Directeur SEKU – met wie Gemeente Amsterdam bedrijventerrein in Lutkemeer ontwikkelt – staat 9 juli terecht wegens corruptie bij aankoop grond van Boterbloem

Behoud Lutkemeer meldt, dat de directeur van SEKU BV -de BV waarmee gemeente Amsterdam in samenwerking de Lutkemeerpolder wil gaan ontwikkelen- as dinsdag 9 juli moet voorkomen in de rechtbank in Haarlem. Een van de aanklachten betreft het betalen van steekpenningen aan Hooijmaijers voor het tot stand laten komen van de samenwerkingsovereenkomst tussen SEKU BV en de gemeente.

seku corruptie.png

Meer informatie over de rechtbank vindt u hier.

Vandaag kort geding: SADC eist ontruiming Lutkemeerpolder

 

GlobalInfo meldt: Vandaag, donderdag 20 juni, is er een kort geding over de Lutkemeerpolder. Op die dag heeft de projectontwikkelaar (in dienst van het gemeentebestuur (*), die de kostbare Lutkemeerpolder in een grauw bedrijventerrein wil veranderen, een proces aangespannen. Er wordt geëist dat de Tuinen van Lutkemeer worden ontruimd en daarbovenop dat twee jaar lang niemand meer het terrein op mag. (Vrienden van Lutkemeer)

Dit is een volgende stap richting het beginnen van de bouwactiviteiten. Als die bouwactiviteiten beginnen – door vrachtwagens met bouwzand over de polder uit te rijden, zal die voorgoed onbruikbaar worden voor (biologische) landbouw. Dus zelfs als ze daarna zouden besluiten om de polder toch niet te bebouwen, is er dan onherroepelijke schade ontstaan. Bovendien ligt er een motie van de gemeenteraad dat ze alleen maar mogen starten met bouwrijp maken als er ook aantoonbaar klanten zijn voor het betreffende stuk grond.

De rechtszaak is op donderdag 20 juni om 9:30 uur op Parnassusweg 220 in Amsterdam. Komt allen en neem je ID mee anders kom je misschien niet binnen. Bereid je ook voor op komende acties. En kom elk weekend langs op de Tuinen van Lutkemeer (zie meer info hier: http://behoudlutkemeer.nl/)

Achtergrond

De Lutkemeerpolder is een 45 ha groot landbouwgebied bij Osdorp. In die polder ligt ook biologisch akkerbouwbedrijf De Boterbloem. In 2009 werd door de toenmalige GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest samen met de VVD-gedeputeerde van Noord Holland Ton Hooijmaijers een plan gepresenteerd om de hele polder te bebouwen voor een bedrijventerrein van SADC. Hooijmaijers is later tot ruim twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens corruptie, en de Lutkemeerpolder was een van zijn zaakjes. Maar desondanks gingen de plannen gewoon door. Alsof er geen corruptie was en alsof er ondertussen geen klimaatramp losgebarsten is en we niet met heel Amsterdam beseffen dat dit soort groene parels niet langer te grabbel gegooid mogen worden voor bedrijfswinsten.
Zowel de Boterbloem als voor heel de Lutkemeerpolder zijn geweldige alternatieve ontwikkelingsplannen gemaakt, als alternatief voor het zoveelste terrein voor bedrijven en multinationals. SADC heeft al heel veel andere bedrijfsterreinen ontwikkeld met ons belastinggeld, die half leeg staan te wachten op weer een 24-uur open McDonalds (geen grapje, dat is hun laatste klant op het bedrijventerrein naast Lutkemeer).

Zie Plan Biopolder en Plan Akkerpark

GEEN TEGELS MAAR EGELS!

*) Officieel wordt het kort geding aangespannen door GEM-lutkemeer. Die is door de gemeente Amsterdam opgericht om de gronden te beheren. Ontwikkelaar Schiphol Area Develepmont Company (SADC) bestaat op zijn beurt weer uit gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, provincie NH en de Schiphol Groep. Politiek is de Gemeente Amsterdam en GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck degene die de kar trekt.
Lees hier de hilarische dagvaarding, waarin gesteld wordt dat het door tegenstanders van het bedrijventerreinen bezette terrein onder andere benut is om er een fanfare op te laten spelen.

