Wat kunt u doen om de bedreigde zorgboerderij De Boterbloem te helpen?

Ecologische zorgboerderij de Boterbloem ligt prachtig in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, bij Osdorp. Op de uitgestrekte akkerlanden nestelen kivieten. Het is cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde. Er wordt biologisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Projectontwikkelaar SADC wil op deze unieke plek een bedrijventerrein neerzetten en vindt dat De Boterbloem weg moet.

Wat kunt u doen om De Boterbloem te helpen?

• Zet, net als 1000en andere mensen, uw handtekening op http://deboterbloem.petities.nl:  de petitie ‘Red de Boterbloem’. Er zijn ook al meer dan 13.000 handtekeningen op papieren handtekeningenlijsten gezet.
• Doneer geld op de bankrekening van De Boterbloem. Boer en boerin hebben uw financiële steun hard nodig om rechtzaken te voeren tegen de door projectontwikkelaar SADC aangekondigde ontruiming.
Bank: NL14TRIO 0198497288 t.n.v. De Boterbloem

Amsterdammers willen dat De Boterbloem blijft

De lokale en landelijke pers heeft al heel veel aandacht aan de actie besteed.
Het is duidelijk dat de bewoners van Amsterdam willen dat De Boterbloem blijft. Maar ook van ver daarbuiten komen de mensen die hun handtekening hebben gezet. In deze tijd een bedrijventerrein willen vestigen op het land van een goedlopende biologische boerderij, dat vinden mensen van allerlei achtergronden een weerzinwekkend, absurd en ontoelaatbaar idee.
De gemeente heeft het gehele gebied Lutkemeer III voor 20 miljoen euro ingebracht in de projectontwikkelaar SADC. Die is van plan een bedrijventerrein te gaan ontwikkelen op één van de laatste authentieke polders aan de rand van Amsterdam.
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam leken eind 2017 samen met projectontwikkelaar SADC aan te sturen op de algehele bedrijfsbeëindiging van ecologische zorgboerderij de Boterbloem in de Lutkemeerpolder. Dit zal het gevolg zijn van een door gemeente en SADC afgedwongen sluiting van het enige en biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam.
Dit blijkt uit de aangekondigde dagvaarding die de Boterbloem op 1 december 2017 heeft ontvangen. Daarin staat ook dat de eigenaresse van de boerderij – Trijntje Hoogendam – het pand waarin zij woont van de Gemeente Amsterdam moet verlaten. Zo niet, dat dreigt ontruiming van haar eigen huis, dat door haar zelf is gebouwd en gefinancierd.
Onderteken de petitie op http://deboterbloem.petities.nl .
Het tij lijkt inmiddels voorzichtig te keren…. een paar politieke partijen willen zich voor De Boterbloem inzetten, maar de strijd is nog lang niet gestreden.

Beetje lucht voor de Boterbloem

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Amsterdam zich uitgesproken voor een zorgvuldiger beleid rondom de Boterbloem. De raad concludeerde unaniem dat de Boterbloem als zorgboerderij een belangrijke functie vervult voor de stad. Dat brengt met zich mee dat er goed moet worden gekeken naar mogelijkheden voor behoud en er zeker geen overhaaste besluiten moeten worden genomen. In het licht van de ontwikkelingen zou nu ontruimen prematuur zijn. De wethouder heeft toegezegd zich in te spannen voor goede afspraken met SADC.

Daarnaast ligt er een voorstel om het plan in de Lutkemeerpolder nog meer bedrijven te vestigen nogmaals goed te bekijken. Planologisch dateert het idee uit de jaren tachtig, hoe bekijken we dat met de kennis van nu. Wat is er precies nodig en op welke manier wil de gemeente nu invulling geven aan de polder? Zijn meerdere functies mogelijk en hoe zijn de huidige wensen in te passen. Hoe dit verder vorm gaat krijgen zal komend jaar blijken.

Bij de Boterbloem heerst opluchting. Hoewel nog steeds vrees voor wat gaat komen is er ook voorzichtige hoop op een goede afloop voor de polder, de boerderij en haar clienten.

