Onderzoek LNV toont aan: groen in en rond stad van levensbelang voor bewoners

Waarom steunen zoveel mensen in Amsterdam en daarbuiten onze actie voor behoud van een groene Lutkemeerpolder? Intuïtief voelen mensen aan hoe ontzettend belangrijk groen en natuur zijn. Steeds vaker tonen wetenschappelijke onderzoeken dit ook met harde feiten aan. Zie onderstaand bericht uit FM: Vitamine G maakt groene stad gezonder:

Picture 1

Groen en geld

Door veel politici van Osdorp, en met name door het Dagelijks Bestuur, wordt gesuggereerd dat kiezen voor een bedrijventerrein in de Lutkemeer III de meest rationele, meest economisch verantwoorde optie zou zijn. Het behoud van een groene polder in de Lutkemeer, en van de Boterbloem, wordt vaak een beetje lacherig door de betrokkenen weggewuifd als zou het om louter sentimentele c.q. emotionele waarden gaan, die vanzelfsprekend moeten wijken voor de harde euro’s die het bedrijventerrein op zou gaan brengen.

Dit tegenover elkaar zetten van maatschappelijk rendement en natuur is echter volledig achterhaald. Dit wil ik aantonen met een aantal harde feiten en harde cijfers. Groen rendeert, groen levert de maatschappij meetbare euro’s op, daar is ook de huidige regering van overtuigd.

Als Osdorp kiest voor het bedrijventerrein in de Lutkemeer, gaat het stadsdeel lijnrecht in tegen drie recente nationale beleidsmaatregelen van het Rijk:

1. Landelijk beleid om eerst bestaande (leegstaande) bedrijventerreinen te herstructureren
zie: http://www.wweni.nl/pagina.html?id=38004 :

“Rijk trekt 400 miljoen euro uit voor inhaalslag herstructurering bedrijventerreinen”

2. Landelijk beleid om ecologische landbouw te bevorderen

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640827&_dad=portal&_schema=portal#doelstellingen :
Officiële doelstelling LNV: “Een jaarlijkse groei van 5% van biologische landbouwgrond”

3. Landelijk beleid om meer groen in woonwijken te stimuleren
GIOS (Groen in en om de stad) is een onderdeel van het Grote Stedenbeleid en heeft als doel de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen in en om de stad te vergroten en te verbeteren.

Zie: www.agro.nl
www.degroenestad.nl

Ad 1.
het Rijk heeft het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen recent tot topprioriteit heeft benoemd en heeft daar €400 miljoen voor uitgetrokken om verdere verrommeling en verstening van het landschap door nieuwe bedrijventerreinen tegen te gaan. Omdat het Rijk ook vindt dat het zo niet door kan gaan met het volbouwen van laatste restjes groen in en om de stad.

Osdorp zal wellicht geld uit dit potje kunnen krijgen wanneer het bedrijventerrein Lutkemeer III afgelast zou worden. En anders uit een ander – geheim – potje.

http://www.wweni.nl/pagina.html?id=38004 : “Rijk trekt 400 miljoen euro uit voor inhaalslag herstructurering bedrijventerreinen”

Ad. 2
Het Ministerie van LNV neemt maatregelen om biologische landbouw te stimuleren. Officiële doelstelling is: jaarlijkse groei van 5%. Door het bedrijventerrein door te zetten, saboteert Osdorp deze doelstelling.

Ad. 3
Groene zones rond stedelijke woonwijken zijn van vitaal belang voor de bewoners, zeker voor hen die niet het geld hebben om uitstapjes buiten de stad te maken. En dat geldt voor heel veel kansarme bewoners van Osdorp. Haal het laatste stukje groen uit hun leefomgeving weg, en criminaliteit, ziekteverzuim en onbehagen zullen toenemen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
Daarom heeft het Rijk beleid ontwikkeld om groen in en rond steden in stand te houden en uit te breiden. GIOS (Groen in en om de stad) is een onderdeel van het Grote Stedenbeleid en heeft als doel de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen in en om de stad te vergroten en te verbeteren.
“Iedere burger, jong en oud, heeft recht op voldoende kwaliteitsgroen in zijn directe leef- en werkomgeving. Op deze aarde leven in 2030 al 5 miljard mensen in de stad. Dat gaat grote eisen stellen aan de planning voor de inrichting van het stedelijk gebied. Groen is belangrijk voor woonkwaliteit, gezondheid, ontspanning en een schoner milieu.”

Zoals ik al zei, de tegenstelling tussen geld en groen is achterhaald. De bovengenoemde drie beleidsmaatregelen heeft de overheid opgesteld omdat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze groene maatregelen de samenleving geld opleveren.