Brief aan GroenLinks politici van Rob Thoolen

Brief aan GroenLinks

Amsterdam, 16 februari 2009

Geachte volksvertegenwoordigers, bestuurders en leden van GroenLinks,

Op 12 februari jongstleden keek ik met stijgende verbazing naar een optreden op de Amsterdamse zender AT5 van een stadsdeelwethouder die helaas GroenLinks bleek te vertegenwoordigen. Dacht ik aanvankelijk de terugkeer te mogen meemaken van Van Kooten en De Bie op de Nederlandse televisie, al snel bleek dat deze Kees Steeman geen karikatuur was, maar een daadwerkelijke vertegenwoordiger van de partij waar ik sinds jaar en dag op stem.

Het nieuwsitem op AT5 betrof een actie van verontruste Amsterdammers over het voornemen van het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Osdorp om op het terrein van de ecologische boerderij De Boterbloem in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te vestigen. Waar het actiecomité met een aantal bijzonder sterke argumenten kwam, wist de heer Steeman niets anders te melden dan dat er geen discussie mogelijk was, hetgeen mij deed vermoeden dat er nog steeds stalinistische ressentimenten te ontdekken zijn in GroenLinks of dat de heer Steeman andere belangen verdedigt (en wellicht heeft) dan die waar GroenLinks volgens het partijprogramma voor beweert te staan.

Het moge duidelijk zijn dat ik mij als kiezer geschoffeerd voel door dit optreden van uw volksvertegenwoordiger. Als de bestuurspraktijk van uw (en mijn) vertegenwoordigers zo ver verwijderd is van de uitgangspunten en het geschreven programma van de partij, dan kan ik geen andere conclusie trekken dan dat bij gebrek aan beter de eerste de beste vrijwilliger die drie jaar lang trouw foldertjes en buttons verspreidt voor de partij bij gebrek aan gewicht kan komen bovendrijven.

Ik doe hierbij een oproep aan alle weldenkende GroenLinksers om in te grijpen. Verkwansel de ideeën en de identiteit van de partij niet aan de dadendrang van dorpsbestuurders, die hopen op een straatnaam op weer een overbodig bedrijventerrein. Geef niet toe aan die treurigmakende megalomanie van ‘regelneefjes’, die zich veel te makkelijk om laten praten door de beroepsbestuurders van vastgoedbedrijven, door de snelle projectontwikkelaars en door de eigen ambtenaren. Haal de bezem door de eigen partij!

Tevens bewijst dit treurigstemmende voorbeeld het failliet van de Stadsdelen, maar dit terzijde.

Tot slot wens ik aan te geven dat de heer Steeman mij nu bijna als vanzelf heeft gemotiveerd om op zoek te gaan naar meer voorbeelden van verkwanseling van het eigen partijprogramma in aanloop naar de verkiezingen. Want laat duidelijk zijn dat wanneer GroenLinks haar eigen slippendragers niet tot de orde weet te roepen, dat ik er alles aan zal doen om dit in het nieuws te brengen en te houden. U begrijpt uiteraard ook dat ik mij vanaf heden aansluit bij het actiecomité Red de Boterbloem.

Hoogachtend en vooralsnog met kameraadschappelijke groet,

R.G. Thoolen
Aspirant-lid actiecomité Red de Boterbloem

Ahmed Baâdoud: de zwijgende meerderheid is vóór een bedrijventerrein op land Boterbloem

In een artikel in het Amsterdams Stadsblad van 7 januari jl. “Bedrijven in plaats van Boterbloem” werd Baâdoud geciteerd.

“Dat er tegenstanders zijn, begrijpt de stadsdeelwethouder: “Maar het is wel de minderheid die schreeuwt tegenover de zwijgende meerderheid. We kunnen niet zeggen in Osdorp moet alles mooi groen blijven en bedrijventerreinen moeten maar ergens anders”.”

In anderhalve week hebben we al 1400 handtekeningen opgehaald TEGEN de plannen van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp (950 digitaal op http://deboterbloem.petities.nl en 400 papieren lijsten). En al die mensen willen WEL dat het schaarse groen blijft in Osdorp. Uit de interviews die AT5 in Winkelcentrum Osdorp hield (zie
http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/2614 ) bleek dat de zgn. ‘zwijgende meerderheid’ in Osdorp en masse TEGEN het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder is. Dit ervoeren wij ook toen we mensen vroegen hun handtekening te zetten: iedereen aan wie we uitlegden wat de plannen van het stadsdeel zijn en wat er daardoor dreigt te verdwijnen tekende!

