Boer Geurtsen aan VROM: waarom jeugdgevangenis op land biologische boerderij?

Brief van boer Erik Geurtsen aan het ministerie van VROM over de plannen om een jeugdgevangenis te vestigen op de biologische akkers van De Boterbloem:

“L.S.

Zoals u bekend  wordt thans in Amsterdam-Osdorp gewerkt aan het bedrijventerrein “Lutkemeer”. Dit plan
bestaat uit drie fases. Fase 1 is thans in ontwikkeling, fase 2 is voltooid(aangelegde natuur) en fase 3 zou per 31 oktober een aanvang moeten krijgen.

De uitgifte voor fase 1 bedraagt thans, na bijna 2 jaar, slechts 37%.

Opties reken ik niet mee, dat is gebakken lucht.

Het te vernietigen unieke polderlandschap(in uw termen fase III), zou per 31 oktober 2009 zijn beslag moeten krijgen omdat er een Justitiele Jeugd Inrichting dient te “verrijzen”.

Als biologische zorgboer op  14 ha van deze polder, heb ik de volgende vragen voor u, waarbij ik u adviseer deze vragen zorgvuldig en compleet te beantwoorden, aangezien dit door ons gebruikt gaat worden in het politieke besluitvormingsproces dat thans in de deelraad van Osdorp plaats vindt.

De boerderij en het actiecomite “Red de Boterbloem” , zo wil ik duidelijk stellen, zijn tegen de komst van een overbodig bedrijventerrein en dus ook tegen de komst van een jeugdbajes in fase III. Wij willen dit unieke landschap, dat voor iedere Amsterdammer van belang is, behouden!
Bent u van plan een JJI te realiseren in de Lutkemeerpolder  te Amsterdam-Osdorp, meer in het bijzonder in de derde fase van het Bedrijvenpark Lutkemeer?
Zo  ja, wanneer zou dat dan moeten gaan plaats vinden?
Is u bekend dat de uitgifte van kavels in Fase I zodanig slecht is(37%) dat uw voornemen daar verwezenlijkt kan worden zonder de polder verdere onherstelbare schade te berokkenen?
Is de lokatie Lutkemeer III de enige optie om te gaan bouwen?
Zo niet, welke alternatieve lokaties zijn er voorhanden ?
Voldoet de lokatie lutkemeer III aan alle thans gehanteerde voorwaarden om over te gaan tot realisering van het project? Ik verwijs hierbij naar de voorwaarden die nu worden opgevoerd  m.b.t. de nieuwbouw in Zaanstad.
Zijn er formele dan wel informele afspraken gemaakt met het college van B&W van Amsterdam, m.b.t. de locatie en het eventueel te wijzigen vigerende bestemmingsplan?
Volgens het bestemmingsplan moet in ieder geval ruim 75% van de te vestigen bedrijven Schiphol gebonden zijn.
Bent u met mij van mening dat een JJI een niet Schiphol-gebonden instelling is, en dus eigenlijk helemaal niet thuis hoort op een bedrijventerrein waarvan de gemiddelde levensduur slechts 10(tien) jaar bedraagt?
Wat zijn  nu exact uw overwegingen geweest om met het voorstel te komen om midden in een unieke en onvervangbare polder een JJI te gaan bouwen?
Acht u het maatschappelijk verantwoord dat door uw vooornemen, duurzaam ondernemen en handelen onmogelijk wordt gemaakt?
Ik wijs u nogmaals op het feit dat uw antwoorden op de vragen en opmerkingen zoals hierboven verwoord, zullen worden gebruikt tijdens de behandeling van het Burgerinitiatief “Red de Boterbloem” door het Dagelijks Bestuur en de Deelraad Amsterdam Osdorp, en door ons van de Boterbloem en het actiecomite “Red de Boterbloem”.
Deze behandeling zal plaats vinden op dinsdag 30 juni 2009.

Ik verzoek u daarom met enige spoed te reageren.

Mocht ik uiterlijk 29 juni 2009  geen antwoord  op mijn vragen hebben gekregen, dan ga ik er vanuit dat het stadsdeel osdorp ten onrechte aanvoert dat er concrete plannen bestaan om een JJI te realiseren in de Lutkemeerpolder, zij het fase I en/of fase III

Hoogachtend,

Erik Geurtsen
Biologische boer van de Boterbloem”

Minister Cramer van VROM vóór behoud van De Boterbloem

Frank van den Hoven van plaatsengids.nl stuurde ons het onderstaande bericht:

Cramer wil groen rondom de stad behouden of aanleggen Minister Cramer van VROM wil meer aandacht voor groen en recreatie rondom de grote steden. Om de leefkwaliteit rondom de steden te versterken wil zij flinke lappen groen rondom de stad behouden of aanleggen waar de stedeling op de fiets naartoe kan om even de drukte van de stad te ontvluchten. Cramer zei dat op 18 juni op de vastgoedvakbeurs Provada in de Rai in Amsterdam. Ook wil Cramer verouderde bedrijventerreinen versneld opknappen. Het gaat om in totaal 6500 hectare terreinen die tot 2013 worden aangepakt. Het Rijk trekt hier 400 miljoen euro voor uit. Cramer pleitte voor verzakelijking van het bedrijventerreinenbeleid. “Ik vind het belangrijk dat er een grotere rol komt voor professionele vastgoedpartijen op de bedrijventerreinenmarkt. In de deze markt is veel kennis en expertise aanwezig over gebiedsontwikkeling, vastgoed en het beheer van gebieden en gebouwen. Deze kennis moeten we optimaal gebruiken en inzetten.” bron: Ministerie van VROM, 18/06/09