Reactie van Amsterdamse burger op brief DB Osdorp: ‘U verliest de toekomst uit het oog’

Afgelopen week kreeg iedereen die heeft geprotesteerd tegen het feit dat het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp een bedrijventerrein wil plaatsen in de polder waar nu ecologische zorgboerderij De Boterbloem is gevestigd een brief van de stadsdeelvoorzitter. Hieronder een boze reactie op deze brief van een Amsterdamse burger, die voorstelt over de zaak een referendum te beginnen:

“Amsterdam, 29 mei 2009.

Geachte raadsleden van stadsdeel Osdorp.

In reactie op uw beantwoording op mijn brief het volgende.

U gaat er nog steeds van uit dat het bedrijventerrein nodig is. Zijn er dan niet genoeg steekhoudende argumenten de revue gepasseerd om u op andere bedachten te brengen?

Mijn conclusie van uw brief is dat het eigenlijk om geld gaat. De verkoop van het gebied dat nu een sociale doestelling heeft levert u hoogstwaarschijnlijk veel geld op. Ik kan niet begrijpen dat u een mooi gebied verkwanselt voor een bedrijf dat ook elders terecht kan om zijn activiteiten te ontwikkelen.
U schrijft: – Het wijzigen van de bestemming naar zorgboerderij vermindert de economische waarde van dit gebied en zal leiden tot een planschadeclaim1 naar de gemeente.- Dit bevestigt bovenstaande. Het gaat om geld.

U schrijft: – Op basis van dit bestemmingsplan heeft een ontwikkelaar hier grond gekocht om te ontwikkelen tot bedrijventerrein.- U hebt ook de mogelijkheid om een ander gebied aan te bieden of in onderhandeling te gaan met deze ontwikkelaar.

U schrijft: – Bedrijven moeten een plek hebben om te kunnen ondernemen en Osdorp in relatie tot Schiphol is dan een begrijpelijke keuze.-  Een keuze waarbij de Boterbloem wordt behouden vanwege behoud van het milieu is even begrijpelijk. Met name omdat er alternatieven zijn waarbij de Boterbloem behouden kan worden. Het ontbreekt u aan de wil om dit serieus te onderzoeken.

In uw brief beweert u: – Het stadsdeel is verplicht de grond in de Lutkemeer 3 vrij van rechten aan die GEM te leveren. Dat is de reden waarom nu de bruikleenovereenkomst met zorgboerderij De Boterbloem is opgezegd.- U lijkt in deze zelf slachtoffer. Het zou u sieren als u uw verantwoordelijkheid neemt en zegt dat u het gebied vrij van rechten wil leveren. Zoals u het in uw brief stelt lijkt het erop dat u hier geen keuze heeft. In dit proces heeft u zeker de mogelijkheid gehad zich sterk te maken de Boterbloem onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van uw standsdeel zodat deze de plek kan behouden die het verdient. U hebt zelf aan de onderhandelingstafel gezeten en uw handtekening gezet onder het contract om de grond vrij van rechten aan die GIM te leveren.

In uw brief haalt u de kredietcrisis aan en dat er naar de toekomst gekeken dient te worden. De toekomst is nu precies wat u uit het oog verliest bij het sluiten van de Boterbloem. Volgens mij wegen de belangen van het milieu zwaarder dan die van de werkgelegenheid waar u over schrijft. Als de economische crisis aantrekt zijn er vele lege bedrijventerreinen in de omgeving die aan dezelfde eisen voldoen waar bedrijven zich kunnen vestigen die een impuls aan de werkgelegenheid kan geven. Als u de Boterbloem sluit is het stuk biologische landbouw met de sociale doelstelling voorgoed verloren.

Zijn er harde cijfers gegeven over de toename van werkgelegenheid door de ondernemer die in het gebied een bedrijf wil starten? Iedereen weet van de huidige (foute) belastingsmaatregel dat het gunstiger is om na 25 jaar een fabriek te sluiten en een nieuwe te bouwen i.p.v. de meer duurzame variant: renoveren van het ‘oude’ bedrijfspand. Misschien wil de ondernemer slechts verhuizen inclusief de werknemers? Per saldo levert het dan niks op mbt tot de werkgelegenheid.

