Nieuwe episode in de soap-Boterbloem: aangeboden contract kwam niet overeen met politieke toezeggingen

Juni 2009 werd in de deelraad van Osdorp besloten, dat De Boterbloem nog minstens twee jaar op de huidige locatie zou mogen blijven. In de lokale en nationale pers werd dit belangrijke wapenfeit van Actiecomité Red de Boterbloem, dat een burgerinitiatief had ingediend bij de deelraad, breed uitgemeten.

Stadsdeel bood Boterbloem contract van slechts één jaar aan

Groot was de verbijstering van Boterbloem en actiecomité, toen het stadsdeel vervolgens op 30 oktober 2009 – één dag voor het aflopen van het lopende contract – De Boterbloem een contract voor slechts één jaar aanbood. Het contract bevatte ook allerlei andere bepalingen die zeer negatief voor De Boterbloem zouden uitpakken. Reactie aan het stadsdeelbestuur van Eugène Mathijssen:

“Deze gebruiksovereenkomst biedt stadsdeel Osdorp (Nieuw-West) nu de mogelijkheid om al na één jaar de activiteiten van De Boterbloem in de Lutkemeerpolder te beëindigen. Uiteraard gaat Trijntje Hoogendam deze gebruiksovereenkomst niet tekenen.”

De overeenkomst die werd aangeboden, was dus niet in overeenstemming met de afspraken die in juni tussen dagelijks bestuur en stadsdeelraad waren gemaakt.

Actiecomité en Boterbloem zijn gaan overleggen met allerlei advocaten, en hebben uitputtend onderhandeld met de ambtenaren van het stadsdeel over de overeenkomst. Dit heeft noodgedwongen een aantal maanden geduurd. Tijdens deze periode wilde het actiecomité met de schending van de gemaakte afspraken niet naar buiten treden, omdat wij nog in onderhandeling waren met het stadsdeel. Media-aandacht had averechts uit kunnen pakken voor de toekomst van De Boterbloem. Ernstiger is, dat De Boterbloem al deze maanden tegen wil en dank semi-illegaal gebruik maakte van het land – er was immers, door het ontbreken van een goed contract, (nog) geen overeenkomst.

Doordat de bepalingen in het aangeboden contract niet overeenkwamen met wat in juni was afgesproken, rees er bij boerin Trijntje Hoogendam steeds meer weerzin om nog wat voor contract dan ook te tekenen. Ook doordat nergens in het contract sprake was van een inspanningsverplichting voor de Gemeente Amsterdam om te zoeken naar een eventuele nieuwe locatie (en om de verplaatsing te financieren). Wie weet zou die belofte, gedaan aan de deelraad juni 2009, ook een wassen neus blijken als het er op aan zou komen.

Protest actiecomité tegen het niet nakomen van politieke afspraken door bestuur Stadsdeel Osdorp

Uiteindelijk, na heel veel gesteggel over het contract, kon het actiecomité niet anders dan op 19 november het hier onder geplaatste mailtje naar het Dagelijks Bestuur sturen:

“Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Hierbij delen wij u mede, dat De Boterbloem en het actiecomité niet akkoord kunnen gaan met de overeenkomst tot bruikleen, zoals die eind oktober 2009 is aangeboden. De inhoud voldoet immers niet aan de uitslag van uw onderzoek, dat in opdracht van de deelraad is uitgevoerd. Dit is wat er is afgesproken:

De OGA zal de grond aan de Boterbloem in gebruik geven voor zolang deze niet fysiek bouwrijp hoeft te worden gemaakt. De nieuwe gebruik overeenkomst zal worden aangegaan tot en met 31 oktober 2011. Daarna zal worden bezien of verlenging mogelijk is.

De overeenkomst van bruikleen die De Boterbloem is voorgelegd, geeft De Boterbloem slechts een garantie tot 30 april 2011. Dit houdt in dat De Boterbloem bij een eventuele opzegging haar activiteiten reeds op 1 november 2010 zou moeten staken, omdat er niets meer verbouwd kan worden. De afspraak is echter, dat De Boterbloem in ieder geval tot 31 oktober 2011 haar agrarische activiteiten in de Lutkemeerpolder zou kunnen blijven uitvoeren.

