Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark wenst Suzanne Kooij geluk met finaleplaats verkiezing Noord-Hollandse Helden

Vandaag ontving de initiatiefneemster van Actiecomité Red de Boterbloem deze gelukwens van de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark:

Hoi Suzanne,

Namens het VVR bestuur wil ik je gelukwensen dat je tot de halve finale van Noordhollandse helden bent doorgedrongen. Ook al ben je niet in die top vier terecht gekomen, toch heb je met de aanloop tot die finale, naar mijn idee veel bereikt voor Zorgboerderij de Boterbloem. Doordat RTV NH telkens die spotjes herhaalde is de situatie rond die boerderij toch in bredere kring voor het voetlicht gebracht.

De gevolgen van de aanleg van de Westrandweg beginnen nu steeds duidelijker te worden voor het polderlandschap ten westen van Amsterdam. In het tracé van die weg is nu onlangs alles kaalgekapt. Allerlei met veel alure aangekondigde plannen voor de Tuinen van West, maken de situatie voor de huidige natuurwaarde van dat gebied er niet beter op. Er wordt van alles uit de kast gehaald voor het stimuleren van recreatieve activiteiten, maar daar wordt de natuur niet beter van.

Ik wens je als actief VVR lid namens het bestuur van de VVR heel veel succes met je verdere inzet voor de zorgboerderij de Boterbloem.

Een hartelijke groet van Teun van Dijk

Petities.nl feliciteert actiecomité Red de Boterbloem met het behaalde resultaat

Op de website petities.nl werd gisteren het volgende persbericht geplaatst:

“doel bereikt met petitie: De Boterbloem blijft nog minstens twee jaar
01-07-2009     | Petitieloket Nederland

Het doel van de petitie Red ecologische boerderij De Boterbloem in A’dam-Osdorp is bereikt:
het stadsdeel Osdorp gaat accoord met een verlenging van de bruikleenovereenkomst met minstens 2 jaar, daarna zal het stadsdeelbestuur actief meewerken aan een nieuwe locatie voor de ecologische zorgboerderij.

De petitionarissen hebben zich volledig ingezet voor de campagne. Petitie, video, e-mails, blogs, persberichten en natuurlijk acties in de buurt zijn ingezet.

Met de complimenten van de stichting voor dit succes!”

Actiecomité Red de Boterbloem bedankt alle medewerkers van Petities.nl, en met name ReindeR Rustema, voor alle belangeloze en professionele hulp die we van hen kregen bij het opzetten  van onze digitale handtekeningenlijst http://deboterbloem.wordpress.com. Deze petitie heeft enorm bijgedragen aan het verspreiden van kennis over, en betrokkenheid bij, het lot van De Boterbloem bij een breed publiek.

Wat kan het buitengebied van Amsterdam betekenen voor de gezondheid van de Amsterdammers

In 2005 is een interessant rapport verschenen van het onderzoeksbureau  Plant Research International over het grote belang van het groene buitengebied voor de gezondheid van Amsterdammers. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

Hieronder enkele veelzeggende passages uit dit rapport, die pleiten voor behoud van Ecologische zorgboerderij De Boterbloem in de Lutkemeer.

“Zorglandbouw, recreatie, educatie, kinderopvang, landschapsbeheer en boer-consument-verbanden zijn activiteiten die in het buitengebied van Amsterdam plaatsvinden en kunnen bijdragen aan de psychische, fysieke en sociale gezondheid van diverse groepen Amsterdammers. Het gaat hierbij o.a. om herstel van stress, ontwikkelen van zelfvertrouwen en eigenwaarde, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zingeving en sociale contacten. Van de ruim 1300 agrariërs rondom Amsterdam richten er zich 7 op zorglandbouw, 3 op educatie, 1 op kinderopvang en 49 op recreatie. Het aanbod is onvoldoende en ongelijkmatig verspreid rondom Amsterdam. Met name op het gebied van zorglandbouw, recreatie, kinderopvang en nieuwe vormen van participatie van burgers in agrarische bedrijven is aanzienlijke groei mogelijk. Recreatie en zorgtaken kunnen leiden tot een additioneel bedrijfsinkomen van € 15.000 per jaar en daarmee bijdragen aan het instandhouden van landbouwbedrijven en de openheid van het buitengebied. Aanbevelingen om de gezondheidsfunctie van het buitengebied te versterken zijn onder meer:
• richt het agrarische bedrijf meer op de wensen van de stadsbewoners,
• ontwikkel een compleet aanbod van gezondheidsdiensten rondom Amsterdam,
• ontwikkel een visie hoe de gemeente het buitengebied kan benutten voor gezondheid,
• coördineer en stimuleer initiatieven en
• onderbouw de betekenis van initiatieven op gebied van landbouw en zorg en gezondheid.”

