Zondag 29 augustus aardappels rooien bij De Boterbloem

Op zondag 29 augustus organiseert biologische zorgboerderij De Boterbloem van 13.00 tot 17.00 de jaarlijkse aardappelrooidag. De zelfgerooide aardappels kunnen voor een vriendenprijs meegenomen worden. En natuurlijk gaan boer Erik en boerin Trijntje weer allerhande aardappelgerechten maken. Mocht het weer roet in het eten gooien dan wordt het evenement een zondag verplaatst( 5/12/19 september) Hou de website van De Boterbloem de gaten of bel even!

Hoewel door de lang aanhoudende winter en de daaropvolgende droogte de groei van de aardappels (Frieslanders) is achter gebleven, hebben de andere akkergewassen en de moestuin daar veel minder last van gehad. De moestuin staat er bijzonder mooi bij, maar ook de haver en de voedermaïs doen het zeer goed. Nu is het wachten op goed weer om te kunnen gaan dorsen.

In de boomgaard is Mantaan (Karin, Lobke en Willem-Jan) druk aan het repeteren om voor schoolkinderen het stuk “Het ei van Ka en To” weer
te gaan opvoeren. Theater en spel waar kinderen echt iets aan hebben! Kijk eens op hun site: www.mantaan.nl.

Voorlopig ziet het er naar uit dat tot 2014 er geen concrete plannen zijn voor een bedrijventerrein op de vruchtbare aarde van De Boterbloem. Dat neemt niet weg dat we alles scherp in de gaten blijven houden.

Goed nieuws voor de Lutkemeer: bouwstop in de hele stad, meldt Parool

Onderstaand bericht stond vandaag op de website van het Parool. Goed nieuws voor de Lutkemeer en de Boterbloem: er wordt dus de komende jaren echt geen bedrijventerrein meer ontwikkeld op deze plek!!!

Nieuwbouwprojecten in Amsterdam worden stopgezet. Op de foto nieuwbouw in IJburg. Foto Dingena Mol

AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam heeft besloten bijna alle plannen voor nieuwbouwprojecten in de stad stop te zetten. Het gaat daarbij zowel om de bouw van woningen als die van kantoren. Dit maakt Maarten van Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ordening, vrijdag bekend.

Oorzaak zijn tegenvallers in de grondopbrengsten door de ingestorte kantorenmarkt. ”De markt giert naar beneden,” aldus Van Poelgeest. ”Daarom moeten we fors ingrijpen.”

Alleen al doordat een streep wordt gezet door de bouw van zeker een miljoen vierkante meter kantoorruimte, loopt Amsterdam 345 miljoen euro aan verwachte inkomsten mis. In 2006 werd een derde van de plannen, 1,2 miljoen vierkante meter, geschrapt en bedroeg de strop 300 miljoen euro.

Enkele projecten die al in gang zijn gezet of al gefinancierd zijn, gaan nog door. Van Poelgeest: ”Als de straat is opengebroken, is het wel zo netjes de steentjes terug te leggen.”

De andere honderden Amsterdamse bouwplannen worden in principe eerst geschrapt. Van Poelgeest gaat vervolgens ‘beginnend vanaf nul’ met bouwers, ontwikkelaars en corporaties overleggen welke plannen alsnog van start moeten gaan. ”We gaan niet meer project voor project schrappen. In plaats daarvan zetten we alle projecten eerst stil . Vervolgens kijken we wat we misschien nog wel kunnen doen.”

Van Poelgeest spreekt van een ingrijpende ontwikkeling: ”In enkele jaren tijd zijn de verwachte inkomsten van de gemeente op de kantorenmarkt met meer dan een miljard euro teruggelopen.”

”Bij de kantoren is de vraag ingezakt. Nieuw is dat werknemers vanwege flexwerk met steeds minder vierkante meters toe kunnen.”

Dit bericht stond vandaag op de website van het Parool. Goed nieuws voor de Lutkemeer en de Boterbloem: er wordt dus de komende jaren echt geen bedrijventerrein meer ontwikkeld op deze plek!!!