In onze beleving ontstaat er nu een nieuwe politieke situatie, omdat het Dagelijks Bestuur haar toezeggingen aan de deelraad niet kan nakomen. Wij stellen voor, dat u deze nieuwe ontwikkeling in de eerstvolgende vergadering van de deelraad aan de orde stelt.  Binnenkort zullen wij de fractieleiders op de hoogte brengen van de ontstane situatie.”

Reactie stadsdeel

Het Dagelijks Bestuur stuurde onze mail vervolgens weer door naar weer een ambtenaar… en kwam toen, waarschijnlijk om een rel te voorkomen, een paar dagen later met de volgende reactie:

“Geachte mevrouw Hoogendam,

Het bestuur heeft besloten de toezegging die gedaan is, gestand te houden.
“De nieuwe gebruiksovereenkomst zal worden aangegaan tot en met 31 oktober 2011. Daarna zal worden bezien of verlenging mogelijk is.”

De reeds aangeboden periode van twee jaar, zonder automatische verlenging, is dus wat u (opnieuw) aangeboden wordt. Na 31 oktober 2011 zal OGA bezien of verlenging mogelijk is.

Ik vertrouw erop dat nu alle onduidelijkheden zijn opgelost en hoor graag van u of ik het bovenstaande in een overeenkomst kan verwerken.”

Om het stadsdeelbestuur zover te krijgen de toezegging die in juni was gedaan te vertalen in een acceptabel contract, heeft het actiecomité met advocaten moeten schermen en moeten dreigen met een politieke crisis. Pas toen besloot het bestuur “de toezegging die gedaan is, gestand te houden”.

Lokale politiek komt onbetrouwbaar over

Dit alles stemde boerin Trijntje weer dermate wantrouwig, dat zij tot nu toe nog steeds de moed niet heeft kunnen opbrengen het nieuwe contract te tekenen. Wie kan haar daarin ongelijk geven? Welke addertjes onder het gras heeft de onbetrouwbare lokale politiek nog meer voor haar in petto?

Boterbloem-boer Erik Geurtsen geeft zijn visie op recente ontwikkelingen rond Boterbloem

KORTE GESCHIEDENIS

Het akkerbouwbedrijf “De Boterbloem” is sinds 1916 in het bezit van de Fam. Hoogendam. De akkers zijn in 1953 verkocht aan de Gemeente Amsterdam als gevolg van een regeling betrekking hebbend op de erven. Hierna is een pachtovereenkomst tot stand gekomen die in oktober 2002 op hield te bestaan.

Aanvankelijk een gemengd bedrijf, is het uiteindelijk een akkerbouwbedrijf geworden.

HUIDIGE SITUATIE

De huidige eigenaar, Trijntje Hoogendam, zette het akkerbouwbedrijf in 1996 voort na het overlijden van haar oom die samen met haar eerder overleden vader het bedrijf had geleid.

Vanaf 1996 was het bedrijf biologisch, en het is zelfs enkele jaren biologisch-dynamisch geweest.
Het bedrijf stond sindsdien ook open voor mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hadden aan een zinvolle dagbesteding. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Boterbloem zich in 2004 aansloot bij Stichting Landzijde.
Daarmee werd de boerderij één van de eerste officieel AWBZ erkende zorgboerderijen van Noord-Holland.

Daarnaast is er een bestemmingsplan “Lutkemeer” gekomen waarin de gemeente Amsterdam i.c. het Stadsdeel Osdorp voornemens is de akkerbouwgronden op te offeren t.b.v. bedrijfsterreinen.

Gedurende een groot aantal jaren was men niet in staat om concrete invulling te geven aan dit beleidsvoornemen.

Vandaar ook dat er varianten door bestuurders werden bedacht:
•    Woningbouw
•    Trammuseum
•    Golfterrein

Uiteindelijk werd begonnen aan “Lutkemeer I”. De uitgifte van kavels is dusdanig dramatisch slecht dat met recht de vraag gesteld kan worden of “Lutkemeer III” nog wel zinvol is.

Een ding is echter duidelijk. Voor de Boterbloem is in de bestaande plannen van de gemeente geen ruimte.

UITSTEL

Medio september 2008 werd de bruikleenovereenkomst door het Stadsdeel Osdorp opgezegd omdat de planning daarin voorzag.