“In het programma ‘Landbouw en Groen voor een gezonde samenleving’ van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO) zijn inspirerende voorbeelden beschreven van koppelingen tussen landbouw en groen aan de ene kant en welbevinden en gezondheid aan de andere kant. Het is een nieuwe ontwikkeling dat vanuit de stedelijke vraag en stedelijke problematiek en gezondheid en welbevinden naar de landbouw en het groen rond het stedelijk gebied wordt gekeken. We hebben hierbij te maken met doelstellingen uit het ‘grotestedenbeleid’ zoals verwoord in de nota ‘Samenwerken aan de krachtige stad’ en doelstellingen op het gebied van het platteland, zoals verwoord in de nota ‘Vitaal Platteland’. Om landbouw en groen integraal te laten bijdragen aan doelstellingen uit het grotestedenbeleid en het plattelandsbeleid is het noodzakelijk dat nog niet bekende verbindingen tot stand worden
gebracht.
Ondanks dat uit inspirerende voorbeelden blijkt dat landbouw en groen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van stedelijke problemen en het verbeteren van het welbevinden van stedelijke inwoners, staan landbouw en groen rond de stad sterk onder druk. Bovendien wordt het belang ervan niet altijd onderkend. De koppelingen tussen landbouw en platteland en de opgaven van het grotestedenbeleid worden door beleidsmedewerkers van steden vaak niet gemaakt. Het gaat dan om de betekenis van de landbouw en het platteland voor:

het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, het verbeteren van de sociale kwaliteit, waaronder integratie, maatschappelijke opvang, participatie, inlopen gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de veiligheid.

“Veel mensen kennen de groene omgeving als een plek om tot rust te komen en te herstellen van de dagelijkse stress. Deze behoefte neemt toe in de huidige hectische samenleving en zal met name voor de stedelijke bevolking belangrijk zijn. Toch is er weinig wetenschappelijke kennis over de gunstige invloed van een groene omgeving op de gezondheid. Volgens een recent rapport van de Gezondheidsraad en de RMNO (2004) kan een groene omgeving op verschillende indirecte wijzen bijdragen aan de gezondheid van mensen:
• Het kan bijdragen aan het herstel van stress en aandachtsmoeheid.
• Het kan stimuleren tot beweging.
• Het kan helpen sociale contacten aan te gaan.
• Het kan de optimale ontwikkeling van kinderen bevorderen.
• Het kan mogelijkheden bieden voor persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Uit onderzoek op zorgboerderijen blijkt dat de boerderij een gezondmakende omgeving kan zijn voor cliënten uit heel verschillende doelgroepen zoals de verslavingszorg, psychiatrie, verstandelijk-gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdhulpverlening”

“Positieve effecten die worden genoemd bij verschillende doelgroepen zijn: meer zelfkennis, zelfwaardering, vaardigheden, tot rust komen, fysiek sterker worden, dag- en nachtritme opbouwen, nieuwe contacten opbouwen en integreren, zingeving ervaren, minder onrust en afname gebruik medicijnen (Ketelaarset al.,2001; Cool, 2002; Elings, 2004; Schols, 2004).
Mensen met een verslavingsachtergrond waarderen het werken op de boerderij omdat het hun eigenwaarde en zelfrespect vergroot en de fysieke gesteldheid verbetert. Cliënten uit de psychiatrie noemen met name het opdoen van nieuwe contacten, het vergroten van zelfvertrouwen en een zinvolle dagbesteding (Elings, 2005). Het verblijf en het werken in een groene omgeving kan preventief werken (voorkomen van burn out, betere fysieke conditie, voorkomen van isolement) en curatief (herstel van burn out, verminderen van psychische klachten). Een groene omgeving kan dus van belang zijn voor Amsterdammers in het algemeen en voor Amsterdammers met een specifieke gezondheidsvraag.”