9 Beweringen rondom De Boterbloem die niet kloppen

In het hele proces rondom de Boterbloem en de Lutkemeerpolder worden door verschillende partijen beweringen gedaan die niet altijd kloppen of op waarheid berusten. Hieronder een overzicht:

1. ‘Lutkemeer I, ofwel het eerste deel van het bedrijventerrein, is vol’

Sinds 2002 wordt dit deel van de Lutkemeerpolder ontwikkeld. Na ruim zestien jaar zijn er nog steeds diverse kavel beschikbaar voor bedrijven om zich op te vestigen. In 2018 staan er nog steeds ruim 4 ha. leeg. Ook een bedrijfsverzamelgebouw op het terrein heeft een flink aantal units nog altijd in de verhuur.

2. ‘De Meetinn komt op Lutkemeer I, dan is een groot deel bezet’

Aanvankelijk konden alleen luchthaven-gebonden bedrijven zich vestigen in de Lutkemeer. Er meldden zich nauwelijks geïnteresseerden, waarna het bestemmingsplan is gewijzigd en allerhande bedrijvigheid is toegestaan. Nog steeds kampt men met leegstand en tegenvallende verkoop. Voor de zgn. ‘Meetinn’ (een horeca en entertainmentcentrum voor minimaal 1250 bezoekers per dag) moet het bestemmingsplan weer worden gewijzigd. Hiertegen zijn talloze bezwaren ingediend. Daarnaast is de aanvragende ondernemer middels de Wet Bibop buiten spel gezet. De kans dat de Meetinn er dan ook daadwerkelijk gaat komen is nihil.

3. ‘Er moet nu ontwikkeld worden, de vraag is enorm’

Er is geen lijst van bedrijven die staan te trappelen om zich in de Lutkemeer te vestigen. Dat blijkt o.a. ook uit het feit dat SADC op dit moment slechts 8ha wil gaan ontwikkelen. Alles wijst er op dat dit stuk grond ontwikkeld moet worden, zodat de gemeente Amsterdam een belofte na kan komen aan (de rechtsopvolgers) van SEKU BV. Deze BV heeft flink geld verdiend door 8 ha landbouwgrond (in 2001 gekocht voor € 2.282.967,- ) acht jaar later te verkopen aan de gemeente (stadsdeel Osdorp) voor € 8.007.091,-.
Met daarbij de afspraak dat zij ook het recht behouden in de Lutkemeer te ontwikkelen.

4. ‘Behoud van de akkers kost veel geld’

Het behouden van SADC kost veel geld! In de afgelopen jaren zijn er grote bedragen gemeenschapsgeld naar SADC gegaan om hun bedrijfsvoering en investeringen op peil te kunnen houden. Alleen al de gemeente Amsterdam heeft sinds 2001 resp. 6,1 + 20,3 + 43,2 + 13,9 miljoen euro ingebracht. Het laatste bedrag (toegekend dec 2017) is ondanks een alarmerend rapport van PWC toch overgemaakt. SADC zou een risicovolle onderneming zijn, met name het project in de Lutkemeerpolder. Dat verklaarde ook waarom reguliere marktpartijen en banken geen lening wilden verstrekken. Het is dus niet het behoud van de akkers dat veel geld kost, maar het in de lucht houden van SADC.

5. ‘De grond in de Lutkemeerpolder gaat uiteindelijk veel geld opleveren’

Alle bedragen en genoemde prijzen zijn inschattingen. Zeer positieve inschattingen. Investeren in bedrijverterreinen is net zo lucratief als risicovol. De zogenaamde kosten voor behoud van de akkers zijn dan ook fictief misgelopen inkomsten, geen kosten! Daar staat tegenover dat de akkers nu al heel veel opleveren op het gebied van klimaat, schoon water, duurzaam geteeld voedsel, natuurwaarden en beleving.

6. ‘Het wordt een groen en circulair bedrijventerrein’

Vooropgesteld: het onder zand zetten van schaarse vruchtbare aarde met historische waarde is per definitie niet circulair. Maar zelfs dan is het fictie: SADC doet niets anders dan het ontwikkelen van infrastructuur en het uitgeven van kavels. Zij bouwen niet zelf; dat doen de kopers van de kavels. Er zijn nauwelijks bindende kaders en gezien ervaringen in Lutkemeer 1 heeft de uitgifte van kavels een hogere prioriteit dan afspraken over bestemming, duurzaamheid en circulariteit. Kijk naar de (gewenste) vestiging van bedrijven als Mc Donalds, Corning en de geplande Meetinn.

7. ‘De Boterbloem heeft aangeboden alternatieven geweigerd’

Vorig jaar heeft SADC de Boterbloem een aanbod gedaan om een strook grond te mogen behouden tbv een moestuin. Daarnaast zag men een toekomstige rol (over 3 a 5 jaar) voor ons in het groenbeheer (maaien van bermen) en horeca gelegenheid voor de bedrijventerreinen. Het ging over tijdelijk gebruik van de grond. Op de vraag hoe wij in de tussengelegen periode de bedrijfsvoering op orde moesten houden is nooit een antwoord gekomen. Bovendien is het alleen nog beheren van een moestuin en de bermen geen serieus alternatief voor de Boterbloem.

8. ‘De Boterbloem werkt niet mee aan een alternatieve locatie’

Behoud van de polder, niet vanwege de Boterbloem, maar vanwege haar eigen waarden, is een belangrijk uitgangspunt van De Boterbloem. Dat neemt niet weg dat er wordt gezocht naar alternatieve locaties om het bedrijf – mocht verhuizing onontkoombaar te zijn – voort te kunnen zetten. Die zijn er echter niet, zo hebben wij meermaals te horen gekregen van gemeente en provincie. Begin dit jaar is er een lijst gekomen van de provincie waar we aanspraak op zouden kunnen maken. Hiervan was slechts één perceel geschikt voor akkerbouw. Dit perceel is niet biologisch gecertificeerd met alle gevolgen van dien. Maar belangrijker: het perceel komt mogelijk -dus niet met zekerheid- in 2019 beschikbaar. Vervolgens kunnen alle boeren uit de regio er op inschrijven en wordt er geloot. De Boterbloem zou hier dus geen zekerheid aan kunnen ontlenen.

9. ‘De Boterbloem wist dat het een tijdelijk contract was’

Al ruim honderd jaar boert de familie Hoogendam aan de Lutkemeerweg. De huidige boerin Trijntje heeft de boerderij van haar vader overgenomen met reguliere pacht van de gemeente. Zijn vader had de grond al in de jaren 50 aan de gemeente verkocht en omgezet in langdurige pacht. Niet met het oog op stadsontwikkeling en grondinkomsten maar met het oog op erfverdeling en voortzetting van het boerenbedrijf. Alle activiteiten en acties van De Boterbloem zijn altijd gericht geweest op behoud van de akkers en landbouwfunctie. Onder druk van de gemeente zijn de pachtrechten omgezet in bruikleen om niet. Daarbij is het verboden om pacht af te dragen, omdat er dan rechten worden opgebouwd.