Boterbloem-boer Erik Geurtsen geeft zijn visie op recente ontwikkelingen rond Boterbloem

KORTE GESCHIEDENIS

Het akkerbouwbedrijf “De Boterbloem” is sinds 1916 in het bezit van de Fam. Hoogendam. De akkers zijn in 1953 verkocht aan de Gemeente Amsterdam als gevolg van een regeling betrekking hebbend op de erven. Hierna is een pachtovereenkomst tot stand gekomen die in oktober 2002 op hield te bestaan.

Aanvankelijk een gemengd bedrijf, is het uiteindelijk een akkerbouwbedrijf geworden.

HUIDIGE SITUATIE

De huidige eigenaar, Trijntje Hoogendam, zette het akkerbouwbedrijf in 1996 voort na het overlijden van haar oom die samen met haar eerder overleden vader het bedrijf had geleid.

Vanaf 1996 was het bedrijf biologisch, en het is zelfs enkele jaren biologisch-dynamisch geweest.
Het bedrijf stond sindsdien ook open voor mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hadden aan een zinvolle dagbesteding. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Boterbloem zich in 2004 aansloot bij Stichting Landzijde.
Daarmee werd de boerderij één van de eerste officieel AWBZ erkende zorgboerderijen van Noord-Holland.

Daarnaast is er een bestemmingsplan “Lutkemeer” gekomen waarin de gemeente Amsterdam i.c. het Stadsdeel Osdorp voornemens is de akkerbouwgronden op te offeren t.b.v. bedrijfsterreinen.

Gedurende een groot aantal jaren was men niet in staat om concrete invulling te geven aan dit beleidsvoornemen.

Vandaar ook dat er varianten door bestuurders werden bedacht:
•    Woningbouw
•    Trammuseum
•    Golfterrein

Uiteindelijk werd begonnen aan “Lutkemeer I”. De uitgifte van kavels is dusdanig dramatisch slecht dat met recht de vraag gesteld kan worden of “Lutkemeer III” nog wel zinvol is.

Een ding is echter duidelijk. Voor de Boterbloem is in de bestaande plannen van de gemeente geen ruimte.

UITSTEL

Medio september 2008 werd de bruikleenovereenkomst door het Stadsdeel Osdorp opgezegd omdat de planning daarin voorzag.

Vooral door het optreden van het actiecomité “Red de Boterbloem” kwam dit op de agenda van het Stadsdeel Osdorp.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in juli 2009 een door de gehele Deelraad Osdorp gedragen motie werd aangenomen waarin werd voorgesteld dat de Boterbloem nog minimaal twee jaar op dezelfde locatie kan blijven, verlenging niet wordt uitgesloten, en indien nodig gezocht gaat worden naar een alternatieve plek.

De motie werd door het Dagelijks Bestuur aanvaard.

DE CONSEQUENTIES

De Deelraad Osdorp, bij monde van de PvdA-fractievoorzitter, heeft gesteld dat er binnen de begroting van “Tuinen van West” middelen moeten worden vrijgemaakt om als dat nodig is de Boterbloem te verhuizen naar een andere locatie.

Daarnaast is het in het geheel niet duidelijk of “Lutkemeer III” wel gerealiseerd gaat worden. Los van de vraag of dat nodig en wenselijk is.

Door dit alles was een nieuwe bruikleenovereenkomst nodig.

HOE NU VERDER?

De Boterbloem gaat, op onderdelen onder protest, accoord met de nieuwe bruikleenovereenkomst en wij zullen tevens inzichtelijk maken wat de financiële consequenties zijn van de door het DB opgestelde bruikleen.