De komende weken gaan we de handtekeningenactie in Osdorp intensiveren, want we willen in mei 10.000 handtekeningen bij elkaar hebben.

Wie ook handtekeningen wil ophalen kan zich aanmelden via deboterbloem@kpnplanet.nl.

Brief aan Femke Halsema: Hoe komt het dat GroenLinks in Amsterdam Osdorp niets onderneemt om ecologische zorgboerderij De Boterbloem te behouden?

Brief aan Femke Halsema

Hoe komt het dat GroenLinks in Amsterdam Osdorp niets onderneemt om ecologische zorgboerderij De Boterbloem te behouden?

Beste Femke, Uit de media ken ik je als een sympathieke, sterke vrouw met het (groene) hart op de juiste plaats en met principes die ik voor een groot gedeelte omarm. Deze principes staan heel mooi op jullie website beschreven:

Biologische landbouw

“Op dit moment is maar 2% van de landbouw in Nederland biologisch GroenLinks wil dat dit aandeel in 2020 fors is gegroeid tot 25%. GroenLinks wil boeren stimuleren om over schakelen naar biologische landbouw. Om de inkomsten van biologische boeren verder te verbeteren, wil GroenLinks jaarlijks 200 miljoen euro extra in de biologische landbouw investeren. GroenLinks wil dat boeren dit geld krijgen in de vorm van ‘hectaresteun’. Dat is een vast bedrag afhankelijk van het product dat ze verbouwen.”

Milieu

“Het mooie, typisch Nederlandse landschap hoeft niet te worden volgebouwd. GroenLinks kiest voor groene parken, grote speeltuinen en sportvelden in steden. We willen mooie, groene wijken en dorpen met woningen voor iedereen. We willen kunnen genieten van ons landschap. We moeten de boeren meer ruimte geven om biologisch te kunnen ondernemen.”

De Boterbloem in Amsterdam-Osdorp

Aan de rand van Osdorp ligt een unieke biologische akkerbouw-boerderij. Hier wordt al 15 jaar biologisch verbouwd. De boerderij, een parel van Amsterdam, loopt goed, zonder overheidssubsidie, en past helemaal binnen het GroenLinks beleid. Behalve dat er ecologisch geboerd wordt heeft De Boterbloem Amsterdam nog meer moois te bieden. Doordat deze boerderij er nog steeds is, in de Lutkemeerpolder, is er een prachtig stuk typisch Nederlands cultuurlandschap bewaard gebleven. Inderdaad, ik ben het helemaal met jullie verkiezingsprogramma eens: zoiets moois hoeft niet te worden volgebouwd. Een oase van groen op een onverwachte plek, aan de rand van Amsterdam-West, en hier maken elk jaar kansarme schoolkinderen uit Amsterdam West kennis met de natuur en met het boerenbedrijf. Verder werken er tientallen kwetsbare Amsterdammers die vanwege hun psychiatrische achtergrond of om andere redenen niet in de gewone maatschappij kunnen functioneren. De Boterbloem is namelijk een zorgboerderij.

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp wil De Boterbloem weghebben: er moet een bedrijventerrein komen

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp, waar GroenLinks wethouder Kees Steeman deel van uitmaakt, heeft het bruikleencontract met De Boterbloem per 1 november 2009 opgezegd. Het wil precies op deze prachtige plek het zoveelste bedrijventerrein neerzetten. Hiermee dreigt een unieke, groene, natuurlijke, ecologische plek voorgoed voor Amsterdam verloren te gaan. Gisteren zond het AT5 nieuws een item uit over een actie die wij begonnen zijn om De Boterbloem te behouden. In één week zijn al 1000 handtekeningen voor de actie “Red de Boterbloem” opgehaald. In het AT5 nieuws was te zien hoe vrijwilligers van de boerderij in Winkelcentrum Osdorp handtekeningen verzamelden. Ook GroenLinks wethouder Kees Steeman kwam aan het woord. Hij vertelde dat hij geen enkele reden zag om het bedrijventerrein NIET op dit prachtige biologische land neer te zetten, want: “We hebben zeven jaar geleden al besloten dat daar een bedrijventerrein zou komen”. Einde discussie, wat Kees Steeman en de overige leden van het Dagelijks Bestuur betreft. Hogelijk verbaasd heb ik naar het interview met Kees Steeman gekeken. Hoe kan het, hoe is het mogelijk, dat een GroenLinks bestuurder op zo’n hautaine manier het vestigen van een bedrijventerrein op één van de laatste stukjes mooi landschap van het stadsdeel verdedigt? Femke, ik richt me tot jou, omdat je misschien niet weet wat er op lokaal niveau gaande is bij GroenLinks bestuurders. En omdat ik hoop dat je het met me eens bent dat elk weldenkend mens alles moet doen wat in haar of zijn macht ligt om dit prachtige geheel te behouden. Mooi open groen typisch Nederlands landschap, een biologische boerderij, en opvang voor kwetsbare Nederlanders. Daar zou GroenLinks toch achter moeten staan? De Boterbloem heeft de publieke opinie en de media achter zich. Het is zeer schadelijk voor het imago van GroenLinks dat een wethouder van deze partij actief meewerkt aan het vernietigen van een prachtig stukje groen én biologisch én sociaal bewogen Amsterdam. Ik hoop dat je je invloed kunt gebruiken om de GroenLinks fractie in Osdorp tot bezinning te brengen.

Hoogachtend,

voorzitter actiecomité Red de Boterbloem

Deze mail heb ik vandaag aan Femke Halsema gestuurd. Ik ben benieuwd naar haar reactie!

Programma GroenLinks Osdorp: volkstuinencomplex op grond De Boterbloem (???)

Ook op de website van GroenLinks Osdorp staan mooie woorden over een groene leefomgeving die in het gevoerde beleid niet worden waargemaakt. Hieronder het lijstje goede voornemens, het laatste is het merkwaardigste: “als zich in de Lutkemeer geen bedrijven vestigen wordt een volkstuincomplex gerealiseerd”. Hier wordt er al op geanticipeerd dat zich geen geïnteressseerde bedrijven voor de Lutkemeer zullen aandienen. Dan maar volkstuinen.

Waarom wil GroenLinks enerzijds De Boterbloem, prachtige biologische boerderij, per se weghebben, en pleit de partij anderzijds, ook op de website, voor  “meer aandacht en geld besteden aan groen en natuur om zo het huidige groen in Osdorp te behouden en te versterken.”???

Goede voornemens GroenLinks Osdorp (zie http://oud.groenlinks.nl/lokaal/osdorp/verkiezingsprogramma/hfd6.vkp2006)

: * er meer tijd en aandacht wordt uitgetrokken voor milieueducatie op scholen; * vanuit het stadsdeel activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan het milieubewustzijn en de onderlinge contacten tussen bewoners; * op scholen theoretische en praktische fietslessen en examens worden ingevoerd; * er per school een verkeersplan komt zodat kinderen zo veilig mogelijk hun school kunnen betreden; * er rondom scholen overal een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur geldt; * de aanleg van ecologische routes de komende jaren krachtig doorgaat; * de Osdorper Bovenpolder en de Osdorper Binnenpolder groen blijven; * bestemmingsplannen waar nodig worden geactualiseerd om groene gebieden te houden en de ecologische zones te versterken; * sporten en recreëren in de eigen omgeving gestimuleerd moet worden; * de oevers van de Sloterplas niet aangetast worden; * natuurbeheer door boeren wordt gestimuleerd en ondersteund; * nieuwbouw de natuur en ecologie niet mag verstoren als dat voorkomen kan worden; * als zich in de Lutkemeer geen bedrijven vestigen een volkstuincomplex gerealiseerd wordt.

Officieel standpunt GroenLinks milieu

Ook van de website van GroenLinks, en ook helemaal niet in overeenstemming met het beleid dat Kees Steeman (wethouder GroenLinks in Dagelijks Bestuur Stadsdeel Osdorp) voert t.o.v. De Boterbloem:

“GroenLinks zorgt voor schone lucht, mooie natuur en een goed klimaat. Dat zijn eerste levensbehoeften. Ruimte voor ontspanning, fijn wonen, goed en gezond eten horen daarbij. Dat betekent zorgvuldig omgaan met natuur en landschap.”

“Het mooie, typisch Nederlandse landschap hoeft niet te worden volgebouwd. Er zijn genoeg andere creatieve manieren om extra woningen te maken. Bijvoorbeeld in leegstaande kantoorgebouwen. GroenLinks kiest voor groene parken, grote speeltuinen en sportvelden in steden. We willen mooie, groene wijken en dorpen met woningen voor iedereen. We willen kunnen genieten van ons landschap.”

” We willen een voorbeeld nemen aan landen als Oostenrijk, waar de biologische landbouw werkelijk van de grond komt. Of aan Zweden, waar de ouderwetse varkensstal plaats heeft gemaakt voor de ‘comfort class’. We moeten de boeren meer ruimte geven om biologisch te kunnen ondernemen.”

Officieel standpunt GroenLinks biologische landbouw

Dit staat op de website van GroenLinks over biologische landbouw:

Biologische landbouw is dier- en milieuvriendelijk. Op dit moment is maar 2% van de landbouw in Nederland biologisch. Nederland bungelt daarmee binnen Europa helemaal achteraan. GroenLinks wil dat dit aandeel in 2020 fors is gegroeid tot 25%. GroenLinks wil boeren stimuleren om over schakelen naar biologische landbouw. Om dat te bereiken wil GroenLinks belastingmaatregelen nemen zodat biologische producten goedkoper worden en producten uit de bio-industrie duurder. Om de inkomsten van biologische boeren verder te verbeteren, wil GroenLinks jaarlijks 200 miljoen euro extra in de biologische landbouw investeren. GroenLinks wil dat boeren dit geld krijgen in de vorm van ‘hectaresteun’. Dat is een vast bedrag afhankelijk van het product dat ze verbouwen. De ons omringende landen geven al hectaresteun. Het kabinet Balkenende wil niet verder gaan dan het vergoeden van de kosten voor het verkrijgen van een keurmerk. Dat is veel te weinig om het voor boeren aantrekkelijk te maken om te schakelen.

Waarom o waarom doet dan een GroenLinks wethouder in Osdorp, namelijk Kees Steeman, zo zijn best om biologische boerderij De Boterbloem weg te krijgen?

Dit is niet in overeenstemming met het officiele standpunt van zijn partij.

brief over De Boterbloem van bewoner Osdorp aan Dagelijks Bestuur Stadsdeel Osdorp

Deze brief stuurde een inwoner van Osdorp aan het DB van het stadsdeel: “…Inzake De Boterbloem. Zal niet de enige bewoner van Osdorp-De Aker zijn die de wandel/fiets route langs de Ringvaart zeer op prijs stelt en regelmatig gebruikt. Groen temidden van een verstedelijkte omgeving. Met wat ondergetekende betreft qua groen en landschapsarchitectuur geslaagd nieuw natuurgebiedje voorbij Lutkemeerweg. Wel groen met vrijwel continue autogeluid van A9 en A10 en straks Westrandweg, Schiphol (zowel platformgeluid als uitvliegende vliegtuigen, laatste inclusief de absurde “korte bocht”) en als de wind uit Oosten komt treinen. Kwam recent tijdens wandeling over dijk, Raasdorperweg, Osdorperweg en Lutkemeerweg langs De Boterbloem. Ging naar binnen. Positieve sfeer, oase in dit deel van Amsterdam. Meteen opgegeven als donateur en vrijwilliger. Maar dan de toekomst. Terwijl aan de Haarlemmermeer kant van het bedrijventerrein men nog iets probeert te maken van een bedrijventerrein (redelijke ontwerpen, gevelbekleding en groen) is het bedrijventerrein aan Amsterdamse kant tot nu toe een aanfluiting (verschil tussen eigen grond versus erfpacht?). De op de borden geclaimde groene werkomgeving is een gotspe. Het eerste gebouw dat is neergezet is een fort. Beton, nauwelijks ramen, camera’s, hekken. Niet zo vreemd, de namens “Maasstede” neergezette bunker dient als uitvalsbasis van geldtransportauto’s. Groen?????? De gebouwen die nu worden neergezet zijn walstaltig, bunkers met scheve ramen en tegen de Lutkemeerweg wordt soort hangar zonder ramen neergezet. En dan nu De Boterbloem sluiten ten behoeve van nog meer beton treurnis? En wat helemaal de hoofdprijs qua cynisme wint, een jeugdgevangenis in plaats van De Boterbloem? In plaats van positieve benadering van onder andere ex-gedetineerden (en natuurlijk anderen die ondersteuning behoeven) in groene omgeving een betonnen klos met hekken voor huidige gedetineerden? Dacht dat Amsterdam en het Stadsdeel Osdorp aandacht hebben voor upgraden van Nieuw-West en Osdorp. Osdorp komt al vrijwel dagelijks in landelijke nieuws met “De Bunker”(rechtbank). Straks ook met de Jeugdgevangenis? Waarde Dagelijks Bestuur. Ga ervan uit dat U echt begaan bent met toekomst en uitstraling van Osdorp. Stop met beton en gebouwen met negatieve uitstraling. Besluit ten gunste van groen. Besluit ten gunste van De Boterbloem, groen, positief en behoeve van degenen die hulp behoeven. Stel serieuze en inhoudelijke reactie op prijs. Vriendelijke groet.”

