1,5 miljoen vierkante kilometer bedrijventerrein staat leeg in Noord-Holland

Uit een rapport van Buck Consultants International uit 2005 blijkt dat de totale leegstand van bedrijfsruimten op bedrijventerreinen in Noord-Holland ruim 1,5 miljoen vierkante meter bedraagt. De regio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden nemen gezamenlijk ruim de helft van deze leegstand voor hun rekening. In vergelijking met de andere regio’s is de leegstand van bedrijfsruimten in beide regio’s daarmee fors te noemen.

Zie voor het rapport

http://baansteenoordnee.nl/pub/notitieleegstand.pdf

SP fractie van de Gemeenteraad Amsterdam stelt kritische vragen aan B&W over de Boterbloem, vindt dat de boerderij behouden moet blijven

De SP wil de Boterbloem behouden voor Amsterdam. Voor het eerst sinds actiecomité “Red de Boterbloem” zich eind januari begon in te zetten voor de ecologische zorgboerderij is er een politieke partij die het onderwerp aansnijdt in de Amsterdamse Gemeenteraad. Meta Meijer en Carlien Boelhouwer van de SP fractie in Amsterdam hebben onderstaande vragen voorgelegd aan de Amsterdamse burgemeester en wethouders. Hieronder hun vragen aan B&W Amsterdam.

Zij waren er op het moment dat zij hun vragen indienden niet van op de hoogte dat het actiecomité al 12.000 handtekeningen heeft opgehaald: meer dan 2000 digitaal, en 10.000 op papier.

Toen wij hen hierover inlichtten vonden zij dit een enorm aantal, zeer veelzeggend.

Het actiecomité is erg blij dat de stedelijke politiek dit onderwerp nu eindelijk oppikt en dat er eindelijk een politieke partij is opgestaan die het voor de Boterbloem op durft te nemen.

Alle andere partijen hebben zich sinds wij onze actie begonnen in doodse stilte gehuld. Wel hebben een groot aantal lokale politici onze petitie op internet getekend, en een aantal van hen steunt ons op de achtergrond. Maar dat nu eindelijk het onderwerp bij B&W wordt aangesneden vinden wij hoopgevend. Hulde voor de SP dus! Hopelijk zullen zich nog vele andere partijen bij hen aansluiten. En gaat GroenLinks op een een gegeven moment ook overstag. Tot nu toe reageerden de wethouders Maarten van Poelgeest en Marijke Vos nog niet op ons verzoek een afspraak met ons te maken. Toch zou je juist van deze partij verwachten dat zij op zouden komen voor het groen en voor de zwakkeren in de samenleving… We wachten hun reactie rustig af!

De brief van de SP fractie aan B&W:

13 mei 2009

Aan B&W te Amsterdam

onderwerp: schriftelijke vragen

In het door bedrijventerreinen overwoekerde gebied aan de rand van Osdorp is de ecologische (zorg-)boerderij De Boterbloem gevestigd. Het landschap is prachtig: uitzicht op akkerland, bomenrijen, bosjes, sloten, velden. Nog prachtig: de gemeente (stadsdeel Osdorp) wil op dit terrein een bedrijventerrein aanleggen en heeft de gebruiksovereenkomst per 1 november opgezegd. Voor veel bewoners van Osdorp is De Boterbloem een kleine oase waar ze graag vertoeven om bij te tanken. Kinderen hebben door De Boterbloem de unieke kans kennis te maken met het boerenbedrijf en met de natuur. De Boterbloem is bovendien een financieel gezond bedrijf, dat geheel functioneert zonder enige overheidssubsidie: de Boterbloem biedt op haar boerderij 15 kansarme, kwetsbare Amsterdammers een zinvolle dagbesteding. De Boterbloem is begin dit jaar een handtekeningactie gestart: tot nu toe hebben 2067 Amsterdammers hun handtekening gezet. Een teken mijns inziens dat De Boterbloem ‘leeft’ bij veel mensen. Een woordvoerder van stadsdeel Osdorp geeft bovendien toe dat de stad (gemeente en stadsdeel) graag meer zorgboerderijen wil.