De thans ontstane situatie is complex:
•    De Boterbloem kan op de huidige locatie nog minimaal twee jaar doorgaan.
•    Ondertussen moet gezocht gaan worden naar een alternatieve plek, en daar moet een ondernemersplan op worden gebaseerd.
•    de alternatieve akkerbouwgrond is nog niet bekend.
•    Het huidige bedrijfsgebouw valt buiten het bedrijfsterrein maar binnen het bestemmingsplan.Voor dit onderhavige kavel bestaan geen bouwplannen.
•    Indien andere landbouwgrond wordt aangeboden is deze vrijwel zeker gangbaar en zal er dus een omschakelingsteeltplan moeten worden opgesteld wat weer van invloed is op de inkomsten.
•    De kosten m.b.t. deze nieuwe grond zullen stijgen omdat er reguliere pacht zal worden betaald.
•    Indien wordt besloten dat het bedrijfsgebouw zal worden verplaatst zal de exploitatie op de huidige locatie minstens een jaar voor de verplaatsing dienen te worden beëindigd, afhankelijk van de financiering.
•    Bij verplaatsing zullen ook alle zorgactiviteiten gestaakt moeten worden. En daarmee vervallen ook de daaraan gerelateerde inkomsten.
•    Ook de verkoop aan huis komt dan te vervallen, en daarmee de omzet.
•    Het verplaatsen van het gebouw kan alleen indien op exact dezelfde m2 en afmetingen gebouwd kan worden. Denk hierbij aan spanten en geraamtes.
•    Zijn er op de nieuwe locatie aansluitingen op riolering, electriciteit en aardgas?

Actiecomité Red de Boterbloem wenst alle sympathisanten een goed 2010

Actiecomité Red de Boterbloem wenst iedereen een goed 2010 toe. Van links naar rechts Suzanne Kooij, Eugène Mathijssen en Rob Thoolen.

2010 wordt een belangrijk jaar voor ecologische zorgboerderij De Boterbloem. Juni 2009 heeft Stadsdeel Osdorp toegezegd dat De Boterbloem nog minstens tot november 2012 mag blijven. Momenteel onderhandelt De Boterbloem, bijgestaan door het actiecomité, over het nieuwe bruikleencontract. Na ondertekening van dit contract zal nog vóór de vorming van het nieuwe stadsdeel Nieuw West met het dagelijks bestuur van Osdorp over de toekomst van De Boterbloem ná 2012 worden gesproken. Actiecomité Red de Boterbloem zal zich blijven inzetten voor een groene Lutkemeer, en zal nauw betrokken blijven bij de gesprekken met het stadsdeel. Eugène Mathijssen, lid van het actiecomité, heeft zich inmiddels kandidaat gesteld als raadslid voor D66 van het nieuwe stadsdeel. Hij hoopt vanuit die positie zich nog beter te kunnen blijven inzetten voor een groene Lutkemeer.

Marijke Vos draagt – onbedoeld? – argumenten aan waarom Boterbloem moet blijven

Het voortbestaan van Ecologische Zorgboerderij de Boterbloem is nog tot november 2012 gegarandeerd, dankzij de reddingsacties van ‘Actiecomité Red de Boterbloem’. Toch is de toekomst na die tijd uiterst onzeker. Gemeente Amsterdam heeft immers het gebied Lutkemeer III overgedragen aan projectontwikkelaar SADC, die nog steeds van plan is er een bedrijventerrein te gaan vestigen – ondanks de enorme leegstand van bedrijfspanden in en rond Amsterdam.

Actiecomité Red de Boterbloem zit daarom niet stil, maar blijft doorstrijden voor een groene Lutkemeer. GroenLinks wethouder Marijke Vos, die weigerde zich actief voor De Boterbloem in te zetten, leverde onlangs  – waarschijnlijk onbedoeld – weer belangrijke argumenten aan waarom De Boterbloem op de huidige locatie moet blijven.

In een artikel in het gemeentelijke tijdschrift Plan Amsterdam over biodiversiteit in Amsterdam stelt Marijke Vos:

“Stadsnatuur draagt vooral bij aan het plezier van wonen, werken en opgroeien in Amsterdam. Het zou nog veel beter benut moeten worden, bijvoorbeeld voor de lokale volksgezondheid, sociale binding en de ontwikkeling van kinderen.
Amsterdam investeert daarom in natuureducatie,speelplekken, stadsboerderijen en duurzame landbouw. Daarmee draagt stadsnatuur ook bij aan het economische vestigingsklimaat.
Minstens zo belangrijk vind ik dat stadsnatuur de inwoners van de stad – vooral kinderen – helpt om onze wisselwerking met de biosfeer te begrijpen: waar komt ons voedsel vandaan? Waar gaat ons afval naar toe?”
Allemaal argumenten om de Boterbloem te behouden en de Lutkemeer groen te houden…

