SP fractie van de Gemeenteraad Amsterdam stelt kritische vragen aan B&W over de Boterbloem, vindt dat de boerderij behouden moet blijven

De SP wil de Boterbloem behouden voor Amsterdam. Voor het eerst sinds actiecomité “Red de Boterbloem” zich eind januari begon in te zetten voor de ecologische zorgboerderij is er een politieke partij die het onderwerp aansnijdt in de Amsterdamse Gemeenteraad. Meta Meijer en Carlien Boelhouwer van de SP fractie in Amsterdam hebben onderstaande vragen voorgelegd aan de Amsterdamse burgemeester en wethouders. Hieronder hun vragen aan B&W Amsterdam.

Zij waren er op het moment dat zij hun vragen indienden niet van op de hoogte dat het actiecomité al 12.000 handtekeningen heeft opgehaald: meer dan 2000 digitaal, en 10.000 op papier.

Toen wij hen hierover inlichtten vonden zij dit een enorm aantal, zeer veelzeggend.

Het actiecomité is erg blij dat de stedelijke politiek dit onderwerp nu eindelijk oppikt en dat er eindelijk een politieke partij is opgestaan die het voor de Boterbloem op durft te nemen.

Alle andere partijen hebben zich sinds wij onze actie begonnen in doodse stilte gehuld. Wel hebben een groot aantal lokale politici onze petitie op internet getekend, en een aantal van hen steunt ons op de achtergrond. Maar dat nu eindelijk het onderwerp bij B&W wordt aangesneden vinden wij hoopgevend. Hulde voor de SP dus! Hopelijk zullen zich nog vele andere partijen bij hen aansluiten. En gaat GroenLinks op een een gegeven moment ook overstag. Tot nu toe reageerden de wethouders Maarten van Poelgeest en Marijke Vos nog niet op ons verzoek een afspraak met ons te maken. Toch zou je juist van deze partij verwachten dat zij op zouden komen voor het groen en voor de zwakkeren in de samenleving… We wachten hun reactie rustig af!

De brief van de SP fractie aan B&W:

13 mei 2009

Aan B&W te Amsterdam

onderwerp: schriftelijke vragen

In het door bedrijventerreinen overwoekerde gebied aan de rand van Osdorp is de ecologische (zorg-)boerderij De Boterbloem gevestigd. Het landschap is prachtig: uitzicht op akkerland, bomenrijen, bosjes, sloten, velden. Nog prachtig: de gemeente (stadsdeel Osdorp) wil op dit terrein een bedrijventerrein aanleggen en heeft de gebruiksovereenkomst per 1 november opgezegd. Voor veel bewoners van Osdorp is De Boterbloem een kleine oase waar ze graag vertoeven om bij te tanken. Kinderen hebben door De Boterbloem de unieke kans kennis te maken met het boerenbedrijf en met de natuur. De Boterbloem is bovendien een financieel gezond bedrijf, dat geheel functioneert zonder enige overheidssubsidie: de Boterbloem biedt op haar boerderij 15 kansarme, kwetsbare Amsterdammers een zinvolle dagbesteding. De Boterbloem is begin dit jaar een handtekeningactie gestart: tot nu toe hebben 2067 Amsterdammers hun handtekening gezet. Een teken mijns inziens dat De Boterbloem ‘leeft’ bij veel mensen. Een woordvoerder van stadsdeel Osdorp geeft bovendien toe dat de stad (gemeente en stadsdeel) graag meer zorgboerderijen wil.