Vooral door het optreden van het actiecomité “Red de Boterbloem” kwam dit op de agenda van het Stadsdeel Osdorp.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in juli 2009 een door de gehele Deelraad Osdorp gedragen motie werd aangenomen waarin werd voorgesteld dat de Boterbloem nog minimaal twee jaar op dezelfde locatie kan blijven, verlenging niet wordt uitgesloten, en indien nodig gezocht gaat worden naar een alternatieve plek.

De motie werd door het Dagelijks Bestuur aanvaard.

DE CONSEQUENTIES

De Deelraad Osdorp, bij monde van de PvdA-fractievoorzitter, heeft gesteld dat er binnen de begroting van “Tuinen van West” middelen moeten worden vrijgemaakt om als dat nodig is de Boterbloem te verhuizen naar een andere locatie.

Daarnaast is het in het geheel niet duidelijk of “Lutkemeer III” wel gerealiseerd gaat worden. Los van de vraag of dat nodig en wenselijk is.

Door dit alles was een nieuwe bruikleenovereenkomst nodig.

HOE NU VERDER?

De Boterbloem gaat, op onderdelen onder protest, accoord met de nieuwe bruikleenovereenkomst en wij zullen tevens inzichtelijk maken wat de financiële consequenties zijn van de door het DB opgestelde bruikleen.

De thans ontstane situatie is complex:
•    De Boterbloem kan op de huidige locatie nog minimaal twee jaar doorgaan.
•    Ondertussen moet gezocht gaan worden naar een alternatieve plek, en daar moet een ondernemersplan op worden gebaseerd.
•    de alternatieve akkerbouwgrond is nog niet bekend.
•    Het huidige bedrijfsgebouw valt buiten het bedrijfsterrein maar binnen het bestemmingsplan.Voor dit onderhavige kavel bestaan geen bouwplannen.
•    Indien andere landbouwgrond wordt aangeboden is deze vrijwel zeker gangbaar en zal er dus een omschakelingsteeltplan moeten worden opgesteld wat weer van invloed is op de inkomsten.
•    De kosten m.b.t. deze nieuwe grond zullen stijgen omdat er reguliere pacht zal worden betaald.
•    Indien wordt besloten dat het bedrijfsgebouw zal worden verplaatst zal de exploitatie op de huidige locatie minstens een jaar voor de verplaatsing dienen te worden beëindigd, afhankelijk van de financiering.
•    Bij verplaatsing zullen ook alle zorgactiviteiten gestaakt moeten worden. En daarmee vervallen ook de daaraan gerelateerde inkomsten.
•    Ook de verkoop aan huis komt dan te vervallen, en daarmee de omzet.
•    Het verplaatsen van het gebouw kan alleen indien op exact dezelfde m2 en afmetingen gebouwd kan worden. Denk hierbij aan spanten en geraamtes.
•    Zijn er op de nieuwe locatie aansluitingen op riolering, electriciteit en aardgas?

Actiecomité Red de Boterbloem wenst alle sympathisanten een goed 2010

Actiecomité Red de Boterbloem wenst iedereen een goed 2010 toe. Van links naar rechts Suzanne Kooij, Eugène Mathijssen en Rob Thoolen.

2010 wordt een belangrijk jaar voor ecologische zorgboerderij De Boterbloem. Juni 2009 heeft Stadsdeel Osdorp toegezegd dat De Boterbloem nog minstens tot november 2012 mag blijven. Momenteel onderhandelt De Boterbloem, bijgestaan door het actiecomité, over het nieuwe bruikleencontract. Na ondertekening van dit contract zal nog vóór de vorming van het nieuwe stadsdeel Nieuw West met het dagelijks bestuur van Osdorp over de toekomst van De Boterbloem ná 2012 worden gesproken. Actiecomité Red de Boterbloem zal zich blijven inzetten voor een groene Lutkemeer, en zal nauw betrokken blijven bij de gesprekken met het stadsdeel. Eugène Mathijssen, lid van het actiecomité, heeft zich inmiddels kandidaat gesteld als raadslid voor D66 van het nieuwe stadsdeel. Hij hoopt vanuit die positie zich nog beter te kunnen blijven inzetten voor een groene Lutkemeer.