(Met dank aan Frank van den Hoven)

Witte Weekblad: Feestdag in Lutkemeerpolder

Picture 1

Bericht in het Witte Weekblad:

HALFWEG – Wie zaterdag 29 augustus een fietstochtje maakte vanuit Badhoevedorp of Halfweg, over de Osdorperweg of langs de oever van de Ringvaart, kwam op goed geluk terecht op de Lutkemeerweg. Daar was het feest op de ecologische zorgboerderij De Boterbloem. De gemeente Amsterdam wil een bedrijventerrein op de plek bouwen, maar de boerderij wil blijven bestaan.

Middenin de prachtige Lutkemeerpolder ligt de biologische zorgboerderij van Trijntje Hoogendam. Er is een winkel waar alle biologische producten van de boerderij worden verkocht. Ook producten van bevriende boerderijen zijn er te vinden. Zaterdag was er feest. Naast de winkel is een openluchttheater waar een dik pak stro op de grond ligt. Alle stoelen waren bezet door kinderen uit Osdorp, Badhoevedorp en Halfweg. Het toneelstuk, waar de kinderen zelf bij betrokken werden, heette Het ei van Ka en To. Ouders dronken intussen op het terras koffie of thee en aten er een broodje of hartig taartje bij. Anderen genoten van de heerlijke soep. En natuurlijk kwamen alle ingrediënten van de biologische boerderij.

Mogelijkheden

Twintig vrijwilligers en wel zestig artiesten maakten samen een prachtig feest. Binnen, in de winkel, zaten gasten en sprekers aan de grote tafel. Zo zat Marjo Teuling van het Amsterdamse stadsdeel Osdorp te praten met actievoerder Eugen Matthijsen. De biologische boerderij mag er nog twee jaar blijven maar die zijn zo om. Teuling: ‘Er zitten veel haken en ogen aan de mogelijkheden voor de Tuinen van West. Ten eerste hebben we te maken met stukken eigen grond en hun pachters. We hebben al veel stukken gekocht en er laarzenpaden en fietspaden aangelegd. Ook aan de Oude molen aan de Ringvaart wordt gewerkt.’

Zij sprak ook een officieel woord over de gang van zaken. Daarna verdedigde Suzanne Kooij, initiatiefnemer van actiecomité Red de Boterbloem, het behoud van de zorgboerderij. Op de akkers van de boerderij werken ook een aantal zorgcliënten met heel veel plezier. Op een van de stukken land speelde een band. Later werd er door anderen Klezmer- en Balkanmuziek gespeeld en De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht speelde swingende muziek. De volgende dag mochten alle kinderen terugkomen om zelf aardappels te rooien en een boeket bloemen te plukken. Iedereen kocht bij vertrek nog een aantal producten uit de winkel zoals: vers gebakken brood, of courgettes, bieten, bonen, sla, honing of soep uit de kleinste soepfabriek. Meer informatie: www.deboterbloemamsterdam.nl.

Professor Arnold Heertje op De Boterbloem

Heertje spreekt

De lange rij met prominenten – waaronder burgemeester Cohen – die het afgelopen half jaar De Boterbloem heeft bezocht, werd zaterdag 29 augustus j.l. uitgebreid met professor Arnold Heertje. Tijdens het druk bezochte muziekfestival op het terrein van de nog steeds bedreigde ecologische zorgboerderij sprak hij tot het publiek over duurzaamheid. Deze toespraak zou wel eens van grote historische waarde kunnen worden. Zo fluisterde de wereldberoemde econoom het publiek heel vertrouwelijk toe, dat aan de groei van Schiphol voor eens en voor altijd een einde is gekomen. Daarmee wordt het bouwen van een bedrijfsterrein op de akkers van De Boterbloem ook compleet overbodig. Ook haalde hij uit naar zijn partijgenoten van de PvdA die met grootgrondbezitters in zee gaan en al het groen willen opofferen voor wegen en bedrijventerreinen. Daarmee houden ze uitsluitend hun eigen werkgelegenheid in stand. Kijk naar de video van Arnold Heertje en geniet van zijn hilarische en vooral snijdende commentaar op de hedendaagse consumptiemaatschappij en de waanzin over de plannen van Osdorp met de prachtige Lutkemeerpolder.