Boerderij de Boterbloem vraagt herziening bestemmingsplan aan voor Lutkemeerpolder

Biologische boerderij de Boterbloem is samen met de Dorpsraad Sloten Oud-Osdorp, IVN, Milieudefensie en Behoud Lutkemeer een procedure gestart bij de gemeente Amsterdam tot herziening van het bestemmingsplan van ‘bedrijventerrein’ naar ‘agrarisch’.

“Over het hele dossier van de Lutkemeerpolder hangt een zweem van corruptie en belangenverstrengeling” aldus Jobien Monster, juriste. “In combinatie met het belang van de polder voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en het unieke karakter verdient het de grootste aanbeveling om de bestemming in haar volledigheid opnieuw af te wegen”.

Belangenafweging onvoldoende

Allereerst is bij het wijzigen van het bestemmingsplan van agrarisch naar bedrijventerrein onvoldoende onderbouwd waarom de wijziging noodzakelijk is, mede gelet op het unieke karakter van de polder.

In tweede instantie zijn er serieuze bedenkingen ten aanzien van de totstandkoming op onderdelen, zoals het loslaten van de Schiphol gebondenheid en de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst. Zeker gezien de voornemens er distributiecentra te vestigen, hetgeen vermeden moet worden in het kader van de verstedelijkingsladder.

Tot slot is er door veranderend beleid en opvatting een noodzaak om de Lutkemeerpolder te behouden als agrarisch natuurgebied met instandhouding van maatschappelijke waarden zoals landschap, biodiversiteit en lokale voedselproductie.

Plan Biopolder als serieus alternatief

Verzoekende partijen pleiten in de aanvraag voor het serieus overwegen van Plan Biopolder: een maatschappelijk breed gedragen alternatief voor verdere invulling van de polder gebaseerd op inclusiviteit en meerwaarde. Biopolder stelt voor om de waarden van de polder te verhogen vanuit een ecologisch perspectief en daarbij te zorgen voor toename van biodiversiteit en klimaatadaptatie. De grond gebruiken waar zij voor bedoeld is: duurzame (biologische) voedselproductie met behoud van het historische landschap. Ruimte voor vernieuwing in de voedselketen, lokale productie en verwerking die CO2 neutraal in de stad gedistribueerd wordt. Dit alles open voor publiek ten behoeve van educatie, recreatie en dagbesteding (zorg).

Plan Biopolder kent niet alleen een breed maatschappelijk draagvlak, maar heeft ook de steun van maatschappelijk kapitaal: fondsen en sociaal investeerders die de realisatie mede mogelijk willen maken. De universiteit van Wageningen (WUR) onderzoekt de mogelijkheden om voor Biopolder een agro-economische taxatie uit te voeren. Een verkennend onderzoek is reeds gestart.

Een samenvatting van Biopolder is hier te downloaden: http://behoudlutkemeer.nl/wp-content/uploads/2018/11/biopolderDEF.pdf

Geen onomkeerbare stappen

In december 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om “…de ontwikkeling gefaseerd ter hand te nemen zodat zoveel mogelijk van de Lutkemeerpolder, aan open landschap en onverharde grond, zolang mogelijk kan worden behouden” dit omdat “Zoveel en zolang mogelijk behoud van open akkers relevant is voor klimaatadaptie en biodiversiteit”

Dit pleit er voor om op dit moment geen onomkeerbare activiteiten te verrichten zoals het uitrijden van zand en bouwrijp maken van kavels.

GroenLinks gaat biologische boerderij De Boterbloem verruilen voor een bedrijventerrein

Het doek lijkt definitief te vallen voor De Boterbloem. Of verzint iemand nog een list? Politiek, word wakker! Laten jullie dit ECHT gebeuren? Hebben jullie niet naar jullie jongeren geluisterd?

