Parool meldt: De Boterbloem moet voor februari vertrekken uit Lutkemeerpolder

Op 16 juli meldt het Parool:

Parool.png

Lees het hele bericht hier

Advertenties

Behoud Lutkemeer wint executiegeding

Behoud Lutkemeer was gedagvaard in kort geding met de eis de Tuinen van Lutkemeer onmiddellijk te ontruimen en daarbij een betredingsverbod voor een groot deel van de polder gedurende twee jaar.

De advocaat van Behoud Lutkemeer heeft aangevoerd dat er op dit moment geen werkzaamheden gepland zijn, en dat ook eigenaar GEM BV zelf zegt dat zij begin september van start willen. Daarbij ontbreekt dus het spoedeisende belang. Daarnaast is het platform Behoud Lutkemeer op allerlei manieren actief om aandacht te vragen voor de misstanden in de polder en de noodzaak om de bouwplannen te stoppen. De rechter overweegt het volgende: “Uit de dagvaarding en de pleitnota van GEM Lutkemeer blijkt namelijk dat niet vòòr 1 september 2019 daadwerkelijk zal worden begonnen met de werkzaamheden. Van noemenswaardige schade voor GEM Lutkemeer bij voortgezet gebruik van het perceel is niet gebleken. Het planten van wat boompjes of het neerzetten van een enkel tijdelijk bouwsel zal nauwelijks tot extra werkzaamheden leiden bij het bouwrijp maken. Verder is niet aannemelijk geworden dat een twee maanden langer durend verblijf van het Platform op het perceel de prijs van de kavels of liet aantal geïnteresseerden noemenswaardig zal doen dalen. Tot 1 september 2019 geeft het belang van het Platform om deze actie te kunnen voeren en zijn boodschap aan de politiek op deze wijze kracht bij te zetten de doorslag”.

De komende maanden is Behoud Lutkemeer dus nog op de Tuinen te vinden. Kom ook langs! Ieder weekend van 11 tot 16 uur, tijdens evenementen of een ander tijdstip op afspraak. Ook iets organiseren in de Tuinen?  Neem contact op via info@behoudlutkemeer.nl

Directeur SEKU – met wie Gemeente Amsterdam bedrijventerrein in Lutkemeer ontwikkelt – staat 9 juli terecht wegens corruptie bij aankoop grond van Boterbloem

Behoud Lutkemeer meldt, dat de directeur van SEKU BV -de BV waarmee gemeente Amsterdam in samenwerking de Lutkemeerpolder wil gaan ontwikkelen- as dinsdag 9 juli moet voorkomen in de rechtbank in Haarlem. Een van de aanklachten betreft het betalen van steekpenningen aan Hooijmaijers voor het tot stand laten komen van de samenwerkingsovereenkomst tussen SEKU BV en de gemeente.

seku corruptie.png

Meer informatie over de rechtbank vindt u hier.

Vandaag kort geding: SADC eist ontruiming Lutkemeerpolder

 

GlobalInfo meldt: Vandaag, donderdag 20 juni, is er een kort geding over de Lutkemeerpolder. Op die dag heeft de projectontwikkelaar (in dienst van het gemeentebestuur (*), die de kostbare Lutkemeerpolder in een grauw bedrijventerrein wil veranderen, een proces aangespannen. Er wordt geëist dat de Tuinen van Lutkemeer worden ontruimd en daarbovenop dat twee jaar lang niemand meer het terrein op mag. (Vrienden van Lutkemeer)

Dit is een volgende stap richting het beginnen van de bouwactiviteiten. Als die bouwactiviteiten beginnen – door vrachtwagens met bouwzand over de polder uit te rijden, zal die voorgoed onbruikbaar worden voor (biologische) landbouw. Dus zelfs als ze daarna zouden besluiten om de polder toch niet te bebouwen, is er dan onherroepelijke schade ontstaan. Bovendien ligt er een motie van de gemeenteraad dat ze alleen maar mogen starten met bouwrijp maken als er ook aantoonbaar klanten zijn voor het betreffende stuk grond.

De rechtszaak is op donderdag 20 juni om 9:30 uur op Parnassusweg 220 in Amsterdam. Komt allen en neem je ID mee anders kom je misschien niet binnen. Bereid je ook voor op komende acties. En kom elk weekend langs op de Tuinen van Lutkemeer (zie meer info hier: http://behoudlutkemeer.nl/)