1.      De Boterbloem is een zorgboerderij die op de schop dreigt te gaan. Amsterdam heeft in andere delen van de gemeente zorgboerderijen opgeknapt met Europese subsidie (urban projects): projecten die zijn bedoeld om de stad een sociaal-economische stimulans te geven. Deze twee gegevens lijken mij in tegenspraak met elkaar: enerzijds wordt een goed lopende zorgboerderij met klandizie en fans de wacht aangezegd, anderzijds wordt een zorgboerdij opgeknapt met Europese subsidie omdat het de stad een extra sociaal- economische kans geeft. Heb ik daarin gelijk, of zie ik iets over het hoofd? Graag uitleg.
2.      Volgens De Boterbloem staan er in Amsterdam heel veel bedrijventerreinen leeg/gedeeltelijk leeg en is er om die reden geen noodzaak op het terein van De Boterbloem een nieuw bedrijventerrein te vestigen. Klopt dit: wat is de bezettingsgraad van de bedrijventerreinen in Amsterdam?
3.      De Boterbloem ligt in de Lutkemeerpolder, een gebied dat volgens de woordvoerder al langer op de nominatie staat om in gebruik te worden genomen als bedrijventerrein. Echter, als andere terreinen leeg staan, gedeeltelijk leeg staan bent u dan met mij eens dat vooralsnog er geen noodzaak is om dit terrein nieuw te ontwikkelen? Zo nee, kunt u dat toelichten: wat is de meerwaarde (economisch gezien en gezien avnuit oogpunt milieu en groenbeleving, zo mogelijk in cijfers en bedragen) voor het ontwikkelen van nieuw terrein in groengebied boven het optimaliseren van het gebruik van bestaande bedrijfsterreinen?
4.      Als het ontwikkelen van een bedrijventerrein juist op deze plek aantoonbaar noodzakelijk is, bent u dan bereid ervoor te zorgen (in overleg met het stadsdeel) dat de zorgboerderij op een andere groene plek verder kan? Zo nee, kunt u dat toelichten?

Meta Meijer,
Carlien Boelhouwer
SP fractie

Netwerk: Nederland wordt volgebouwd met bedrijventerreinen

Deze uitzending van Netwerk toont hoe het kan dat Nederland langzamerhand volgebouwd wordt met bedrijventerreinen. Er staan overal leegstaande bedrijventerreinen te verkrotten…. Maar gemeentes doen daar weinig aan. Zij hebben eerder de neiging weilanden vol te bouwen dan oude terreinen op te kalefateren. Mirjam de Rijk van Stichting Natuur en Milieu legt uit hoe desastreus dat is voor Nederland.

Volgens Maarten van Biezen moet er een stop komen op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen

Geen herstructurering zonder stop nieuwe bedrijventerreinen

Dit artikel is verschenen in Cobouw op 4 januari 2008

Volgens Maarten van Biezen moet er een drastische koerswijziging, namelijk een stop, komen op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Niet alleen om onnodig ruimtebeslag te voorkomen, maar ook omdat de herstructurering en transformatie van verouderde bedrijventerreinen een noodzakelijke impuls is voor de vitaliteit van onze steden.
Natuur en Milieu is blij dat herstructurering van bedrijventerreinen nu prominent op de politieke agenda staat. Dat is precies wat we beoogd hadden met onze campagne ‘Zuinig op ruimte’ in 2007. De ministers Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) willen vanaf 2010 jaarlijks 1000 tot 1500 hectare verouderd terrein opknappen. Maar inmiddels is al een derde van de terreinen, dat is 30.000 hectare, aan een opknapbeurt toe. Dat is dus 20 tot 30 jaar doorploeteren. Bovendien is over 20 jaar de behoefte aan bedrijventerreinen in absolute zin afgenomen, zoals het Ruimtelijk Plan Bureau voorrekent. De ruimtewinst van herstructurering komt dan dus te laat. Met dit tempo van herstructurering is over 20 jaar opnieuw een derde deel aan opknappen toe, omdat de huidige nieuwe terreinen dan weer verouderd zijn.

Projectontwikkelaars
Herstructurering is dweilen met de kraan open, zolang er geen rem zit op de groei van nieuwe bedrijventerreinen. Oók projectontwikkelaars pleiten voor het creëren van schaarste als middel om de kwaliteit te verhogen en verrommeling tegen te gaan. Dit kan alleen een succes worden als er terughoudend wordt opgetreden met de uitgifte van nieuwe terreinen. Ieder nieuw terrein trekt werkgelegenheid weg van een bestaand terrein. Dat zijn vaak de terreinen die verder verloederen. Aan deze vorm van ‘shifting cultivation’ willen de beide ministers Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu en Maria van der Hoeven van Economische Zaken wel wat doen, maar met hun inzet gaan ze het niet redden.
De ministers gaan afspraken maken met elk van de twaalf provincies. Dat is beter dan de vage convenanten die tot nu toe werden gesloten met alle provincies gezamenlijk. Ze willen ook dat niet langer wordt uitgegaan van het scenario met de hoogste groei, om de behoefte te bepalen, maar van een meer gematigd en realistisch scenario. En ze willen slechts afspraken maken voor vier tot vijf jaar. Dat is allemaal positief. Maar deze afspraak biedt ook de gelegenheid om de ruimteclaims op te schroeven: provincies mogen bij hun planning rekening houden met “beleidsmatige ambities” en met de wensen van het regionale bedrijfsleven – dan weet je het wel.

Ook wordt van provincies gevraagd de SER-ladder toe te passen, dat wil zeggen rekening te houden met ruimtewinst van herstructurering en intensivering op bestaande terreinen. Maar daar worden geen concrete doelen voor geformuleerd. De kans is dan groot dat net zoals cijfers van VROM laten zien, de groei en het overschot aan bedrijventerreinen onverminderd toeneemt.