Wat zouden ze hier nu weer op gaan antwoorden? Waarschijnlijk iets in de trant van: “Tsja, kan allemaal wel zijn, maar wat we 7 jaar geleden hebben afgesproken gaat vóór landschapsschoon, hoe dan ook. Wat de bevolking ervan denkt boeit ons Osdorpse regenten niet”?

12-02-2009: AT5 Nieuws heeft item over De Boterbloem

Vanvond heeft het AT5 journaal een prachtig item over de Boterbloem, waarin vooral de nieuwe Groen (??????) Links wethouder Kees Steeman van Osdorp zeer flatteus naar voren komt. Hij laat duidelijk zien dat het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp de boederij coûte que coûte weg wil hebben, en het enige argument dat hij daarvoor aandraagt is “Dat hebben we nu eenmaal zeven jaar geleden zo besloten”. Sterk! Gaat dat zien vanavond op AT5!!!

picture-1

http://www.at5.nl/artikelen/12825/de-enige-biologische-boerderij-van-de-stad-moet-weg

De reportage over De Boterbloem is hier te bekijken:

http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/2614

Boterbloem past perfect in Proeftuin Amsterdam van Marijke Vos

Het volgende bericht werd door de Gemeente Amsterdam in 2007 verspreid:

“Op dinsdag 5 juni is Proeftuin Amsterdam officieel van start gegaan. Dit initiatief gaat over het stimuleren van gezond en lekker eten in Amsterdam en omgeving, meer gebruik van producten uit de regio en voedsel dat milieu- en diervriendelijker is. Diverse initiatieven en activiteiten worden samengevoegd om gezonde leefgewoonten en een meer duurzame voedselketen te stimuleren. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad, de provincie Noord-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben op 5 juni afgesproken een actieprogramma uit te voeren in Amsterdam en de regio. Dit wordt de eerste voedselstrategie in Nederland. Ideeën voor het actieprogramma zijn gezonder eten in schoolkantines, meer schoolbezoeken aan boerderijen om de bewustwording te stimuleren, streekmarkten in stadsdelen en kooklessen op het VMBO. Door het actieprogramma komt er ook meer aandacht voor de ontwikkeling van het platteland rond Amsterdam en de positie van agrarische producenten.”

Ecologische boerderij De Boterbloem past perfect in dit ontzettend goede plan. Kinderen uit Osdorp en andere buurten van Amsterdam West kunnen er kennismaken met het boerenbedrijf. Er wordt duurzaam verbouwd. Lokale ecologische producten, gezond en goed voor het milieu, komen er vandaan.

Kortom, De Boterbloem past in dit mooie beleid van de Centrale Stad. En daarom hopen we dan ook dat vanuit de Centrale Stad ingegrepen zal worden om het bestemmingsplan van de Lutkemeer zo te wijzigen dat biologische landbouw – die er immers al met succes wordt bedreven – daar bestendigd wordt.

Hopelijk kan Groen (???????)-Links wethouder Kees Steeman ooit ook van het belang van groen en biologisch aan de rand van Osdorp overtuigd worden… Lees verder Boterbloem past perfect in Proeftuin Amsterdam van Marijke Vos