Volkskrant: in Amsterdam staat 2 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leeg

De Volkskrant plaatst op 9 november een artikel getiteld “Schitterend kantoor, gebouwd voor leegstand” waarin de resultaten van een onderzoek naar leegstaande bedrijfsruimte in Amsterdam worden gepresenteerd. Uit dit onderzoek, “Sprekende cijfers” genaamd, dat is uitgevoerd door Dynamis, een landelijke keten van vastgoedconsultants en makelaars, blijkt dat in Amsterdam en omstreken 2 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leegstaat.

Citaten uit het krantenartikel:

“Het Nederlandse vastgoed is in twee jaar ongeveer een kwart in waarde gedaald, schat Brounen [hoogleraar vastgoedbeleggingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam]. Maar dat komt nog niet geheel tot uiting in de boeken van vastgoedbeleggers en banken.”

“Partijen die de crisis zien als een goede kans hun vastgoed uit te breiden krijgen bij banken nul op het request, zo meldde bedrijfsmakelaar Jones Lang LaSalle onlangs. Dynamis-directeur Jaap van Schijn beaamt dat. “Banken zijn terughoudend en dat werkt zeer verstarrend”.

“Hoogleraar Eichholtz is niet rouwig om het wegvallen van de financieringsmogelijkheden. “Het is juist goed. We moeten stoppen met bouwen.”

“De tijd van steeds grotere projecten is voorbij”.

Conclusie actiecomité Red de Boterbloem:

Het is gezien deze feiten onbegrijpelijk dat de Gemeente Amsterdam, GroenLinks wethouder Maarten van Poelgeest voorop, de deal met de SADC doorgang heeft laten vinden en vele miljoenen belastinggeld in deze projectontwikkelaar heeft gestopt om die in staat te stellen de Lutkemeerpolder om zeep te helpen. Onbegrijpelijk en ingaand tegen het algemeen belang, om gezien het feit dat 2 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leegstaat toch stug door te gaan met het plannen van een nieuw bedrijventerrein in de prachtige Lutkemeerpolder.

bedrijfsruimteRedster Boterbloem ontvangt award van Henny Huisman

Suzanne en Huisman 2

Het was mooie televisie op maandag 2 november j.l. op RTV Noord-Holland. In de schuur van ecologische zorgboerderij De Boterbloem werd Suzanne Kooij totaal overrompeld door Henny Huisman. De presentator van het programma “Noord-Hollandse Helden” overhandigde daar aan de redster van De Boterbloem een award. Tevens vertelde hij haar, dat ze de finale om deze prestigieuze eretitel had bereikt.
Een paar minuten voordat een nietsvermoedende Suzanne bij de boerderij arriveerde, had Henny Huisman een gesprekje met Trijntje Hoogendam. De door de wol geverfde televisieman was zichtbaar geroerd, toen de geplaagde zorgboerin vertelde, dat Suzanne voor haar een engel was die uit de hemel was neergedaald. En die had ze nodig om de strijd met stadsdeel Osdorp aan te gaan, die op haar vruchtbare en gifvrije akkers een bedrijventerrein wil vestigen. “Ik kon het niet alleen,” geeft Trijntje ruiterlijk toe, die op haar boerderij werk biedt aan meer dan 16 vrijwilligers met een problematische achtergrond. Twee van hen vertelden voor de camera, dat het werk op de boerderij voor een groot deel heeft bijgedragen aan het herstel. “Hier heerst een familiegevoel. Dat heb ik heel lang moeten missen,” aldus Florin Cojocaru..

Verschrikkelijk idee
“Ik vond het zo een verschrikkelijk idee dat er op een van de mooiste stukjes van Amsterdam een bedrijventerrein moet komen, terwijl er overal bedrijfspanden leegstaan,” vertelt Suzanne tegen Henny Huisman over haar beweegredenen  om actie te gaan voeren voor het behoud van De Boterbloem. “Bovendien hou ik van de natuur en van biologische landbouw.” Maar ook de sympathieke presentator weet dat De Boterbloem over twee jaar alsnog dreigt te moeten verdwijnen.
Suzanne: ”Ze willen De Boterbloem over twee jaar toch weg hebben. Maar ik ga gewoon door met actievoeren.” Tot en met de finale op 30 oktober kan er nog steeds op Suzanne Kooij worden gestemd via http://www.noordhollandsehelden.nl