U schrijft: – Naast de keuze voor het creëren van werkgelegenheid kiezen stadsdeel en de rest van
Amsterdam ook nadrukkelijk voor groen en recreatie.- Soms is het goed kijken naar wat goed is voldoende om een keuze te maken voor het milieu. Het duurt jaren om zoiets als de natuur te herstellen. Voorts lijkt het mij dat het af te doen met het begrip ‘groen en recreatie’ duiden op gering inzicht van wat de Boterbloem werkelijk biedt. De ecologische zorgboerderij is veel meer dan groen en recreatie.

Uw brief stemt mij treurig en ik krijg dan ook niet de indruk dat het milieu bij u in goede handen is. Het is aan de individuele persoon om alles te doen wat in hun macht is om u op andere gedachten te krijgen.

U schrijft: – Resultaat is dat onlangs een project aan de Osdorperweg is gestart waarbij mensen met een beperking zinvolle dagbesteding krijgen aangeboden in een kwekerij.-  Dit kan ik op zich waarderen en bewijst hoe belangrijk de activiteiten van de Boterbloem zijn. Waarom iets stukmaken om het elders weer op te zetten?
Vandaag hoorde ik weer eens het gezegde: als bestuurders het hebben over ontwikkelen moet je oppassen, er gaat dan meestal iets kapot. U bent in de gelegenheid om deze uitspraak niet van toepassing te laten zijn.

U schrijft:  – Stadsdeel Osdorp heeft veel en uiteenlopende vragen en protesten ontvangen over het opzeggen van de bruikleenovereenkomst met zorgboerderij De Boterbloem.- U geeft hier zelf  voldoende redenen mee aan om met de vele en uiteenlopende vragen en protesten wat te doen.

Als democraat stel ik voor om een bindend referendum hierover te houden.

Niet onderbouwde beweringen van PvdA Osdorp over de Zaak Boterbloem, en hoe het werkelijk zit

In de wandelgangen van de Osdorpse politiek verspreidt de PvdA bewust niet-onderbouwde beweringen (kwade tongen zouden zeggen “leugens”) over De Boterbloem, de Lutkemeerpolder en Trijntje. Hieronder een overzicht van die beweringen, met daaronder steeds hoe de situatie feitelijk in elkaar zit:

1.PvdA Osdorp:  “Trijntje wist waar ze aan begon toen ze, bij haar volle verstand, de bruikleenovereenkomst tekende.”

Trijntje is door het stadsdeel onder druk gezet om de bruikleenovereenkomst te tekenen. Haar broer wilde, om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, een houtwerkplaats bouwen. Aan de vergunning hiervoor verbond het stadsdeel destijds de bindende voorwaarde dat de pachtovereenkomst met Trijntje zou worden omgezet in een bruikleenovereenkomst. Om de plannen van haar broer niet te dwarsbomen is ze hier mee akkoord gegaan. Al snel kreeg ze daar spijt van. Trijntje is hier tegen in verzet gegaan, tot aan de Raad van State toe heeft ze geprocedeerd. Maar het stadsdeel had e.e.a. goed juridisch dichtgetimmerd. Aan de laatste rechter bij wie de zaak voorkwam vroeg Trijntje of ze haar democratisch recht om haar boerenbedrijf te verdedigen mocht blijven uitvoeren. De rechter stond dat toe. Dat is nu precies wat ze aan het doen is. Dat dit verhaal klopt kan iedereen zelf vaststellen. Waarom zou iemand een zekere pachtovereenkomst omzetten in een onzekere bruikleenovereenkomst?

2. PvdA Osdorp: “Er zijn grote sommen geld aan Trijntje betaald om haar schadeloos te stellen, en daarmee zou ze elders een nieuw bedrijf kunnen opzetten”
Trijntje heeft van het stadsdeel nooit geld ontvangen voor het omzetten van pacht naar bruikleen. Haar grootvader heeft destijds zijn land (op een gedeelte daarvan boert Trijntje nu) aan het stadsdeel verkocht in ruil voor pacht. De opbrengst is verdeeld onder 11 kinderen.

3. PvdA Osdorp: “Trijntje had nooit haar bedrijf kunnen opbouwen zonder de bruik-leenovereenkomst, in de pachtconstructie was dat niet gelukt”
In de tijd dat de pacht is omgezet in bruikleenovereenkomst, bedroeg de pacht 1000 euro per jaar. Die was door de Boterbloem makkelijk op te brengen geweest. Juist deze lage vaste lasten waren voor Trijntje een reden om haar bedrijf daar op te bouwen.

