Actiekamp Lutkemeer

Kom ook kamperen in de polder op 15 en 16 september

Heel Amsterdam in de macht van Schiphol en haar Oprukkende Grijze Schimmel?

Nee! Een kleine nederzetting blijft moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakt het leven van de schimmige grondspeculanten niet gemakkelijk…

Ingeklemd tussen de stad en Schiphol ligt de Amsterdamse Lutkemeerpolder. Het zuidelijkste deel van de polder is al 100 jaar in gebruik als akkerland. Op deze vruchtbare zeeklei worden tegenwoordig grotendeels biologische gewassen verbouwd. Projectontwikkelaar SADC, waar Amsterdam en Schiphol beiden aandeelhouder van zijn, heeft het onzalige plan om voor het eind van de zomer de polder te vernietigen door er zand op te storten ten behoeve van een bedrijventerrein.

Voor aspirant verzetters organiseert ‘Het Lutkemeer leger’ op 14 t/m 16 september een actiekamp. We loodsen je door de louche geschiedenis van vastgoeddeals en de megalomane expansiedrang van Schiphol. Samen oefenen we actie-tactieken voor het bezetten van akkers en het blokkeren van zandwagens. Natuurlijk sluiten we de dagen af met goed voer, theater en muziek! Zowel zaterdag als zondag zijn er kinderactiviteiten.

We kunnen alle hulp gebruiken! Wil je een paar uur helpen opbouwen, koken, een expositie maken? Weet je een leuke actie of ben je actief bij een organisatie die wil deelnemen of steunen? Graag!
Neem contact op met actiekamp@lutkemeerleger.nl

Aldus: slijp je riek, zoek die tent op zolder, stof je actie-tenue af, koop een spuitbus en een oud laken en kom op vrijdag 14 september 21:00 uur naar de Lutkemeerpolder!
In aanloop naar het actiekamp gebeurt er ook van alles. Hou de site behoudlutkemeer.nl in de gaten voor meer info.

Gewaarschuwd worden? Geef je op voor de alarmlijst met e-mail of whatsapp/signal via alarm@lutkemeerleger.nl

 

GEM Lutkemeer volhardt in ontruiming akkers Boterbloem

Vonnis
Donderdag 19 juli kwam het vonnis van het Gerechtshof bij Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem binnen: het oordeelde dat de overeenkomst tussen De Boterbloem en GEM Lutkemeer BV over gebruik van de akkers rechtmatig is opgezegd. Ondanks het feit dat de boerderij al ruim 100 jaar in de Lutkemeerpolder gevestigd is.

demonstratie boterbloem

Akkers Boterbloem moeten van GEM Lutkemeer per 1 augustus leeg opgeleverd worden
In 2002 is de vernieuwde pachtovereenkomst gewijzigd in een gebruiksovereenkomst. Dat deze alweer 16 jaar voortduurt geeft volgens de rechters geen bescherming. Sinds 2008 moest de Boterbloem jaarlijks een akkoordverklaring voor opzegging ondertekenen, dit als voorwaarde om de overeenkomst te verlengen. De korte termijn van de opzegging (drie maanden) is volgens het hof geen argument meer, nu het inmiddels bijna een jaar verder is. Inmiddels heeft GEM Lutkemeer BV onze advocaat laten weten dat zij de akkers per 1 augustus leeg opgeleverd wil zien.

Motie gemeenteraad Amsterdam heeft nog geen opvolging gehad
De Boterbloem is niet van plan de akkers te ontruimen. Allereerst ligt er een unaniem aangenomen motie bij de gemeente Amsterdam die nog geen opvolging heeft gehad. Net als veel Amsterdammers vindt ook de raad dat behoud van de akkers van de Boterbloem wenselijk is. De biologische zorgboerderij vervult, aldus de Raad, een belangrijke functie voor de stad, die onlosmakelijk verbonden is aan de akkers. Daar komt bij dat de huidige bouwplannen voor slechts een heel klein deel de akkers bestrijken. Alles nu ontruimen is absurd en zeer voorbarig.

Brede maatschappelijke steun voor behoud Boterbloem
De Boterbloem ziet zich hierin gesteund door vele maatschappelijke organisaties en betrokken Amsterdammers die pleiten voor het geheel onbebouwd laten van dit deel van de polder.

De akkers behouden is vanwege de landschappelijke en historische waarde van belang, onderstrepen Bond Heemschut en de historische werkgroep Sloten/Oud-Osdorp. IVN benadrukt de natuurlijke waarde van de polder in samenhang met de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000. De Foodcouncil voorziet dat de polder vanwege grondsoort en huidig gebruik een belangrijke rol heeft om de gewenste lokale voedselproductie voor de stad verder vorm te geven.

Zij hebben zich allen, samen met andere organisaties, buurtbewoners en betrokkenen, verenigd in platform Behoud Lutkemeerpolder.

