Boer Geurtsen aan VROM: waarom jeugdgevangenis op land biologische boerderij?

Brief van boer Erik Geurtsen aan het ministerie van VROM over de plannen om een jeugdgevangenis te vestigen op de biologische akkers van De Boterbloem:

“L.S.

Zoals u bekend  wordt thans in Amsterdam-Osdorp gewerkt aan het bedrijventerrein “Lutkemeer”. Dit plan
bestaat uit drie fases. Fase 1 is thans in ontwikkeling, fase 2 is voltooid(aangelegde natuur) en fase 3 zou per 31 oktober een aanvang moeten krijgen.

De uitgifte voor fase 1 bedraagt thans, na bijna 2 jaar, slechts 37%.

Opties reken ik niet mee, dat is gebakken lucht.

Het te vernietigen unieke polderlandschap(in uw termen fase III), zou per 31 oktober 2009 zijn beslag moeten krijgen omdat er een Justitiele Jeugd Inrichting dient te “verrijzen”.

Als biologische zorgboer op  14 ha van deze polder, heb ik de volgende vragen voor u, waarbij ik u adviseer deze vragen zorgvuldig en compleet te beantwoorden, aangezien dit door ons gebruikt gaat worden in het politieke besluitvormingsproces dat thans in de deelraad van Osdorp plaats vindt.

De boerderij en het actiecomite “Red de Boterbloem” , zo wil ik duidelijk stellen, zijn tegen de komst van een overbodig bedrijventerrein en dus ook tegen de komst van een jeugdbajes in fase III. Wij willen dit unieke landschap, dat voor iedere Amsterdammer van belang is, behouden!
Bent u van plan een JJI te realiseren in de Lutkemeerpolder  te Amsterdam-Osdorp, meer in het bijzonder in de derde fase van het Bedrijvenpark Lutkemeer?
Zo  ja, wanneer zou dat dan moeten gaan plaats vinden?
Is u bekend dat de uitgifte van kavels in Fase I zodanig slecht is(37%) dat uw voornemen daar verwezenlijkt kan worden zonder de polder verdere onherstelbare schade te berokkenen?
Is de lokatie Lutkemeer III de enige optie om te gaan bouwen?
Zo niet, welke alternatieve lokaties zijn er voorhanden ?
Voldoet de lokatie lutkemeer III aan alle thans gehanteerde voorwaarden om over te gaan tot realisering van het project? Ik verwijs hierbij naar de voorwaarden die nu worden opgevoerd  m.b.t. de nieuwbouw in Zaanstad.
Zijn er formele dan wel informele afspraken gemaakt met het college van B&W van Amsterdam, m.b.t. de locatie en het eventueel te wijzigen vigerende bestemmingsplan?
Volgens het bestemmingsplan moet in ieder geval ruim 75% van de te vestigen bedrijven Schiphol gebonden zijn.
Bent u met mij van mening dat een JJI een niet Schiphol-gebonden instelling is, en dus eigenlijk helemaal niet thuis hoort op een bedrijventerrein waarvan de gemiddelde levensduur slechts 10(tien) jaar bedraagt?
Wat zijn  nu exact uw overwegingen geweest om met het voorstel te komen om midden in een unieke en onvervangbare polder een JJI te gaan bouwen?
Acht u het maatschappelijk verantwoord dat door uw vooornemen, duurzaam ondernemen en handelen onmogelijk wordt gemaakt?
Ik wijs u nogmaals op het feit dat uw antwoorden op de vragen en opmerkingen zoals hierboven verwoord, zullen worden gebruikt tijdens de behandeling van het Burgerinitiatief “Red de Boterbloem” door het Dagelijks Bestuur en de Deelraad Amsterdam Osdorp, en door ons van de Boterbloem en het actiecomite “Red de Boterbloem”.
Deze behandeling zal plaats vinden op dinsdag 30 juni 2009.

Ik verzoek u daarom met enige spoed te reageren.

Mocht ik uiterlijk 29 juni 2009  geen antwoord  op mijn vragen hebben gekregen, dan ga ik er vanuit dat het stadsdeel osdorp ten onrechte aanvoert dat er concrete plannen bestaan om een JJI te realiseren in de Lutkemeerpolder, zij het fase I en/of fase III

Hoogachtend,

Erik Geurtsen
Biologische boer van de Boterbloem”

Gevangenissen-bouwstop: dus geen jeugdgevangenis op Lutkemeer III

Vandaag vonden wij onderstaand bericht op internet. Hieruit blijkt dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat het Ministerie van Justitie een jeugdgevangenis zal laten bouwen op Lutkemeer III, zoals Osdorp wethouder Baâdoud de laatste tijd verkondigt. Bestemming jeugdgevangenis: exit dus! Ook dat excuus om De Boterbloem de wacht aan te zeggen is bij deze ongeldig verklaard.

1200 banen weg door sluiten gevangenissen

AMSTERDAM – Het ministerie van Justitie sluit de komende jaren acht gevangenissen. Ook verdwijnen er twaalfhonderd banen in het gevangeniswezen. Geplande nieuwbouwprojecten gaan, behalve in Zaanstad, niet door. Dat heeft staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie dinsdag bekendgemaakt. De ingrijpende maatregelen zijn volgens haar nodig om het overschot aan cellen terug te brengen en de wisselende vraag naar celcapaciteit beter op te vangen. De bewindsvrouw hoopt gedwongen ontslagen te voorkomen door natuurlijk verloop en het begeleiden van mensen naar ander werk. Door de sluiting van acht locaties verdwijnen er in totaal bijna 1350 cellen.