4. PvdA Osdorp: “Volgens het bestemmingsplan voor Lutkemeer I is dit bedrijventerrein voor 75 procent gereserveerd voor schipholgebonden bedrijven.”
Er zitten twee echte bedrijven op Lutkemeer I. G4S en binnenkort Corning Life Sciences. Het eerste bedrijf haalt geld op in de regio en is dus niet Schipholgebonden. Het tweede bedrijf is een farmaceutisch bedrijf dat zich o.a. bezig houdt met biotech. Ook dit is duidelijk geen Schipholgebonden bedrijf. Indien het stadsdeel overigens de richtlijn uit opportunisme los zou laten, zou het volgens de eigen gehanteerde criteria niet meer “politiek betrouwbaar” zijn.

5. PvdA Osdorp: “De bedrijventerreinen op Lutkemeer I en Lutkemeer III gaan werkgelegenheid voor bewoners van Osdorp opleveren.”
Uit betrouwbaar onderzoek blijkt dat 92% van de bedrijven die zich op een nieuw bedrijventerrein vestigen bestaande bedrijven zijn. Die verlaten elders een bedrijfspand en creëren daar leegstand. Ze nemen hun personeel mee. Dit geldt al voor de bedrijven die momenteel op Lutkemeer I zijn gevestigd. G4S is verhuisd van de Haarlemse Waardepolder naar Lutkemeer I en Corning Life Sciences van Schiphol-Rijk naar Lutkemeer I. Zij werven geen personeel in Osdorp. Het stadsdeel heeft geen juridische middelen om bedrijven die zich in de Lutkemeer willen vestigen te dwingen werknemers uit Osdorp aan te nemen.

6. PvdA Osdorp: “Het zou de gemeenschap veel meer geld kosten om de Lutkemeer III groen te houden dan om het bedrijventerrein door te zetten, vanwege alle afgesloten contracten”
Dit wordt door het DB en door de PvdA fractie als een van de belangrijkste redenen gegeven om het bedrijventerrein door te zetten. Deze bewering is nooit met harde cijfers onderbouwd. In een dergelijke onderbouwing zou ook het rendement dat de Boterbloem momenteel de samenleving oplevert moeten worden meegenomen, én de kosten voor de gemeenschap van a) het bouwklaar maken van Lutkemeer III en b) langdurige leegstand op de toekomstige bedrijventerreinen. Bovendien bleek ons afgelopen maandag dat over het contract met SADC blijkbaar nog wordt onderhandeld. Immers, de “geheime” zitting betreft dat contract. Van planschade is tot op het moment dat de overeenkomst wordt overeenkomst geen sprake. In iedere geval als we uitgaan van de feiten die nu bekend zijn. Opmerkelijk feit: de besloten vergadering had eerst het karakter van een meningsvormende sessie en werd een paar dagen later omgedoopt in een besluitgevende besloten vergadering. “iemand’ heeft dus haast om het contract er met grote spoed door heen te drukken.

7. Het Dagelijks Bestuur van Osdorp geeft een verkeerde voorstelling van zaken om haar plannen door te drukken.
Dit schrijft het Dagelijks Bestuur eind mei in een brief aan actiecomité “Red de Boterbloem”

“Regionaal is er een grote behoefte aan bedrijventerreinen (Monitor Plabeka 2008), al spreken sommige argumenten in een economische crisis dat ook tegen. Een regionale functie en een functie voor de stad Amsterdam. Bedrijven moeten een plek hebben om te kunnen ondernemen en Osdorp in relatie tot Schiphol is dan een begrijpelijke keuze. Voor bedrijven die Schipholgebonden ondernemen is er nauwelijks ruimte beschikbaar.Terwijl deze categorie ondernemers juist een belangrijke economische peiler is (export) voor Nederland en Amsterdam in het bijzonder”

In Monitor Plabeka 2008 wordt nergens melding gemaakt dat er een schreeuwende behoefte aan bedrijventerreinen rondom om Schiphol bestaat. Wel worden de volgende conclusie in dit rapport getrokken: er is tot 2020 voldoende Schipholgebonden areaal om aan de maximale vraag te kunnen voldoen. Daarna ontstaat een tekort van 74 ha, voornamelijk in de categorie ‘Bedrijvenpark’. De noodzaak om Lutkemeer III nu al tot ontwikkeling te brengen is dus zeker de eerste 10 jaar niet aanwezig. Daarna is de Haarlemmermeer de meest voor de hand liggende plek voor uitbreiding.