Schimmig spel
De Lutkemeerpolder – waar De Boterbloem is gevestigd – wordt binnenkort door stadsdeel Osdorp overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Het stadsdeel ontvangt dan een bedrag van tussen de 13 en 20 miljoen euro voor de grond. Deze transactie lijkt niet te rijmen met de actuele stand van zaken op de eerste fase van het bedrijventerrein. Er is sinds 2003 slechts 37% van de kavels uitgegeven en dit gebied – achter het BP tankstation in De Aker – wordt grotendeels gedomineerd door betonnen bedrijfshallen die leeg staan en blijkbaar dus niet te slijten zijn. Het Dagelijks Bestuur van Osdorp heeft nut en noodzaak van een nieuw bedrijventerrein tijdens de behandeling van burgerinitiatief “Red de Boterbloem, houdt Lutkemeer III groen” dan ook nooit kunnen aantonen. Er is geen aanleiding om over twee jaar van start te gaan met het bouwrijp maken van dit deel van de Lutkemeerpolder. Alles wijst erop dat hier een schimmig spel gespeeld wordt met als inzet: de mooiste en meest vruchtbare polder van Amsterdam.

Niet sociaal

Bronnen uit de stadsdeelraad melden, dat alles draait om het bedrag van tussen de 13 en 20 miljoen euro die stadsdeel Osdorp ontvangt voor de grond. “Met een goed gevulde kas staant het Dagelijks Bestuur van Osdorp sterker in de onderhandelingen met de andere stadsdelen, die straks samen Nieuw-West gaan vormen. Daar zijn we ook onlangs pas onlangs achter gekomen,” aldus de fractievoorzitter van één van de partijen. Ook een ander lid van de stadsdeelraad heeft zo zijn bedenkingen. “Ik ben altijd voor het behoud van een groene Lutkemeer geweest. Het Dagelijks Bestuur wil deze miljoenen nog snel voor 7 maart 2010 uitgeven  aan Osdorp zelf uitgeven.”
Het actiecomité “Red de Boterbloem” zet grote vraagtekens achter deze gang van zaken. “Niet echt netjes tegenover Geuzenveld – Slotermeer en Slotervaart om al deze miljoenen nog even vlak voor het samengaan aan het eigen stadsdeel te besteden. In 2013 zal het bestemmingsplan opnieuw bekeken moeten worden, Als blijkt dat er dan nog steeds geen behoefte is aan een bedrijventerreinen in de Lutkemeerpolder en het gebied weer een groene bestemming krijgt, zou dit bedrag toch weer terugbetaald moeten worden aan de gemeente Amsterdam. Daarvoor zouden dan ook de inwoners van Geuzenveld – Slotermeer en Slotervaart moeten opdraaien. Een zeer onwenselijke situatie.
Daarom vindt het actiecomité dat met de overdracht van de Lutkemeer gewacht dient te worden tot ná de gemeenteraadsverkiezingen, zodat in groter verband naar dit gebied gekeken kan worden. Gezien de economische crisis hoeft er immers helemaal geen haast gemaakt te worden met de voorbereidingen voor het eventuele bedrijventerrein. Als Osdorp de overdracht nu doorzet, kan dat negatief uitpakken voor de onderhandelingspositie van de andere twee stadsdelen, en krijgen die een door de bevolking ongewenst bedrijventerrein in de maag gesplitst. Die zitten daar zeker niet op te wachten!”

Inwoonster Nieuw-West in finale Noord-Hollandse Helden

Suzanne Kooij uit Slotervaart heeft de eindstrijd bereikt van ‘Noord-Hollandse Helden’. Samen met 15 andere finalisten dingt de initiatiefneemster van actiecomité ‘Red de Boterbloem’ de komende weken mee naar deze provinciale eretitel.  Het programma wordt iedere maandag uitgezonden op RTVNH om 18.30, 20.30 en 22.30 uur. Suzanne Kooij zal op 2 november uitgebreid in beeld en aan het woord komen.

