Vernietiging van biologische landbouwgrond Boterbloem begonnen

Het bestuur van de Gemeente Amsterdam is vandaag in de #Lutkemeer begonnen met het vernietigen van een deel van de vruchtbare akkers van Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem. En dat terwijl er nog allerlei juridische procedures lopen. Dit is GroenLinks beleid anno 2019.

boterbloem wordt vernietigd.jpg2c223e27-fe27-4b08-b2c1-73726e539bec.JPG

Vandaag kort geding: SADC eist ontruiming Lutkemeerpolder

 

GlobalInfo meldt: Vandaag, donderdag 20 juni, is er een kort geding over de Lutkemeerpolder. Op die dag heeft de projectontwikkelaar (in dienst van het gemeentebestuur (*), die de kostbare Lutkemeerpolder in een grauw bedrijventerrein wil veranderen, een proces aangespannen. Er wordt geëist dat de Tuinen van Lutkemeer worden ontruimd en daarbovenop dat twee jaar lang niemand meer het terrein op mag. (Vrienden van Lutkemeer)

Dit is een volgende stap richting het beginnen van de bouwactiviteiten. Als die bouwactiviteiten beginnen – door vrachtwagens met bouwzand over de polder uit te rijden, zal die voorgoed onbruikbaar worden voor (biologische) landbouw. Dus zelfs als ze daarna zouden besluiten om de polder toch niet te bebouwen, is er dan onherroepelijke schade ontstaan. Bovendien ligt er een motie van de gemeenteraad dat ze alleen maar mogen starten met bouwrijp maken als er ook aantoonbaar klanten zijn voor het betreffende stuk grond.

De rechtszaak is op donderdag 20 juni om 9:30 uur op Parnassusweg 220 in Amsterdam. Komt allen en neem je ID mee anders kom je misschien niet binnen. Bereid je ook voor op komende acties. En kom elk weekend langs op de Tuinen van Lutkemeer (zie meer info hier: http://behoudlutkemeer.nl/)

Achtergrond

De Lutkemeerpolder is een 45 ha groot landbouwgebied bij Osdorp. In die polder ligt ook biologisch akkerbouwbedrijf De Boterbloem. In 2009 werd door de toenmalige GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest samen met de VVD-gedeputeerde van Noord Holland Ton Hooijmaijers een plan gepresenteerd om de hele polder te bebouwen voor een bedrijventerrein van SADC. Hooijmaijers is later tot ruim twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens corruptie, en de Lutkemeerpolder was een van zijn zaakjes. Maar desondanks gingen de plannen gewoon door. Alsof er geen corruptie was en alsof er ondertussen geen klimaatramp losgebarsten is en we niet met heel Amsterdam beseffen dat dit soort groene parels niet langer te grabbel gegooid mogen worden voor bedrijfswinsten.
Zowel de Boterbloem als voor heel de Lutkemeerpolder zijn geweldige alternatieve ontwikkelingsplannen gemaakt, als alternatief voor het zoveelste terrein voor bedrijven en multinationals. SADC heeft al heel veel andere bedrijfsterreinen ontwikkeld met ons belastinggeld, die half leeg staan te wachten op weer een 24-uur open McDonalds (geen grapje, dat is hun laatste klant op het bedrijventerrein naast Lutkemeer).

Zie Plan Biopolder en Plan Akkerpark

GEEN TEGELS MAAR EGELS!

*) Officieel wordt het kort geding aangespannen door GEM-lutkemeer. Die is door de gemeente Amsterdam opgericht om de gronden te beheren. Ontwikkelaar Schiphol Area Develepmont Company (SADC) bestaat op zijn beurt weer uit gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, provincie NH en de Schiphol Groep. Politiek is de Gemeente Amsterdam en GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck degene die de kar trekt.
Lees hier de hilarische dagvaarding, waarin gesteld wordt dat het door tegenstanders van het bedrijventerreinen bezette terrein onder andere benut is om er een fanfare op te laten spelen.

Boerderij de Boterbloem vraagt herziening bestemmingsplan aan voor Lutkemeerpolder

Biologische boerderij de Boterbloem is samen met de Dorpsraad Sloten Oud-Osdorp, IVN, Milieudefensie en Behoud Lutkemeer een procedure gestart bij de gemeente Amsterdam tot herziening van het bestemmingsplan van ‘bedrijventerrein’ naar ‘agrarisch’.

“Over het hele dossier van de Lutkemeerpolder hangt een zweem van corruptie en belangenverstrengeling” aldus Jobien Monster, juriste. “In combinatie met het belang van de polder voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en het unieke karakter verdient het de grootste aanbeveling om de bestemming in haar volledigheid opnieuw af te wegen”.

Belangenafweging onvoldoende

Allereerst is bij het wijzigen van het bestemmingsplan van agrarisch naar bedrijventerrein onvoldoende onderbouwd waarom de wijziging noodzakelijk is, mede gelet op het unieke karakter van de polder.