GroenLinks bedrijventerrein

Open brief aan Gemeenteraad Amsterdam van Jongeren Groen Links, Jongeren Partij voor de Dieren, JMA

Onderstaande brief publiceerden Dwars (Jongeren Groen Links) Pink (Jongeren Partij voor de Dieren) en JMA gisteren online:

Deze woensdag vergadert de Amsterdamse gemeenteraad over het bebouwen van de Lutkemeerpolder, de laatste biologische landbouwgrond van onze stad. Omdat wij geen vertrouwen hebben in de visie van het college roepen wij, jonge politieke Amsterdammers van DWARS Amsterdam, PINK! Noord-Holland en Jongeren Milieu Actief, de gemeente Amsterdam en de andere aandeelhouders van de Schiphol Area Development Company (SADC), te weten Schiphol Group, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer op om het bebouwen van de Lutkemeerpolder te heroverwegen.

De Lutkemeerpolder is een prachtig groengebied met historische waarde tussen Osdorp de Aker en Schiphol. Twintig jaar geleden, toen veel van ons nog onze eerste stappen moesten zetten en klimaatverandering nog niet hoog op de politieke agenda stond, is besloten om hier een bedrijventerrein te vestigen. Binnen die twintig jaar zijn wij niet alleen opgegroeid, maar is de noodzaak van verantwoordelijk milieubeleid en de rol hierin van lokale voedselproductie en landbouw, langzaam doorgedrongen. De coalitie erkent dit ook in het coalitieakkoord, waar bijvoorbeeld te lezen is dat de stadslandbouw zal worden bevorderd.

Meerdere instanties, van politieke partijen, tot milieu- en landbouworganisaties hebben zich al geuit tegen de verdere bebouwing van de Lutkemeerpolder. Het argument dat er grote vraag is voor bedrijventerreinen in de buurt van Schiphol is ongegrond. Projectontwikkelaar SADC heeft al vijftien jaar de grootste moeite om het naastgelegen bedrijventerrein Lutkemeer 1 vol te krijgen. De norm dat bedrijvigheid op SADC-kavels een link moet hebben met Schiphol is daarom eerder al losgelaten. Nadat er zand over de akkers gegooid is zal deze grond niet meer worden dan een speculatiemiddel voor buitenlandse beleggers. Verder is het argument van de SADC dat het zal gaan om een “circulair” bedrijventerrein lachwekkend: bouwen op vruchtbare grond kan immers per definitie niet circulair zijn.

De handen in de lucht gooien en stellen dat het hier gaat om een gemaakte afspraak is bovendien vreemd, aangezien de gemeente de mogelijkheid heeft best veel invloed uit te oefenen. De gemeente is namelijk voor de helft aandeelhouder in de grondeigenaar GEM en voor een kwart van de projectontwikkelaar SADC. De SADC is zelf nota bene opgericht door omringende gemeentes en de provincie om zeggenschap te hebben over de bestemming van deze grond en bezit op zijn beurt weer de andere helft van de aandelen van de GEM.

Er is in de laatste twintig jaar veel veranderd in de wereld en het lijkt ons sterk dat de argumenten van toen nog steeds logisch zijn met de kennis van nu. Tot dusver is de discussie echter gelimiteerd tot het “wanneer” en “waar” van bebouwing. In plaats daarvan willen wij, voordat de raad deze historische grond in een levenloze zandvallei verandert, een onderzoek zien waaruit duidelijk blijkt hoeveel het de stad zal gaan kosten (of opleveren) om deze grond te behouden. Aangezien de Lutkemeerpolder onder Amsterdam valt achten wij het de rol van onze gemeente om de andere aandeelhouders hiervoor bijeen te roepen en de SADC om hiervoor de raad de ruimte te geven. Verder roepen wij op om tijdens dit onderzoek een langetermijnvisie te hanteren, waarbij de enorme economische en ecologische waarde van biologische landbouwgrond, evenals de waarde van de lokale biodiversitei

Tijdens Raadscommissie RO spreken velen in voor behoud Lutkemeer en Boterbloem

IMG_1870

Op 3 oktober sprak een grote hoeveelheid mensen in voor behoud van De Boterbloem en een groene Lutkemeerpolder bij de vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam. Alle argumenten die de GroenLinks wethouder eerder had aangedragen (in reactie op reportage EénVandaag) om het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder door te zetten werden stuk voor stuk ontkracht door de diverse insprekers. Zij konden rekenen op luid applaus vanaf de tribune, die vol  Boterbloem sympathisanten zat.