Op donderdag 1 oktober j.l. werd de inwoonster van Nieuw-West met een voorwendsel naar ecologische zorgboerderij De Boterbloem gelokt. In de boerderij werd ze tot haar grote verbazing opgewacht door een filmploeg van RTV-NH. Toen ze van de eerste schrik bekomen was, kreeg ze uit handen van presentator Henny huisman een massief beeldje van een vuurtoren. “Gefeliciteerd, Suzanne. Je zit in de finale van Noord-Hollandse Helden.”

Burgerinitiatief

Suzanne Kooij werd genomineerd als Noord-Hollandse Held, omdat ze de ontruiming van ecologische zorgboerderij De Boterbloem met minimaal twee jaar heeft weten uit te stellen. Stadsdeel Osdorp en de gemeente Amsterdam willen in de schitterende Lutkemeerpolder een bedrijventerrein vestigen. Daarom werd de gebruiksovereenkomst met boerin Trijntje Hoogendam per 31 oktober 2009 door het stadsdeel opgezegd. Door middel van het indienen van een burgerinitiatief heeft Suzanne dit ternauwernood kunnen voorkomen. PvdA, GroenLinks, CDA en OOZ’81 dienden een motie in, waarin werd gevraagd te onderzoeken of de ecologische zorgboerderij langer kon blijven. Deze motie werd unaniem door de deelraad aangenomen. Eind september werd het resultaat van dit onderzoek gepresenteerd. Het vertrek van De Boterbloem kan in ieder geval tot eind 2011 worden uitgesteld.

Ongemakkelijk

Suzanne Kooij voelt zich ongemakkelijk in haar heldenrol. “Ik heb gewoon gedaan wat ik vond dat ik moest doen. Tja, als andere mensen je daarvoor nomineren als Noord-Hollandse Held, dan is dat best bijzonder. Ik blijf liever anoniem en zit niet op al die publiciteit te wachten. Maar de strijd is nog niet gestreden. Uitstel moet afstel worden. De Lutkemeerpolder moet groen blijven en De Boterbloem mag daar niet weg. Tot op heden is nut en noodzaak van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder nog nooit aangetoond. Daarom is het zo belangrijk om aandacht te blijven vragen voor De Boterbloem. Zo’n veelbekeken programma als Noord-Hollandse Helden is daarvoor natuurlijk een prachtig podium.”

Veldbloemen

De initiatiefneemster van actiecomité ‘Red de Boterbloem’ – die tegen wil en dank een heldenstatus heeft bereikt – roept alle inwoners van Nieuw-West op om zelf eens te gaan kijken bij De Boterbloem. “Dit is het enige ecologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam. Bovendien is het ook een zorgboerderij waar veel cliënten met een moeilijke achtergrond een zinvolle tijdsbesteding vinden. En het is een prachtige ongerepte plek om te wandelen en tot rust te komen.”

Iedereen is altijd van harte welkom op De Boterbloem. De vrijwilligers geven graag een rondleiding, in de winkel zijn biologische groenten van Lutkemeerse bodem te koop en je kunt er zelf een prachtig boeket veldbloemen plukken. Op het terras of in de boerderij kun je genieten van een drankje.

“Iedereen kan dan met eigen ogen zien, dat een bedrijventerrein op deze plek eigenlijk een misdaad tegen de natuur is. De grote betonnen blokkendozen zullen straks het uitgestrekte polderlandschap voorgoed verpesten. Het blijft opmerkelijk dat Osdorp en Amsterdam blijven vasthouden aan deze plannen. Ondanks de vele protesten en ondanks het feit, dat het eerste bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder na vele jaren slechts voor 37 procent gevuld is. Vooral met bedrijfsverzamelgebouwen die leeg staan en waar dus geen belangstelling voor is,” aldus Suzanne Kooij.

Proteststem

Haar medelid van het actiecomité – Eugène Mathijssen – kan er kort over zijn. “Een stem voor Suzanne Kooij is vooral een proteststem tegen de plannen van Osdorp en Amsterdam om een prachtige polder op te offeren voor een bedrijventerrein. Het is een stem voor het behoud van De Boterbloem op de huidige plek in de Lutkemeerpolder.” Hij roept dan ook alle inwoners van Nieuw-West op om op www.noordhollandsehelden.nl een stem uit te brengen op Suzanne Kooij.

