Boterbloem past perfect in de Hoofdgroenstructuur van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling

Het rapport “ NAAR EEN EEN GROENE TOPSTAD”  is het advies over de Hoofdgroenstructuur, door de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling, aangeboden aan het College van B&W en de Gemeenteraad in januari 2009.

De ARS is een onafhankelijk adviesorgaan van de Gemeente en geeft (gevraagd en ongevraagd) adviezen aan het centrale stadsbestuur en de verschillende stadsdeelbesturen m.b.t. stedenbouw, ruimtelijke ordening, economie, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en openbare ruimte.

De raad pleit voor het gebruikmaken van de verordening op de stadsdelen. M.a.w. een aanwijzing om te komen tot een zekerstelling van de groene en open gebieden.
Bovendien stellen zij voor dit te financieren uit het Vereveningsfonds, met bijdragen van het
bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en voor het buitengebied ook bijdragen van provincie, het rijk , Schiphol en andere gemeenten.

Onderstaand enkele letterlijke citaten uit het rapport, allemaal zeer van toepassing op de situatie van De Boterbloem.

1.Voor de Amsterdamse Metropool zijn de groene gebieden in en om Amsterdam van groot belang. Deze gebieden zijn onmisbaar vanwege de vele functies die zij vervullen en bepalen in hoge mate de stedebouwkundige kwaliteit van de stad.

2.Buitengebied

Het buitengebied is het gebied waar de stad niet is. Essentieel voor de betekenis van het landschap voor de metropool is dat het zich niet onderwerpt aan de stad en dat het zijn eigen karakter behoudt: overwegend agrarisch en open.

Dit open agrarische buitengebied wordt aangetast, paradoxaal genoeg door toedoen van de stad die er zo van zegt te houden. Verrommeling en verdwijnen van de landbouw in het buitengebied (de drager van de openheid) worden vooral veroorzaakt door planologische onzekerheid als gevolg van een onophoudelijke lawine van stedelijke plannen en plannetjes.
De recreatieve functie van het buitengebied moet niet langer worden versterkt door het
aanleggen van grotere of kleinere recreatieterreinen, die afbreuk doen aan de landschappelijke
waarden. Verbreding van het agrarisch ondernemerschap en kleinschalige recreatieve functies op het eigen erf kunnen het voorzieningenniveau verhogen, zonder de belevingswaarde aan te tasten.

3.De ARS adviseert afstand te nemen van lege metaforen als het Metropolitane Park uit de Structuurvisie Randstad 2040 en daarvoor in de plaats een beleid van rust en steun te ontwikkelen. Dat betekent hoofdzakelijk:
− geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied.
− versterking, c.q. ondersteunen van de agrarische functie.
Daarvoor moet Metropool Amsterdam aan de planologische onzekerheid een einde maken door de agrarische functie van het buitengebied voor langere tijd in bestemmingsplannen zeker te stellen en zich er daarnaast voor inspannen om optimale condities te scheppen voor agrarische exploitatie en goed beheer.

4.Stadsdelen

De in de Structuurvisie opgenomen Hoofdgroenstructuur representeert het belang van Amsterdam als geheel. De Centrale Stad is daarom verantwoordelijk voor de borging van ruimtelijke spelregels voor de Hoofdgroenstructuur, ook na inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De ARS adviseert om zeer zorgvuldig te overwegen hoe de “overdracht” van de stedelijke belangen van de Hoofdgroenstructuur naar de stadsdelen kan worden vormgegeven. Hierbij moet wellicht ook gekeken worden naar de verordening op de stadsdeelraden, als stedelijke pendant van de provinciale verordening ex Wro.

5. UITVOERINGSSTRATEGIE
In de nieuwe Wro is opgenomen dat een uitvoeringsstrategie onderdeel is van Structuurvisies. Financiering speelt daarbij een hoofdrol, naast ruimtelijke regelgeving (middels verordeningen) en bestuurlijke afspraken. Tot nu toe heeft in Amsterdam een uitvoeringsstrategie met voldoende structureel budget ontbroken. Er is steeds sprake geweest van ad hoc afspraken met stadsdelen en incidentele budgetten. De nieuwe vereisten aan structuurvisies zijn een goede aanleiding om meer structurele vormen te zoeken voor de verantwoordelijkheid van de Centrale Stad.