43030783_2245651612143250_6041590779997061120_o

De vergadering is hier terug te bekijken, vanaf minuut 57 zijn de insprekers te horen.

IMG_1859

demo red de boterbloem 1

twitter foto behoud lutkemeer

Voorafgaand aan het inspreken vond een levendige demonstratie voor de Stopera plaats.

Indrukwekkend waren o.a. de plannen die aan wethouders en Raadsleden werden gepresenteerd voor Biopolder Lutkemeer, waarbij lokale voedselproductie, educatie, biodiversiteit en natuurbeleving behouden blijven in de toekomst.

biopolder lutkemeer 1

biopolder 2

 

biopolder 3

biopolder 4

biooplder 5.png

De onthullingen over nieuwe feiten in het (onafhankelijke) onderzoek dat gaande is naar de corruptie die heeft geleid tot de plannen voor het bedrijventerrein, en waar Hooijmaijers, die nu in de gevangenis zit, nauw bij betrokken was, leidden tot beroering onder de raadsleden.

Op de ramen van de zaal waar de vergadering plaatsvond waren vorken opgehangen waaraan bezorgde burgers boodschappen voor de raadsleden hadden vastgemaakt.

vorken.jpg

selectie reacties

Van Actiecomité Red de Boterbloem kregen de aanwezige wethouders en raadsleden een brochure met een selectie van de hartekreten van bezorgde burgers die willen dat De Boterbloem behouden blijft. Deze brochure is hier te downloaden. Een voorproefje:

cityplanning.png

Karin.png

 

3 oktober: Gemeenteraad Amsterdam spreekt over De Boterbloem

41934616_1123383937813747_9131845940179632128_o

De Boterbloem
Ecologische zorgboerderij de Boterbloem ligt prachtig in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, bij Osdorp. Het is cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde. Er wordt biologisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Op de uitgestrekte akkerlanden nestelen kivieten. Veel Amsterdammers komen hier wandelen, van het weidse uitzicht genieten of biologische producten kopen.
De Gemeente Amsterdam wil via projectontwikkelaar SADC en ontwikkelbedrijf GEM Lutkemeer uitgerekend op deze unieke plek een bedrijventerrein vestigen en vindt dat De Boterbloem weg moet.

Motie Gemeenteraad Amsterdam: Boterbloem is belangrijk
De Boterbloem put nog hoop uit de motie die op 14 maart 2018 unaniem door de gemeenteraad van Amsterdam is aangenomen. In de motie stelt de voltallige gemeenteraad dat behoud van De Boterbloem en haar akkers belangrijk is voor de stad. Belangrijk vanwege de maatschappelijke waarde, de historische kavels en biologisch gecertificeerde grond. Het is nu afwachten wat de nieuwe gemeenteraad met deze motie gaat doen. De SADC heeft in ieder geval aangekondigd binnenkort plannen in te dienen, die alsnog leiden tot het verdwijnen van de akkers van De Boterbloem.

3 oktober: Gemeenteraad spreekt weer over De Boterbloem
De aangekondigde ontruiming van de percelen van De Boterbloem is uitgesteld tot na 3 oktober. Dan spreekt de gemeenteraad hierover. Gaan de Lutkemeerpolder en De Boterbloem u aan het hart? Hou dan 3 oktober vanaf 13.30 uur alvast vrij in uw agenda. Het wordt dan erop of eronder en die dag is álle steun in de Stopera méér dan welkom! Wordt vervolgd.

Op dit weblog kunt u het verloop van de acties tot behoud van De Boterbloem volgen. Van 14 tot 16 september vond het actiekamp ‘Kampeer in de Lutkemeer’ plaats. Diverse media besteedden aandacht aan deze actie, o.a. Hart van Nederland, Parool en AT5. Bekijk hier de mooiste foto’s van Kampeer in de Lutkemeer.