Persbericht: “Zware kritiek van Arnold Heertje op de PvdA fractie in Amsterdam-Osdorp: ‘Jullie staan met je rug naar de toekomst’.”

Vandaag heeft actiecomité Red de Boterbloem het volgende persbericht breed verspreid:

Zware kritiek van Arnold Heertje op de PvdA fractie in Amsterdam-Osdorp: ‘Jullie staan met je rug naar de toekomst’.

Amsterdam, 01 juni 2009

Arnold Heertje, bekend econoom en prominent PvdA-lid, wijst zijn partijgenoten in Amsterdam-Osdorp scherp terecht. PvdA Osdorp zet nutteloos bedrijventerrein door en wil daarvoor prachtig polderlandschap en biologische boerderij laten wijken.

In Amsterdam Osdorp hebben enkele honderden bewoners een burgerinitiatief ingediend bij de stadsdeelraad om de polder Lutkemeer III groen te houden en ecologische zorgboerderij De Boterbloem te redden. PvdA en GroenLinks in Osdorp willen op de akkers van deze boerderij een bedrijventerrein vestigen.
Alles wijst erop dat de PvdA haast maakt om het geplande bedrijventerrein Lutkemeer III er door te drukken. Die grote spoed blijkt uit het feit dat de raad van Osdorp, direct na de informatieve sessie over het burgerinitiatief, het tekenen van het contract met een projectontwikkelaar in een geheime sessie gaan bespreken. Die projectontwikkelaar staat te trappelen om de polder te gaan ‘ontwikkelen’, terwijl er vanuit  het bedrijfsleven aantoonbaar geen vraag is naar bedrijfspanden in dit gebied.
Bij steeds meer andere fracties in Osdorp rijzen twijfels over het nut van een nieuw bedrijventerrein. Het al ontwikkelde gedeelte van de polder, bedrijventerrein Lutkemeer I, zit na jaren leuren door het stadsdeel pas voor 37 procent vol. De PvdA, de grootste fractie in de raad, drijft zijn zin echter door.

De Boterbloem heeft de bekende econoom (en PvdA lid) Arnold Heertje  ingelicht over de handelswijze van zijn partijgenoten in Osdorp. Heertje is hier erg kwaad over geworden, en spreekt zich in onderstaande mail in duidelijke bewoordingen tegen zijn eigen partij uit:

‘Het verhaal van de PvdA is afschuwelijk om twee redenen.
Ten eerste is sprake van kwaadaardigheid. Zij geven een valse voorstelling van zaken, zijn bezig met eigen politieke ambities en hebben maling aan de belangen van de burgers. (Mede daarom verliezen zij aan de SP en aan Wilders).
Ten tweede is er een intellectueel tekort. Het gaat allang niet meer om werkgelegenheid, maar om de duurzame kwaliteit van het bestaan van mensen. Zinvolle werkgelegenheid moet daaruit worden afgeleid. Bedrijfsterreinen maken die de duurzaamheid aantasten zijn daarmee in strijd, maar bovendien in Nederland overbodig. Er liggen in Nederland veel terreinen braak en bestaande terreinen, die verpauperd zijn kunnen worden gerenoveerd.
Deze dubieuze partijgenoten van mij zijn hiervan niet op de hoogte en zijn in feite uit op geld, ook ten behoeve van zichzelf. en ik zal er op 18 juni over spreken met Lodewijk Asscher, die evenzeer als Obama en de rest van de wereld inzet op duurzaamheid.
Deze mensen uit de PvdA staan met de rug naar de toekomst.’