Ecologische zorgboerderij De Boterbloem is gevestigd aan de Lutkemeerweg 262 in Osdorp. Op dinsdag is de boerderij gesloten. U kunt ook altijd eerst even bellen als u langs wilt komen: 6100821.

Professor Arnold Heertje op De Boterbloem

Heertje spreekt

De lange rij met prominenten – waaronder burgemeester Cohen – die het afgelopen half jaar De Boterbloem heeft bezocht, werd zaterdag 29 augustus j.l. uitgebreid met professor Arnold Heertje. Tijdens het druk bezochte muziekfestival op het terrein van de nog steeds bedreigde ecologische zorgboerderij sprak hij tot het publiek over duurzaamheid. Deze toespraak zou wel eens van grote historische waarde kunnen worden. Zo fluisterde de wereldberoemde econoom het publiek heel vertrouwelijk toe, dat aan de groei van Schiphol voor eens en voor altijd een einde is gekomen. Daarmee wordt het bouwen van een bedrijfsterrein op de akkers van De Boterbloem ook compleet overbodig. Ook haalde hij uit naar zijn partijgenoten van de PvdA die met grootgrondbezitters in zee gaan en al het groen willen opofferen voor wegen en bedrijventerreinen. Daarmee houden ze uitsluitend hun eigen werkgelegenheid in stand. Kijk naar de video van Arnold Heertje en geniet van zijn hilarische en vooral snijdende commentaar op de hedendaagse consumptiemaatschappij en de waanzin over de plannen van Osdorp met de prachtige Lutkemeerpolder.

http://www.youtube.com/watch?v=lfV0v7fgcVw

Veel media-aandacht voor redding Boterbloem

pers boterbloem

De redding van De Boterbloem heeft in de media veel aandacht gekregen. Hierboven enkele krantenartikelen; ook AT5 wijdde een mooi item aan het feit dat De Boterbloem 31 oktober a.s. het veld niet hoeft te ruimen, dankzij de inzet van vele Amsterdammers, die zich met duizenden pal achter De Boterbloem hebben geschaard.

Het item op AT5:

http://www.at5.nl/artikelen/19423/opluchting-bij-zorgboerderij-in-osdorp

Picture 1

Het ware verhaal achter de ‘schadeloosstelling’ van Boterbloemboerin Trijntje door het stadsdeel

Je zou er van uit moeten gaan, dat de overheid zeer zorgvuldig is als het gaat om het verspreiden van informatie. Het Dagelijks Bestuur van Osdorp wil als het gaat om de ecologische zorgboerderij De Boterbloem echter nog wel eens een loopje nemen met de werkelijkheid. Zo blijft men ook in een persbericht van afgelopen week hardnekkig volhouden, dat er een schadeloosstelling is betaald aan de erfgenamen van de grond, waarop De Boterbloem is gevestigd. Vrij vertaal probeert het Dagelijks Bestuur daarmee iedereen wijs te maken, dat Trijntje Hoogendam niet moet zeuren nu ze haar land moet verlaten. Ze heeft immers geld ontvangen van het stadsdeel om de grond vrij van rechten op te leveren op het moment dat het bouwrijp gemaakt moet worden voor bedrijventerrein Lutkemeer III.

Stadsdeel Osdorp betaalde slechts een grijpstuiver

Actiecomité ‘De Boterbloem’ houdt echter wel van zorgvuldigheid. Daarom hebben wij de zaak tot in de details uitgezocht. En wij komen tot de schokkende conclusie dat stadsdeel Osdorp voor een grijpstuiver in bezit is gekomen van de grond waarop De Boterbloem boert. In ruil voor slechts 25.000 gulden plus een bouwvergunning is het stadsdeel eigenaar geworden van akkers van de zorgboerderij. Projectontwikkelaar Segro bezit 60% van 8 hectare in de Lutkemeer III en heeft deze grond voor 8 miljoen euro in de boeken staan. De 14 hectare grond van De Boterbloem vertegenwoordigt dus een waarde van 23,3 miljoen Euro. Van schadeloosstelling is dus absoluut geen sprake. Stadsdeel Osdorp heeft een superdeal afgesloten en op basis daarvan zouden ze Trijntje Hoogendam als een vorstin moeten behandelen. Het is dan ook jammer, dat er een burgerinitiatief aan te pas moest komen om deze unieke zorgboerderij te redden. Wat zijn nu de feiten?