Via deze link kan de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening van de Amsterdamse gemeenteraad beluisterd worden:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346694/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2013-12-2017

Vanaf 03:52:10

Het Parool schrijft: Zorgboerderij De Boterbloem wil niet wijken voor bedrijven

Het Parool De Boterbloem 13122017

Het Parool besteedt op 13 december 2017 weer aandacht aan de nijpende situatie van De Boterbloem. Wie binnen de politiek pakt de handschoen op en gaat pal staan voor De Boterbloem? Dat is nu hard nodig…

Geweldig dat Het Parool schrijft over de bedreigde biologische zorgboerderij De Boterbloem. Alleen jammer dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan de omstandigheden waarbinnen dit gebeurt. Ontwikkelaar SADC is in feite overheid, 25% is in handen van Amsterdam, andere aandeelhouders zijn Schiphol, provincie NH en Haarlemmermeer. SADC heeft zojuist weer bij de gemeente aangeklopt voor herfinanciering. Ze kregen dit bij banken niet rond, het zou te risicovol zijn. In de directe omgeving heeft SADC ca 500 ha bedrijventerrein beschikbaar, daarnaast is Lutkemeer I allesbehalve vol. De werkgroep plabeka voorziet een overschot van kavels tot 2030 van minstens 3,5 miljoem m2. Daar komt bij dat van alle gebruikers in de polder alleen de Boterbloem is opgezegd. Dit maakt daadwerkelijk starten met de bouw onmogelijk.
Wat is er dan werkelijk aan de hand? Parool misschien goed om daar eens in te duiken. Wat doet bijvoorbeeld Seku BV ineens bij dit project, een BV van een van de speculanten die betrokken was bij de Hooijmaijers-affaire. En waarom wordt met publiek geld ruim 43 miljoen uitgegeven voor slechts 8 ha? Dit verhaal is veel groter dan het ontruimen van een zorgboerderij alleen.

 

Gemeente verbiedt boerin haar eigen toilet te gebruiken: dwangsom € 9.000

De strijd van de Gemeente Amsterdam tegen Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem neemt steeds grimmiger vormen aan. Alles wordt nu uit de kast gehaald om boerin Trijntje van haar eigen erf te verjagen, want dat bedrijventerrein moet en zal er komen. Het voorlopige absolute dieptepunt: een brief van een juridisch medewerker van Stadsdeel Nieuw-West, waarin Trijntje verboden wordt van haar eigen toilet gebruik te maken op straffe van een dwangsom van € 9.000.

 

brief gemeente 1

brief gemeente 2

Telegraaf: noodzaak ontbreekt voor nieuw industriegebied

In de Telegraaf van 6 december staat een bericht over nijpende situatie waarin Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem zich momenteel bevindt, nu SADC dreigt met ontruiming van de boerderij omdat deze ontwikkelaar in de prachtige historische Lutkemeerpolder een bedrijventerrein wil vestigen. In het bericht wordt weer eens genoemd dat er geen enkele noodzaak voor dit bedrijventerrein is.

Waarom laat de politiek zomaar gebeuren dat één van de prachtigste stukjes Amsterdamse natuur, waar we nog maar zo weinig van hebben, dreigt te verdwijnen voor het zoveelste bedrijvenpark?

IMG_7343

 

 

 

 

Tien redenen waarom De Boterbloem moet blijven

  1. De Boterbloem is het enige biologische tuin- en akkerbouwbedrijf van Amsterdam
  2. De Boterbloem bevindt zich in een gebied met grote historische waarde voor de stad: het is het laatste stukje ongerepte polder ingedeeld volgens het oude kavelpatroon
  3. Er is geen noodzaak voor het bouwen van een bedrijventerrein op deze plek
  4. De boerderij vervult een belangrijke functie voor de omgeving als groene oase nabij een dichtbebouwd gebied, educatieve plek en leverancier van lokale biologische producten
  5. De Boterbloem geeft kwetsbare Amsterdammers een plek als dagbesteding
  6. De Boterbloem sluit naadloos aan op gemeentelijk beleid om lokale voedselproductie in de randen van Amsterdam te stimuleren en faciliteren
  7. De omgeving rondom de Boterbloem en de akkers hebben een belangrijke waterbergende functie, noodzakelijke voorzieningen voor het Rainproof Amsterdam dat de Gemeente nastreeft
  8. De akkers en boerderij geven het hele gebied een uitstraling van weidsheid, die onlosmakelijk verbonden is met de beleving van het hele gebied: het ervaren van rust en ruimte aan de rand van een dichtbevolkt gebied
  9. Het gebied grenst aan de ecologische Hoofdstructuur, die wordt gereduceerd tot een ‘vluchtstrook’ indien de akkers bebouwd zouden worden. Dit gaat in alle opzichten ten koste van de flora en fauna en biodiversiteit. Het is eveneens in strijd met het groene scheggen beleid van de gemeente Amsterdam, vastgelegd in de visie van de Tuinen van West. De Lutkemeerpolder maakt hier in zijn geheel onderdeel van uit.
  10. Een goedlopend, winstgevend bedrijf dat vele maatschappelijke functies vervult zonder enige vorm van overheidssubsidie wordt in een faillissement gedreven voor een onzeker bedrijventerrein waar niemand op zit te wachten.

B&W Amsterdam verjagen ecologische zorgboerderij de Boterbloem

Schermafbeelding 2017-12-03 om 22.07.52

Gemeente zet grof geschut in: Boterbloem moet verdwijnen
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam sturen samen met projectontwikkelaar SADC aan op de algehele bedrijfsbeëindiging van ecologische zorgboerderij de Boterbloem in de Lutkemeerpolder. Dit zal het gevolg zijn van een door gemeente en SADC afgedwongen sluiting van het enige en biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam.
Dit blijkt uit de aangekondigde dagvaarding die de Boterbloem op 1 december 2017 heeft ontvangen. Daarin staat ook dat de eigenaresse van de boerderij – Trijntje Hoogendam – het pand waarin zij woont van de Gemeente Amsterdam moet verlaten. Zo niet, dat dreigt ontruiming van haar eigen huis, dat door haar zelf is gebouwd en gefinancierd.

Overeenkomst op onacceptabele wijze opgezegd
SDAC/GEM Lutkemeer gaven mei j.l. te kennen graag een afspraak te willen maken over de toekomst van de Boterbloem. Dit gesprek vond plaats op 19 juli 2017. Het bleek alleen niet te gaan over het voorbestaan van de boerderij. De heer Joustra van SDAC/GEM Lutkemeer kwam in plaats daarvan plompverloren de overeenkomst tussen SADC en Boterbloem – die al sinds 2002 liep – per 1 november 2017 opzeggen. Daarnaast werd medegedeeld, dat er op korte termijn voorstellen gedaan zouden worden om de Boterbloem in het bedrijventerrein in te passen.

Geen reëel alternatief voor de Boterbloem geboden
SADC/GEM Lutkemeer heeft deze voorstellen pas twee maanden later gepresenteerd. Van de huidige twaalf hectare zou de Boterbloem er nog één jaar lang twee hectare in gebruik houden. Dat is te weinig om de Boterbloem enig bestaansrecht te geven als akker- en tuinbouwbedrijf. Verder werd de Boterbloem een faciliterende rol met betrekking tot het bedrijventerrein aangeboden. De boerderij zou een soort kantine-functie kunnen vervullen en Trijntje Hoogendam en haar partner zouden het groenonderhoud kunnen doen. De komende jaren valt er echter niets te faciliteren. Domweg omdat eerst de grond bouwrijp gemaakt moet worden en dat vervolgens ook nog bedrijven bereid gevonden moet worden om zich in de Lutkemeerpolder te vestigen.. Maar bovendien zou dit voorstel een onaanvaardbare afkalving van het bloeiende ecologische boerenbedrijf dat de Boterbloem is inhouden, en zou de prachtige polder opgeofferd worden aan beton.

Inhoudsloze voorstellen alleen voor de bühne: SADC doet niets om Boterbloem te behouden
De zinloze voorstellen van SADC/GEM Lutkemeer leken alleen voor de bühne te zijn aangeboden. Om de buitenwacht – politiek, pers en verontruste inwoners van Amsterdam – het idee te geven dat het allemaal wel goed zou komen met de Boterbloem (wat dus geenszins het geval blijkt te zijn).
Bovendien zijn deze plannen aan de Boterbloem gepresenteerd vooruitlopend op een eventuele gerechtelijke procedure. Niet voor niets heeft de Boterbloem geweigerd om de akkers per 1 november 2017 te ontruimen. Trijntje Hoogendam heeft direct na de opzegging via een advocaat bezwaar aangetekend tegen de hele gang van zaken. In haar ogen is de opzegging niet rechtmatig. Bovendien is er sprake van rechtsongelijkheid. Alleen de bruikleen overeenkomst met de Boterbloem is opgezegd. De gebruikers van de overige 24 hectare in de Lutkemeerpolder mogen wel in ieder geval tot 1 november 2018 doorboeren. Daarnaast zou het ontruimen van de akkers het faillissement betekenen van dit goedlopende en winstgevende bedrijf. In tegenstelling tot wat SADC/GEM Lutkemeer beweert, is er geen enkel reëel alternatief aangeboden die uitzicht biedt op een verantwoorde bedrijfsvoering.

Bedrijventerrein op deze plek absoluut niet nodig
Daarnaast staat de Boterbloem op het standpunt, dat een bedrijventerrein op deze plek absoluut niet nodig is. Er worden voldoende bedrijventerreinen in de regio Amsterdam ontwikkeld. Tot 2030 wordt er zelfs een overschot verwacht volgens de Plakeba Monitor. De Lutkemeerpolder moet behouden blijven als een van de laatste ongerepte buitengebieden van Amsterdam waar veel Amsterdammers van genieten. Het spreekt voor zich dat de Boterbloem zich tot het uiterste zal verweren tegen dit soort onzinnige voornemens.

