te redden, en daarom hadden wij sinds januari het plan om aan haar de verzamelde handtekeningen aan te bieden. Waarom? Kijk op haar website over Proeftuin Amsterdam: ze wil biologische landbouw rondom de stad stimuleren, evenals het gebruik van lokale voedselproducten in de stad. Wij hadden haar bij het aanbieden van de handtekeningen willen vragen, of zij De Boterbloem niet onder zou willen brengen bij Proeftuin Amsterdam. Maar zij gaf ons de kans niet en wijdde alleen maar uit over de onontkoombaarheid van het bedrijventerrein dat PvdA en GroenLinks willen vestigen op het terrein van het enige biologische akkerbouwbedrijf van Amsterdam.

Van tevoren hadden we eigenlijk al kunnen weten dat zij geen interesse voor de Boterbloem zou tonen. Want wij hadden haar al weken geleden per mail gevraagd of wij met haar een afspraak konden maken om de handtekeningen aan te bieden, en daar kwam maar de hele tijd geen antwoord op, geen reactie, niets. “Nou ja, dan gaan we nog maar een tijdje door met handtekeningen verzamelen, hoe meer hoe beter”, dachten wij. Maar het begon ondertussen toch wel erg lang te duren voor we iets van haar hoorden.

Ondertussen stonden berichten over onze actie in alle kranten. En toen kwam er een telefoontje…. niet van Marijke Vos, niet van haar politiek assistente, niet van haar secretaresse…. maar van… het hoofd van de sector Wonen en Werken van Stadsdeel Osdorp. Hij deelde ons mede dat we de handtekeningen maar in Osdorp “af moesten geven”, omdat Marijke Vos aan Osdorp had medegedeeld dat volgens haar het stadsdeel het geschikte “loket” voor onze handtekeningen zou zijn. Wij werden toen een beetje boos en schreven het volgende mailtje aan Marijke Vos:

“Geachte mevrouw Vos,

Zojuist kregen wij via het Hoofd Sector Wonen en Werken van Stadsdeel Osdorp te horen dat u onze petitie “Red de Boterbloem” niet in  ontvangst wilt nemen. Wij dienen ons bij de heer Steeman te vervoegen.  Echter, op stadsdeelniveau wordt voortdurend naar de Centrale Stad  verwezen als hoofdverantwoordelijke voor de plannen om op de Lutkemeer  een bedrijventerrein te plaatsen. Kees Steeman heeft ons al heel vaak  verteld dat hij niets kan doen voor ons, dat de regie over dit gebied uiteindelijk bij de Centrale Stad ligt. Wij zouden graag eens met u van gedachten willen wisselen over de prangende vraag die wij ons  stellen: Waarom heeft u in het kader van uw mooie project Proeftuin  Amsterdam geen enkele belangstelling voor de Boterbloem, het enige,  en goedlopende, biologische akkerbouwbedrijf dat Amsterdam rijk is?  Mogen wij eens een keer bij u langskomen om hierover met u van  gedachten te wisselen? Dat zouden we veel liever doen dan vervelende  media-campagnes opstarten die niet goed zijn voor het groene imago van  GroenLinks, dat in Osdorp door het optreden van Kees Steeman op AT5,  in Llink in Natura en op Vroege Vogels al ernstig is beschadigd.

Met vriendelijke groet, en hopende op een spoedige, en persoonlijke, reactie”

Waren wij verbaasd, toen de politiek assistente van Marijke Vos ons tien minuten nadat wij dit bericht verstuurden belde, om ons te verzekeren dat Marijke Vos ons zeker binnenkort te woord zou willen staan, maar dat ze het erg druk had en bla bla bla? Nee. En we waren ook niet verbaasd toen het vervolgens weer weken duurde voor we weer iets hoorden. En we waren ook niet verbaasd dat er vervolgens pas weer een telefoontje kwam nadat wij op dit weblog het bericht plaatsten, dat Marijke Vos geen tijd had om onze handtekeningen in ontvangst te nemen.

Wij waren niet verbaasd, want het enige waar politici uiteindelijk echt geïnteresseerd in zijn, is hun imago. Alleen als dat imago ernstig gevaar loopt, zijn ook GroenLinks politici pas bereid actiegroepjes van burgers die het opnemen voor de natuur te woord te staan. Anders niet. En daarom dwingen ze ons in de media met modder te gooien. Wat we eigenlijk liever niet zouden doen. Maar er lijkt geen andere manier te zijn om hen een reactie te ontlokken… Zonder druk van de pers geeft de politiek geen thuis.

GroenLinks politici die bedrijventerreinen op biologische boerderijen willen plaatsen, en die vervolgens als argument “eerder gemaakte politieke afspraken” of “werkgelegenheid” opvoeren… Hoe geloofwaardig zijn die nog voor hun achterban? En daarom willen ze liever niets met ons te maken hebben. Want opkomen voor De Boterbloem, of voor biologische boerenbedrijven en natuur aan de rand van de stad… dat kunnen ze wegens “eerder gemaakte politieke afspraken” niet. En toch zouden hun kiezers dat wél van hen verwachten. Want waarom kies je anders GroenLinks? Voor meer bedrijventerreinen? Voor nodeloze asfaltering van schaarse groene ruimte? Nee toch?

Nog een – verontwaardigde – reactie op nujij.nl

Zie de discussie n.a.v. het filmpje “Boze zorgboerin neemt 13.000 handtekeningen terug van Marijke Vos” op nujij.nl:

‘Goed dat er zo voor gevochten wordt. In en in triest dat men zoiets verloren wil laten gaan. Ik heb ook de reportage erover op tv gezien en wat ze nu willen is gewoonweg niet te bevatten. Ten eerste is dit unieke bedrijf niet te verplaatsen en er is zelfs geen noodzaak voor. Het bedrijf levert unieke producten af en is ook verantwoordelijk voor zeer goede zorg. Dus dan kan een raad nog zoveel besluiten maken. Dit kan je toch als verantwoord bestuurder met gezond verstand niet verloren laten gaan of ben ik nu gek? Dit begint echt tekenend te worden voor bestuurlijk Nederland. En men kan dan maar niet begrijpen dat de mensen er het geloof in verloren hebben? In deze zaak heeft ook GroenLinks helaas laten zien dat het geen verantwoord bestuur kan tentoonstellen. Ook ik heb de petitie ondertekend en wens Iedereen veel sterkte bij het Gevecht tegen de Dwaasheid van onze bestuurders.’

Mooie reactie op Nujij.nl naar aanleiding van filmpje “Boze Zorgboerin neemt 13.000 handtekeningen terug van Marijke Vos”

Deze prachtige reactie lazen wij op nujij.nl:

met de grote ambtelijke stoomwals in één interesse veinzende haal in een achteloos stads leidse kade zomer hempje over een groepje hardwerkende potige mensjes in oude werk kleding heen flatsen alsof het vervelende zoemende muggen zijn in plaats van onmisbare bezige bijtjes die aan biologische voedsel zonder vergif werken en tegelijkertijd mensen met een krasje die in de raderen van het systeem vast zitten helpen om weer mens te kunnen zijn; de vrouwelijke versie van adje zeepert melkmuil?!

wees er maar trots op en oooh wat zijn we beleefd meelevend en democratisch

over enige tijd zal vos wel een aanbieding van het euro proletariaat krijgen met daaraan gekoppeld een vorstelijk salaris om dezelfde onzin te verkopen op nog hoger niveau dan het gemeentelijk niveau waar ze nu achteloos meedogenloos speculanten belangen verhandelt