MedicalFacts besteedt aandacht aan De Boterbloem

De website Medical Facts plaatste onderstaand bericht,

zie http://www.medicalfacts.nl/2009/05/20/sp-wil-ecologische-zorgboerderij-de-boterbloem-behouden-voor-amsterdam/

“De ecologische zorgboerderij “De Boterbloem” in Osdorp moet wijken voor een bedrijventerrein. De SP fractie van de Gemeenteraad van Amsterdam zet zich in voor ecologische zorgboerderij De Boterbloem. Deze boerderij, prachtig gelegen in authentiek 19e eeuws polderlandschap, moet van de PvdA en GroenLinks fracties in Osdorp plaats maken voor een bedrijventerrein.
De SP vraagt zich af of er niet al voldoende bedrijventerreinen in Amsterdam (gedeeltelijk leeg)staan. En of het voor de stad niet veel beter zou zijn deze zeer nuttige zorgboerderij te behouden voor de inwoners van Amsterdam-West, die er van de natuur kunnen genieten. De SP neemt het ook op voor de psychiatrische patiënten die dagbesteding vinden bij De Boterbloem, en voor de biologische akkerbouw die er plaatsvindt, uniek voor Amsterdam.
13 mei stelden SP raadsleden Meta Meijer en Carlien Boelhouwer vragen aan B&W over het feit dat stadsdeel Osdorp de boerderij met sluiting dreigt. Zij vragen B&W in te grijpen om ervoor te zorgen dat de boerderij kan blijven, zoals de Amsterdamse burgers willen. Velen van hen hebben zich uitgesproken voor behoud van de Boterbloem door hun handtekening te zetten. Inmiddels hebben al 12.000 mensen de petitie “De Boterbloem moet blijven” ondertekend.”

Mail aan burgemeester Cohen van het actiecomité

Geachte heer Cohen,

Samen met Trijntje Hoogendam, boerin van De Boterbloem, was ik aanwezig bij uw borrel voor alle genomineerde Amsterdammers van het Jaar. Helaas lukte het me toen niet om u te spreken inzake De Boterbloem. Daarom stuur ik u nu even een mailtje.
Ik vraag u, uw invloed aan te wenden om aan de wens van duizenden Amsterdammers te voldoen: de Boterbloem te behouden in een groene Lutkemeerpolder.
12.000 Amsterdammers hebben inmiddels laten weten deze polder groen te willen houden. Een nieuw bedrijventerrein is overbodig in Amsterdam, aangezien meer dan 700.000 vierkante meter bedrijfspanden leegstaat. Een stukje authentiek polderlandschap aan de rand van Osdorp behouden daarentegen levert de bewoners van Amsterdam-West, volgens recent onderzoek naar het belang van groen in woonwijken, veel meer op.
De kostenbesparing voor de samenleving van behoud van De Boterbloem kan met berekenmodellen als de MKBA in geld worden uitgedrukt; dan kan worden afgewogen wat maatschappelijk gezien meer oplevert, het zoveelste bedrijventerrein (leegstand gegarandeerd) of een goedlopende biologische zorgboerderij in een groene polder. Een dergelijke analyse is door het stadsdeel nooit uitgevoerd. Er zijn geen deugdelijke, met cijfers onderbouwde argumenten waaruit het maatschappelijk nut van een nieuw bedrijventerrein blijkt.
Morgen wordt in de stadsdeelraad van Osdorp een burgerinitiatief behandeld, waarin enkele honderden inwoners van Osdorp aan de raadsleden vragen het bestemmingsplan van de Lutkemeer te wijzigen naar biologische landbouw. De PdvA fractie aldaar heeft echter al op voorhand aangekondigd het geplande bedrijventerrein door te willen zetten. Daarom hebben zij het ondertekenen van het contract met de projectontwikkelaar geagendeerd (in een geheime sessie) meteen na het bespreken van het burgerinitiatief.
Prominent PvdA lid Arnold Heertje heeft zich aan de zijde van De Boterbloem geschaard, en wil dat de PvdA inzake de Lutkemeer van koers verandert. Hij vindt het schandalig zoals de PvdA in Osdorp zich in deze opstelt. De raadsleden in Osdorp verwijzen naar de Centrale Stad als eindverantwoordelijke voor de Lutkemeer.
Daarom vraag ik u in te grijpen en er bij uw partijgenoten in Osdorp op aan te dringen dat zolang de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein zeker in het huidige economische klimaat niet aan te tonen is, De Boterbloem – in elke geval voorlopig – moet kunnen voortbestaan in de Lutkemeer.