Van eigendom tot bruikleenovereenkomst
In 1958 verkoopt de grootvader van Trijntje de akkers van De Boterbloem aan de gemeente Amsterdam. De opbrengst van 200.000 gulden wordt verdeeld onder zijn 11 kinderen. Zijn zonen Arie en Joost krijgen gunstige pachtvoorwaarden en zetten het boerenbedrijf samen voort. Vader Arie overlijdt in 1978 en oom Joost in 1993. Aangezien niemand van de familie belangstelling heeft om iets met de akkers te gaan doen, besluit Trijntje er biologisch te gaan boeren. In 1996 heeft Trijntje de benodigde vakdiploma’s gehaald en begint ze met het biologisch bewerken van de grond. Ze betaalt jaarlijks 2229 gulden pacht aan stadsdeel Osdorp. Al snel komt Trijntje in conflict met haar ooms en tantes. Die willen geld van haar zien, omdat ze de grond in gebruik heeft genomen. Ook haar broer moet betalen omdat hij op het erf van De Boterbloem een houtbewerkingbedrijf voortzet. Uiteindelijk raakt de familie Hoogendam onderling betrokken bij een serie rechtszaken. Cees – de broer van Trijntje – koopt de oude woning en oorspronkelijke boerderij. Voor de pachtrechten biedt hij samen met Trijntje een bedrag van 75.000 gulden. Dat bod vindt de familie te mager. De heer Wauben – hoofd Grondzaken van stadsdeel Osdorp – biedt aan de afkoopsom voor de familie met 25.000 gulden aan te vullen tot een ton. Dit wordt geaccepteerd en Trijntje Hoogendam is vervolgens volledig eigenaar van de pachtrechten van de grond van De Boterbloem.
In 2002 wil Cees zijn houtbewerkingbedrijf uitbreiden en dient een bouwtekening bij het stadsdeel in. Het stadsdeel stelt echter een vreemde voorwaarde om de bouwvergunning af te geven. Trijntje moet afstand doen van de pachtrechten en akkoord gaan met een gebruiksovereenkomst. Omdat ze de ontwikkeling van het houtbewerkingbedrijf van haar broer niet in de weg wil zitten, tekent ze de gebruiksovereenkomst. De grond komt nu vrij van rechten in het bezit van stadsdeel Osdorp. De gebruiksovereenkomst kan 1x per jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden worden opgezegd.

Cees en Trijntje hebben nooit een schadeloosstelling ontvangen
Het actiecomité heeft beslag weten te leggen op een exploitatieoverzicht van Lutkemeer I en Lutkemeer II (natuurpark) d.d. 28 februari 2002. Lutkemeer I is het gebied waar momenteel een bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Voor ontruimingen en verwervingen wordt een bedrag van bijna 7.500.0000 gulden opgevoerd. Deze bedragen zijn gereserveerd om de pachtrechten van boeren in Lutkemeer I en II af te kopen. Ook de pachtrechten van boeren in Lutkemeer III zijn of worden afgekocht om de grond vrij van pachtrechten in te kunnen brengen in de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM). Door Trijntje en haar broer onder druk te zetten met een bouwvergunning, heeft stadsdeel Osdorp de kostbare pachtrechten kunnen omruilen voor een – voor Trijntje – waardeloze gebruikersovereenkomst. In tegenstelling tot wat het Dagelijks Bestuur beweert, hebben Cees en Trijntje nooit een schadeloosstelling ontvangen. De in 2001 betaalde 25.000 gulden is niets meer en niets minder dan een afkoopsom voor de ´lastige familie´ van Trijntje geweest. Dit was geen genereus gebaar, maar een tactische zet het stadsdeel. Zo werd voorkomen, dat er straks met een op geld beluste familie over de afkoop van de pachtrechten onderhandeld moest worden. Daarna had het stadsdeel uitsluitend nog met Trijntje te maken. Een idealistische zorgboerin die het niet om geld te doen is, maar om de grond. Dit is haar uiteindelijk fataal geworden.