1.      De Boterbloem is een zorgboerderij die op de schop dreigt te gaan. Amsterdam heeft in andere delen van de gemeente zorgboerderijen opgeknapt met Europese subsidie (urban projects): projecten die zijn bedoeld om de stad een sociaal-economische stimulans te geven. Deze twee gegevens lijken mij in tegenspraak met elkaar: enerzijds wordt een goed lopende zorgboerderij met klandizie en fans de wacht aangezegd, anderzijds wordt een zorgboerdij opgeknapt met Europese subsidie omdat het de stad een extra sociaal- economische kans geeft. Heb ik daarin gelijk, of zie ik iets over het hoofd? Graag uitleg.
2.      Volgens De Boterbloem staan er in Amsterdam heel veel bedrijventerreinen leeg/gedeeltelijk leeg en is er om die reden geen noodzaak op het terein van De Boterbloem een nieuw bedrijventerrein te vestigen. Klopt dit: wat is de bezettingsgraad van de bedrijventerreinen in Amsterdam?
3.      De Boterbloem ligt in de Lutkemeerpolder, een gebied dat volgens de woordvoerder al langer op de nominatie staat om in gebruik te worden genomen als bedrijventerrein. Echter, als andere terreinen leeg staan, gedeeltelijk leeg staan bent u dan met mij eens dat vooralsnog er geen noodzaak is om dit terrein nieuw te ontwikkelen? Zo nee, kunt u dat toelichten: wat is de meerwaarde (economisch gezien en gezien avnuit oogpunt milieu en groenbeleving, zo mogelijk in cijfers en bedragen) voor het ontwikkelen van nieuw terrein in groengebied boven het optimaliseren van het gebruik van bestaande bedrijfsterreinen?
4.      Als het ontwikkelen van een bedrijventerrein juist op deze plek aantoonbaar noodzakelijk is, bent u dan bereid ervoor te zorgen (in overleg met het stadsdeel) dat de zorgboerderij op een andere groene plek verder kan? Zo nee, kunt u dat toelichten?

Meta Meijer,
Carlien Boelhouwer
SP fractie

12 mei 21.00 uur: burgerinitiatief wordt ingediend in raadszaal Osdorp

Persuitnodiging

Op dinsdag 12 mei a.s. zal actiecomité “Red De Boterbloem” een burgerinitiatief indienen bij raadsvoorzitter Edward Vos van de stadsdeelraad Osdorp. Dit zal om 21.00 uur plaatsvinden in de raadszaal bij aanvang van de mening vormende sessie. Dit burgerinitiatief is er op gericht om het huidige bestemmingsplan zodanig te wijzigen, dat Lutkemeer III groen blijft en biologische zorgboerderij De Boterbloem behouden blijft. Het burgerinitiatief zal hoogst waarschijnlijk op 2 juni a.s. door de stadsdeelraad worden behandeld. U bent van harte uitgenodigd om bij het indienen van dit burgerinitiatief aanwezig te zijn.

Beknopte achtergrond:
Ecologische boerderij ‘De Boterbloem’ ligt prachtig in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, bij Osdorp. Op de uitgestrekte akkerlanden nestelen kievieten. Het is cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde. Er wordt biologisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Stadsdeel Osdorp wil op deze unieke plek het bedrijventerrein Lutkemeer III neerzetten en vindt dat ‘De Boterbloem’ weg moet. Sinds 2003 ‘leurt’ Osdorp al met het eerste bedrijventerrein Lutkemeer I. Momenteel is slechts 37 procent van de beschikbare kavels uitgegeven. Naast twee bedrijven gaat het daarbij om vier bedrijfsverzamelgebouwen, waar nog geen enkele huurders voor gevonden zijn. Het is duidelijk, dat bedrijven niet staan te springen om zich op Lutkemeer I te vestigen. Het is daarom ook opmerkelijk, dat Osdorp nu al Lutkemeer III bouwrijp wil maken om aan de ‘toekomstige vraag’ te kunnen voldoen. De argumenten van het stadsdeel zijn, dat Lutkemeer III een bedrijventerrein moeten worden om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Dit is echter gedegen én cijfermatig niet onderbouwd. Wel staat vast dat Osdorp momenteel vele miljoenen investeert in het aanleggen van de infrastructuur voor deze bedrijventerreinen, terwijl er aantoonbaar geen belangstelling is bij bedrijven om zich hier te vestigen. Het burgerinitiatief is er op gericht om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat Lutkemeer III onderdeel kan worden van de ‘Tuinen van West’. Daardoor kan dit prachtige polderlandschap groen blijven en de Ecologische Zorgboerderij “De Boterbloem” behouden blijven.

Gratis dagblad Metro plaatst artikel over Boterbloem

11 mei plaatste Metro een artikel over De Boterbloem. Hierin houdt een woordvoerder van Stadsdeel Osdorp stug vol dat er in Amsterdam tekort aan bedrijventerreinen is, en dat op het terrein van de Boterbloem Schiphol-gerelateerde bedrijven moeten komen. Maar ook toen de economie nog floreerde waren er geen bedrijven geïnteresseerd om zich daar te vestigen. “De bedrijven willen maar niet komen”, verzuchtte PvdA wethouder Baadoud nog in 2006. De Schiphol-richtlijn is dan ook allang losgelaten; Baadouds laatste plan is een jeugdgevangenis te vestigen in Lutkemeer III. De woordvoerder van Osdorp verspreidt dus bewust foutieve informatie om een zogenaamd rationele achtergrond te geven aan de beslissing daar een bedrijventerrein te vestigen. Schiphol-gerelateerd, tekort aan bedrijventerreinen: het zijn allang geen argumenten meer die echt spelen in Osdorp. Maar ach, denken de bestuurders in Osdorp waarschijnlijk, dat weet toch geen enkele Metro lezer.

