Conclusies Actiecomité “Red de Boterbloem” naar aanleiding van de antwoorden van het Dagelijks Bestuur d.d. 26 juni j.l.

Eugène Mathijssen:
Ik wil het Dagelijks Bestuur hartelijk bedanken voor de antwoorden op de vele vragen die tijdens de informerende sessie op 2 juni j.l. zijn gesteld. Op basis van deze antwoorden zal de stadsdeelraad nut en noodzaak moeten vaststellen van de vestiging van een bedrijventerrein op Lutkemeer III. Naar de mening van het actiecomité kan op basis van deze antwoorden een weloverwogen beslissing genomen worden over de toekomst van Lutkemeer III. Nergens in de antwoorden van het Dagelijks Bestuur wordt immers een gedegen onderbouwing gegeven, waarom dit gebied zo’n geschikte plek is om een bedrijventerrein te vestigen. Daar is echter wel om gevraagd. Het belangrijkste argument van het Dagelijks Bestuur – werkgelegenheid voor Osdorp – wordt door het Dagelijks Bestuur op pijnlijke wijze zelf onderuit gehaald. Het gepresenteerde overzicht van de behoefte naar bedrijventerreinen in de regio Schiphol is aantoonbaar achterhaald. Daarnaast geeft het Dagelijks Bestuur heel duidelijk aan waarom bedrijven zich nu niet en ook straks niet in de Lutkemeer willen vestigen. Naar de mening van het actiecomité is er dus geen dringende reden aanwezig om De Boterbloem per 31 oktober 2009 de wacht aan te zetten en één van de prachtigste en oudste polderlandschappen van Amsterdam bouwrijp te maken voor bedrijventerrein.

Het actiecomité trekt de volgende conclusies uit de antwoorden van het Dagelijks Bestuur:

1.    Nergens wordt een onderbouwing gegeven waarom juist Lutkemeer III ontwikkeld moet worden voor de veronderstelde bedrijvigheid rond Schiphol. Naar het bijgevoegde schema onder vraag 7 wordt al zo vaak verwezen. Dat schema zegt iets over de behoefte rond Schiphol, maar niet waar die het meest nijpende is. Het Dagelijks Bestuur is er dus niet in geslaagd om de meerwaarde voor Osdorp van een bedrijventerrein op Lutkemeer III aan te tonen.
2.    Het Plabeka overzicht dat het Dagelijks Bestuur aanvoert om nut en noodzaak van Lutkemeer III aan te tonen, is opgesteld in 2006. Dat was in een periode van een wereldwijd groeiende economie. De gevolgen van de kredietcrisis zijn dus niet in dit overzicht meegenomen. Het getuigd van weinig realiteitszin van het Dagelijks Bestuur om dit achterhaalde overzicht nu te presenteren als ‘bewijsstuk’ voor nut en noodzaak van een bedrijventerrein op Lutkemeer III. Zo wordt voor de periode 2006 – 2010 een tekort 5,5 hectare bedrijvenpark geprognosticeerd. Er zijn nog tientallen hectares beschikbaar op Lutkemeer I en het bedrijventerrein van Lijnden. Er is dus overcapaciteit in plaats van een tekort. Bovendien staat er in Amsterdam 700.000 vierkante meter bedrijventerrein leeg.
3.    Bij het opstellen van het overzicht is uitgegaan van een aanhoudende hoge economische groei tot 2030. Uit het rapport “Nut en noodzaak van bedrijventerreinen” – opgesteld in 2007 door STOGO Onderzoek en Advies – wordt geconcludeerd dat de vraag naar bedrijfsterreinen door de overheid stelselmatig twee keer zo hoog wordt ingeschat dan de eigenlijke vraag. Het is dus niet nodig om Lutkemeer III om te vormen tot bedrijventerrein.
4.    Het stimuleren van de werkgelegenheid in Osdorp. Dát is het stokpaardje dat het Dagelijks Bestuur keer op keer aanvoert om nut en noodzaak van een bedrijventerrein op Lutkemeer I en III aan te tonen. Uit de antwoorden blijkt, dat het Dagelijks Bestuur absoluut niet kan aangeven wat het effect van de bedrijventerreinen voor de werkgelegenheid in Osdorp zal zijn. Plotseling verdwijnt het stokpaardje in de kast en wordt aangegeven, dat deze bedrijventerreinen de arbeidsmarkt van Metropool Amsterdam moeten gaan bedienen. Het Dagelijks Bestuur heeft de komst van de bedrijventerreinen op Lutkemeer I en III dus altijd met misleidende argumenten verdedigd. Naar de mening van het actiecomité heeft het stadsdeel Osdorp met Lutkemeer I een voldoende bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid in Metropool Amsterdam.
5.    Het Dagelijks Bestuur geeft geen correcte informatie over de werkgelegenheid voor Osdorp die Lutkemeer I en straks ook de jeugdinrichting zal gaan bieden. Corning Life Sciences neemt 60 personeelsleden mee uit Schiphol-Rijk. En G4S heeft 175 personeelsleden meegenomen uit Haarlem. Mocht er personeel nodig zijn, dan wordt er dus niet in Osdorp geworven, maar in de Metropool Amsterdam. Ook bij de jeugdinstelling wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Het zou een ongewenste én gevaarlijke situatie zijn als een deze jeugdinstelling met 345 nieuwe – en dus onervaren – personeelsleden van start zou gaan. Het merendeel van de medewerkers zal worden overgeplaatst uit andere instellingen. En daar zullen ook de vacatures ontstaan.
6.    Het Dagelijks Bestuur is er eveneens niet in geslaagd om de komst van deze jeugdinstelling aannemelijk te maken. Er is bijvoorbeeld geen intentieverklaring ingebracht. Het actiecomité blijft dan ook een groot vraagteken zetten achter de komst van deze jeugdinrichting. Sterker nog: het actiecomité acht dit zelfs onmogelijk. Lutkemeer I en III ligt precies onder de uitvliegroute van Schiphol. In verband met geluidsoverlast mogen daar dan ook geen woningen gebouwd worden. Ook een jeugdinrichting is een woning.
7.    Het Dagelijks Bestuur onderbouwt echter wel de trage start en ontwikkeling van Lutkemeer I op degelijke wijze. Het Dagelijks Bestuur geeft immers aan, dat de factor erfpacht een remmende invloed heeft op de vestiging van bedrijven. Het is echter niet opportuun om te stellen, dat deze factor niet meer meespeelt als het bedrijventerrein van Lijnden vol is. Deze negatieve factor zal nog steeds meespelen, waardoor bedrijven niet voor de Lutkemeer maar voor andere locaties in de regio Schiphol zullen kiezen.
8.    Er is geen claim van SEKU te verwachten op het moment dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Mainland B.V. – waar Segro toe behoort – heeft voor de wijziging van het bestemmingsplan in 2002 het land gekocht van Loogman. Dit heeft dus zuiver op eigen risico plaatsgevonden.
9.    Het is goed dat het Dagelijks Bestuur trots is op Lutkemeer I. Maar de realiteit is, dat projectontwikkelaars hun verzamelgebouwen al weer verkopen voordat ze zelfs nog maar afgebouwd zijn. Als de Lutkemeer I echt zo’n gouden plek voor bedrijven zou zijn, dan zouden de projectontwikkelaars zelf gaan verhuren en de kopers zelfs een gebouw op een eigen kavel neerzetten.
10.    het Dagelijks Bestuur gaat er van uit, dat de Lutkemeer I in 2014 vol is. Een gedegen onderbouwing ontbreekt echter. Het feit dat bij de start van Lutkemeer I een economisch slechte periode een remmende factor was, geldt plotseling niet voor de zeer ernstige kredietcrisis waar we nu mee te maken hebben.
11.    Er is dus geen dringende reden aanwezig om de gebruiksovereenkomst met De Boterbloem op te zeggen. Het Dagelijks Bestuur is er niet in geslaagd om in haar antwoorden de meerwaarde van een bedrijventerrein op Lutkemeer III onomstotelijk aan te tonen. Op basis van de antwoorden van het Dagelijks Bestuur is het dan ook logisch om de gebruiksovereenkomst met De Boterbloem voor onbepaalde tijd te verlengen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s