Hoogachtend,

Actiecomité Red de Boterbloem

Monitor Plakeba: er zijn tot 2020 voldoende Schipholgerelateerde bedrijventerreinen

De Monitor Plakeba 2008 wordt door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp als bron gebruikt waarop zij hun uitspraak “Regionaal is er grote behoefte aan bedrijventerreinen” baseren. In deze Monitor staat echter expliciet:

“Tabel 5.2 geeft de vraag-aanbodconfrontatie weer. Daaruit blijkt dat er tot 2020 voldoende Schipholgebonden areaal is. (…) Er zijn geen wezenlijke knelpunten bij de Schipholgebonden bedrijventerreinen. Het kernproduct, de logistieke terreinen, is in voldoende mate geprogrammeerd. De oplossing kan nog enige tijd vooruit worden geschoven, maar die ligt voor de hand, namelijk te zijner tijd een van de strategische reservelocaties in de Haarlemmermeer ontwikkelen.”

Kortom, er is geen enkele behoefte aan een Schiphol-gerelateerd bedrijventerrein in de Lutkemeer. Volgens de Monitor Plakeba in elk geval, en die kan het weten…

Brief van Stadsdeel Osdorp aan iedereen die De Boterbloem wil behouden: vergeet het maar jongens!

Vandaag ontving iedereen die geprotesteerd heeft tegen de komst van een bedrijventerrein op Lutkemeer III een brief van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp.

De toon van deze brief is die van een wijze, geduldige ouder tegen een irrationeel opstandig kind. In kalme bewoordingen wordt ons uit de doeken gedaan waarom het DB van Osdorp vindt dat het bedrijventerrein er moet komen. En passant krijgen we nog wat wijze levenslessen mee van het DB, zoals:

“Elke economische crisis gaat voorbij waarna er andere tijden aanbreken.”

In deze brief, waarin de bekende (en allen reeds vaak door het actiecomité ontkrachte) argumenten (niet terug te draaien besluiten, Schipholgebonden bedrijven, werkgelegenheid e.d.) weer worden herhaald, staat nu ook iets nieuws: een verwijzing naar een officieel rapport, waarmee het stadsdeel wil aantonen dat er wel degelijk een noodzaak is om Lutkemeer III NU te gaan ontwikkelen. Uit hun brief:

“Regionaal is er een grote behoefte aan bedrijventerreinen (Monitor Plabeka 2008), al spreken sommige argumenten in een economische crisis dat ook tegen.”

Het DB van het stadsdeel baseert de dubieuze uitspraak “regionaal is er grote behoefte aan bedrijventerreinen” dus op het rapport  Monitor Plabeka 2008.

Wie deze Monitor goed leest, ziet echter dat daarin nergens sprake is van een “grote behoefte”.
Er wordt wel veel in deze monitor gesproken over herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, en er wordt een onderzoek naar leegstand van bedrijventerreinen in de regio aangekondigd. Nergens staat iets in deze Monitor dat de uitspraak: “Regionaal is er grote behoefte aan bedrijventerreinen” rechtvaardigt.

Wel staat er dat : de uitgifte van “droge bedrijventerreinen onder het vraagscenario ligt” (waar dat vraagscenario op gebaseerd is, wordt niet gespecificeerd. Het lijkt, gezien de enorme leegstand van bedrijventerreinen in de regio, een fictieve aanname uit het verleden te betreffen), maar hieruit wordt wel door het rapport geconcludeerd dat een “fasering van de planvoorraad” mogelijk is. In gewone mensentaal betekent dit zoiets als “uitstel aanleg nieuwe bedrijventerreinen”. Door de overheid worden volgend jaar nieuwe behoefteramingen gedaan, aldus de inleiding van het rapport. Het vraagscenario zal dan wel bijgesteld worden.

Het rapport concludeert dat alleen in de regio’s IJmond-Haarlem en Zaanstreek-Waterland “tekorten” aan bedrijventerreinen zouden kunnen gaan ontstaan.

Als er aan de rand van Osdorp sprake zou zijn van een tekort, dan zouden zich ondertussen wel meer bedrijven hebben aangemeld voor Lutkemeer I….

Kortom, het DB is wederom bezig met het foutief presenteren van gegevens om het plan voor het bedrijventerrein er doorheen te drukken.