Picture 1

Tussenstand actie Red de Boterbloem

Waarom de Boterbloem moet blijven

Rond de jaarwisseling verschenen er allerlei artikelen in lokale kranten over de bedreigde Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem aan de rand van Osdorp. De boerin, Trijntje Hoogendam, was voorgedragen als Amsterdammer van het Jaar door het Parool. Het bestuur van Stadsdeel Osdorp had haar de wacht aangezegd: de lokale politiek (CDA, PvdA en GroenLinks) wil eind 2009 een bedrijventerrein op haar biologische akkers gaan vestigen. Dat ondanks het feit dat 30% van de Amsterdamse bedrijventerreinen momenteel leegstaan, ondanks het feit dat de Lutkemeer uniek cultuurlandschap is, één van de weinige mooie wijdse plekken nog in Osdorp. En ondanks het feit dat biologische landbouw gestimuleerd zou moeten worden, dat de boerderij stadskinderen kennis laat maken met het boerenbedrijf, en kwetsbare Amsterdammers er dagbesteding hebben.

Oprichting actiecomité en handtekeningenactie

Eind januari kwam een groep verontruste Amsterdammers bij elkaar op De Boterbloem. Een actiecomité werd opgericht. Begin februari startte het actiecomité een handtekeningenactie op http://deboterbloem.petities.nl. Er werden ook  papieren handtekeningenlijsten in de hele stad verspreid. Deze actie kreeg landelijke media-aandacht. Het Algemeen Dagblad, het radioprogramma Vroege Vogels en Llink in Natura op Nederland 2 besteedden aandacht aan de actie. Vele organisaties verklaarden zich solidair met onze strijd om De Boterbloem te behouden, waaronder het Milieucentrum Amsterdam, het IVN en Vereniging Milieudefensie. En in enkele maanden tijd zetten meer dan 10.000 mensen hun handtekening. Zij vinden allemaal dat De Boterbloem moet blijven.

Burgers willen biologische landbouw aan de rand van Osdorp behouden, politici willen bedrijventerrein

Tot nu toe vinden alle mensen die wij benaderen dat wij groot gelijk hebben: de Boterbloem moet blijven, het is zonde en totaal onnodig het zoveelste bedrijventerrein aan de rand van Amsterdam te plaatsen, de schaarse groene ruimte moet beschermd worden. De lokale politiek echter vormt één front. Tot nu toe hebben nog geen politieke partijen zich uit durven spreken tegen het geplande bedrijventerrein, met uitzondering van de D’66 fractie in de Centrale Stad. Ivar Manuel heeft zich solidair verklaard met onze actie. Maar de rest van de politiek zwijgt angstvallig. Voorheen zagen Osdorp politici de Lutkemeerpolder als een soort speeltuin voor een opeenvolging van wilde plannen, getuige de proefballonnetjes van PvdA wethouder Baadoud: van een distributiecentrum voor voedsel tot een jeugdgevangenis wilde hij op het terrein van de boerderij gaan plaatsen. Al deze plannen bleken onrealistisch en onzinnig.

Een hele speciale rol in dit  geheel speelt GroenLinks. Voordat deze partij mede aan de macht kwam in Osdorp pleitte men er nog voor de Lutkemeer groen te houden. Zodra zij medeverantwoordelijkheid droegen voor het bestuur van Osdorp begonnen zij hun kiezers grof te bedriegen. Nu is GroenLinks wethouder Kees Steeman één van de grootste voorstanders van het bedrijventerrein. En de GroenLinks fractie in Osdorp lijkt hem daarin te steunen. Onbegrijpelijk.

