Mail aan burgemeester Cohen van het actiecomité

Geachte heer Cohen,

Samen met Trijntje Hoogendam, boerin van De Boterbloem, was ik aanwezig bij uw borrel voor alle genomineerde Amsterdammers van het Jaar. Helaas lukte het me toen niet om u te spreken inzake De Boterbloem. Daarom stuur ik u nu even een mailtje.
Ik vraag u, uw invloed aan te wenden om aan de wens van duizenden Amsterdammers te voldoen: de Boterbloem te behouden in een groene Lutkemeerpolder.
12.000 Amsterdammers hebben inmiddels laten weten deze polder groen te willen houden. Een nieuw bedrijventerrein is overbodig in Amsterdam, aangezien meer dan 700.000 vierkante meter bedrijfspanden leegstaat. Een stukje authentiek polderlandschap aan de rand van Osdorp behouden daarentegen levert de bewoners van Amsterdam-West, volgens recent onderzoek naar het belang van groen in woonwijken, veel meer op.
De kostenbesparing voor de samenleving van behoud van De Boterbloem kan met berekenmodellen als de MKBA in geld worden uitgedrukt; dan kan worden afgewogen wat maatschappelijk gezien meer oplevert, het zoveelste bedrijventerrein (leegstand gegarandeerd) of een goedlopende biologische zorgboerderij in een groene polder. Een dergelijke analyse is door het stadsdeel nooit uitgevoerd. Er zijn geen deugdelijke, met cijfers onderbouwde argumenten waaruit het maatschappelijk nut van een nieuw bedrijventerrein blijkt.
Morgen wordt in de stadsdeelraad van Osdorp een burgerinitiatief behandeld, waarin enkele honderden inwoners van Osdorp aan de raadsleden vragen het bestemmingsplan van de Lutkemeer te wijzigen naar biologische landbouw. De PdvA fractie aldaar heeft echter al op voorhand aangekondigd het geplande bedrijventerrein door te willen zetten. Daarom hebben zij het ondertekenen van het contract met de projectontwikkelaar geagendeerd (in een geheime sessie) meteen na het bespreken van het burgerinitiatief.
Prominent PvdA lid Arnold Heertje heeft zich aan de zijde van De Boterbloem geschaard, en wil dat de PvdA inzake de Lutkemeer van koers verandert. Hij vindt het schandalig zoals de PvdA in Osdorp zich in deze opstelt. De raadsleden in Osdorp verwijzen naar de Centrale Stad als eindverantwoordelijke voor de Lutkemeer.
Daarom vraag ik u in te grijpen en er bij uw partijgenoten in Osdorp op aan te dringen dat zolang de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein zeker in het huidige economische klimaat niet aan te tonen is, De Boterbloem – in elke geval voorlopig – moet kunnen voortbestaan in de Lutkemeer.

Hoogachtend,

Actiecomité Red de Boterbloem

Brief van Stadsdeel Osdorp aan iedereen die De Boterbloem wil behouden: vergeet het maar jongens!

Vandaag ontving iedereen die geprotesteerd heeft tegen de komst van een bedrijventerrein op Lutkemeer III een brief van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp.

De toon van deze brief is die van een wijze, geduldige ouder tegen een irrationeel opstandig kind. In kalme bewoordingen wordt ons uit de doeken gedaan waarom het DB van Osdorp vindt dat het bedrijventerrein er moet komen. En passant krijgen we nog wat wijze levenslessen mee van het DB, zoals:

“Elke economische crisis gaat voorbij waarna er andere tijden aanbreken.”

In deze brief, waarin de bekende (en allen reeds vaak door het actiecomité ontkrachte) argumenten (niet terug te draaien besluiten, Schipholgebonden bedrijven, werkgelegenheid e.d.) weer worden herhaald, staat nu ook iets nieuws: een verwijzing naar een officieel rapport, waarmee het stadsdeel wil aantonen dat er wel degelijk een noodzaak is om Lutkemeer III NU te gaan ontwikkelen. Uit hun brief:

“Regionaal is er een grote behoefte aan bedrijventerreinen (Monitor Plabeka 2008), al spreken sommige argumenten in een economische crisis dat ook tegen.”

Het DB van het stadsdeel baseert de dubieuze uitspraak “regionaal is er grote behoefte aan bedrijventerreinen” dus op het rapport  Monitor Plabeka 2008.

Wie deze Monitor goed leest, ziet echter dat daarin nergens sprake is van een “grote behoefte”.
Er wordt wel veel in deze monitor gesproken over herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, en er wordt een onderzoek naar leegstand van bedrijventerreinen in de regio aangekondigd. Nergens staat iets in deze Monitor dat de uitspraak: “Regionaal is er grote behoefte aan bedrijventerreinen” rechtvaardigt.

