GroenLinks wil De Boterbloem redden…

… een item van AT5 van 29 augustus alweer had als titel: ‘GroenLinks wil de Boterbloem redden‘. Laat GroenLinks dan maar heel snel een reddingsoperatie starten!

groenlinks wil boterbloem redden

Advertenties

Gemeente verbiedt boerin haar eigen toilet te gebruiken: dwangsom € 9.000

De strijd van de Gemeente Amsterdam tegen Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem neemt steeds grimmiger vormen aan. Alles wordt nu uit de kast gehaald om boerin Trijntje van haar eigen erf te verjagen, want dat bedrijventerrein moet en zal er komen. Het voorlopige absolute dieptepunt: een brief van een juridisch medewerker van Stadsdeel Nieuw-West, waarin Trijntje verboden wordt van haar eigen toilet gebruik te maken op straffe van een dwangsom van € 9.000.

 

brief gemeente 1

brief gemeente 2

Telegraaf: noodzaak ontbreekt voor nieuw industriegebied

In de Telegraaf van 6 december staat een bericht over nijpende situatie waarin Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem zich momenteel bevindt, nu SADC dreigt met ontruiming van de boerderij omdat deze ontwikkelaar in de prachtige historische Lutkemeerpolder een bedrijventerrein wil vestigen. In het bericht wordt weer eens genoemd dat er geen enkele noodzaak voor dit bedrijventerrein is.

Waarom laat de politiek zomaar gebeuren dat één van de prachtigste stukjes Amsterdamse natuur, waar we nog maar zo weinig van hebben, dreigt te verdwijnen voor het zoveelste bedrijvenpark?

IMG_7343

 

 

 

 

Tien redenen waarom De Boterbloem moet blijven

  1. De Boterbloem is het enige biologische tuin- en akkerbouwbedrijf van Amsterdam
  2. De Boterbloem bevindt zich in een gebied met grote historische waarde voor de stad: het is het laatste stukje ongerepte polder ingedeeld volgens het oude kavelpatroon
  3. Er is geen noodzaak voor het bouwen van een bedrijventerrein op deze plek
  4. De boerderij vervult een belangrijke functie voor de omgeving als groene oase nabij een dichtbebouwd gebied, educatieve plek en leverancier van lokale biologische producten
  5. De Boterbloem geeft kwetsbare Amsterdammers een plek als dagbesteding
  6. De Boterbloem sluit naadloos aan op gemeentelijk beleid om lokale voedselproductie in de randen van Amsterdam te stimuleren en faciliteren
  7. De omgeving rondom de Boterbloem en de akkers hebben een belangrijke waterbergende functie, noodzakelijke voorzieningen voor het Rainproof Amsterdam dat de Gemeente nastreeft
  8. De akkers en boerderij geven het hele gebied een uitstraling van weidsheid, die onlosmakelijk verbonden is met de beleving van het hele gebied: het ervaren van rust en ruimte aan de rand van een dichtbevolkt gebied
  9. Het gebied grenst aan de ecologische Hoofdstructuur, die wordt gereduceerd tot een ‘vluchtstrook’ indien de akkers bebouwd zouden worden. Dit gaat in alle opzichten ten koste van de flora en fauna en biodiversiteit. Het is eveneens in strijd met het groene scheggen beleid van de gemeente Amsterdam, vastgelegd in de visie van de Tuinen van West. De Lutkemeerpolder maakt hier in zijn geheel onderdeel van uit.
  10. Een goedlopend, winstgevend bedrijf dat vele maatschappelijke functies vervult zonder enige vorm van overheidssubsidie wordt in een faillissement gedreven voor een onzeker bedrijventerrein waar niemand op zit te wachten.

B&W Amsterdam verjagen ecologische zorgboerderij de Boterbloem

Schermafbeelding 2017-12-03 om 22.07.52

Gemeente zet grof geschut in: Boterbloem moet verdwijnen
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam sturen samen met projectontwikkelaar SADC aan op de algehele bedrijfsbeëindiging van ecologische zorgboerderij de Boterbloem in de Lutkemeerpolder. Dit zal het gevolg zijn van een door gemeente en SADC afgedwongen sluiting van het enige en biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam.
Dit blijkt uit de aangekondigde dagvaarding die de Boterbloem op 1 december 2017 heeft ontvangen. Daarin staat ook dat de eigenaresse van de boerderij – Trijntje Hoogendam – het pand waarin zij woont van de Gemeente Amsterdam moet verlaten. Zo niet, dat dreigt ontruiming van haar eigen huis, dat door haar zelf is gebouwd en gefinancierd.