Sinds onze acties landelijke media-aandacht begonnen te krijgen, werden de Osdorp politici toch een beetje zenuwachtig. En sinds kort verschuilen zij zich tegenover de media achter de Centrale Stad: die zou hen opdracht hebben gegeven in de Lutkemeer een bedrijventerrein te vestigen. Maar toen Ivar Manuel herfst 2008 een motie indiende bij de Centrale Stad om het bestemmingsplan van de Lutkemeer te wijzigen werd deze motie afgewezen. Motivatie van GroenLinks wethouder Van Poelgeest aldaar: we kunnen Osdorp geen aanwijzing geven. Stadsdeel en Centrale Stad wijzen naar elkaar en het is onduidelijk wie de eindverantwoordelijkheid draagt voor de desastreuze beslissing in de Lutkemeer een bedrijventerrein te vestigen.

Verdere acties

Praten met de verantwoordelijke wethouders Baadoud (PvdA) en GroenLinks (Steeman) heeft ons niet verder gebracht: zij willen per se biologische landbouw en de zorgboerderij in hun stadsdeel om zeep helpen, het bedrijventerrein moet van hen ondanks de massale protesten van inwoners van Osdorp gewoon doorgaan. Daarom is het actiecomité een burgerinitiatief “Behoud de Boterbloem” gestart, dit wordt 2 juni door de raad van Osdorp behandeld. In juni worden de 10.000 handtekeningen die we hebben opgehaald aangeboden aan de Amsterdamse wethouder Marijke Vos. Als het burgerinitiatief geen weerklank vindt bij de lokale politiek zal het actiecomité een referendum starten in Osdorp. We hopen dat het niet zover zal hoeven te komen en dat zowel Centrale Stad als de Osdorp politici tot inkeer zullen komen.

Llink in Natura besteedt aandacht aan De Boterbloem

Op 1 mei jl. was De Boterbloem te zien in het programma Llink in Natura op Nederland 2, prime time uitgezonden tussen 19.30 en 20.00. Een enorme opsteker voor het actiecomité en voor Trijntje, aandacht op de nationale televisie voor onze actie om De Boterbloem te behouden! Zie voor meer informatie

http://llink.nl/llinkinnatura/viewpage.php?page=aflevering&f_Aflevering=1556&datum=1241511000

Op YouTube is het item ook te bekijken:http://www.youtube.com/watch?v=V-VD41LDda0

Kees Steeman toonde zich weer onverzettelijk: de Boterbloem moet en zal van hem verdwijnen. GroenLinks laat zich wederom van zijn beste kant zien.

Foto’s van de opnames door Llink:

2009_boterbloem_17april_024

2009_boterbloem_17april_0272009_boterbloem_17april_073

Actiecomité Red de Boterbloem start burgerinitiatief in Osdorp

Vandaag (17 april 2009) is actiecomité “Red de Boterbloem” gestart met een burgerinitiatief. Doel is om ecologische zorgboerderij De Boterbloem te behouden in de Lutkemeer.

Stand van zaken
Inmiddels heeft het actiecomité een tweetal gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouders Kees Steeman en Achmed Baadoud van het Stadsdeel Osdorp. Deze gesprekken hebben niets opgeleverd. Het Dagelijks Bestuur is niet van plan om de opzegging van de gebruiksover-eenkomst van De Boterbloem terug te draaien. Ondanks het feit dat de noodzaak van de vestiging van een bedrijventerrein op Lutkemeer III niet aangetoond kon worden. Bovendien blijkt uit officiële cijfers van de afdeling Communicatie van het stadsdeel Osdorp dat slechts 36 procent van de kavels op Lutkemeer I is uitgegeven. Aan De Boterbloem is destijds toegezegd, dat de gebruiksovereenkomst niet eerder wordt opgezegd, voordat alle kavels van Lutkemeer I zijn verkocht. Daarom heeft het actiecomité besloten om met spoed een burgerinitiatief op te starten.

Het burgerinitiatief
Het burgerinitiatief biedt bewoners van het stadsdeel de mogelijkheid een voorstel te doen aan de stadsdeelraad. Om dit burgerinitiatief in te kunnen dienen, heeft het actiecomité minimaal 100 handtekeningen nodig van inwoners van stadsdeel Osdorp. Als dit aantal wordt gehaald, dan wordt het burgerinitiatief in de raadsvergadering behandeld. Daarom roept het actiecomité “De Boterbloem” alle ondertekenaars van de petitie uit Osdorp op om dit burgerinitiatief zo snel mogelijk te ondertekenen. Ook kunt u uw buren, vrienden en kennissen uit Osdorp oproepen om hetzelfde te doen. Hoe meer mensen het burgerinitiatief ondertekenen, hoe krachtiger het signaal is dat aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Osdorp wordt afgegeven. Inwoners van Osdorp kunnen het bijgevoegde formulier invullen en opsturen naar:

De Boterbloem
t.a.v. Actiecomité Red de Boterbloem
Lutkemeerweg 262
1062 TH Amsterdam

Ondersteuningsverklaring Burgerinitiatiefvoorstel:
houd Lutkemeer III groen, red De Boterbloem

Doel en verwachte resultaten
Primair het behoud van boerderij en landerijen van ecologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg in Osdorp en secundair een zodanige wijziging van het bestemmingsplan van Lutkemeer III dat ecologische land- en tuinbouw binnen de grenzen van het Stadsdeel Osdorp en de Gemeente Amsterdam wordt gegarandeerd en, waar mogelijk, uitgebreid.

Het behoud van Lutkemeer III als agrarisch gebied resulteert in:

•    behoud van één van de mooiste polderlandschappen van Amsterdam;
•    behoud van een volwaardig en goedlopend ecologisch boerenbedrijf en de daarmee verbonden werkgelegenheid;
•    behoud van een zinvolle dagbesteding van de 15 vrijwilligers met verschillen-de achtergronden;
•    behoud van een AWBZ gecertificeerde zorgboerderij;
•    behoud van broedplaatsen van vogelsoorten die op de zogeheten Rode Lijst staan;
•    behoud van SKAL-gecertificeerde, in geheel Nederland zeer schaarse biologische landbouwgrond;
•    de mogelijkheid voor de bewoners van Amsterdam in het algemeen en de bewoners van Osdorp in het bijzonder om kennis te blijven maken met een agrarisch bedrijf in één van dichtstbevolkte gebieden van ons land. Hier krijgen schoolkinderen uit achterstandswijken een unieke gelegenheid om kennis te maken met het boerenbedrijf;
•    het voorkomen van het vestigen van een overbodig bedrijventerrein, terwijl er in de buurt sprake is van een enorme leegstand van bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen;
•    een bijdrage aan de landelijke doelstelling om het percentage biologische landbouw te vergroten;
•    een versterking van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Op welke wijze wordt het doel bereikt
Door Lutkemeer III inclusief de ecologische zorgboerderij De Boterbloem onderdeel te maken van het project Proeftuin Amsterdam. Initiatiefneemster daarvan is wethouder Marijke Vos van Groen en Zorg. Doel is het stimuleren van gezond en lekker eten, meer gebruik van producten uit de regio en voedsel dat milieu- en diervriendelijker is.
Door Lutkemeer III deel te laten uitmaken van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

De middelen die hiervoor moeten worden ingezet
Het wijzigen van het bestemmingsplan van Lutkemeer III van bedrijventerrein naar ecologische land- en tuinbouw en uiteraard het handhaven van het reeds bestaande ecologische boerenbedrijf.
Het toevoegen van het gebied aan het project Proeftuin Amsterdam, waarmee biologische landbouw binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam voor langere tijd wordt gegarandeerd. Dit kan ondermeer worden bereikt door het gebruiksrecht van De Boterbloem voor onbepaalde tijd te verlengen.
Het onderbrengen van Lutkemeer III in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Uitvoeringstermijn
Zo korte mogelijke termijn

Overige informatie indien nodig
•    Stimuleringsbeleid van Ministerie LNV biologische landbouw.
•    Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
•    Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS). De ARS adviseert ondermeer om, vrij vertaald, “afstand te nemen van de kretologie uit de Struc-tuurvisie Randstad 2040. Voor de Amsterdamse situatie betekent dat concreet:
•    geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied;
versterking of ondersteuning van de agrarische functie.
•    Om dit te bereiken is het belangrijk dat Amsterdam, met in het verlengde daarvan de Stadsdelen, voor langere tijd vastleggen wat de functie van het buitengebied is. Dat geeft de boeren en andere gebruikers zekerheid en bevordert goed onderhoud en investeringen voor de langere termijn.”

* Zie eventueel ook de website van Proeftuin Amsterdam: http://www.proeftuin.amsterdam.nl

Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Handtekening:

Opsturen naar:
De Boterbloem
t.a.v. Actiecomité Red de Boterbloem
Lutkemeerweg  262
1062 TH Amsterdam