De Plabeka Monitor is te downloaden via http://www.metropoolregioamsterdam.nl/20090206PlabekaMonitor.html

PvdA prominent kwaad op Osdorpse partijgenoten wegens arrogantie in zaak Boterbloem

Vandaag stuurde Eugène Mathijssen van actiecomité Red de Boterbloem onderstaand mailtje naar de PvdA raadsleden van Osdorp:

Geachte fractieleden van de PvdA,

Het actiecomité “Red de Boterbloem” heeft geen prettig gevoel aan het gesprek van afgelopen maandagavond over gehouden. Alles wijst er op, dat de partij haast maakt om het bedrijventerrein Lutkemeer III er door te drukken. Ondanks het feit dat er bij steeds meer andere fracties twijfels rijzen over het nut om deze stap nu te zetten. Lutkemeer I zit immers pas voor 37 procent vol en de Jeugdinrichting komt er niet.

Die grote spoed blijkt wel uit het feit, dat direct na de informatieve sessie over het burgerinitiatief een besloten besluitvormende vergadering staat gepland. Daarin wordt door de stadsdeelraad een definitief besluit genomen over het contract met SADC over Lutkemeer III. Deze gang van zaken heeft echter niets met democratie van doen. Het burgerinitiatief is immers geaccepteerd en wordt in behandeling genomen. Dat betekent niets meer en minder, dat het nemen van besluiten over Lutkemeer III door de stadsdeelraad pas na afronding van deze procedure kunnen worden genomen. Anders wordt Stadsdeel Osdorp gedegradeerd tot een bananenpubliek.

Wij vertrouwen er op, dat de PvdA tijdens de informerende en meningsvormende sessies over het burgerinitiatief actief gaat meedenken naar een goede en duurzame oplossing. Overigens werd ons gevraagd om onderstaande mail naar u door te sturen van een zeer boze partijprominent. Wij geven graag gehoor aan dit verzoek.

Hoogachtend,

Eugène Mathijssen
Namens Actiecomité “De Boterbloem”

Het mailtje van Arnold Heertje aan de Boterbloem:
Beste Trijntje en Erik,

Het verhaal van de PvdA is afschuwelijk om twee redenen.
Ten eerste is sprake van kwaadaardigheid. Zij geven een valse voorstelling van zaken, zijn bezig met eigen politieke ambities en hebben maling aan de belangen van de burgers. (Mede daarom verliezen zij aan de SP en aan Wilders).
Ten tweede is er een intellectueel tekort. Het gaat allang niet meer om werkgelegenheid, maar om de duurzame kwaliteit van het bestaan van mensen. Zinvolle werkgelegenheid moet daaruit worden afgeleid. Bedrijfsterreinen maken die de duurzaamheid aantasten zijn daarmee in strijd, maar bovendien in Nederland overbodig. Er liggen in Nederland veel terreinen braak en bestaande terreinen, die verpauperd zijn kunnen worden gerenoveerd .
Deze dubieuze partijgenoten van mij zijn hiervan niet op de hoogte en zijn in feite uit op geld, ook ten behoeve van zichzelf. Je mag mijn reactie doorgeven en ik zal er op 18 juni over spreken met Lodewijk Asscher, die evenzeer als Obama en de rest van de wereld inzet op duurzaamheid.
Deze mensen uit de PvdA staan met de rug naar de toekomst.
Doorgaan met de strijd !

Arnold Heertje.

NB Op 4 juni ben ik weer in Nederland, zodat we dan ook hun “onder de pet houden” kunnen aanpakken. Zij beduvelen gewoon de bevolking.

Ecologische waarde Lutkemeer

Uit betrouwbare bronnen vernamen wij het volgende:

“In de Lutkemeer en op de begraafplaats Westgaarde (die in de polder ligt) komen 140 verschillende vogelsoorten voor. Er broeden blauwborsten, kluten en dodaarzen, en rode lijstsoorten als de veldleeuwerik en de patrijs. Het oorspronkelijke plan was om van de hele Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te maken. Weliswaar is nu besloten (voor hoelang?) om alleen het oostelijke gedeelte van de polder te bebouwen, maar het is onwaarschijnlijk dat het flinterdunne stukje groen dat overblijft tussen Lutkemeer 3 en het bedrijventerrein van Lijnden, aan de andere kant van de Ringvaart, voldoende is om de ecologische waarde van het gebied in stand te houden.”

Kortom: hou de hele Lutkemeer groen! Geen bedrijventerrein!