Stop ontwikkeling van de polder
Platform Behoud de Lutkermeerpolder roept de gemeenteraad op om de ontwikkeling in de polder een halt toe te roepen. Het bouwen in groengebieden in de stad moet worden tegengegaan. Er moet radicaal anders gekeken worden naar stadsontwikkeling en er dient geen verdere (klimaat)schade te worden toegebracht. Lokale voedselproductie is een van de pijlers voor een fossielvrije stad, een stad van de toekomst. Deze stelling zal kracht worden bijgezet tijdens een actiekamp in de polder op 15 en 16 september.

Op de Boterbloem gaan we door met de teelten. Binnen enkele weken zal de gerst worden geoogst voor Brouwerij De Prael, de capucijners en mosterdzaad gaan voor verwerking naar Machandel en alle groentegewassen uit de tuin worden lokaal afgezet. De eerste wintergewassen staan al weer in de grond. Volg de ontwikkelingen en oogstdagen online of meld u aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen aan deboterbloem@kpnplanet.nl

Ecologische Boerderij de Boterbloem
Lutkemeerweg 262 B
1067 TH Amsterdam
Tel:   020-6100821
Email: deboterbloem@kpnplanet.nl

Parool meldt: Beroep zorgboerderij De Boterbloem afgewezen

Op 19 juli jl wijdde Het Parool een artikel aan het droeve feit dat het hoger beroep van Zorgboerderij De Boterbloem is afgewezen:

Parool over boterbloem

Een citaat uit het artikel:

och peinzen de boeren er niet over om te vertrekken. “Wij gaan niet weg. Absoluut niet,” zegt Erik Geurtsen van de zorgboerderij. Ze voelen zich gesteund door de gemeenteraad.

Eerder noemde GroenLinks de onzekere situatie ‘onwenselijk’. In maart dit jaar nam de raad een motie aan voor het behoud van (zoveel mogelijk van) De Boterbloem.

Willen we echt de hele stad vol bouwen?

Erik Geurtsen van De Boterbloem

Geurtsen: “Ik denk dat het nu aan de politiek is om de motie uit te voeren.” Dit is volgens hem dan ook niet een juridische, maar een maatschappelijke kwestie. “We vechten niet alleen voor onszelf, we vechten voor de hele Lutkemeerpolder. Willen we echt de hele stad vol bouwen?”

Open Lucht Cinema in boomgaard De Boterbloem

Thomas Reid

Op zaterdag 21 juli om 21.15 uur organiseert ecologische zorgboerderij De Boterbloem een Open Lucht Cinema. Tussen de oude fruitbomen in de boomgaard wordt de dramatische documentaire ‘The lonely battle of Thomas Reid’ vertoond. De entree is een donatie voor de juridische kosten die gemaakt moeten worden om De Boterbloem in de Lutkemeerpolder te behouden.

Computerchip-gigant

De film ging eind 2017 in première tijdens het IDFA. Het is bovendien een hele toepasselijke film, omdat de hoofpersoon een boer uit Ierland is die vecht voor het behoud van zijn land. Dezelfde strijd die Trijntje en Erik van De Boterbloem nu ook al zo’n tien jaar voeren. De boer in de film verzet zich fel tegen computerchip-gigant Intel. De fabriek wil uitbreiden en heeft daarvoor het oog laten vallen op het naastgelegen land van boer Reid.

Uniek

Reid laat zich echter niet zo gemakkelijk uitkopen. Regisseur Ward volgt de boer, de rechtszaken en gesprekken met vertegenwoordigers van Intel. Uniek is, dat de regisseur de film gratis beschikbaar heeft gesteld aan De Boterbloem. Er wordt alles aan gedaan om een versie met Nederlandse ondertitels te bemachtigen. De voorstelling begint om 21.00 uur. De bar is open vanaf 20.00 uur. Dus kom gerust eerder langs om onder genot van een drankje te genieten van het prachtige uitzicht over de historische Lutkemeerpolder. Nu het nog kan! Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de boerderij.

Projectontwikkelaar SADC

Er is voor deze indringende film gekozen, omdat er duidelijke parallellen aanwezig zijn tussen boer Reid en De Boterbloem. Boerin Trijntje voert al meer dan tien jaar een verbeten strijd tegen projectontwikkelaar SADC, dat eigendom is van de gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, Schiphol en Provincie Noord-Holland. Ondanks keiharde toezeggingen en beloften dat eerste fase één vol moet zitten, wil SADC dit jaar nog de landerijen van De Boterbloem bouwrijp maken. Daarmee verdwijnt niet alleen een unieke boerderij, maar ook één van de prachtigste polders van Amsterdam. Geheel onnodig, omdat er nog voldoende kavels beschikbaar zijn op de eerste fase van het bedrijventerrein.

Maatschappelijke waarde

De Boterbloem put nog hoop uit de motie die op 14 maart j.l. unaniem door de gemeenteraad van Amsterdam is aangenomen. In de motie stelt de voltallige gemeenteraad dat behoud van De Boterbloem en haar akkers belangrijk is voor de stad. Belangrijk vanwege de maatschappelijke waarde, de historische kavels en biologisch gecertificeerde grond. Het is nu afwachten wat de nieuwe gemeenteraad met deze motie gaat doen. De SADC heeft in ieder geval aangekondigd binnenkort plannen in te dienen, die alsnog leiden tot het verdwijnen van de akkers van De Boterbloem.