In tweede instantie zijn er serieuze bedenkingen ten aanzien van de totstandkoming op onderdelen, zoals het loslaten van de Schiphol gebondenheid en de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst. Zeker gezien de voornemens er distributiecentra te vestigen, hetgeen vermeden moet worden in het kader van de verstedelijkingsladder.

Tot slot is er door veranderend beleid en opvatting een noodzaak om de Lutkemeerpolder te behouden als agrarisch natuurgebied met instandhouding van maatschappelijke waarden zoals landschap, biodiversiteit en lokale voedselproductie.

Plan Biopolder als serieus alternatief

Verzoekende partijen pleiten in de aanvraag voor het serieus overwegen van Plan Biopolder: een maatschappelijk breed gedragen alternatief voor verdere invulling van de polder gebaseerd op inclusiviteit en meerwaarde. Biopolder stelt voor om de waarden van de polder te verhogen vanuit een ecologisch perspectief en daarbij te zorgen voor toename van biodiversiteit en klimaatadaptatie. De grond gebruiken waar zij voor bedoeld is: duurzame (biologische) voedselproductie met behoud van het historische landschap. Ruimte voor vernieuwing in de voedselketen, lokale productie en verwerking die CO2 neutraal in de stad gedistribueerd wordt. Dit alles open voor publiek ten behoeve van educatie, recreatie en dagbesteding (zorg).

Plan Biopolder kent niet alleen een breed maatschappelijk draagvlak, maar heeft ook de steun van maatschappelijk kapitaal: fondsen en sociaal investeerders die de realisatie mede mogelijk willen maken. De universiteit van Wageningen (WUR) onderzoekt de mogelijkheden om voor Biopolder een agro-economische taxatie uit te voeren. Een verkennend onderzoek is reeds gestart.

Een samenvatting van Biopolder is hier te downloaden: http://behoudlutkemeer.nl/wp-content/uploads/2018/11/biopolderDEF.pdf

Geen onomkeerbare stappen

In december 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om “…de ontwikkeling gefaseerd ter hand te nemen zodat zoveel mogelijk van de Lutkemeerpolder, aan open landschap en onverharde grond, zolang mogelijk kan worden behouden” dit omdat “Zoveel en zolang mogelijk behoud van open akkers relevant is voor klimaatadaptie en biodiversiteit”

Dit pleit er voor om op dit moment geen onomkeerbare activiteiten te verrichten zoals het uitrijden van zand en bouwrijp maken van kavels.

Tijdens Raadscommissie RO spreken velen in voor behoud Lutkemeer en Boterbloem

IMG_1870

Op 3 oktober sprak een grote hoeveelheid mensen in voor behoud van De Boterbloem en een groene Lutkemeerpolder bij de vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam. Alle argumenten die de GroenLinks wethouder eerder had aangedragen (in reactie op reportage EénVandaag) om het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder door te zetten werden stuk voor stuk ontkracht door de diverse insprekers. Zij konden rekenen op luid applaus vanaf de tribune, die vol  Boterbloem sympathisanten zat.

43030783_2245651612143250_6041590779997061120_o

De vergadering is hier terug te bekijken, vanaf minuut 57 zijn de insprekers te horen.

IMG_1859

demo red de boterbloem 1

twitter foto behoud lutkemeer

Voorafgaand aan het inspreken vond een levendige demonstratie voor de Stopera plaats.

Indrukwekkend waren o.a. de plannen die aan wethouders en Raadsleden werden gepresenteerd voor Biopolder Lutkemeer, waarbij lokale voedselproductie, educatie, biodiversiteit en natuurbeleving behouden blijven in de toekomst.

biopolder lutkemeer 1

biopolder 2

 

biopolder 3

biopolder 4

biooplder 5.png

De onthullingen over nieuwe feiten in het (onafhankelijke) onderzoek dat gaande is naar de corruptie die heeft geleid tot de plannen voor het bedrijventerrein, en waar Hooijmaijers, die nu in de gevangenis zit, nauw bij betrokken was, leidden tot beroering onder de raadsleden.

Op de ramen van de zaal waar de vergadering plaatsvond waren vorken opgehangen waaraan bezorgde burgers boodschappen voor de raadsleden hadden vastgemaakt.

vorken.jpg

selectie reacties

Van Actiecomité Red de Boterbloem kregen de aanwezige wethouders en raadsleden een brochure met een selectie van de hartekreten van bezorgde burgers die willen dat De Boterbloem behouden blijft. Deze brochure is hier te downloaden. Een voorproefje:

cityplanning.png

Karin.png

 

Nieuwe film waarin wetenschappers en bezoekers van De Boterbloem betogen dat de Lutkemeer groen moet blijven

 

‘Het zou natuurlijk heel erg zonde zijn als je hier een zorgboerderij en de vruchtbaarste akker die er nog is rond Amsterdam gaat gebruiken om bedrijventerreinen neer te zetten waar er al zoveel van zijn,’ aldus Dr. Eveline Lubbers, politicoloog, in deze film waarin wetenschappers én bezoekers van De Boterbloem betogen waarom De Boterbloem moet blijven.