Overeenkomst op onacceptabele wijze opgezegd
SDAC/GEM Lutkemeer gaven mei j.l. te kennen graag een afspraak te willen maken over de toekomst van de Boterbloem. Dit gesprek vond plaats op 19 juli 2017. Het bleek alleen niet te gaan over het voorbestaan van de boerderij. De heer Joustra van SDAC/GEM Lutkemeer kwam in plaats daarvan plompverloren de overeenkomst tussen SADC en Boterbloem – die al sinds 2002 liep – per 1 november 2017 opzeggen. Daarnaast werd medegedeeld, dat er op korte termijn voorstellen gedaan zouden worden om de Boterbloem in het bedrijventerrein in te passen.

Geen reëel alternatief voor de Boterbloem geboden
SADC/GEM Lutkemeer heeft deze voorstellen pas twee maanden later gepresenteerd. Van de huidige twaalf hectare zou de Boterbloem er nog één jaar lang twee hectare in gebruik houden. Dat is te weinig om de Boterbloem enig bestaansrecht te geven als akker- en tuinbouwbedrijf. Verder werd de Boterbloem een faciliterende rol met betrekking tot het bedrijventerrein aangeboden. De boerderij zou een soort kantine-functie kunnen vervullen en Trijntje Hoogendam en haar partner zouden het groenonderhoud kunnen doen. De komende jaren valt er echter niets te faciliteren. Domweg omdat eerst de grond bouwrijp gemaakt moet worden en dat vervolgens ook nog bedrijven bereid gevonden moet worden om zich in de Lutkemeerpolder te vestigen.. Maar bovendien zou dit voorstel een onaanvaardbare afkalving van het bloeiende ecologische boerenbedrijf dat de Boterbloem is inhouden, en zou de prachtige polder opgeofferd worden aan beton.

Inhoudsloze voorstellen alleen voor de bühne: SADC doet niets om Boterbloem te behouden
De zinloze voorstellen van SADC/GEM Lutkemeer leken alleen voor de bühne te zijn aangeboden. Om de buitenwacht – politiek, pers en verontruste inwoners van Amsterdam – het idee te geven dat het allemaal wel goed zou komen met de Boterbloem (wat dus geenszins het geval blijkt te zijn).
Bovendien zijn deze plannen aan de Boterbloem gepresenteerd vooruitlopend op een eventuele gerechtelijke procedure. Niet voor niets heeft de Boterbloem geweigerd om de akkers per 1 november 2017 te ontruimen. Trijntje Hoogendam heeft direct na de opzegging via een advocaat bezwaar aangetekend tegen de hele gang van zaken. In haar ogen is de opzegging niet rechtmatig. Bovendien is er sprake van rechtsongelijkheid. Alleen de bruikleen overeenkomst met de Boterbloem is opgezegd. De gebruikers van de overige 24 hectare in de Lutkemeerpolder mogen wel in ieder geval tot 1 november 2018 doorboeren. Daarnaast zou het ontruimen van de akkers het faillissement betekenen van dit goedlopende en winstgevende bedrijf. In tegenstelling tot wat SADC/GEM Lutkemeer beweert, is er geen enkel reëel alternatief aangeboden die uitzicht biedt op een verantwoorde bedrijfsvoering.

Bedrijventerrein op deze plek absoluut niet nodig
Daarnaast staat de Boterbloem op het standpunt, dat een bedrijventerrein op deze plek absoluut niet nodig is. Er worden voldoende bedrijventerreinen in de regio Amsterdam ontwikkeld. Tot 2030 wordt er zelfs een overschot verwacht volgens de Plakeba Monitor. De Lutkemeerpolder moet behouden blijven als een van de laatste ongerepte buitengebieden van Amsterdam waar veel Amsterdammers van genieten. Het spreekt voor zich dat de Boterbloem zich tot het uiterste zal verweren tegen dit soort onzinnige voornemens.

Voor meer info:

Trijntje Hoogendam: 020-6100821
Mail : de boterbloem@kpnplanet.nl

Update stand van zaken Boterbloem

Trouw 1

In september berichtten wij u over de zorgelijke situatie van ecologische zorgboerderij De Boterbloem. Dit naar aanleiding van de opzegging van de bruikleenovereenkomst voor de akkers per 1 november 2017 door SADC. De situatie is inmiddels zeer acuut en vraagt per direct uw aandacht.