Wel staat er dat : de uitgifte van “droge bedrijventerreinen onder het vraagscenario ligt” (waar dat vraagscenario op gebaseerd is, wordt niet gespecificeerd. Het lijkt, gezien de enorme leegstand van bedrijventerreinen in de regio, een fictieve aanname uit het verleden te betreffen), maar hieruit wordt wel door het rapport geconcludeerd dat een “fasering van de planvoorraad” mogelijk is. In gewone mensentaal betekent dit zoiets als “uitstel aanleg nieuwe bedrijventerreinen”. Door de overheid worden volgend jaar nieuwe behoefteramingen gedaan, aldus de inleiding van het rapport. Het vraagscenario zal dan wel bijgesteld worden.

Het rapport concludeert dat alleen in de regio’s IJmond-Haarlem en Zaanstreek-Waterland “tekorten” aan bedrijventerreinen zouden kunnen gaan ontstaan.

Als er aan de rand van Osdorp sprake zou zijn van een tekort, dan zouden zich ondertussen wel meer bedrijven hebben aangemeld voor Lutkemeer I….

Kortom, het DB is wederom bezig met het foutief presenteren van gegevens om het plan voor het bedrijventerrein er doorheen te drukken.

De Plabeka Monitor is te downloaden via http://www.metropoolregioamsterdam.nl/20090206PlabekaMonitor.html

PvdA prominent kwaad op Osdorpse partijgenoten wegens arrogantie in zaak Boterbloem

Vandaag stuurde Eugène Mathijssen van actiecomité Red de Boterbloem onderstaand mailtje naar de PvdA raadsleden van Osdorp:

Geachte fractieleden van de PvdA,

Het actiecomité “Red de Boterbloem” heeft geen prettig gevoel aan het gesprek van afgelopen maandagavond over gehouden. Alles wijst er op, dat de partij haast maakt om het bedrijventerrein Lutkemeer III er door te drukken. Ondanks het feit dat er bij steeds meer andere fracties twijfels rijzen over het nut om deze stap nu te zetten. Lutkemeer I zit immers pas voor 37 procent vol en de Jeugdinrichting komt er niet.

Die grote spoed blijkt wel uit het feit, dat direct na de informatieve sessie over het burgerinitiatief een besloten besluitvormende vergadering staat gepland. Daarin wordt door de stadsdeelraad een definitief besluit genomen over het contract met SADC over Lutkemeer III. Deze gang van zaken heeft echter niets met democratie van doen. Het burgerinitiatief is immers geaccepteerd en wordt in behandeling genomen. Dat betekent niets meer en minder, dat het nemen van besluiten over Lutkemeer III door de stadsdeelraad pas na afronding van deze procedure kunnen worden genomen. Anders wordt Stadsdeel Osdorp gedegradeerd tot een bananenpubliek.

Wij vertrouwen er op, dat de PvdA tijdens de informerende en meningsvormende sessies over het burgerinitiatief actief gaat meedenken naar een goede en duurzame oplossing. Overigens werd ons gevraagd om onderstaande mail naar u door te sturen van een zeer boze partijprominent. Wij geven graag gehoor aan dit verzoek.

Hoogachtend,

Eugène Mathijssen
Namens Actiecomité “De Boterbloem”

Het mailtje van Arnold Heertje aan de Boterbloem:
Beste Trijntje en Erik,

Het verhaal van de PvdA is afschuwelijk om twee redenen.
Ten eerste is sprake van kwaadaardigheid. Zij geven een valse voorstelling van zaken, zijn bezig met eigen politieke ambities en hebben maling aan de belangen van de burgers. (Mede daarom verliezen zij aan de SP en aan Wilders).
Ten tweede is er een intellectueel tekort. Het gaat allang niet meer om werkgelegenheid, maar om de duurzame kwaliteit van het bestaan van mensen. Zinvolle werkgelegenheid moet daaruit worden afgeleid. Bedrijfsterreinen maken die de duurzaamheid aantasten zijn daarmee in strijd, maar bovendien in Nederland overbodig. Er liggen in Nederland veel terreinen braak en bestaande terreinen, die verpauperd zijn kunnen worden gerenoveerd .
Deze dubieuze partijgenoten van mij zijn hiervan niet op de hoogte en zijn in feite uit op geld, ook ten behoeve van zichzelf. Je mag mijn reactie doorgeven en ik zal er op 18 juni over spreken met Lodewijk Asscher, die evenzeer als Obama en de rest van de wereld inzet op duurzaamheid.
Deze mensen uit de PvdA staan met de rug naar de toekomst.
Doorgaan met de strijd !

Arnold Heertje.

NB Op 4 juni ben ik weer in Nederland, zodat we dan ook hun “onder de pet houden” kunnen aanpakken. Zij beduvelen gewoon de bevolking.