http://www.youtube.com/watch?v=lfV0v7fgcVw

Woensdag 2 september 2009 excursie/inventarisatie KNNV Boerderij de Boterbloem in Osdorp

Van de KNNV, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie, ontving het actiecomité onderstaand bericht:

We gaan op woensdagmiddag 2 september de natuur rond boerderij De Boterbloem inventariseren. De achtergrond van de excursie is de volgende. De deelraad Osdorp is van plan om het gebied waar de boerderij op ligt in gebruik te nemen als industrieterrein. De boerderij voert al een lange strijd voor behoud. Het gebied, de Lutkemeer, is een fraai restant van het oude akker en veengebied rond Osdorp. De Lutkemeer was vroeger een uitloper van de Haarlemmermeer, daarna drooggelegd, vervolgens beakkerd en nu dus op weg naar industrialisatie. De akkers lopen bijna tot aan de ringvaart en liggen op zeeklei. Rond het gebied wordt door de Provincie Noord Holland ‘nieuwe natuur’ aangelegd na eerst de oude natuur weggegooid te hebben.

Het doel van de excursie is om vast te stellen of er rodelijst soorten aanwezig zijn, een indruk te krijgen van de botanische rijkdom en de botanische potentie. De plantenlijst kan argumenten voor het behoud leveren.
We verzamelen om 14.00 uur bij het parkeerterrein achter de boerderij aan de Lutkemeer weg 262 in Osdorp. Bereikbaar via Tram 1; Halte ‘Matterhorn’, daarna 12 minuten lopen naar ‘Alpen’; rechtsaf; Ookmeer weg oversteken, rechtdoor en bij de Lutkemeerweg rechtsaf

Het ware verhaal achter de ‘schadeloosstelling’ van Boterbloemboerin Trijntje door het stadsdeel

Je zou er van uit moeten gaan, dat de overheid zeer zorgvuldig is als het gaat om het verspreiden van informatie. Het Dagelijks Bestuur van Osdorp wil als het gaat om de ecologische zorgboerderij De Boterbloem echter nog wel eens een loopje nemen met de werkelijkheid. Zo blijft men ook in een persbericht van afgelopen week hardnekkig volhouden, dat er een schadeloosstelling is betaald aan de erfgenamen van de grond, waarop De Boterbloem is gevestigd. Vrij vertaal probeert het Dagelijks Bestuur daarmee iedereen wijs te maken, dat Trijntje Hoogendam niet moet zeuren nu ze haar land moet verlaten. Ze heeft immers geld ontvangen van het stadsdeel om de grond vrij van rechten op te leveren op het moment dat het bouwrijp gemaakt moet worden voor bedrijventerrein Lutkemeer III.

Stadsdeel Osdorp betaalde slechts een grijpstuiver

Actiecomité ‘De Boterbloem’ houdt echter wel van zorgvuldigheid. Daarom hebben wij de zaak tot in de details uitgezocht. En wij komen tot de schokkende conclusie dat stadsdeel Osdorp voor een grijpstuiver in bezit is gekomen van de grond waarop De Boterbloem boert. In ruil voor slechts 25.000 gulden plus een bouwvergunning is het stadsdeel eigenaar geworden van akkers van de zorgboerderij. Projectontwikkelaar Segro bezit 60% van 8 hectare in de Lutkemeer III en heeft deze grond voor 8 miljoen euro in de boeken staan. De 14 hectare grond van De Boterbloem vertegenwoordigt dus een waarde van 23,3 miljoen Euro. Van schadeloosstelling is dus absoluut geen sprake. Stadsdeel Osdorp heeft een superdeal afgesloten en op basis daarvan zouden ze Trijntje Hoogendam als een vorstin moeten behandelen. Het is dan ook jammer, dat er een burgerinitiatief aan te pas moest komen om deze unieke zorgboerderij te redden. Wat zijn nu de feiten?