 

 

 

 

Aanvraag Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht Lutkemeerpolder

biologische akkerbouw bij De Boterbloem, uniek in Amsterdam

Aan college van Burgemeesters en wethouders
Gemeente Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Datum: 24 juni 2018

Betreft: aanvraag ‘Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’ Lutkemeerpolder

Geachte leden van het college,

Langs deze weg willen wij uw aandacht vragen voor de Lutkemeerpolder.

De Lutkemeerpolder is een polder in het westen van de gemeente Amsterdam, grenzend aan de Ringvaart ter hoogte van Lijnden. De polder telde na de drooglegging anderhalve eeuw geleden één weg; de Lutkemeerweg. Oorspronkelijk stonden er vijf 19e-eeuwse boerderijen, hiervan zijn er nu nog drie over. De weg begint in het noorden bij de Osdorperweg en loopt in het zuiden tot aan de Ringvaart

De kleibodem leende zich goed voor akkerbouw, wat in het door veenweidegebied omringde Amsterdam uitzonderlijk is. Een specifiek deel van de polder: ten westen van de Lutkemeerweg en ten zuiden van de Wisentdijk is landschappelijk oorspronkelijk: hier is het kavelpatroon van begin 19e eeuw nog zichtbaar. De akkers zijn omzoomd met afwateringsslootjes zodat een drainagesysteem overbodig is.

Aan de weg, gelegen tussen de boerderijen, is een boomgaard met fruitbomen die in 1870 geplant zijn en met recht monumentaal genoemd mogen worden.

Van de agrarische activiteiten in Amsterdam, met name de akkerbouw is weinig meer terug te vinden in Amsterdam. De Lutkemeer is hier een uitzondering op. Naast een oude stolpboerderij met boerenerf op nr 180 en een 19e eeuwse stal op 262, staat op nr 252 een origineel tuindershuis. Samen met de akkers is het geheel een uniek ensemble.

De akkers sluiten aan op het natuurgebied (Ecologische hoofdstructuur) langs de ringvaart, die loopt langs de Raasberg tot aan de Oeverlanden. Het Noord-Hollandpad volgt eveneens deze route. Voor de aanwezige diersoorten, vogels, insecten en bijen bieden de akkers een extra dimensie in de biodiversiteit van het gebied. Zie ook op waarnemingen.nl de vele (en ook bijzondere) soorten die zijn gesignaleerd in dit gebied. Zoals de akker- en weidevogels die zich in het gebied vestigen. Daarnaast geven de akkers een ruimtelijke beleving die het gebied en wandelpad veel aantrekkelijker maken. Hier kan zowel van brede natuurwaarden als van een weids uitzicht worden genoten.

Groengebieden aan de rand van de stad vormen een belangrijke functie in een steeds drukker wordende stad als Amsterdam. Tegelijkertijd leidt de druk op (bouw)gronden in de randen van de stad tot een verrommeling van het landschap. Door de wat geisoleerde ligging, in combinatie met de aanwezigheid van het historisch kavelpatroon (welke nu ruim een eeuw in gebruik zijn voor landbouw) heeft deze versnippering in de Lutkemeerpolder nog niet plaats gevonden.

Tot slot vervult de polder een belangrijke functie in de (potentiele) voedselproductie voor de stad. De wens om lokaal te produceren kan maar op een beperkt aantal lokaties in Amsterdam worden vormgegeven. De Lutkemeerpolder heeft hierbinnen een belangrijke rol en zou ook om die reden behouden moeten worden.

Kortom:

  • de unieke grondsoort en daarmee historische akkerbouw
  • het originele kavelpatroon
  • de monumentale boomgaard
  • de verbondenheid met het natuurgebied
  • de ruimtelijke beleving en weidse uitzicht
  • een stadsrand die nog laandschappelijk en niet verrommeld is
  • de mogelijkheden om lokaal voedselbeleid daadwerkelijk vorm te geven

maken tezamen dat we over een uniek en waardevol gebied spreken. Het predikaat ‘Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’ is wat ons betreft zeer van toepassing.

Langs deze weg willen wij u vragen om de Lutkemeerpolder te beschermen en vast te stellen zodat deze waardevolle aspecten voor volgende generaties bewaard zullen blijven.

Deze aanvraag wordt ingediend namens:

Erfgoedvereniging Heemschut | Dhr. N. Vervat
IVN | Dhr. J. de Jong, directeur
Foodcouncil | Prof. A. van der Valk
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp | Dhr. S. Jaasma, voorzitter
Behoud Lutkemeerpolder | Dhr. B. van Dijk
Werkgroep Historie Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp |Tamar Frankfurther

Contactadres

Dhr. N. Vervat
Erfgoedvereniging Heemschut
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam