Financiële waarde behoud groene Lutkemeerpolder : 1,5 miljoen tot 8 miljoen per jaar

Uit recent onderzoek door de WUR blijkt dat de groene Lutkemeerpolder en haar ecosysteemdiensten de samenleving tussen de 1,5 en 8 miljoen PER JAAR opleveren.

Ecosysteemdiensten van de Lutkemeerpolder

Onderzoek naar Lutkemeerpolder

 

Teken de petitie Behoud Lutkemeer

Behoud Lutkemeer.jpg

Roep de gemeente Amsterdam op om de bestemming van de Lutkemeerpolder definitief naar ‘agrarisch’ om te zetten. Teken mee!

De vraag naar lokale producten is groter dan ooit. Juist daarom heeft Amsterdam haar laatste vruchtbare grond keihard nodig. Dit is het moment om achterhaalde bouwplannen te herzien. Zeker met het oog op een nakende crisis. Amsterdam, wees verstandig en #supportyourlocals.

De groene, historische en vruchtbare Amsterdamse Lutkemeerpolder staat op het punt voorgoed te verdwijnen voor een distributiecentrum. Onnodige verdozing in plaats van een mooie weidse polder met bloemen en vogels én de laatste veertig hectare grond die geschikt is om lokaal voedsel te verbouwen.

Steun het verzoek aan de gemeenteraad om de bestemming te wijzigen. Tekenen kan nog tot 1 juli. Op 24 juni zullen we het eerste deel van de handtekeningen aanbieden.

Coronacrisis toont aan: Groene Lutkemeer is onmisbaar

De Lutkemeerpolder is een prachtige en historische plek, maar ook een belangrijke plek. Het is nu duidelijker dan ooit dat Lutkemeer onmisbaar is. De kwetsbaarheid van ons hele productiemodel en daarbinnen de voedselvoorziening is ineens voor iedereen zichtbaar. De epidemie dreigt grenzen te blokkeren, transport lam te leggen en voedselproductie te verstoren. We hebben onze voedselproductie afhankelijk gemaakt van import via ingewikkelde toeleveringsketens die nu overhoop gehaald worden. Lokaal voedsel produceren is dus niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de volksgezondheid en weerbaarheid van levensbelang. Amsterdam heeft hiervoor al eeuwenlang een bijzonder stuk vruchtbare grond: de Lutkemeerpolder.

De gemeente dreigt deze laatste vruchtbare grond onder zand te zetten voor distributiecentra en bedrijventerreinen. Puur om financiële redenen. Laat ook weten dat dit een verkeerde ontwikkeling is en ondersteun ons verzoek om herziening van het bestemmingsplan: maak de Lutkemeer weer agrarisch.

bloemen lutkemeer

(Bron: Behoud Lutkemeer)

Massale steun voor Behoud Lutkemeer bij overhandigen handtekeningen

Woensdagmiddag 24 juni hebben leden en sympathisanten van Behoud Lutkemeer 7500 handtekeningen aangeboden aan wethouder Marieke van Doorninck. Zij kwam ze in ontvangst nemen, maar weigerde om in te gaan op het verzoek van de ruim honderd demonstranten om de naam vrij te geven van de multinational die in de Lutkemeer zou willen bouwen.

aanbieden handtekeningen

(Bron: Behoud Lutkemeer)

Buurtbewoners betuigen solitariteit voor Behoud Lutkemeer

Hemelvaart.png

Je zou denken dat de heren en dames politici door de huidige crisis wel doordrongen zijn van het belang van het behoud van de laatste groene plekken waar biologisch voedsel wordt verbouwd, zoals de Lutkemeer in Amsterdam.

Maar helaas, ze willen gewoon doorgaan en hebben aangekondigd dat ze per 1 september willen beginnen met het bouwrijp maken van de eerste 5 ha grond, de voormalige akkers van biologisch akkerbouwbedrijf De Boterbloem. Ze willen niet bekend maken wie dan het mysterieuze ‘beursgenoteerde bedrijf’ is (lees: een grote multinational) dat een distributiecentrum op die plek zou willen vestigen.

Behoud Lutkemeer blijft zich daar natuurlijk tegen verzetten en zal er alles aan doen om te voorkomen dat er begonnen kan worden met het vernielen van kostbaar groen in Amsterdam West.

Veel creatieve buurtbewoners kwamen op Hemelvaartsdag (21 mei) solitariteit betuigen voor Behoud Lutkemeer en aandacht vragen voor de petitie.

(Bron: Behoud Lutkemeer)

Alarmerende ontwikkeling in Lutkemeerpolder

 

SADC

Tot ieders verbazing waren er vandaag, 26 maart ineens werkzaamheden op de akkers die nu braak liggen in de Lutkemeer. Het loonbedrijf RvR bleek in opdracht van projectontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company) voorbereidingen te treffen om de akkers te gaan inzaaien met voedergras.

De betreffende akkers maken deel uit van het gebied dat vorig jaar op aanvraag van SADC door de politie ontruimd werd. Onder de noemer ‘Tuinen van Lutkemeer’ waren daar honderden vierkante meters beplant met allerlei biologische voedselgewassen. Het was een symbolische ‘bezetting’ van de polder om te voorkomen dat er begonnen kon worden met voorbereidingen voor de bouw van een bedrijventerrein. SADC maakte toen de rechter wijs dat er een koper voor het deel van het daar geplande bedrijventerrein zou zijn, die ‘binnen enkele weken’ zou worden gepresenteerd. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en er is er nog steeds niets bekend. Waarschijnlijk is dat de reden om gras te zaaien; zodat ze juridisch kunnen beweren dat het ‘in gebruik’ is.

Na de ontruiming heeft hetzelfde bedrijf RvR voor SADC grondige vernielingen op de akkers aangericht en het oude systeem van sloten vernietigd. Er zijn vervolgens nieuwe brede sloten aangelegd, waardoor de boeren van biologisch akkerbouwbedrijf De Boterbloem niet meer bij hun akkers kunnen om die te bewerken.

Een bijkomende effect van niet-biologisch gras in te zaaien, misschien nog gevolgd door kunstmest, is dat de grond zijn biologische certificering kwijt raakt.
Alleen al om die reden roepen we RvR, SADC en de Gemeente Amsterdam met klem op om met onmiddellijke ingang de activiteiten te staken.

Het is extra wrang dat ze deze activiteiten ondernemen in tijden van coronacrisis, waarin protesteren en actie voeren welhaast onmogelijk is. Anders zouden we (Behoud Lutkemeer) onmiddellijk in het geweer zijn gekomen. Maar nu is dat gevaarlijk, en zelfs illegaal. We kunnen moeilijk oproepen om RvR en SADC te gaan bezetten, en naar de polder te komen om voor de trekkers te gaan staan.

Daarom: bel of mail RvR plat, dat ze stoppen met de werkzaamheden en niet langer medewerking verlenen aan SADC.

RvR: 020-6533683 en info@rvrloonbedrijf.nl
SADC: p.joustra@sadc.nl
Wethouder: m.van.doorninck@amsterdam.nl
English summary
Yesterday, March 26, SADC prepared the 5.5 ha field bounded as a construction site for sowing grass. Last year, the Lutkemeer Gardens were built there: hundreds of square meters with many organic crops. These were evicted after SADC tricked the judge into having a buyer very soon. All vegetable gardens were completely destroyed. Sowing with conventional grass seed and the possible use of fertilizer means that the fields lose their organic certification. Yet another unnecessary destruction.

Therefore: use the fields for which they are intended: organic food production and stop further RvR activities. You can call them on 020-6533683 and email them at info@rvrloonbedrijf.nl

Stemmen op Alies (Amsterdammer van het Jaar) kan nog tot 18.00 uur vandaag

Alies Fernhout is genomineerd als Amsterdammer van het Jaar. Zij zet zich in voor behoud van De Boterbloem en een groene Lutkemeerpolder. Je kunt nog tot 18.00 uur vandaag op haar stemmen! Stem op Alies, red de natuur, red medemenselijkheid, red de planeet!

http://amsterdammervanhetjaar.nl/alies-fernhout/

Waarde Lutkemeer onderzocht

Door studenten van de Wageningen Universiteit (WUR) is onderzoek gedaan naar de huidige waarden van de Lutkemeerpolder op basis van literatuuronderzoek en veldobservaties. Het onderzoek doet ook aanbevelingen om de bestaande waarden verder te versterken. Het gaat om waarden voor landbouw, waarden voor natuur en de multifunctionele waarden recreatie, zorg en onderwijs.