Van eigendom tot bruikleenovereenkomst
In 1958 verkoopt de grootvader van Trijntje de akkers van De Boterbloem aan de gemeente Amsterdam. De opbrengst van 200.000 gulden wordt verdeeld onder zijn 11 kinderen. Zijn zonen Arie en Joost krijgen gunstige pachtvoorwaarden en zetten het boerenbedrijf samen voort. Vader Arie overlijdt in 1978 en oom Joost in 1993. Aangezien niemand van de familie belangstelling heeft om iets met de akkers te gaan doen, besluit Trijntje er biologisch te gaan boeren. In 1996 heeft Trijntje de benodigde vakdiploma’s gehaald en begint ze met het biologisch bewerken van de grond. Ze betaalt jaarlijks 2229 gulden pacht aan stadsdeel Osdorp. Al snel komt Trijntje in conflict met haar ooms en tantes. Die willen geld van haar zien, omdat ze de grond in gebruik heeft genomen. Ook haar broer moet betalen omdat hij op het erf van De Boterbloem een houtbewerkingbedrijf voortzet. Uiteindelijk raakt de familie Hoogendam onderling betrokken bij een serie rechtszaken. Cees – de broer van Trijntje – koopt de oude woning en oorspronkelijke boerderij. Voor de pachtrechten biedt hij samen met Trijntje een bedrag van 75.000 gulden. Dat bod vindt de familie te mager. De heer Wauben – hoofd Grondzaken van stadsdeel Osdorp – biedt aan de afkoopsom voor de familie met 25.000 gulden aan te vullen tot een ton. Dit wordt geaccepteerd en Trijntje Hoogendam is vervolgens volledig eigenaar van de pachtrechten van de grond van De Boterbloem.
In 2002 wil Cees zijn houtbewerkingbedrijf uitbreiden en dient een bouwtekening bij het stadsdeel in. Het stadsdeel stelt echter een vreemde voorwaarde om de bouwvergunning af te geven. Trijntje moet afstand doen van de pachtrechten en akkoord gaan met een gebruiksovereenkomst. Omdat ze de ontwikkeling van het houtbewerkingbedrijf van haar broer niet in de weg wil zitten, tekent ze de gebruiksovereenkomst. De grond komt nu vrij van rechten in het bezit van stadsdeel Osdorp. De gebruiksovereenkomst kan 1x per jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden worden opgezegd.

Cees en Trijntje hebben nooit een schadeloosstelling ontvangen
Het actiecomité heeft beslag weten te leggen op een exploitatieoverzicht van Lutkemeer I en Lutkemeer II (natuurpark) d.d. 28 februari 2002. Lutkemeer I is het gebied waar momenteel een bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Voor ontruimingen en verwervingen wordt een bedrag van bijna 7.500.0000 gulden opgevoerd. Deze bedragen zijn gereserveerd om de pachtrechten van boeren in Lutkemeer I en II af te kopen. Ook de pachtrechten van boeren in Lutkemeer III zijn of worden afgekocht om de grond vrij van pachtrechten in te kunnen brengen in de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM). Door Trijntje en haar broer onder druk te zetten met een bouwvergunning, heeft stadsdeel Osdorp de kostbare pachtrechten kunnen omruilen voor een – voor Trijntje – waardeloze gebruikersovereenkomst. In tegenstelling tot wat het Dagelijks Bestuur beweert, hebben Cees en Trijntje nooit een schadeloosstelling ontvangen. De in 2001 betaalde 25.000 gulden is niets meer en niets minder dan een afkoopsom voor de ´lastige familie´ van Trijntje geweest. Dit was geen genereus gebaar, maar een tactische zet het stadsdeel. Zo werd voorkomen, dat er straks met een op geld beluste familie over de afkoop van de pachtrechten onderhandeld moest worden. Daarna had het stadsdeel uitsluitend nog met Trijntje te maken. Een idealistische zorgboerin die het niet om geld te doen is, maar om de grond. Dit is haar uiteindelijk fataal geworden.