Voor meer info:

Trijntje Hoogendam: 020-6100821
Mail : de boterbloem@kpnplanet.nl

Update stand van zaken Boterbloem

Trouw 1

In september berichtten wij u over de zorgelijke situatie van ecologische zorgboerderij De Boterbloem. Dit naar aanleiding van de opzegging van de bruikleenovereenkomst voor de akkers per 1 november 2017 door SADC. De situatie is inmiddels zeer acuut en vraagt per direct uw aandacht.

Wat is er de afgelopen weken gebeurd?
Inmiddels is de termijn verstreken en dreigt SADC met een ontruiming zonder dat er enig reëel alternatief is geboden. Na een gesprek waarin een onrealistisch aanbod werd gedaan (slechts 2 ha. grond voor een half jaar, geen zicht op langer gebruik en geen oplossing voor een overbruggingsperiode) is er niets meer vernomen van SADC. Ook de door hen gedane toezeggingen zijn niet nagekomen.

Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam de boerderij benaderd om te praten over het hernieuwen van de afspraken over gebruik van het erf. Dit naar aanleiding van mogelijke functiewijzigingen. Deze gesprekken zijn tijdelijk stopgezet in afwachting van de ontwikkelingen. In dit gesprek heeft de gemeente wel laten weten niet voornemens te zijn de boerderij of het erf te ontruimen.

Boterbloem moet nu 14 december weg, ook huis en erf moeten ontruimd worden
Op vrijdag 30 november heeft SADC een brief gestuurd waarin zij ten laatste malen vorderen dat de akkers uiterlijk 14/12 leeg opgeleverd dienen te worden. Daarnaast vorderen ze ontruiming van het erf en de boerderij indien er geen overeenstemming komt. Dit gaat lijnrecht in tegen de afspraken die gemaakt zijn met de Gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn met alle omliggende percelen en hun gebruikers nieuwe afspraken gemaakt over het gebruik van het land voor de komende periode. Alleen voor de Boterbloem geldt een ontruimingsplicht.

Geen noodzaak voor nieuw bedrijventerrein in prachtige Lutkemeerpolder
Actiecomité ‘Red de Boterbloem’ maakt ernstig bezwaar tegen deze gang van zaken. Met deze opzegging worden harde toezeggingen genegeerd, die zowel door het Dagelijks Bestuur en de Stadsdeelraad van Osdorp als Nieuw-West zijn gedaan. Bovendien is een opzegtermijn van 3 maanden – op zijn zachtst gezegd – niet alleen absurd, maar roept ook twijfel op of hier wel wordt voldaan aan het beginsel van behoorlijk bestuur. Nu alleen de Boterbloem de wacht wordt aangezegd (en de andere gebruikers van land in de Lutkemeer niet) is er sprake van rechtsongelijkheid.

Tenslotte heeft het actiecomité ernstige twijfels aan de noodzaak om de grond van Fase II nu al bouwrijp te maken voor een nieuw bedrijventerrein nu er in de directe omgeving vele bouwlocaties zijn en er tot 2030 een overschot is aan ontwikkellocaties, getuige de recente rapportage Plabeka.

‘Hoe kan dit een lieve stad zijn, als ze dit laten gebeuren?’

Zomer 2017 ontving De Boterbloem het alarmerende bericht dat van SADC, de projectontwikkelaar die in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein wil ontwikkelen, op korte termijn het land verlaten dient te worden. Zowel de landelijke als de regionale pers besteedden hier uitgebreid aandacht aan.

Trouw
Trouw publiceerde een groot artikel over De Boterbloem. Uit dit artikel:

‘De eerste fase van het bouwproject – en het getouwtrek om de grond – begon in 2008. Van die kavels staat nog steeds een deel leeg. ‘Bovendien zijn er in de buurt nog allerlei terreinen waar gebouwd kan worden; laat Hoogendam zien de op kaart.’

Trouw 2Trouw 1

Het Parool
Ook Het Parool besteedde een artikel aan het dreigende, onacceptabele en onbegrijpelijke  einde van De Boterbloem:

Parool

uit dit artikel:

‘En dan zeggen ze dat ze een circulaire economie willen’, zegt Hoogendam. ‘Terwijl wij juist een voorbeeld zijn van de stadslandbouw die zo hard nodig is. De grond hier is enorm vruchtbaar, heel gunstig voor allerlei gewassen – dat vind je bijna nergens in Amsterdam’. Een bezoekster voegt hier aan toe: ‘Burgemeester Van der Laan zei in Zomergasten dat Amsterdam een lieve stad is, maar hoe kan dit een lieve stad zijn, als ze dit laat gebeuren?’

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.39.58

Echo

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.40.59

Biojournaal: Moet er nu echt nog meer natuur verloren gaan?

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.43.04

Westerpost: Groene Lutkemeerpolder opofferen aan grijs beton?

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.44.50

En nog een column in Het Parool:

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.46.18