Hieronder volgt een samenvatting van het rapport Bos, E. et al. (2019) ‘Discovering the values of the Lutkemeerpolder’ Wageningen, WUR, June 2019. Het hele onderzoeksrapport is hier:  te vinden.

 

Onderzoeksresultaten

Landbouwwaarden

Biologische landbouw is gunstig voor het milieu en is in lijn met de voedselvisie van Amsterdam. De gemeente streeft voor 2024 naar voldoende aanbod van biologisch voedsel uit de omgeving, waarvoor land zou moeten worden vrijgemaakt. De gemeente is echter niet consistent: door het geplande bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder zou het areaal juist afnemen. Hierbij is de Lutkemeerpolder de laatste vruchtbare kleigrond van Amsterdam, wat de polder uniek maakt en zowel maatschappelijke waarde als natuurwaarde vertegenwoordigt.

Natuurwaarden

De bodemkwaliteit en waterkwaliteit maken de omgeving van de Boterbloem waardevol voor flora en fauna. Verschillende diersoorten kunnen er foerageren en broeden. Delen van de Lutkemeerpolder behoren tot de NEN en de Groene AS en de gemeente Amsterdam waardeert de polder cultuurhistorisch gezien als ‘stadsrandpolder’. Een tekortkoming is dat bouwplannen in gebieden grenzend aan de Hoofdgroenstructuur, zoals in de Lutkemeer het geval is, niet worden getoetst op hun impact op flora, fauna, groene infrastructuur en recreatiewaarde.

Multifunctionele waarden: recreatie, zorg en educatie

De Lutkemeerpolder is van grotere recreatieve waarde dan in eerste instantie werd aangenomen. Bezoekers komen van relatief ver om de polder te bezoeken. De openheid, de natuurwaarden en de rust zijn de belangrijkste redenen om er te recreëren. De zorgfunctie van de Boterbloem en de educatieve functie passen in het beleid van Amsterdam, maar zouden beide beter kunnen worden benut. Dit zou beide waarden vergroten.

Aanbevelingen

Landbouwwaarden

Het gebied is geschikt voor landbouw en stedelingen zijn bereid om erheen te komen om vers biologisch voedsel te kopen. Het meest in lijn met de voedselvisie van Amsterdam zou het zijn om de Lutkemeer voor gediversificeerde, lokale, biologische voedselvoorziening te gebruiken. Omzetten tot bedrijventerrein ligt niet in de rede.

Natuurwaarden

Een diepgaander studie naar de dier- en plantensoorten die in het gebied tijdelijk of permanent aanwezig zijn is nodig om de natuurwaarden beter in beeld te krijgen. Gegevens over bodemnutriënten en pH zouden inzicht kunnen geven in de potentie van het gebied voor bepaalde soorten. Het ligt ook in de lijn van bestaand provinciaal en gemeentelijk beleid om het gebied deel te laten uitmaken van groene infrastructuur. Uivoering van de bestaande bouwplannen zou een aantasting van zowel de natuur- als de cultuurhistorische waarden met zich meebrengen. De potentie van de Boterbloem voor natuurlijke landbouw vergt nader onderzoek.

Recreatieve waarden

Fiets- en wandelroutes dienen te worden verbeterd, speciaal ook voor ouderen. De openheid en natuurlijkheid van het landschap dienen te worden behouden. Bestaande bedrijven zouden met meer groen aan het zicht kunnen worden onttrokken. Er moet meer gedaan worden om zwerfafval te voorkomen en er zouden meer plekken moeten komen om te zitten.

Zorgwaarden

Samenwerking met de Stichting Landzijde zou de zorgfunctie van de Boterbloem kunnen versterken, zowel in aantallen cliënten als wat betreft maatwerk in rehabilitatie en re-integratie. De Boterbloem zou aan therapeutische waarde winnen door meer met dieren te gaan werken.

Educatieve waarden

Deelnemer worden in Platform Boerderijeducatie Nederland zou de educatieve waarde van de Boterbloem kunnen versterken.