Achtergrond

De Lutkemeerpolder is een 45 ha groot landbouwgebied bij Osdorp. In die polder ligt ook biologisch akkerbouwbedrijf De Boterbloem. In 2009 werd door de toenmalige GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest samen met de VVD-gedeputeerde van Noord Holland Ton Hooijmaijers een plan gepresenteerd om de hele polder te bebouwen voor een bedrijventerrein van SADC. Hooijmaijers is later tot ruim twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens corruptie, en de Lutkemeerpolder was een van zijn zaakjes. Maar desondanks gingen de plannen gewoon door. Alsof er geen corruptie was en alsof er ondertussen geen klimaatramp losgebarsten is en we niet met heel Amsterdam beseffen dat dit soort groene parels niet langer te grabbel gegooid mogen worden voor bedrijfswinsten.
Zowel de Boterbloem als voor heel de Lutkemeerpolder zijn geweldige alternatieve ontwikkelingsplannen gemaakt, als alternatief voor het zoveelste terrein voor bedrijven en multinationals. SADC heeft al heel veel andere bedrijfsterreinen ontwikkeld met ons belastinggeld, die half leeg staan te wachten op weer een 24-uur open McDonalds (geen grapje, dat is hun laatste klant op het bedrijventerrein naast Lutkemeer).

Zie Plan Biopolder en Plan Akkerpark

GEEN TEGELS MAAR EGELS!

*) Officieel wordt het kort geding aangespannen door GEM-lutkemeer. Die is door de gemeente Amsterdam opgericht om de gronden te beheren. Ontwikkelaar Schiphol Area Develepmont Company (SADC) bestaat op zijn beurt weer uit gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, provincie NH en de Schiphol Groep. Politiek is de Gemeente Amsterdam en GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck degene die de kar trekt.
Lees hier de hilarische dagvaarding, waarin gesteld wordt dat het door tegenstanders van het bedrijventerreinen bezette terrein onder andere benut is om er een fanfare op te laten spelen.

Boerderij de Boterbloem vraagt herziening bestemmingsplan aan voor Lutkemeerpolder

Biologische boerderij de Boterbloem is samen met de Dorpsraad Sloten Oud-Osdorp, IVN, Milieudefensie en Behoud Lutkemeer een procedure gestart bij de gemeente Amsterdam tot herziening van het bestemmingsplan van ‘bedrijventerrein’ naar ‘agrarisch’.

“Over het hele dossier van de Lutkemeerpolder hangt een zweem van corruptie en belangenverstrengeling” aldus Jobien Monster, juriste. “In combinatie met het belang van de polder voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en het unieke karakter verdient het de grootste aanbeveling om de bestemming in haar volledigheid opnieuw af te wegen”.

Belangenafweging onvoldoende

Allereerst is bij het wijzigen van het bestemmingsplan van agrarisch naar bedrijventerrein onvoldoende onderbouwd waarom de wijziging noodzakelijk is, mede gelet op het unieke karakter van de polder.

In tweede instantie zijn er serieuze bedenkingen ten aanzien van de totstandkoming op onderdelen, zoals het loslaten van de Schiphol gebondenheid en de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst. Zeker gezien de voornemens er distributiecentra te vestigen, hetgeen vermeden moet worden in het kader van de verstedelijkingsladder.

Tot slot is er door veranderend beleid en opvatting een noodzaak om de Lutkemeerpolder te behouden als agrarisch natuurgebied met instandhouding van maatschappelijke waarden zoals landschap, biodiversiteit en lokale voedselproductie.

Plan Biopolder als serieus alternatief

Verzoekende partijen pleiten in de aanvraag voor het serieus overwegen van Plan Biopolder: een maatschappelijk breed gedragen alternatief voor verdere invulling van de polder gebaseerd op inclusiviteit en meerwaarde. Biopolder stelt voor om de waarden van de polder te verhogen vanuit een ecologisch perspectief en daarbij te zorgen voor toename van biodiversiteit en klimaatadaptatie. De grond gebruiken waar zij voor bedoeld is: duurzame (biologische) voedselproductie met behoud van het historische landschap. Ruimte voor vernieuwing in de voedselketen, lokale productie en verwerking die CO2 neutraal in de stad gedistribueerd wordt. Dit alles open voor publiek ten behoeve van educatie, recreatie en dagbesteding (zorg).

Plan Biopolder kent niet alleen een breed maatschappelijk draagvlak, maar heeft ook de steun van maatschappelijk kapitaal: fondsen en sociaal investeerders die de realisatie mede mogelijk willen maken. De universiteit van Wageningen (WUR) onderzoekt de mogelijkheden om voor Biopolder een agro-economische taxatie uit te voeren. Een verkennend onderzoek is reeds gestart.

Een samenvatting van Biopolder is hier te downloaden: http://behoudlutkemeer.nl/wp-content/uploads/2018/11/biopolderDEF.pdf

Geen onomkeerbare stappen

In december 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om “…de ontwikkeling gefaseerd ter hand te nemen zodat zoveel mogelijk van de Lutkemeerpolder, aan open landschap en onverharde grond, zolang mogelijk kan worden behouden” dit omdat “Zoveel en zolang mogelijk behoud van open akkers relevant is voor klimaatadaptie en biodiversiteit”

Dit pleit er voor om op dit moment geen onomkeerbare activiteiten te verrichten zoals het uitrijden van zand en bouwrijp maken van kavels.