Meer groen in de woonomgeving helpt woonwijken duurzamer te maken: dus behoud De Boterbloem!

Meer groen in woonomgevingen draagt op allerlei manieren bij aan het welzijn van de bewoners: minder criminaliteit, vandalisme en zwerfvuil, mensen willen liever in hun buurt blijven wonen, ze voelen zich prettiger en herstellen zelfs sneller van een burn-out. Zie http://www.groenforumnederland.nl.

Heeft het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp hier wel bij stilgestaan toen ze hun plannen ontwikkelden voor een bedrijventerrein in de prachtige Lutkemeerpolder? Het hieronder weergegeven stuk levert wederom vele argumenten waarom alle inwoners van Osdorp erbij gebaat zullen zijn als De Boterbloem blijft.

“Op verzoek van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de stichting Groenforum Nederland een advies uitgebracht inzake de groene component in de woonvisies van grotere gemeenten. Groenforum constateert dat er in deze woonvisies nauwelijks aandacht is voor het belang van een groene woonomgeving.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat openbaar en privaat groen in de bebouwde omgeving een positief effect heeft op het gedrag en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van bewoners. Deze geven al vele jaren in onderzoek aan een goede groenvoorziening in hun woonwijk essentieel te achten voor hun woongenot. Daar wordt, naar hun mening, niet of veel te weinig naar geluisterd. Woongroen draagt bij aan een stabielere wijk, waar de bewoners ook langer blijven wonen.

Groenforum wijst er in haar advies op, dat de kosten van aanleg en beheer ruimschoots kunnen worden terugverdiend. Dit doordat maatschappelijke kosten wegens vandalisme, vervuiling, voorkomende agressie en kleine criminaliteit kunnen worden teruggedrongen als er meer groen aanwezig is in een wijk. Ook de kosten voor gezondheidszorg zullen lager worden doordat bewoners gezonder worden en sneller herstellen van ziekte, een ziekenhuisopname of van burn-out.

In tal van gemeenten zijn inmiddels projecten gestart om woonwijken groener te maken. Enkele van deze projecten zijn inmiddels afgesloten en geëvalueerd. Groen kan worden gezien als een dragende voorwaarde om duurzamere woonwijken te scheppen. In de praktijk zien we dat gemeenten groene woonwijken realiseren in combinatie met afvalverwerking, nieuwe vormen van energieopwekking en nieuwe methoden van waterbeheer. Groenforum dringt er bij minister Vogelaar op aan de succesvolle projecten te beschrijven, te bundelen en beschikbaar te stellen aan allen die betrokken zijn bij stadsontwikkeling, stadsbeheer en stedelijke renovatie. Hierbij is het van belang de succesfactoren te analyseren. Groenforum Nederland zond het advies ook aan de ministers van LNV en van VROM.

In Groenforum Nederland werken 65 organisaties, instellingen, bedrijven en overheden samen met als doel te bewerkstelligen dat groen de komende jaren meer zal worden ingezet als volwaardig beleidsinstrument bij het oplossen of verminderen van eigentijdse maatschappelijke problemen.”

bron: Stichting Groenforum Nederland, 18/07/08

Copyright ©2008 AgriHolland B.V.

Van: http://www.groeneruimte.nl