Wat is er de afgelopen weken gebeurd?
Inmiddels is de termijn verstreken en dreigt SADC met een ontruiming zonder dat er enig reëel alternatief is geboden. Na een gesprek waarin een onrealistisch aanbod werd gedaan (slechts 2 ha. grond voor een half jaar, geen zicht op langer gebruik en geen oplossing voor een overbruggingsperiode) is er niets meer vernomen van SADC. Ook de door hen gedane toezeggingen zijn niet nagekomen.

Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam de boerderij benaderd om te praten over het hernieuwen van de afspraken over gebruik van het erf. Dit naar aanleiding van mogelijke functiewijzigingen. Deze gesprekken zijn tijdelijk stopgezet in afwachting van de ontwikkelingen. In dit gesprek heeft de gemeente wel laten weten niet voornemens te zijn de boerderij of het erf te ontruimen.

Boterbloem moet nu 14 december weg, ook huis en erf moeten ontruimd worden
Op vrijdag 30 november heeft SADC een brief gestuurd waarin zij ten laatste malen vorderen dat de akkers uiterlijk 14/12 leeg opgeleverd dienen te worden. Daarnaast vorderen ze ontruiming van het erf en de boerderij indien er geen overeenstemming komt. Dit gaat lijnrecht in tegen de afspraken die gemaakt zijn met de Gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn met alle omliggende percelen en hun gebruikers nieuwe afspraken gemaakt over het gebruik van het land voor de komende periode. Alleen voor de Boterbloem geldt een ontruimingsplicht.

Geen noodzaak voor nieuw bedrijventerrein in prachtige Lutkemeerpolder
Actiecomité ‘Red de Boterbloem’ maakt ernstig bezwaar tegen deze gang van zaken. Met deze opzegging worden harde toezeggingen genegeerd, die zowel door het Dagelijks Bestuur en de Stadsdeelraad van Osdorp als Nieuw-West zijn gedaan. Bovendien is een opzegtermijn van 3 maanden – op zijn zachtst gezegd – niet alleen absurd, maar roept ook twijfel op of hier wel wordt voldaan aan het beginsel van behoorlijk bestuur. Nu alleen de Boterbloem de wacht wordt aangezegd (en de andere gebruikers van land in de Lutkemeer niet) is er sprake van rechtsongelijkheid.

Tenslotte heeft het actiecomité ernstige twijfels aan de noodzaak om de grond van Fase II nu al bouwrijp te maken voor een nieuw bedrijventerrein nu er in de directe omgeving vele bouwlocaties zijn en er tot 2030 een overschot is aan ontwikkellocaties, getuige de recente rapportage Plabeka.

‘Hoe kan dit een lieve stad zijn, als ze dit laten gebeuren?’

Zomer 2017 ontving De Boterbloem het alarmerende bericht dat van SADC, de projectontwikkelaar die in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein wil ontwikkelen, op korte termijn het land verlaten dient te worden. Zowel de landelijke als de regionale pers besteedden hier uitgebreid aandacht aan.

Trouw
Trouw publiceerde een groot artikel over De Boterbloem. Uit dit artikel:

‘De eerste fase van het bouwproject – en het getouwtrek om de grond – begon in 2008. Van die kavels staat nog steeds een deel leeg. ‘Bovendien zijn er in de buurt nog allerlei terreinen waar gebouwd kan worden; laat Hoogendam zien de op kaart.’

Trouw 2Trouw 1

Het Parool
Ook Het Parool besteedde een artikel aan het dreigende, onacceptabele en onbegrijpelijke  einde van De Boterbloem:

Parool

uit dit artikel:

‘En dan zeggen ze dat ze een circulaire economie willen’, zegt Hoogendam. ‘Terwijl wij juist een voorbeeld zijn van de stadslandbouw die zo hard nodig is. De grond hier is enorm vruchtbaar, heel gunstig voor allerlei gewassen – dat vind je bijna nergens in Amsterdam’. Een bezoekster voegt hier aan toe: ‘Burgemeester Van der Laan zei in Zomergasten dat Amsterdam een lieve stad is, maar hoe kan dit een lieve stad zijn, als ze dit laat gebeuren?’

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.39.58

Echo

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.40.59

Biojournaal: Moet er nu echt nog meer natuur verloren gaan?

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.43.04

Westerpost: Groene Lutkemeerpolder opofferen aan grijs beton?

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.44.50

En nog een column in Het Parool:

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.46.18